Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1502 af 28. november 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 23 affattes således:

»§ 23. Styrelsen for Forskning og Uddannelse opretter for hver af de videregående uddannelser et landsdækkende korps af beskikkede censorer. Et censorkorps kan omfatte flere uddannelser, når de er beslægtede, og antallet af censorer begrunder det.

Stk. 2. Censorkorpset skal sammensættes sådan,

1) at det samlede korps dækker alle de fag eller fagområder, der indgår i uddannelsen, og det ansættelsesområde, som uddannelsen sigter mod,

2) at der indgår personer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for de uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser på et af de ansættelsesområder, som uddannelsen sigter mod (aftagercensorer),

3) at der tilstræbes en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige censorer, og

4) at der for de uddannelser eller centrale fag, hvor det er relevant, indgår censorer tilknyttet udenlandske uddannelsesinstitutioner.«

2. § 24 affattes således:

»§ 24. Styrelsen for Forskning og Uddannelse beskikker censorerne til de eksterne prøver, jf. § 34, stk. 3, efter indstilling fra censorformandskabet i overensstemmelse med kravene i § 25, stk. 1.

Stk. 2. Censorformandskabet rådfører sig med institutionerne inden indstillingen, der sker under hensyntagen til bestemmelserne i § 23 og § 25.

Stk. 3. Beskikkelse af censorkorps for nye uddannelser sker efter indstilling fra den eller de udbydende institutioner.

Stk. 4. Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen, og beskikkelsen udløber automatisk, jf. dog stk. 5. Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset. Det nye censorkorps skal således bestå af mindst en fjerdedel nybeskikkede censorer. Der kan dog inden for perioden beskikkes supplerende censorer.

Stk. 5. Styrelsen kan bringe en censorbeskikkelse til ophør inden periodens udløb, herunder på baggrund af tilsynsoplysninger fra den relevante kompetente myndigheds autorisationsregister.

Stk. 6. Styrelsen kan sætte en censorbeskikkelse i bero, mens styrelsen undersøger, om der er grundlag for at bringe beskikkelsen til ophør.«

3. § 26 affattes således:

Ȥ 26. En beskikket censor skal

1) virke som censor ved uddannelsens, fagets eller fagområdets eksterne prøver, jf. § 31,

2) medvirke ved de opgaver, der er nævnt i § 28,

3) ved eksamensterminens afslutning afgive en rapport om eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen og til censorformandskabet, jf. § 28, stk. 1. nr. 2 og 3, og

4) medvirke ved behandling af klager over prøver, jf. § 43, stk. 2, og § 48, stk. 2.«

4. § 27, stk. 1, affattes således:

»Censorerne i hvert censorkorps vælger for en 4-årig periode en censorformand og en eller flere næstformænd, jf. dog stk. 2. Det hidtidige censorformandskab afholder valget. Hvis hele det siddende formandskab genopstiller, og der samtidig er andre kandidater til formandsskabet, forestås valget af den institution, som varetager sekretariatsfunktionen for det pågældende censorkorps’ formandskab. Ved nye censorkorps afholder den eller de udbydende uddannelsesinstitutioner valget til formand. Resultatet af valget meddeles til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.«

5. § 28 affattes således:

Ȥ 28. Censorformandskabet skal som led i kvalitetssikringen af uddannelserne

1) indstille censorer til beskikkelse, jf. § 24, stk. 1,

2) rådgive uddannelsesinstitutionerne og Styrelsen for Forskning og Uddannelse på grundlag af censorrapporter, jf. § 26, nr. 3, om uddannelsernes kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til videre uddannelsesforløb,

3) afgive en årlig beretning til uddannelsesinstitutionerne på baggrund af censorernes rapporter, jf. § 26, nr. 3, der indgår i grundlaget for evalueringer af uddannelsen eller faget,

4) besvare høringer om uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger og væsentlige ændringer heri, og

5) i øvrigt være til rådighed for hverv med tilknytning til censorvirksomheden, som formandskabet får tillagt i kraft af andre regler.«

6. § 29 affattes således:

»§ 29. Censorformandskabet fordeler efter samråd med uddannelsesinstitutionen eller uddannelsesinstitutionerne opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset under iagttagelse af reglerne i stk. 2 - 4.

Stk. 2. Censorerne må ikke være ansat eller inden for de seneste 2 år have været ansat ved den institution, hvor de skal virke som censorer.

Stk. 3. Ved fordeling af censorarbejdet skal det sikres, medmindre særlige forhold gør sig gældende,

1) at der inddrages censorer fra flere institutioner og censorer fra det relevante arbejdsmarked (aftagercensorer) ved tilrettelæggelse af censuren inden for en given uddannelse, og

2) at der jævnligt inddrages nye censorer ved fordeling af censorarbejdet.

Stk. 4. Det skal i videst muligt omfang undgås, at bedømmere varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur).

Stk. 5. Efter indstilling fra censorformandskabet kan Styrelsen for Forskning og Uddannelse fravige stk. 2, når der foreligger særlige omstændigheder.«

7. § 30 affattes således:

»§ 30. Ved en censors pludselige forfald eller lignende, hvor det ikke har været muligt at tilkalde en censor, udpeger uddannelsesinstitutionen en person til censor, som opfylder kravene i § 25 og § 29, stk. 2 - 4. Institutionen skal hurtigst muligt orientere censorformandskabet om udpegningen.«

8. § 31 affattes således:

Ȥ 31. Censor skal

1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser,

2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og

3) medvirke til og påse, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen.

Stk. 2. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i stk. 1, ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til institutionen med kopi til censorformandskabet.

Stk. 3. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Stk. 4. Censorernes virke er omfattet af de forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om inhabiliet og tavshedspligt.«

9. § 32 affattes således:

»§ 32. Instutionen opretter hjemmesider, hvor censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger om de uddannelser eller centrale fag, der er relevante for dem, herunder denne bekendtgørelse, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning, samt andet materiale, der har betydning for censorernes virksomhed.

Stk. 2. Institutionen skal forud for de enkelte censuropgaver forsyne censorerne med det materiale, der er nødvendigt for, at censorerne kan varetage opgaverne.«

10. § 34 affattes således:

»§ 34. Prøverne har enten intern eller ekstern bedømmelse.

Stk. 2. Ved prøve med intern bedømmelse foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere ansat på uddannelsesinstitutionen (eksaminator). Ved prøve i praktik kan en praktikvejleder deltage som eksaminator sammen med underviseren eller underviserne.

Stk. 3. Ved prøve med ekstern bedømmelse foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer, jf. stk. 2, og en eller flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Stk. 4. Prøverne med ekstern bedømmelse skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder det afsluttende eksamensprojekt, afgangsprojektet og professionsbachelorprojektet. Mindst en tredjedel af en uddannelse opgjort i ECTS- point skal for den enkelte studerende dokumenteres ved eksterne prøver, medmindre der i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse er bestemt andet. Dette gælder dog ikke for meritoverførte prøver, jf. § 37, stk. 2, nr. 7.

Stk. 5. Vurderingen af en studerendes undervisningsdeltagelse, jf. § 5, stk. 3, foretages af underviseren ved den pågældende undervisning.«

11. § 38 affattes således:

Ȥ 38. Karakterer og eventuelt eksamensgennemsnit for den enkelte studerende indberettes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter styrelsens bestemmelse.

Stk. 2. Institutionen opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter eksamens eller prøvens afslutning. Herefter skal oplysningerne afleveres til Rigsarkivet.

Stk. 3. Ophører en institution med at eksistere eller af anden årsag ikke kan opbevare dokumenterne i overensstemmelse med stk. 2, skal institutionen sikre anden betryggende opbevaring efter de herom gældende regler.«

12. Efter § 38 indsættes i kapitel 8:

»§ 38 a. Efter anmodning fra en person, der fremlægger dokumentation for et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen ny dokumentation med de nye personoplysninger, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis personen har gennemført uddannelsen, udsteder institutionen nyt eksamensbevis, jf. § 37, stk. 1 - 7. Det oprindelige eksamensbevis destrueres og annulleres. Såfremt der ikke foreligger et oprindeligt bevis, udsteder institutionen dokumentation for bestået uddannelse.

Stk. 3. Hvis personen har forladt uddannelsen uden at have gennemført denne, udsteder institutionen dokumentation for gennemførte uddannelsesdele, jf. § 37, stk. 8.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 28. august 2018

Hans Müller Pedersen

/ Pia thor Straten