Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og efter indstilling fra Kvægafgiftsfondens bestyrelse fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. For alt kvæg - herunder kalve - der er produceret i Danmark, og som slagtes og ved offentlig kontrol ubetinget eller betinget godkendes til menneskeføde, skal der betales en afgift på 30 kr. pr. stk. Afgiften omfatter også kvæg, der slagtes for private til eget brug.

§ 2. For kvæg, der slagtes på eksportsvineslagterier, offentlige slagtehuse og kreatureksportslagterier, påhviler det vedkommende slagteri at opkræve det i § 1 nævnte afgiftsbeløb hos leverandøren, hver uge at indberette antallet af de i den foregående kalenderuge slagtede og godkendte voksne kreaturer og kalve til Kvægafgiftsfonden, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V, og samtidig indbetale den herefter skyldige afgift til Kvægafgiftsfonden.

Stk. 2. For kvæg, der slagtes i private slagtehuse, påhviler det slagteren at indbetale det i § 1 nævnte afgiftsbeløb senest 14 dage efter en foretaget slagtning til Kvægafgiftsfonden. Indbetalingskort fås hos den kontrollerende dyrlæge, som umiddelbart efter den foretagne kontrolstempling skal indberette antallet af slagtede voksne kreaturer og kalve til nævnte fond.

§ 3. Ved enhver udførsel her fra landet af levende kvæg, herunder kalve, der produceret i Danmark, skal eksportøren betale en afgift på 30 kr. pr. stk.

Stk. 2. Eksportøren skal senest 14 dage efter eksporten indberette den stedfundne eksport med oplysning om antallet af levende kreaturer og kalve til Kvægafgiftsfonden og samtidig indbetale den herefter skyldige afgift til Kvægafgiftsfonden.

§ 4. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlige rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 5. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de i § 4 nævnte rentebeløb.

§ 6. Overtrædelse af §§ 2 og 3 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. De i §§ 1-3 nævnte forpligtelser gælder ikke for slagtning eller udførsel foretaget i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1232 af 21. november 2014 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 14. december 2018

Jette Petersen

/ Mette Kathrine Fjelstrup Justesen