Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2019

I medfør af § 8, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 24. februar 2016, og § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1667 af 16. december 2015 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af indkomst ved årsomregningen for 2019 udgør:

1) 2,0 pct. for pensionister, jf. § 2, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte,

2) 1,25 pct. for modtagere af førtidspension og personer omfattet af § 2 b i lov om individuel boligstøtte og

3) 2,5 pct. for andre.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1114 af 2. oktober 2017 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2018 ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 2. oktober 2018

Maria Schack Vindum

/ Jane Vitu