Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

I medfør af § 24, stk. 4, og § 25, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, og § 41, stk. 2, og § 42, stk. 3, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, jf. § 85 a, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2019 eller senere

§ 1. Med virkning for arbejdsskader efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, indtruffet den 1. januar 2019 eller senere fastsættes følgende:

1) Det i lovens § 24, stk. 5, nævnte maksimumbeløb for årsløn forhøjes til 539.000 kr.

2) Det i lovens § 24, stk. 6, nævnte minimumbeløb for årsløn forhøjes til 201.000 kr.

3) Den i lovens § 18, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 898.500 kr.

4) Det i lovens § 19, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 169.000 kr.

§ 2. Grundlønnen for beregning og regulering af løbende ydelser for arbejdsskader indtruffet den 1. januar 2019 eller senere er den efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, § 24, stk. 1-7, fastsatte årsløn multipliceret med 367.000/539.000, jf. § 24, stk. 8.

§ 3. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2019 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 46,9 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2004 til 31. december 2018

§ 4. Løbende årlig ydelse efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, udbetales med virkning fra 1. januar 2019 med et tillæg på 46,9 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2019 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 46,9 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 3. Den i lovens § 18, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 898.500 kr.

Stk. 4. Det i lovens § 19, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 169.000 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 31. januar 1995 til 31. december 2003

§ 5. Løbende årlig ydelse efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, udbetales med virkning fra 1. januar 2019 med et tillæg på 46,9 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 86, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2019 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 46,9 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 86, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Den i lovens § 33, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 654.000 kr. For arbejdsskader indtruffet 1. juli 2002 eller senere forhøjes godtgørelse for mén til 898.500 kr.

Stk. 4. Det i lovens § 35, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 169.000 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1993 til 30. januar 1995

§ 6. Løbende årlig ydelse efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, udbetales med virkning fra 1. januar 2019 med et tillæg på 46,9 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 86, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2019 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 46,9 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 86, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Den i lovens § 33, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 654.000 kr.

Stk. 4. Det i lovens § 35, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 169.000 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1978 til 31. december 1992

§ 7. Løbende årlig ydelse efter lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer, udbetales med virkning fra 1. januar 2019 med et tillæg på 46,9 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 86, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2019 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 46,9 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 86, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Den i lov om arbejdsskadeforsikring § 28, stk. 3 nævnte ydelse for mén forhøjes til 65.500 kr.

Stk. 4. Det i lov om arbejdsskadeforsikring § 30, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 169.000 kr.

Ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. oktober 1933 til 31. marts 1978

§ 8. Løbende årlig rente efter ulykkesforsikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 26. april 1968 med senere ændringer, udbetales med virkning fra 1. januar 2019 med et tillæg på 46,9 pct. til den fastsatte rente, jf. § 86, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Fastsættes en løbende rente den 1. januar 2019 eller senere efter ulykkesforsikringsloven, udbetales renten fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 46,9 pct. til den fastsatte rente, jf. § 86, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for forsikringer tegnet efter ulykkesforsikringslovens §§ 55, 58, 59 og 74, jf. lov om arbejdsskadesikring, § 86, stk. 7.

Afrunding

§ 9. Løbende årlige ydelser, der ikke er delelige med 12, forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb.

Kost og logi

§ 10. Værdien af kost og logi fastsættes til 41.400 kr. årligt for personer, der har ophold hos arbejdsgiveren, jf. § 24, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017 og § 41, stk. 2, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000. Værdien af kosten alene fastsættes til 93 kr. pr. dag.

Brillestel

§ 11. Maksimumsatsen for erstatning af brillestel er 1.130 kr., jf. § 15, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017 og § 30, stk. 5, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1157 af 30. oktober 2017 om regulering pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 27. oktober 2018

Troels Lund Poulsen

/ Thomas Hjortenberg