Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32016L2370
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanevirksomheders adgang til international passagertransport1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1329 af 26. november 2015 om jernbanevirksomheders adgang til international passagertransport m.v. foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om jernbanevirksomheders adgang til passagertransport i henhold til Markedsåbningsdirektivet«.

2. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 2012, nr. L 343, side 32, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen, EU-Tidende 2016, L 352, side 1.«

3. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, stk. 2, § 102, stk. 1, § 103, stk. 7 og § 113, stk. 4, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes:«

4. Overalt i bekendtgørelsen ændres »transport- og bygningsministeren« til: »transport-, bygnings- og boligministeren«.

5. Overalt i bekendtgørelsen ændres » Trafik- og Byggestyrelsen« til: »Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen«.

6. § 1 affattes således:

»§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på jernbanevirksomheders og andre ansøgeres adgang til passagertransport i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde med tilhørende implementeringsretsakter som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen.«

7. § 2 ophæves.

8. § 3, stk. 1, affattes således:

»Jernbanevirksomheder, der er i besiddelse af en EU-licens eller en tilladelse i henhold til jernbanelovens § 9, herunder en forsikring, og et sikkerhedscertifikat, jf. jernbanelovens § 58, har, med forbehold af forordning (EF) nr. 1370/2007, og på ikkediskriminerende og gennemsigtige vilkår, ret til adgang til statens jernbaneinfrastruktur samt infrastruktur ejet af A/S Storebælt og A/S Øresund med henblik på at udføre passagertransport.«

9. § 3, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Jernbanevirksomhederne har ret til at medtage passagerer fra én station til en anden, jf. dog § 5.«

10. § 3, stk. 4, affattes således:

»Ansøgning om kanaltildeling, jf. de til enhver tid gældende regler om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v., med henblik på passagertransport indgives til den eller de relevante infrastrukturforvaltere, og kopi sendes samtidig til Jernbanenævnet.«

11. I § 3 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Hvis en jernbanevirksomhed agter at indgive ansøgning om infrastrukturkapacitet med henblik på at udføre passagertransport underretter den Banedanmark og Jernbanenævnet mindst 18 måneder før den køreplan, som ansøgningen om kapacitet vedrører, træder i kraft.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

12. § 3, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Jernbanenævnet underretter transport-, bygnings- og boligministeren, Trafik-, Bygge- og Byggestyrelsen, andre internationale myndigheder, der har forhandlet en kontrakt om passagertransport med jernbane på den pågældende rute i henhold til en kontrakt om offentlig tjeneste, eller har ret til at begrænse adgangen til at medtage passagerer på strækninger mellem afgangs- og bestemmelsesstedet, og berørte jernbanevirksomheder om underretningen efter stk. 5, så snart det er muligt og senest 10 dage efter modtagelsen heraf. Jernbanenævnets underretning skal gøre det muligt at vurdere den mulige økonomiske betydning for eksisterende kontrakter om offentlig tjeneste.«

13. § 4 ophæves.

14. I § 5 indsættes efter stk. 2, som nyt stykke:

»Stk. 3. Hvis Jernbanenævnet efter § 5, stk. 2, fastslår, at en planlagt højhastighedstogpassagertransport mellem et bestemt afgangs- og bestemmelsessted bringer ubalance i den økonomiske ligevægt i en kontrakt om offentlig tjeneste, der dækker den samme rute eller en alternativ rute, angiver Jernbanenævnet de eventuelle ændringer af tjenesten, som vil kunne sikre, at betingelserne for tildeling af ret til adgang som vil kunne sikre, at betingelserne for tildeling af ret til adgang i § 3, stk. 1, er opfyldt. Sådanne ændringer kan omfatte en ændring af den planlagte tjeneste.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

15. I § 5 indsættes efter stk. 3, som nyt stykke:

»Stk. 4. Anmodninger efter § 5, stk. 2, skal være indgivet til Jernbanenævnet senest en måned efter modtagelsen af underretningen om den planlagte passagertransport efter § 3, stk. 6.«

Stk. 3, som bliver til stk. 4, og stk. 4, som bliver til stykke 5, bliver herefter stk. 5 og 6.

16. I § 5, stk. 3, som bliver til § 5, stk. 5, affattes 3. pkt. således:

»Jernbanenævnet skal begrunde sin afgørelse og anføre, på hvilke betingelser den eller de relevante kompetente myndigheder, infrastrukturforvalteren, den jernbanevirksomhed, som opfylder en kontrakt om offentlig tjeneste, eller den jernbanevirksomhed, som søger om markedsadgang, senest en måned efter meddelelsen af afgørelsen kan ansøge om fornyet behandling af afgørelsen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. december 2018.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 5. december 2018

Ole Birk Olesen

/ Jakob Karlshøj

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen, EU-Tidende 2016, nr. L 352, side 1.