Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32007L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Fredning af fugle, redetræer m.v. omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet
Kapitel 3 Fredning af dyr og planter omfattet af habitatdirektivet, bilag IV
Kapitel 4 Fredning af dyr og planter, som ikke er omfattet af denne bekendtgørelses kapitel 2 og 3
Kapitel 5 Fælles bestemmelser for fredede dyr og planter efter kapitel 2-4
Kapitel 6 Bestemmelser for vildt, der ikke er fredet efter kapitel 2-4
Kapitel 7 Pleje af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel
Kapitel 8 Tilsyn, klage, straf, ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Fredede vildtlevende dyr, jf. §§ 10 og 14
Bilag 2 Fredede planter, jf. §§ 10 og 14
Bilag 3 Igler og snegle, jf. § 14, stk. 3
Bilag 4 Arter af fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet, bilag III, A og B, og som kan handles henholdsvis uden for og inden for Danmarks grænser:
Bilag 5 Pattedyr og fugle, der ikke må konserveres, hvis de stammer fra den danske natur:
Bilag 6 Arter, der kun må plejes af en person eller virksomhed, der er bemyndiget i medfør af § 30, stk. 1, hvis de findes tilskadekomne eller som nødstedt yngel, jf. § 30, stk. 3:
Bilag 7 Bilag IV til habitatdirektivet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt1)

I medfør af § 30, stk. 1, § 70, stk. 1 og 2, § 71, stk. 2, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018, og § 6, stk. 1, 4 og 7, § 6 a, stk. 3, § 49, stk. 1, § 49, stk. 3, § 52, stk. 2, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 12. april 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter følgende:

1) De fuglearter, som i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, hvor traktaten om Den Europæiske Union finder anvendelse.

2) De pattedyr, krybdyr, fisk, padder og hvirvelløse dyr (invertebrater), der fremgår af bilag 1.

3) De planter, der fremgår af bilag 2.

4) De dyr, der fremgår af bilag 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter også pattedyr og fugle, som er udsat eller er undsluppet menneskelig varetægt, og som har etableret vildtlevende, reproducerende bestande i naturen, medmindre de traditionelt betragtes som husdyr.

Stk. 3. Bestemmelserne om dyr omfatter dyr i alle livsstadier samt dele og produkter heraf.

Stk. 4. Bestemmelserne om planter omfatter planter i alle livsstadier og dele og produkter heraf.

Stk. 5. Bestemmelserne om vildt omfatter pattedyr og fugle, herunder trækfugle, som er naturligt forekommende i den danske natur.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) dyr, der er landbrugsmæssigt opdrættet, jf. lov om hold af dyr, eller

2) dyr, som er opdrættet i fangenskab, og som er afkom af dyr, der er lovligt erhvervet.

§ 3. Fredning af de omfattede dyre- og plantearter består af de forbud, som er fastsat i kapitel 2-4.

Stk. 2. Beskyttelse af vildt, der ikke er fredet, er fastsat i kapitel 6.

Kapitel 2

Fredning af fugle, redetræer m.v. omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet

Forbud

§ 4. For fugle omfattet af § 1, stk. 1, er der forbud mod forsætligt at dræbe eller indfange dem, uanset hvilken metode der anvendes, og at være i besiddelse af levende fugle.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for fuglearter, som det er tilladt at jage eller indfange i henhold til lov om jagt og vildtforvaltning eller regulere efter reglerne i bekendtgørelse om vildtskader.

§ 5. For fugle, omfattet af § 1, stk. 1, jf. stk. 3, er der forbud mod handel, transport med henblik på handel, opbevaring med henblik på handel, udbud til salg, konservering eller udstilling.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter tillige genkendelige dele af eller produkter fremstillet af disse fugle.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for fugle på bilag 4, forudsat at fuglene er blevet lovligt dræbt eller indfanget eller på anden måde lovligt erhvervet.

§ 6. Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. juli.

Stk. 2. Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. august, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes.

Stk. 4. Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november-31. august.

Stk. 5. Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1. april-31. august.

§ 7. Der er forbud mod import af levende fugle af de arter, der til enhver tid er omfattet af artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), fra lande uden for EU, medmindre importøren kan dokumentere, at de er opdrættet i fangenskab. Tilsvarende gælder for underarter af disse arter, uanset om underarterne ikke er naturligt forekommende i EU-medlemslandene.

Stk. 2. Handel med og forsendelse af levende fugle af de arter, der er nævnt i stk. 1, er kun tilladt, hvis fuglene er opdrættet i fangenskab. Ejeren skal på Miljøstyrelsens forlangende til enhver tid kunne dokumentere, at fuglene er opdrættet i fangenskab.

Dispensationer

§ 8. Miljøstyrelsen kan tillade indfangning af fasaner.

§ 9. Miljøstyrelsen kan, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, dispensere fra bestemmelserne i § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, for at

1) imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed,

2) imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr,

3) imødegå risiko for luftfartssikkerheden,

4) beskytte flora og fauna,

5) hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr, skove, fiskeopdræt eller fiskeri- og vandområder,

6) tillade, på strengt kontrollerede betingelser, at indfange, besidde eller anvende bestemte arter af fugle i mindre mængder,

7) fremme forskning og undervisning,

8) genoprette en bestand, genudsætte eller opdrætte arter af fugle eller

9) tillade indsamling eller opbevaring af enheder af arter af fugle i et begrænset og specificeret antal og under strengt kontrollerede betingelser.

Stk. 2. I dispensationer efter stk. 1 skal Miljøstyrelsen anføre

1) de arter, der er omfattet af undtagelserne,

2) de tilladte fangst- eller drabsmidler, -indretninger eller -metoder,

3) de risikovilkår og omstændigheder med hensyn til tid og sted, under hvilke sådanne dispensationer kan meddeles,

4) den myndighed, som har bemyndigelse til at erklære, at de fastsatte betingelser er opfyldt, og til at træffe afgørelse om hvilke midler, indretninger eller metoder, der kan bringes i anvendelse inden for hvilke grænser og af hvilke personer, og

5) den kontrol, der skal føres.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 6 og § 7. Dispensationen kan gives på vilkår.

Kapitel 3

Fredning af dyr og planter omfattet af habitatdirektivet, bilag IV

Forbud

§ 10. For vildtlevende dyr, som er naturligt forekommende i den danske natur, og som er omfattet af bilag IV, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet) jf. denne bekendtgørelses bilag 1, er der forbud mod

1) alle former for forsætlig indfangning eller drab og

2) forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen.

Stk. 2. For vildtvoksende planter i naturen, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. denne bekendtgørelses bilag 2, er der forbud mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, opgravning eller oprivning med rod eller ødelæggelse.

§ 11. For dyr og planter, der til enhver tid er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. denne bekendtgørelses bilag 7, eller af liste II over strengt beskyttede arter af dyr og planter i konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern-konventionen), jf. bekendtgørelse af konvention af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder, er der forbud mod opbevaring, transport, handel eller bytte, udbud til salg eller bytte, overdragelse, konservering eller udstilling af enheder, der er indsamlet i naturen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis det kan godtgøres, at dyrene og planterne er erhvervet lovligt før den 1. marts 1991, for så vidt angår kamillebladet månerude og stilk-månerude dog før den 7. januar 1998, og for så vidt angår liden najade, tykskallet malermusling, stor ildfugl og mnemosyne dog før den 14. juni 2002.

Dispensationer

§ 12. Miljøstyrelsen kan, hvis der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og dispensationen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde, dispensere fra bestemmelserne i § 10, og § 11, stk. 1,

1) af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet,

2) for at forhindre alvorlig skade, navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

3) for at beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

4) med henblik på forskning og undervisning,

5) for at genoprette en bestand, genudsætte disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter, eller

6) for under strengt kontrollerede betingelser selektivt og i begrænset omfang at tillade indsamling eller opbevaring af enheder af de arter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, i et antal der er begrænset og specificeret af de kompetente myndigheder.

Tilskud

§ 13. Til sikring af levesteder, herunder raste- og ynglesteder, for dyre- og plantearter, der i bilag 1-3 er markeret som opført på habitatdirektivets bilag IV, kan Miljøstyrelsen indgå aftaler om sikring af levesteder og yde tilskud, jf. lov om jagt- og vildtforvaltning, til

1) forbedring og sikring af arternes levesteder, herunder ophjælpning af dyre- og plantearter,

2) oplysning om levestedsbeskyttelse m.m.,

3) gennemførelse af forvaltningsplaner for sjældne eller truede arter,

4) forskning, uddannelse og overvågning og

5) andre artsfredningsformål, herunder aftaler om omlægning af eksisterende lovlige driftsformer.

Kapitel 4

Fredning af dyr og planter, som ikke er omfattet af denne bekendtgørelses kapitel 2 og 3

Forbud

§ 14. For vildtlevende dyr, der er nævnt i bilag 1, men ikke er markeret med understregning, er der forbud mod forsætligt drab eller indfangning, uanset hvilken metode der anvendes.

Stk. 2. For vildtvoksende planter i den danske natur, der er nævnt i bilag 2, men ikke er markeret med understregning, er der forbud mod, at de beskadiges eller fjernes fra deres voksested.

Stk. 3. For igler og snegle, der er nævnt i bilag 3, er der forbud mod indsamling i erhvervsmæssigt øjemed uden for områder, hvor de opformeres kunstigt.

Stk. 4. Udendørs lysfælder, der er indrettet, så insekterne dræbes ved fangsten, må ikke anvendes. Uanset dette og stk. 1 er det tilladt for offentlige myndigheder og offentlige institutioner at fange insekter, der er nævnt i bilag 1, til videnskabeligt formål eller i undersøgelsesøjemed.

Stk. 5. I perioden fra 1. oktober til 1. marts gælder forbuddet i stk. 1 ikke for vildtlevende dyr, der findes på et minivådområde-projektareal, der i medfør af § 3 i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper ikke kan blive omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3. Forbuddet i stk. 2 gælder ikke for vildtvoksende planter, der findes på et minivådområde-projektareal, der i medfør af § 3 i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper ikke kan blive omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3.

§ 15. For dyr, som er omfattet af § 14, stk. 1 og 3, er der forbud mod handel, overdragelse, opbevaring, konservering, transport og udstilling af enheder samlet i naturen.

Begrænset indsamling uden dispensation

§ 16. Det er tilladt i begrænset omfang at indsamle yngel af lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø til ikke-erhvervsmæssigt formål.

Stk. 2. Æg eller yngel indsamlet efter stk. 1 skal genudsættes, når forvandlingen til voksenindivider er sket. De skal så vidt muligt genudsættes på indsamlingsstedet eller, når dette ikke er muligt eller foreneligt med dyrenes tarv, på et andet naturligt levested for arten, så tæt på det oprindelige indsamlingssted som muligt.

§ 17. Det er tilladt undervisnings- og forskningsinstitutioner samt børneinstitutioner i begrænset omfang at indsamle stålorm, skovfirben, lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø til undervisnings-, formidlings- og forskningsformål. De skal så vidt muligt genudsættes på indsamlingsstedet eller, når dette ikke er muligt eller foreneligt med dyrenes tarv, på et andet naturligt levested for arten, så tæt på det oprindelige indsamlingssted som muligt.

§ 18. Hugorm kan indsamles og flyttes, når den træffes i umiddelbar nærhed af boliger og skønnes at udgøre en risiko for mennesker. Under tilsvarende forhold kan hugorm slås ihjel, hvis der ikke er mulighed for indsamling og flytning.

Dispensationer

§ 19. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 14, stk. 1-4, og § 15.

Kapitel 5

Fælles bestemmelser for fredede dyr og planter efter kapitel 2-4

Generelle bestemmelser

§ 20. Det påhviler ejeren eller besidderen af dyr og planter, der er fredede efter kapitel 2-4, at godtgøre, at disse ikke er taget fra naturen i strid med bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller stammer fra dyr og planter, der er taget fra naturen i strid med bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For levende pattedyr, der findes fanget i net, garn eller ruser, er der forbud mod handel, opbevaring og transport. Miljøstyrelsen kan dispensere fra forbuddet.

§ 21. Under iagttagelse af bestemmelserne i § 9, stk. 1, og § 12 kan Miljøstyrelsen i særlige tilfælde tillade udryddelse af arter af de dyr og planter, som ikke er naturligt forekommende i den danske natur, og som anses at udgøre en trussel mod naturligt forekommende arter.

Undtagelser

§ 22. Forbuddene i § 5, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 2, gælder ikke for overdragelse, opbevaring, transport, konservering og udstilling af døde dyr, der er nævnt i bilag 5, til Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum - Københavns Universitet, Naturhistorisk Museum - Aarhus, Det Grønne Museum, Naturama, Fjord- og Bælt, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet, DTU Veterinærinstituttet eller DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet eller tilsvarende institutioner, der varetager opgaver for Miljøstyrelsen.

§ 23. Uanset forbuddene i § 5, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 2, kan arter af dyr, der er omfattet af forbuddene i disse bestemmelser, overdrages og transporteres til, opbevares hos og konserveres af personer eller virksomheder, der af miljø- og fødevareministeren har fået autorisation til erhvervsmæssig konservatorvirksomhed i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter, under forudsætning af at de er lovligt nedlagt eller ombragt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for arter, som er nævnt i bilag 5, hvis dyret stammer fra den danske natur, medmindre der er givet dispensation til erhvervsmæssig konservering efter § 9, § 12 eller § 19.

Stk. 3. Det er tilladt at opbevare og omsætte lovligt konserverede zoologiske produkter.

§ 24. Uanset forbuddene i § 5, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 2, er det tilladt undervisnings- og forskningsinstitutioner samt børneinstitutioner i begrænset omfang at konservere fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr, der ikke fremgår af eller er understreget på bilag 1 og 5, til undervisnings- og formidlingsbrug.

Stk. 2. Bortset fra jagtbare arter, muldvarpe, studsmus og ægte mus, dog ikke brandmus, omfatter den i stk. 1 nævnte konservering ikke udstopning og skindlægning.

Stk. 3. Produkter, der er konserverede efter stk. 1, må ikke handles eller overdrages.

Kapitel 6

Bestemmelser for vildt, der ikke er fredet efter kapitel 2-4

§ 25. Bestemmelserne i dette kapitel gælder for følgende:

1) Vildt, for hvilket der er fastsat jagttid efter lov om jagt og vildtforvaltning.

2) Vildt, der er omfattet af bekendtgørelse om vildtskader, bortset fra muldvarpe, studsmus og ægte mus, dog ikke brandmus.

§ 26. Der er forbud mod indfangning i naturen af vildt, der er omfattet af § 25.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan dispensere fra forbuddet i stk. 1.

§ 27. Handel med og transport af pattedyr, omfattet af § 25, er tilladt under forudsætning af, at de er lovligt nedlagt eller ombragt.

Stk. 2. Handel med og forsendelse af levende vildt, der er omfattet af § 25, må kun ske efter tilladelse fra Miljøstyrelsen.

§ 28. Den, der erhvervsmæssigt køber vildt, skal på Miljøstyrelsens forlangende kunne dokumentere, hvad der inden for de sidste 2 år er købt og fra hvem.

Kapitel 7

Pleje af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel

§ 29. Tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel, der ikke er omfattet af denne bekendtgørelses bilag 6, må uanset bestemmelserne i kapitel 2-4 plejes med henblik på genudsætning. Genudsætning skal ske, så snart det skønnes, at vildtet kan klare sig selv.

Stk. 2. Såfremt pleje ikke må antages at kunne føre til genudsætning inden for en periode på 6 måneder, skal vildtet aflives så hurtigt som muligt.

Stk. 3. Genudsætning af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel skal så vidt muligt ske på artens oprindelige levested.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 og 2. Tilladelsen kan gives på vilkår.

§ 30. Miljøstyrelsen kan bemyndige personer og virksomheder til at pleje tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel omfattet af bilag 6.

Stk. 2. Personer eller virksomheder, der har tilladelse til hold af fugle og pattedyr i medfør af regler udstedt efter § 6 i lov om jagt og vildtforvaltning, kan ikke bemyndiges til at pleje tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel efter stk. 1.

Stk. 3. Tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel af de arter, der er nævnt i bilag 6, som ikke omgående aflives, må kun plejes af en person eller virksomhed, der er bemyndiget i medfør af stk. 1.

§ 31. Miljøstyrelsen kan tilbagekalde bemyndigelsen efter § 30, stk. 1, hvis reglerne i lov om jagt og vildtforvaltning eller de regler, der er fastsat i medfør af loven, ikke overholdes. Det samme gælder, hvis Miljøstyrelsen skønner, at det ikke længere er formålstjenligt at opretholde bemyndigelsen.

Kapitel 8

Tilsyn, klage, straf, ikrafttræden m.v.

§ 32. Naturstyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Naturstyrelsen påser, at forbud og påbud efter bekendtgørelsen efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser og dispensationer, overholdes.

Stk. 3. Miljøstyrelsen skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

§ 33. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 34. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 6, § 7, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 10, § 11, stk. 1, § 14, § 15, § 26, § 27 og § 29, stk. 1-3,

2) undlader at opfylde dokumentationsforpligtelser efter § 7, § 20 og § 28, eller

3) overtræder vilkår i afgørelser truffet efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1 og 2, eller lov om jagt og vildtforvaltning, jf. § 1, stk. 1, tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§ 35. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 36. Bestemmelser i fredningsafgørelser og lignende om fredning af dyr og planter, der er omfattet af denne bekendtgørelse, er fortsat gældende i det omfang, de ikke strider mod reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse ændrer ikke i bestemmelserne i om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES).

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019. Optagelsen af pindsvin (Erinaceus europaeus) på bekendtgørelsens bilag 6 træder i kraft d. 1. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 867 af 17. juni 2016 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 6. december 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Charlotte Brøndum


Bilag 1

Fredede vildtlevende dyr, jf. §§ 10 og 14

De understregede arter er optaget på bilag IV i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet). De omfattede arter, der for tiden er naturligt forekommende i Danmark, er:

Pattedyr

Birkemus (Sicista betulina)

Hasselmus ( Muscardinus avellanarius)

Odder (Lutra lutra)

Bæver ( Castor fiber)

Hvaler (Cetacea spp. ), alle arter

Småflagermus (Microchiroptera spp. ), alle arter

Ulv (Canis lupus)

Guldsjakal (Canis aureus)

Krybdyr og padder

Vildtlevende krybdyr og padder, bortset fra de arter, der ikke er naturligt forekommende i den danske natur, og som anses for at udgøre en trussel mod naturligt forekommende arter, er fredede. Det gælder, uanset om de må antages at have etableret sig i naturen med levedygtige bestande eller forekommer tilfældigt.

Krybdyr:

Hugorm (Vipera berus)

Markfirben (Lacerta agilis)

Skovfirben (Lacerta vivipara)

Snog (Natrix natrix)

Stålorm (Anguis fragilis)

Padder:

Bjergsalamander (Triturus alpestris)

Butsnudet frø (Rana temporaria)

Grønbroget tudse ( Pseudepidalea viridis) (syn. : Bufo viridis)

Grøn frø (Rana esculenta)

Klokkefrø (Bombina bombina)

Latterfrø (Rana ridibunda)

Lille vandsalamander (Triturus vulgaris)

Løgfrø (Pelobates fuscus)

Løvfrø ( Hyla arborea)

Skrubtudse (Bufo bufo)

Spidssnudet frø (Rana arvalis)

Springfrø (Rana dalmatina)

Stor vandsalamander (Triturus cristatus)

Strandtudse (Bufo calamita)

Strandtudse (Epidalea calamita) (syn. : Bufo calamita)

Fisk

Snæbel (Coregonus oxyrhynchus)

Stør (Acipenser sturio)

Hvirvelløse dyr (invertebrater)

Biller:

Bred vandkalv (Dytiscus latissimus)

Eghjort (Lucanus cervus)

Eremit (Osmoderma eremita)

Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus)

Guldsmede:

Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis)

Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia)

Stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis)

Sommerfugle:

Herorandøje (Coenonympha hero)

Hedepletvinge (Euphydryas aurinia)

Mnemosyne (Parnassius mnemosyne)

Natlyssværmer (Proserpinus proserpina)

Sortplettet blåfugl (Maculinea arion)

Stor ildfugl (Lycaena dispar)

Muslinger:

Flodperlemusling (Margaritifera margaritifera)

Tykskallet malermusling (Unio crassus)


Bilag 2

Fredede planter, jf. §§ 10 og 14

De understregede arter er optaget på bilag IV i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet).

Planter

Ulvefod:

Bjerg-ulvefod (Lycopodium alpinum)

Brasenføde:

Gulgrøn brasenføde (Isoëtes echinospora)

Bregner:

Enkelt månerude (Botrychium simplex)

Hjortetunge (Phyllitis scolopendrium)

Kamillebladet månerude (Botrychium matricariifolium)

Kongebregne (Osmunda regalis)

Radeløv-arter (Asplenium spp.), alle arter

Skjoldbregne (Polystichum aculeatum)

Stilk-månerude (Botrychium multifidum)

Enkimbladede blomsterplanter:

Blå iris (Iris spuria)

Edderkoppeurt-arter (Anthericum spp.)

Fruesko (Cypripedium calceolus)

Liden najade (Najas flexilis)

Mygblomst (Liparis loesdii)

Orkidéer (Orchidaceae spp.), alle arter

Vandranke (Luronium natans)

Tokimbladede blomsterplanter:

Blegblå anemone (Anemone apennina)

Gul stenbræk (Saxifraga hirculus)

Gyvelkvæler-arter (Orobanche spp.), alle arter

Hestetunge (Mertensia maritima)

Himmelblå lungeurt (Pulmonaria angustifolia)

Læge-Stokrose (Althea officinalis)

Melet kodriver (Primula farinosa)

Mose-Post (Ledum palustre)

Skotsk lostilk (Ligusticum scoticum)

Storblomstret brunelle (Prunella grandiflora)

Vår-kobjælde (Pulsatilla vernalis)


Bilag 3

Igler og snegle, jf. § 14, stk. 3

Lægeigle (Hirudo medicinalis)

Vinbjergsnegl (Helix pomatia)


Bilag 4

Arter af fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet, bilag III, A og B, og som kan handles henholdsvis uden for og inden for Danmarks grænser:

Arter mærket med * er omfattet af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter, herunder af et forbud mod markedsføring af levende enheder.

Agerhøne (Perdix perdix)

Amerikansk skarveand (Oxyura jamaicensis)*

Canadagås (Branta canadensis)

Fasan (Phasianus colchicus)

Grågås (Anser anser)

Gråand (Anas platyrhynchos)

Krikand (Anas crecca)

Nilgås (Alopochen aegyptiaca)*

Ringdue (Columba palumbus)

Skovsneppe (Scolopax rusticola)


Bilag 5

Pattedyr og fugle, der ikke må konserveres, hvis de stammer fra den danske natur:

Pattedyr

Birkemus (Sicista betulina)

Hasselmus (Muscardinus avellanarius)

Hvaler (Cetacea)

Odder (Lutra lutra)

Småflagermus (Microchiroptera spp.), alle arter

Ulv (Canis lupus)

Bæver (Castor fiber)

Fugle

Rovfugle:

Blå Kærhøg (Circus cyaneus)

Dværgfalk (Falcon columbarius)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Havørn (Haliaeetus albicilla)

Hedehøg (Circus pygargus)

Jagtfalk (Falco rusticolus)

Kongeørn (Aquila chrysaetos

Kirkeugle (Athene noctua)

Mosehornugle (Asio flammeus)

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Rød glente (Milvus milvus)

Stor hornugle (Bubo bubo)

Slangeørn (Circaetus gallicus)

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Andre fugle:

Biæder (Merops apiaster)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Dværgterne (Sterna albifrons)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Hærfugl (Upupa epops)

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Sandterne (Sterna nilotica)

Sortterne (Chilidonias niger)

Skestork (Platalea)

Sort stork (Ciconia nigra)

Tinksmed (Tringa glareola)

Trane (Grus grus)

Pirol (Oriolus oriolus)


Bilag 6

Arter, der kun må plejes af en person eller virksomhed, der er bemyndiget i medfør af § 30, stk. 1, hvis de findes tilskadekomne eller som nødstedt yngel, jf. § 30, stk. 3:

Bæver (Castor fiber)

Flagermus (Chiroptera spp.), alle arter

Guldsjakal (Canis aureus)

Hvaler (Cetacea spp.), alle arter

Kalve af krondyr, dådyr og sika (Cervus)

Lam af rådyr (Capreolus capreolus)

Odder (Lutra lutra)

Pindsvin (Erinaceus europaeus)

Sæler (Phocidae spp.), alle arter

Ulv (Canis Lupus)

Fugle:

Biæder (Merops apiaster)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Engsnarre (Crex crex)

Hærfugl (Upupa epops)

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus)

Isfugl (Alcedo atthis)

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Rovfugle (Accipitriformes spp.), alle arter

Rovterne (Sterna caspia)

Sandterne (Sterna nilotica)

Sort stork (Ciconia nigra)

Sortterne (Chlidonias niger)

Trane (Grus grus)

Ugler (Strigiformes spp.), alle arter


Bilag 7

Bilag IV til habitatdirektivet

RÅDETS DIREKTIV 92/43/EØF

af 21. maj 1992

om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

(EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7)

Bilag IV

DYRE- OG PLANTEARTER AF FÆLLESSKABSBETYDNING, DER KRÆVER STRENG BESKYTTELSE

De arter, der er opført i dette bilag, er angivet enten:

— ved den pågældende arts eller underarts navn, eller

— ved samtlige arter tilhørende en højere systematisk enhed (taxon) eller en nærmere angivet del af denne.

Forkortelsen »spp.« efter navnet på en familie eller en slægt henviser til samtlige arter tilhørende denne familie eller slægt.

a) DYR

HVIRVELDYR

PATTEDYR

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Crocidura sicula

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Alle arter

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Alle arter undtagen Glis glis og Eliomys quercinus

Sciuridae

Marmota marmota latirostris

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber (bortset fra de estiske, lettiske, litauiske, polske, finske og svenske populationer)

Cricetidae

Cricetus cricetus (bortset fra de ungarske populationer)

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerae

Microtus oeconomus arenicola

Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista betulina

Sicista subtilis

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus

Canis lupus (bortset fra de græske populationer nord for 39. breddegrad; estiske populationer; spanske populationer nord for Duero; bulgarske, lettiske, litauiske, polske, slovakiske og finske populationer i rensdyrforvaltningsområdet som defineret i paragraf 2 i finsk lov nr. 848/90 af 14. september 1990 om rensdyrforvaltning)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela eversmanii

Mustela lutreola

Vormela peregusna

Felidae

Felis silvestris

Lynx lynx (bortset fra den estiske population)

Lynx pardinus

Phocidae

Monachus monachus

Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Bison bonasus

Capra aegagrus (naturlige populationer)

Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (naturlige populationer — Korsika og Sardinien)

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

Alle arter

KRYBDYR

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

Caretta caretta

Testudinata

Lepidochelys kempii

Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Algyroides moreoticus

Algyroides nigropunctatus

Dalmatolacerta oxycephala

Dinarolacerta mosorensis

Gallotia atlantica

Gallotia galloti

Gallotia galloti insulanagae

Gallotia simonyi

Gallotia stehlini

Lacerta agilis

Lacerta bedriagae

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta danfordi

Lacerta dugesi

Lacerta graeca

Lacerta horvathi

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta viridis

Lacerta vivipara pannonica

Ophisops elegans

Podarcis erhardii

Podarcis filfolensis

Podarcis hispanica atrata

Podarcis lilfordi

Podarcis melisellensis

Podarcis milensis

Podarcis muralis

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis pityusensis

Podarcis sicula

Podarcis taurica

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

Scincidae

Ablepharus kitaibelii

Chalcides bedriagai

Chalcides ocellatus

Chalcides sexlineatus

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Chalcides viridianus

Ophiomorus punctatissimus

Gekkonidae

Cyrtopodion kotschyi

Phyllodactylus europaeus

Tarentola angustimentalis

Tarentola boettgeri

Tarentola delalandii

Tarentola gomerensis

Agamidae

Stellio stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

Ophisaurus apodus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber caspius

Coluber cypriensis

Coluber hippocrepis

Coluber jugularis

Coluber laurenti

Coluber najadum

Coluber nummifer

Coluber viridiflavus

Coronella austriaca

Eirenis modesta

Elaphe longissima

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Natrix natrix cetti

Natrix natrix corsa

Natrix natrix cypriaca

Natrix tessellata

Telescopus falax

Viperidae

Vipera ammodytes

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera seoanni (bortset fra de spanske populationer)

Vipera ursinii

Vipera xanthina

Boidae

Eryx jaculus

PADDER

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

Salamandra atra

Salamandra aurorae

Salamandra lanzai

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus italicus

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus marmoratus

Triturus montandoni

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus)

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

ANURA

Discoglossidae

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Alytes obstetricans

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (herunder Discoglossus »jeanneae«)

Discoglossus montalentii

Discoglossus pictus

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana graeca

Rana iberica

Rana italica

Rana latastei

Rana lessonae

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Pelobates syriacus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

FISK

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

Acipenser sturio

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus (opstigende populationer i visse områder af Nordsøen bortset fra de finske populationer)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Anaecypris hispanica

Phoxinus percnurus

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Romanichthys valsanicola

Zingel asper

HVIRVELLØSE DYR

LEDDYR

CRUSTACEA

Isopoda

Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

Bolbelasmus unicornis

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

Carabus olympiae

Carabus variolosus

Carabus zawadszkii

Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Pilemia tigrina

Osmoderma eremita

Phryganophilus ruficollis

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

Pseudogaurotina excellens

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis

Arytrura musculus

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia sudetica

Eriogaster catax

Fabriciana elisa

Glyphipterix loricatella

Gortyna borelii lunata

Hypodryas maturna

Hyles hippophaes

Leptidea morsei

Lignyoptera fumidaria

Lopinga achine

Lycaena dispar

Lycaena helle

Maculinea arion

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Nymphalis vaualbum

Papilio alexanor

Papilio hospiton

Parnassius apollo

Parnassius mnemosyne

Phyllometra culminaria

Plebicula golgus

Polymixis rufocincta isolata

Polyommatus eroides

Proserpinus proserpina

Proterebia afra dalmata

Pseudophilotes bavius

Xylomoia strix

Zerynthia polyxena

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Aeshna viridis

Cordulegaster heros

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Stylurus flavipes

Sympecma braueri

Orthoptera

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

Isophya harzi

Isophya stysi

Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides

Pholidoptera transsylvanica

Saga pedo

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

BLØDDYR

GASTROPODA

Anisus vorticulus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Chilostoma banaticum

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Discus defloratus

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Gibbula nivosa

Hygromia kovacsi

Idiomela (Helix) subplicata

Lampedusa imitatrix

Lampedusa melitensis

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Paladilhia hungarica

Patella ferruginea

Sadleriana pannonica

Theodoxus prevostianus

Theodoxus transversalis

BIVALVIA

Anisomyaria

Lithophaga lithophaga

Pinna nobilis

Unionoida

Margaritifera auricularia

Unio crassus

Dreissenidae

Congeria kusceri

ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b) PLANTER

Bilag IV b) indeholder alle plantearter opført i bilag II b) (Bortseft fra bryofytter i bilag II (b)) plus nedenstående arter:

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

Teucrium charidemi Sandwith

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link

Thymus villosus L. subsp. villosus L.

LILIACEAE

Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter

Bellevalia hackelli Freyn

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Fritillaria conica Rix

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv. - Bass.

Scilla beirana Samp.

Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

Ophrys argolica Fleischm.

Orchis scopulorum Simsmerh.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Primula glaucescens Moretti

Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola athois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.