Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, § 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Udvidet varslingsindsats

§ 1. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre kan fravige kravene i § 102, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til, hvornår der foreligger større afskedigelser, således at der i opsigelsesperioden som forsøg kan tilbydes beskæftigede jobsøgningskurser i op til 2 uger og ydes tilskud til udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse i op til 8 uger, når afskedigelsen omfatter mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Stk. 2. Forsøgsperioden løber fra den 8. april 2009 til og med den 31. december 2016 og fra den 13. januar 2017 til og med den 1. januar 2020.

Rimelighedskravet – Førtidspensionister ansat med løntilskud

§ 2. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre skal gennemføre forsøg, hvorefter det regionale arbejdsmarkedsråd ved ansættelse i offentlige og private virksomheder af personer, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6, efter ansøgning fra kommunen kan fravige kravet om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 samt personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11.

Stk. 2. Det er en betingelse for fravigelse i henhold til stk. 1, at virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet. Der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af følgende:

1) § 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der i såvel private som offentlige virksomheder skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 samt personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11.

2) § 94, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 og antallet af personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 maksimalt må udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

3) § 94, stk. 3, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter begrænsningen i bekendtgørelsens § 94, stk. 1, kan fraviges ved ansættelse i offentlige virksomheder af personer omfattet af § 1, nr. 6, når virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse, at virksomheden i den forbindelse skal redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet, samt at der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2015 og fra 1. april 2016 til 1. juli 2019.

Timebaseret opgørelse af rimelighedskravet for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

§ 3. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til at iværksætte en forsøgsordning, som kan give udsatte ledige mulighed for arbejdsmarkedserfaring på baggrund af timebaseret opgørelse af rimelighedskravet. Forsøgsordningen omfatter borgere i målgruppen over hele Danmark.

Stk. 2. Målgrupper for forsøget er personer, som er fyldt 30 år, og som er omfattet af § 2, nr. 3 og 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. For målgruppen i stk. 2, indebærer forsøgsordningen følgende:

1) Ved opgørelsen af forholdstalskravet efter § 75, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan antallet af personer, der må være i virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob, opgøres som fuldtidspersoner, således at flere ledige kan deles om en fuldtidsplads på 37 timer pr. uge. Ved opgørelsen rundes antallet af timer op til nærmeste hele antal timer.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer for målgruppen i stk. 2, en fravigelse af § 75, stk. 1, og § 94, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2019 til den 1. juli 2019.

Forsøg med udbredelse og forankring af Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats for sygemeldte med lettere psykiske lidelser (IBBIS) (Jobcentrene i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Københavns Kommune)

§ 4. Som opfølgning på forsøg med Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats for sygemeldte med lettere psykiske lidelser (IBBIS), jf. § 4 har beskæftigelsesministeren givet tilladelse til, at jobcentrene i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Københavns Kommune sammen med Region Hovedstaden indgår i forsøg med at forankre og udbrede en integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Målgruppen for forsøget er sygedagpengemodtagere, der er sygmeldte på grund af lettere psykiske lidelser, forstået som angst og depression eller stress, udbrændthed eller tilpasningsreaktion. I forbindelse med første opfølgningssamtale henviser jobcentret sygemeldte med lettere psykiske lidelser til screening hos en care-manager, der er ansat i den regionale psykiatri og er en del af et team. Ud over care-manageren består teamet af psykiater, psykolog og speciallæge i almen medicin. Care-manageren foretager visitationen til forsøget.

Stk. 3. Forsøget indebærer, at målgruppen får en integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats kombineret med opfølgningssamtaler, jf. stk. 4.

Stk. 4. Care-manageren, der er ansat i den regionale psykiatri, og en beskæftigelseskonsulent, der er ansat i jobcenteret, tilrettelægger i samarbejde den integrerede behandlings- og beskæftigelsesindsats ud fra den enkelte sygemeldtes helbredstilstand og situation. Care-manageren varetager behandlingsindsatsen, som kan bestå af psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi, stresscoaching eller mindfullnessbaseret stressreduktion som led i mestring af sygdom med henblik på at kunne vende tilbage i arbejde. Beskæftigelseskonsulenten varetager beskæftigelsesindsatsen, herunder problemløsende samtaler, iværksættelse af virksomhedspraktik m.v. Beskæftigelseskonsulenten afholder herudover opfølgningssamtaler.

Stk. 5. Det er frivilligt for sygemeldte at deltage i forsøget, og sygemeldte kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at udtræde af forsøget og overgå til jobcentrets almindelige opfølgning og indsats.

Stk. 6. De almindelige regler i sygedagpengeloven finder i øvrigt anvendelse, herunder reglerne om medvirken i jobcentrets opfølgning og indsats samt reglerne om sanktion ved manglende medvirken uden rimelig grund. Sygemeldte, der deltager i forsøget, er således forpligtet til at deltage i forsøgets aktiviteter.

Stk. 7. Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2018 til 31. december 2019.

Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

§ 5. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg, hvorefter staten inden for en pulje refunderer 80 pct. af kommunernes udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i op til 3 måneder forud for ansættelse uden løntilskud af

1) dagpengemodtagere med minimum 3 måneders sammenlagt forudgående ledighed, og

2) jobparate kontanthjælpsmodtagere med minimum 3 måneders sammenhængende forudgående ledighed.

Stk. 2. Det er en betingelse, at der i forhold til den person, der skal deltage i opkvalificering, foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud, og at der er tale om ansættelse inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Ansættelsen skal i henhold til erklæringen ske i umiddelbar forlængelse af uddannelsen.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der til dagpengemodtagere alene kan gives tilbud om opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år, og

2) § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2019.

Et mere fleksibelt uddannelsesløft

§ 6. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører følgende forsøg med tilbud inden for puljen til uddannelsesløft efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) Dagpengemodtagere, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som tidligere har gennemført et trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse, kan inden for dagpengeperioden gennemføre et trin 2 eller 3 inden for samme erhvervsuddannelse, jf. dog nr. 3, uanset om uddannelsen har været anvendt i de sidste 5 år. Det er en betingelse, at det trin, som personen tidligere har gennemført, er færdiggjort mindst 18 måneder før, at personen får tilbud om det næste trin. Tilsvarende gælder for trindelte uddannelser, som 1. januar 2017 eller senere ændres til enkeltvise uddannelser.

2) Dagpengemodtagere uden relevant erhvervserfaring eller relevant uddannelse, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke kan få merit i forhold til en erhvervsuddannelse, kan tage trin 1 i en erhvervsuddannelse, hvis dette kan gennemføres inden for dagpengeperioden, jf. dog nr. 3.

3) Dagpengemodtagere, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt dagpengemodtagere, som er omfattet af nr. 1 eller 2, kan gennemføre 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, såfremt den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre den resterende del af uddannelsen på ordinære vilkår.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 33 a, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 1, stk. 2, nr. 2, og § 2, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2019.

Kurser undtaget fra karens under 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 7. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at kurser på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, der er identificeret som særligt relevante for arbejdsmarkedsmarkedets behov, undtages fra karensperioden på 5 uger i § 26 a, stk. 2, og § 73 b, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De særligt relevante kurser er på listen markeret som undtaget fra karensperioden.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 26 a, stk. 2 og § 73 b, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 3 i bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige og § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om fleksjob. Efter disse bestemmelser kan uddannelsen tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. marts 2017 til og med den 28. februar 2019.

Ret til inddragelse af sundhedskoordinator

§ 8. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle kommuner skal gennemføre forsøg, hvor personer i et ressourceforløb efter § 68 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får ret til at få sundhedskoordinator, jf. § 15, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., fra regionens kliniske funktion inddraget i tilrettelæggelsen af et konkret tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Målgruppen for forsøget er personer i et ressourceforløb, der skal deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som mener, at det konkrete beskæftigelsesrettede tilbud ikke tager tilstrækkeligt hensyn til deres helbred.

Stk. 3. Forsøget indebærer, at personer i et ressourceforløb kan anmode kommunen om at få sundhedskoordinator inddraget i tilrettelæggelsen af et konkret tilbud. Kommunen skal herefter afholde et møde mellem borger, sundhedskoordinator, sagsbehandler og en virksomhedskonsulent. Sager, hvor der ikke er tale om et virksomhedsrettet tilbud, kan afholdes uden virksomhedskonsulent.

Stk. 4. Sundhedskoordinator rådgiver herefter kommunen om mulighederne for at tilrettelægge det konkrete tilbud under hensyn til borgerens helbred og behov for skånehensyn m.v. Rådgivningen skal ske i form af en skriftlig udtalelse til brug for sagen.

Stk. 5. På baggrund af sundhedskoordinators rådgivning tager kommunen stilling til, om tilbuddet skal tilpasses, eller om der skal iværksættes et andet tilbud.

Stk. 6. Personen der, jf. stk. 2 og 3, anmoder kommunen om at få sundhedskoordinator inddraget inden påbegyndelsen af et tilbud, skal ikke påbegynde tilbuddet, før kommunen på baggrund af sundhedskoordinators rådgivning har tage stilling til, om tilbuddet skal tilpasses, eller om der skal iværksættes et andet tilbud.

Stk. 7. Kommunen afholder udgiften til sundhedskoordinators rådgivning. Kommunen og regionen aftaler vilkårene for sundhedskoordinators rådgivning, herunder pris og frist.

Stk. 8. Kommunen skal registrere og indberette, hvilke personer der gør brug af ordningen. Registeringen og indberetningen skal ske ved en persongruppemarkering. Der anvendes persongruppemarkeringen: Forsøg med ret til sundhedskoordinator.

Stk. 9. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 68 a, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for så vidt angår målgruppens ret til at få inddraget sundhedskoordinator i tilrettelæggelsen af det konkrete tilbud i ressourceforløbet. Forsøgstilladelsen indebærer endvidere en fravigelse af § 13 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., således at der ikke er krav om, at rådgivningen efter stk. 4, indgår i samarbejdsaftalen mellem kommunen og regionen, samt en fravigelse af § 14 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. om hvornår sundhedskoordinator skal yde kommunen bistand.

Stk. 10. Forsøget er ikke omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Stk. 11. Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

Særligt tilrettelagte JobBro-forløb for udsatte unge under 30 år

§ 9. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner deltager i forsøget ”Job-bro til Uddannelse", som har til formål at udvikle en indsatsmodel, som kombinerer et klart fokus på uddannelse med en virksomhedsrettet og fleksibel indsats for den unge kombineret med støtte til at mestre helbredsmæssige og sociale udfordringer:

1) Esbjerg kommune.

2) Holbæk kommune.

3) Kalundborg kommune.

4) København kommune.

5) Lolland kommune.

6) Næstved kommune.

7) Odense kommune.

8) Ringkøbing-Skjern kommune.

9) Slagelse kommune.

10) Varde kommune.

11) Aalborg kommune.

Stk. 2. Målgrupper til forsøget er personer, som er under 30 år, og som er omfattet af

1) § 2, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse,

2) § 2, nr. 12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med minimum et års anciennitet på offentlig forsørgelse, bortset fra unge som er åbenlyst uddannelsesparate, eller

3) § 2, nr. 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Kommunerne giver en deltagergruppe, som er omfattet af stk. 2, et forløb, hvor målet er, at den unge påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. Som ramme for indsatsen placeres den unge i et ordinært uddannelsesmiljø på en erhvervsskole og deltager parallelt i et virksomhedsforløb med tæt, individuel støtte og opfølgning. En tilsvarende gruppe af personer i en kontrolgruppe får den sædvanlige indsats efter beskæftigelseslovgivningen.

Stk. 4. Deltagerne i forsøget visiteres af kommunen via tilfældig udvælgelse af cpr-numre. Udvælgelsen sker gennem et digitalt lodtrækningsværktøj udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer, at indsatsen for den unge skal tilrettelægges efter indsatsmodellen, som fastlagt i ”JobBro til Uddannelse” for den udvalgte deltagergruppe i stk. 2.

Stk. 6. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2018 til den 31. marts 2020.

Forenklet voksenlærlingeordning

§ 10. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre skal gennemføre forsøg vedrørende tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne. I forsøget fraviges § 98 e, stk. 1-3, og § 98 g, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. For at der kan gives tilskud til en virksomhed, skal uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år. Ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om, skal personen være omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 eller 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og

1) have været ledig i en periode på mere end 2 måneder og ikke have en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse,

2) have en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, der ikke har været anvendt de sidste 5 år, eller

3) have været ledig i en periode på mere end 6 måneder, jf. stk. 4, hvis personen har en uddannelse, som nævnt i nr. 1.

Stk. 3. For at der kan gives tilskud til en person, der ikke er omfattet af stk. 2, skal personen være fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse og

1) være ledig ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om og ikke have en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

2) være beskæftiget og ikke have en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse og uddannelsesaftalen skal indgås inden for områder med behov for arbejdskraft, jf. en landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, der udarbejdes af STAR.

Stk. 4. Kravet om forudgående ledighed efter stk. 2, nr. 1 og 3, opgøres efter § 150 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For andre ledige opgøres kravet om forudgående ledighed som sammenhængende perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, eller har været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledig selvforsørgende.

Stk. 5. For at der kan gives tilskud til en virksomhed, der indgår uddannelsesaftale med personer, der er omfattet af stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 3, nr. 1, må personen ikke have været ordinært ansat på virksomheden inden for de seneste 6 måneder, med mindre personen samtidig har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse.

Stk. 6. Tilskuddet gives i hele den aftalte uddannelsesperiode og udgør 40 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgivere for personer omfattet af stk. 2, nr. 1-3.

Stk. 7. Tilskuddet gives i hele den aftalte uddannelsesperiode og udgør 30 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgivere for personer omfattet af stk. 3, nr. 1.

Stk. 8. Tilskuddet gives i op til de første 2 år af den aftalte uddannelsesperiode og udgør 30 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgivere for personer omfattet af stk. 3, nr. 2.

Stk. 9. Forsøgsperioden løber fra den 1. april 2018 til den 1. juli 2019.

Forsøg med videosamtaler i Københavns Kommune

§ 11. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Københavns Kommune gennemfører forsøg, hvor der kan benyttes videosamtaler i kontaktforløbet for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når der er en sagsbehandler fra socialforvaltningen fysisk tilstede hos personen. Det er en betingelse, at første samtale afholdes ved personligt fremmøde på jobcenteret. Den ledige har ret til, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde, hvis pågældende anmoder om det.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 16, stk. 1, 2. pkt. og stk. 6, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der holdes individuelle samtaler ved personligt fremmøde.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2018 til den 1. september 2020.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 788 af 13. juni 2018 om forsøg på beskæftigelsesområdet ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 14. december 2018

Maria Schack Vindum

/ Jakob Heltoft