Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

I medfør af § 10, stk. 7, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme fastsættes:

§ 1. Medlemmerne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udpeges i medfør af lov om erhvervsfremme § 10, stk. 2, således:

1) Formanden, der skal være fra erhvervslivet, udpeges af erhvervsministeren.

2) Fem kommunale medlemmer udpeges af kommunekontaktrådene (KKR). Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

3) Tre medlemmer, der skal være aktive i det private erhvervsliv, udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra henholdsvis DI, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer.

4) Et medlem, der skal være aktiv i det private erhvervsliv og fra en lille eller mellemstor virksomhed (SMV), udpeges af erhvervsministeren efter fælles indstilling fra SMVdanmark, Dansk Byggeri og Tekniq.

5) Et medlem, der skal være aktiv i det private erhvervsliv, udpeges af erhvervsministeren efter fælles indstilling fra Finans Danmark og Forsikring & Pension.

6) Et medlem, der skal være aktiv i det private erhvervsliv og fra en turismevirksomhed, udpeges af erhvervsministeren efter fælles indstilling fra DI, Dansk Erhverv og HORESTA.

7) Et regionalt medlem udpeges af regionsrådene. Udpegningen følger regionsrådenes valgperiode.

8) Et medlem udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra CO-Industri.

9) Et medlem udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark/Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (LO/FTF) og Akademikerne i fællesskab.

10) Et medlem fra en videninstitution udpeges af uddannelses- og forskningsministeren.

11) Et medlem, der repræsenterer staten, udpeges af erhvervsministeren.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2-10 nævnte medlemmer udpeges på baggrund af personlige og faglige kvalifikationer og repræsenterer i deres hverv ikke de indstillende eller udpegende parter.

Stk. 3. De i stk. 1, nr. 3-6 nævnte medlemmer skal være aktive i erhvervslivet på det tidspunkt, hvor udpegningen finder sted.

Stk. 4. Hvis et medlem, der er udpeget af kommunekontaktrådene eller regionsrådene i medfør af § 1, stk. 1, nr. 2 og 7, i løbet af valgperioden mister sit folkelige mandat, kan kommunekontaktrådene eller regionsrådene udpege et andet medlem.

§ 2. Der udpeges ikke suppleanter til bestyrelsen.

§ 3. Et medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan ikke give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem eller til andre til at repræsentere sig i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

§ 4. Såfremt der inden for de enkelte grupper af indstillingsberettigede parter i henhold til § 1, nr. 4-6 og nr. 9 ikke kan opnås enighed om en fælles indstilling, kan erhvervsministeren anmode de enkelte parter om hver at indstille medlemmer. Ministeren kan herefter, mellem de indstillede, udpege det antal medlemmer til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som de pågældende parter er berettigede til, jf. § 1.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 118 af 30. januar 2014 om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd ophæves.

Erhvervsministeriet, den 18. december 2018

Rasmus Jarlov

/ Sigmund Lubanski