Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af jernbaneloven

(Master til brug for mobil- og internetdækning i tog)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 658 af 8. juni 2016, § 21 i lov nr. 285 af 29. marts 2017 og lov nr. 1558 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 2, nr. 6, ændres »sikringsanlæg, eller« til: »sikringsanlæg,«.

2. I § 30, stk. 2, nr. 7, ændres »grundvand.« til: »grundvand, eller«.

3. I § 30, stk. 2, indsættes som nr. 8:

»8) nyanlæg, ændring eller vedligehold af master og dertilhørende tekniske anlæg til brug for mobil- og internetdækning i tog.«

4. I § 38, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder i forhold til at foretage undersøgelser og projektering af master og dertilhørende tekniske anlæg til brug for mobil- og internetdækning i tog i tilknytning til nye eller eksisterende jernbaneanlæg.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen