Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for institutioner for forberedende grunduddannelse

I medfør af § 60, stk. 4, i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 13 i bekendtgørelse nr. 1094 af 30. august 2018 om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse:

Særlige rammer for visse beslutninger med kvalificeret flertal

§ 1. Udover de beslutninger, som efter institutionens midlertidige vedtægt kræver kvalificeret flertal i den første bestyrelse, kræves til en beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, beslutning om faglige temaer (værksteder), budgetfastsættelse samt udbudsplacering (skoler), som træffes af institutionens første bestyrelse, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Institutionens første bestyrelse kan dog uanset stk. 1 i særlige tilfælde og med tilladelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffe en beslutning med almindeligt flertal, hvis beslutningen er nødvendig for, at den første bestyrelse i tide kan opfylde sine forpligtelser efter loven.

Stk. 3. Har den første bestyrelse ikke inden årsskiftet fastlagt institutionens budget for 1. januar 2019 til 31. juli 2019, er den forpligtet til med 2/3 flertal at træffe beslutning om, hvorledes institutionens leder midlertidigt skal disponere, indtil bestyrelsen har fastlagt budgettet.

Ikrafttrædelse

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 13. december 2018

Birgitte Hansen
Direktør

/ Kasper Lykke Kirkelund Søndergaard