Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
32016R1012
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse for at anvende standardformularer ved udstedelse af zootekniske certifikater og om straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1012 af 8. juni 2016

I medfør af § 21, § 23, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl (”dyreavlsforordning”).

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse anvendes definitionerne i dyreavlsforordningens artikel 2 ved forståelsen af

1) avlsdyr,

2) avlsforetagende,

3) avlsmateriale,

4) avlsprogram,

5) avlsregister,

6) dyr,

7) handel,

8) hybridavlssvin,

9) kompetent myndighed,

10) operatør,

11) racerent avlsdyr,

12) stambog, og

13) zooteknisk certifikat.

Zootekniske certifikater og andre dokumenter

§ 3. Raceforeninger og avlsforetagender kan for avlsdyr, bortset fra avlsdyr af hestearterne, undlade at anvende de standardformularer, som er vedtaget efter dyreavlsforordningens artikel 30, stk. 10, hvis undladelsen sker i overensstemmelse med dyreavlsforordningens artikel 31, stk. 2, litra a.

Stk. 2. Raceforeninger og avlsforetagender kan for avlsmateriale fra avlsdyr undlade at anvende de standardformularer, som er vedtaget efter dyreavlsforordningens artikel 30, stk. 10, hvis undladelsen sker i overensstemmelse med dyreavlsforordningens artikel 31, stk. 2, litra b. Raceforeninger og avlsforetagender kan endvidere lade de zootekniske certifikater eller dokumenter, som træder i stedet for, udstede af de operatører og efter de betingelser, der er nævnt i dyreavlsforordningens artikel 31, stk. 1.

Stk. 3. Raceforeninger kan for avlsdyr af hestearterne undlade at inkludere oplysninger i det dokument, som er omhandlet i dyreavlsforordningens artikel 32, stk. 1, hvis dette sker i overensstemmelse med dyreavlsforordningens artikel 32, stk. 3 eller 4.

Stk. 4. Undtagelserne i stk. 1, 2 og 3, finder kun anvendelse ved handel mellem medlemsstater, hvis den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, hvor handlen sker, tillige har givet tilladelse hertil efter dyreavlsforordningens artikel 31, stk. 1 eller 2 eller artikel 32, stk. 3 eller 4.

Straf

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1) foretager ændringer i sit avlsprogram uden at dette meddeles til Fødevarestyrelsen eller før de meddelte ændringer kan anses for godkendt, jf. dyreavlsforordningens artikel 9, stk. 1 og 3,

2) undlader at informere de relevante avlere om ændringer i et avlsprogram, jf. dyreavlsforordningens artikel 9, stk. 4,

3) tilsidesætter de rettigheder, som tilkommer avlerne efter dyreavlsforordningens artikel 13,

4) efter anmodning undlader at indføre dyr i stambog eller avlsregister i strid med dyreavlsforordningens artikel 18 eller 23,

5) undlader at acceptere dyr eller avlsmateriale herfra til avl, jf. dyreavlsforordningens artikel 21 eller 24,

6) undlader at sikre, at individafprøvning og avlsværdivurdering sker efter de metoder, som er fastsat i dyreavlsforordningens artikel 25,

7) undlader at offentliggøre de nærmere oplysninger om dem, der foretager individafprøvningen eller avlsværdivurderingen, jf. dyreavlsforordningens artikel 27, stk. 6,

8) undlader at offentliggøre og ajourføre oplysninger i overensstemmelse med dyreavlsforordningens artikel 28, stk. 2, eller

9) undlader at udstede zootekniske certifikater, når der er pligt hertil, eller som ikke sikrer rettidig fremsendelse, jf. dyreavlsforordningens artikel 30, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2018.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 31 af 11. januar 2016 om racerent avlskvæg.

2) Bekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2016 om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr.

3) Bekendtgørelse nr. 1057 af 7. november 2005 om racerene avlsfår og -geder.

4) Bekendtgørelse nr. 439 af 28. maj 1996 om racerene avlssvin og hybridavlssvin.

5) Bekendtgørelse nr. 440 af 28. maj 1996 om betingelser for stambogsføring m.v., som kan påvirke samhandelen med visse husdyr.

Fødevarestyrelsen, den 26. oktober 2018

P.D.V.
Per Henriksen

/ Jacob Neumann Freisleben