Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Generelle bestemmelser
Kapitel 3 Kommunalbestyrelsens opgaver
Kapitel 4 Rottespærrer
Kapitel 5 Autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter (R1-autorisation)
Kapitel 6 Autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom (R2-autorisation)
Kapitel 7 Bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler
Kapitel 8 Registrering og indberetning af oplysninger
Kapitel 9 Certifikat til opsætning af rottespærrer (rottespærremontør)
Kapitel 10 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet uden for Danmark
Kapitel 11 Tilbagekaldelse af autorisation og nedlæggelse af forbud
Kapitel 12 Gebyrer
Kapitel 13 Miljøstyrelsens opgaver
Kapitel 14 Klage og straf
Kapitel 15 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Krav til kommunalbestyrelsens handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. § 5
Bilag 2 Kursus med henblik på at opnå R1-autorisation, jf. § 19
Bilag 3 Opfølgningskursus til fornyelse af R1-autorisation, jf. § 19
Bilag 4 Kursus med henblik på opnåelse af R2-autorisation, jf. § 26
Bilag 5 Opfølgningskursus til fornyelse af R2-autorisation, jf. § 26
Bilag 6 Oplysninger, der skal registreres og indberettes, når der konstateres rotter, jf. § 31
Bilag 7 Undervisning og prøve i opsætning af rottespærrer, jf. § 33
Bilag 8 Oplysningsskema til brug ved tilsyn på tilsynspligtige ejendomme jf. § 8, stk. 5, samt andre ejendomme kommunen fører tilsyn med
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 9, § 17, stk. 3, § 18, stk. 1, § 67, § 73, § 79 b, stk. 1, nr. 6, 8 og 12, § 80, stk. 1 og 2, § 88, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018, som ændret ved lov nr. 1553 af 18. december 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, herunder håndtering af resistens i forbindelse med anvendelse af antikoagulanter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen regulerer ikke de kemiske bekæmpelsesmidler, som anvendes til bekæmpelse af rotter.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Bekæmpelse af rotter: Handling, der har til formål at udrydde rotter eller opnå et efter sagkyndigt skøn tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden.

2) Bygningsgennemgang: En gennemgribende inspektion af bygninger, tilhørende brønde og omkringliggende arealer med henblik på at identificere fejl og mangler i relation til forebyggelse af rotter.

3) Erhvervsmæssig bekæmpelse af rotter: Bekæmpelse af rotter eller vejledning herom, der foretages mod betaling eller som led i et privat eller kommunelt ansættelsesforhold.

4) Foderstation: Beholder af plast, metal, træ eller lignende holdbart materiale, hvortil rotter kan have adgang, og som kan indeholde gift, fælder eller metoder til at spore rotter.

5) Forekomst af rotter: Observation af rotter eller spor efter rotter.

6) Forebyggelse af rotter: Foranstaltninger og renholdelse af bygninger, grundarealer, brønde og stikledninger, så disse er forsvarligt sikrede mod rotter.

7) MAB: Miljøstyrelsens Autorisationssystem til anvendelse af Bekæmpelsesmidler. IT-system, som omfatter enhver, der bliver autoriseret til at købe og anvende kemiske bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af bl.a. rotter.

8) Privat bekæmpelse af rotter: Bekæmpelse af rotter, der følger af en kontrakt mellem en R1-autoriseret person og en ejer eller lejer af fast ejendom om bekæmpelse af rotter, eller bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom af en person med en R2-autorisation.

9) R1-autorisation: Autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. kapitel 5.

10) R2-autorisation: Autorisation til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom, jf. kapitel 6.

11) R1-autoriseret person: En person, som er autoriseret af Miljøstyrelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse om opnåelse af autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter (R1-autorisation). Ved en R1-autoriseret person forstås tillige en person, som er omfattet af §§ 37-39 og 46.

12) R2-autoriseret person: En person, som er autoriseret af Miljøstyrelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse om opnåelse af autorisation til bekæmpelse af rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom (R2-autorisation).

13) Rottespærre: Mekanisk eller elektronisk anordning til indsætning i kloakkens brønde samt stik- og hovedledninger, som har til formål at slå rotter ihjel eller hindre disse i at passere opstrøms i kloaksystemet.

14) Sikringsordning: En kontrakt mellem en R1-autoriseret person og en ejer eller lejer af fast ejendom, der som minimum omfatter forebyggelse af rotter ved en bygningsgennemgang.

15) Tilsynspligtige ejendomme: Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

16) Fødevarevirksomhed: Ethvert offentligt eller privat foretagende, som med eller uden gevinst for øje udfører en hvilken som helst aktivitet, der indgår som et hvilket som helst led i produktionen, tilvirkningen eller distributionen af fødevarer.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesloven). Ud over de definitioner, der fremgår af lovens § 2, gælder definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet).

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 3. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, skal straks anmelde dette til kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lovens § 17 a.

§ 4. Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage sådanne foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt, jf. lovens § 17, stk. 2.

Stk. 2. Stk. 2. Pligten efter stk. 1 omfatter også brønde og stikledninger.

Kapitel 3

Kommunalbestyrelsens opgaver

Handlingsplan

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, der som minimum opfylder kravene i bilag 1. Kommunalbestyrelsen skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Bekæmpelse af rotter

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal foretage en effektiv bekæmpelse af rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus).

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan lade den kommunale bekæmpelse af rotter udføre af kommunens eget R1-autoriserede personale eller ved at indgå en kontrakt om bekæmpelse af rotter med et firma, der råder over en R1-autoriseret person.

Stk. 3. En kommunalbestyrelse, der har indgået kontrakt om kommunal bekæmpelse af rotter med en person som nævnt i stk. 2, skal føre tilsyn med, at kontrakten overholdes.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at der må udføres privat bekæmpelse af rotter i kommunen, hvilket kommunen skal oplyse i den kommunale handlingsplan, jf. § 5.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at privat bekæmpelse overholder kommunens handlingsplan om privat bekæmpelse og bekendtgørelsens regler.

Stk. 6. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke længere må udføres privat bekæmpelse efter stk. 4, får beslutningen først virkning for en allerede indgået privat bekæmpelsesaftale ved aftalens ophør, dog senest når der er forløbet 1 år fra kommunalbestyrelsens beslutning.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan uanset stk. 4 til enhver tid beslutte at overtage en privat bekæmpelse, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt for at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter på det pågældende område.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal senest otte dage efter at have modtaget anmeldelse om forekomst af rotter undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler, hvis der er forekomst af rotter. Er der iværksat privat bekæmpelse, skal kommunalbestyrelsen ikke iværksætte bekæmpelse, jf. dog § 6, stk. 7.

Stk. 2. Ved forekomst af rotter indendørs i beboelser, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, skal kommunalbestyrelsen uden ugrundet ophold undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler. Dette gælder også weekender og helligdage. Er der iværksat privat bekæmpelse, skal kommunalbestyrelsen ikke iværksætte bekæmpelse, jf. dog § 6, stk. 7.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal efter anmeldelse af forekomst af rotter så vidt muligt sikre, at ejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede ved kommunalbestyrelsens første besøg og vejledes om behov for rottesikring og renholdelse samt oplyses om eventuel giftudlægning og andre foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Bekæmpelse med kemiske bekæmpelsesmidler må kun iværksættes, såfremt ejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede, jf. dog § 28, stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt sikre, at ejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede ved efterfølgende besøg, hvis det skønnes nødvendigt for en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Stk. 4. Hvis ejer, lejer eller dennes repræsentant ikke har været til stede ved et besøg, skal pågældende umiddelbart efter besøget vejledes om behov for rottesikring og renholdelse samt oplyses om eventuel giftudlægning og andre foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og ajourføre en liste over tilsynspligtige ejendomme.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal én gang om året i perioden oktober til og med februar undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen undersøger sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant, ved en gennemgang af ejendommen, om der er forekomst af rotter. Ved forekomst af rotter skal der iværksættes bekæmpelse efter gældende regler.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal på tilsynspligtige ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme, undersøge tilgængelige udendørsarealer for tegn på forekomst af rotter. Ved forekomst af rotter skal der iværksættes bekæmpelse efter gældende regler. Konstateres der ikke rotter, afleveres en skriftlig meddelelse herom, sammen med oplysning om, at en eventuel forekomst af rotter skal anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med undersøgelsen af de tilsynspligtige ejendomme registrere oplysninger som angivet i bilag 8.

Stk. 6. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse dispensere fra forpligtelsen i stk. 2, for tilsynspligtige ejendomme beliggende i områder, hvor der i en længere periode ikke er konstateret rotter, og området i øvrigt er geografisk isoleret på en måde, så rotter ikke naturligt kan genindvandre.

§ 9. Kommunalbestyrelsen foretager på ejendomme, der ikke er omfattet af § 8, bekæmpelse af rotter efter anmeldelse, medmindre særlige forhold nødvendiggør regelmæssig undersøgelse for rotter.

Påbud

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele en grundejer påbud om at undersøge for rotter og udføre de fornødne foranstaltninger i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. § 4.

Orientering af borgere

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal to gange årligt sikre, at kommunens borgere får fornøden orientering om, at forekomster af rotter skal anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Fødevarevirksomheder

§ 12. På fødevarevirksomheder foretages undersøgelse for rotter af Fødevarestyrelsen i forbindelse med styrelsens kontrol efter fødevarelovgivningen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen skal straks underrette kommunalbestyrelsen om forekomst af rotter.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal straks underrette Fødevarestyrelsen om, at der er iværksat forebyggelse og bekæmpelse af rotter på fødevarevirksomheder.

Kapitel 4

Rottespærrer

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal som grundejer, hvor det er teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes som grundejer i forbindelse med byggemodning af arealer udlagt til kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder, hvor det er teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan undlade at opsætte rottespærrer efter stk. 1 og 2, hvis kloaksystemet på anden måde er rottesikret, eller opsætningen giver anledning til væsentlige driftsforstyrrelser på kloaksystemet.

§ 14. Kommunalbestyrelsen skal, når der er opnået tilladelse fra grundejeren, hvor det er teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med byggemodning af private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, når der er opnået tilladelse fra grundejeren, hvor det er teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan undlade at opsætte rottespærrer efter stk. 1 og 2, hvis kloaksystemet på anden måde er rottesikret, eller opsætningen giver anledning til væsentlige driftsforstyrrelser på kloaksystemet.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med spildevandsforsyningsselskabet opsætte rottespærrer i forsyningens ledningsnet.

Stk. 2. Når der ved private byggemodninger af parcelhusgrunde er opsat rottespærrer, afgør spildevandsforsyningsselskabet i forbindelse med overtagelse af ledningsanlægget, om rottespærrer fortsat skal anvendes. Tilsvarende gælder ved kommunal byggemodning af parcelhusgrunde, hvor spildevandsforsyningsselskabet har forsyningspligten.

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med opsætning af rottespærrer, jf. §§ 13–15, undersøge kloakledningen opstrøms for rottespærren og sikre, at den er fri for rotter.

Stk. 2. Selve opsætningen skal udføres af en person som nævnt i § 34.

Kapitel 5

Autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter (R1-autorisation)

Adgangskriterier og autorisationskursus

§ 17. Miljøstyrelsen meddeler autorisation til personer, der har bevis for at have deltaget i det i bilag 2 beskrevne kursus og bestået den dertil hørende prøve, og fornyelse af autorisation til personer, der har bevis for at have deltaget i det i bilag 3 beskrevne kursus.

Stk. 2. R1-autorisation meddeles med en gyldighed på fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode efter gennemførelse af det i bilag 3 beskrevne opfølgningskursus. Tilmelding til opfølgningskursus skal ske senest 6 måneder inden autorisationens udløbsdato.

Stk. 3. R1-autorisation, herunder fornyelse af R1-autorisation, udstedes via selvbetjening i MAB.

§ 18. Personer, der har fået ansættelse i en virksomhed eller kommune, som beskæftiger personer med R1-autorisation, kan under en R1-autoriseret persons instruktion arbejde med erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Dog skal de pågældende personer, senest tre måneder efter ansættelsesforholdets start, ansøge om optagelse på det i § 19 nævnte kursus med henblik på at opnå R1-autorisation. R1-autorisation skal være opnået senest halvandet år efter ansættelsesforholdets start.

§ 19. Miljøstyrelsen afholder kurser til opnåelse eller fornyelse af R1-autorisation. Kurserne skal opfylde kravene i bilag 2, henholdsvis bilag 3.

Stk. 2. Optagelse på kursus sker ved ansøgning til Miljøstyrelsen. Kursusudgifterne afholdes af kursusdeltagerne.

Stk. 3. Optagelse på kursus til R1-autorisation forudsætter, at ansøger på tidspunktet for kursusstart kan dokumentere:

1) minimum 6 måneders relevant ansættelse i kommunalteknisk forvaltning,

2) minimum 6 måneders relevant ansættelse i spildevandsforsyningsselskab,

3) minimum 6 måneders relevant ansættelse i kloak- og afløbsbranche,

4) minimum 3 måneders erhvervsmæssig erfaring med muse- eller rottebekæmpelse, eller

5) at arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af rotter vil udgøre en væsentlig del af vedkommendes arbejdstid.

Autorisationens anvendelsesområde

§ 20. Erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, herunder privat bekæmpelse og indgåelse af sikringsordninger, må kun foretages af en R1-autoriseret person og i overensstemmelse med kommunens handlingsplan, jf. § 5.

Stk. 2. Privat bekæmpelse kan først påbegyndes, efter at den R1-autoriserede person skriftligt har givet kommunalbestyrelsen besked om, at vedkommende varetager bekæmpelsen på den pågældende ejendom.

§ 21. En R1-autorisation giver adgang til at

1) yde vejledning om forebyggelse af rotter og foretage bekæmpelse af rotter på vegne af en kommunalbestyrelse, jf. § 6, stk. 2,

2) yde vejledning om forebyggelse af rotter,

3) foretage privat bekæmpelse af rotter hos ejer eller lejer, såfremt betingelserne i § 6, stk. 4, er opfyldt,

4) indgå sikringsordninger, jf. §§ 22-24,

5) opsætte rottespærrer i forsyningens hoved- og stikledninger samt i private brønde og stikledninger, hvis betingelserne i § 34 er opfyldt, og

6) foretage bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom, jf. kapitel 6.

Stk. 2. En R1-autoriseret person må kun foretage erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter i de tilfælde, der er angivet i stk. 1.

Sikringsordning

§ 22. Et firma, der udøver R1-autoriseret rottebekæmpelse, skal sikre, at samtlige eksisterende sikringsordninger er indberettet til den fællesoffentlige rottedatabase.

Stk. 2. Firmaet skal endvidere straks indberette enhver indgåelse, ændring eller ophævelse af en kontrakt om en sikringsordning til den fællesoffentlige rottedatabase.

§ 23. Ved indgåelse af en sikringsordning skal en R1 autoriseret person foretage en bygningsgennemgang. For løbende sikringsordninger skal bygningsgennemgangen gentages minimum hvert 3. år.

Stk. 2. Bygningsgennemgangen skal dokumenteres i en rapport, der beskriver, hvilke områder der er omfattet af gennemgangen og eventuelt fundne fejl og mangler i forhold til rottesikring og renholdelse af ejendommen. Ejer eller lejer skal have udleveret en kopi af rapporten.

Stk. 3. Et firma, der som led i en sikringsordning har udarbejdet en rapport om bygningsgennemgang skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen udlevere eller fremsende en kopi af bygningsgennemgangsrapporten til kommunalbestyrelsen.

§ 24. En R1-autoriseret person, hvis firma indgår en sikringsordning, skal fremvise dokumentation for gyldig R1-autorisation til kunden samt oplyse om kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen, som har meddelt autorisation. Personer omfattet af §§ 37-39 eller 46 skal i stedet oplyse, i hvilket land de erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet samt kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen, som har anerkendt de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Oplysningerne nævnt i stk. 1 skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt inden kontraktens indgåelse.

Kapitel 6

Autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom (R2-autorisation)

Adgangskriterier og autorisationskursus

§ 25. Miljøstyrelsen meddeler R2-autorisation til personer, der har bevis for at have deltaget i det i § 26 og bilag 4 beskrevne kursus og bestået den dertil hørende prøve, og fornyelse af autorisation til personer, der har bevis for at have deltaget i det i § 26 og bilag 5 beskrevne kursus.

Stk. 2. R2-autorisation meddeles med en gyldighed på fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode efter gennemførelse af det i bilag 5 beskrevne opfølgningskursus. Tilmelding til opfølgningskursus skal ske senest 6 måneder inden autorisationens udløbsdato.

Stk. 3. R2-autorisation, herunder fornyelse af R2-autorisation, udstedes via selvbetjening i MAB.

§ 26. Miljøstyrelsen kan afholde eller anerkende kurser til opnåelse eller fornyelse af R2-autorisation. Kurserne skal opfylde kravene i bilag 4, henholdsvis bilag 5.

Stk. 2. En anerkendelse af et kursus gælder for fem år, men kan begrænses til et kortere tidsrum. En anerkendelse kan tilbagekaldes ved misligholdelse af kravene, jf. stk. 1. Miljøstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside en liste over anerkendte kursusudbydere.

Stk. 3. Tilmelding til kursus skal sendes til en af de i stk. 2 nævnte kursusudbydere, bilagt dokumentation, jf. stk. 4. Kursusudgifterne afholdes af kursusdeltagerne.

Stk. 4. Optagelse på kursus til R2-autorisation forudsætter dokumentation for, at ansøger har gennemført en uddannelse eller et kursus, hvori følgende emner indgår:

1) Lovgivning om kemikalier.

2) Arbejdsmiljø og personlige værnemidler.

3) Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter.

Stk. 5. Miljøstyrelsen udarbejder og ajourfører en liste over uddannelser, der opfylder kriterierne i stk. 4. Listen er tilgængelig på www.mst.dk.

Stk. 6. Hvis en ansøgning støttes på dokumentation vedrørende en uddannelse eller et kursus, der ikke er omfattet af den i stk. 5 nævnte liste, afgør Miljøstyrelsen, om uddannelsen skal anses for omfattet af stk. 4.

Autorisationens anvendelsesområde

§ 27. Bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom ved brug af kemiske bekæmpelsesmidler må kun foretages af en R2-autoriseret person, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Privat bekæmpelse kan først påbegyndes efter, at den R2-autoriserede person skriftligt har givet kommunalbestyrelsen besked om, at vedkommende varetager bekæmpelsen på egen erhvervsejendom.

Stk. 3. R2-autorisation giver adgang til at bruge visse kemiske bekæmpelsesmidler, der er godkendt hertil i henhold til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Stk. 4. Bekæmpelse af rotter skal foregå i overensstemmelse med kommunens handlingsplan, jf. § 5.

Stk. 5. Bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom ved brug af kemiske bekæmpelsesmidler må under tilsvarende betingelser foretages af en R1-autoriseret person.

Kapitel 7

Bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler

§ 28. Bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler, herunder antikoagulanter, må først iværksættes, når der er konstateret forekomst af rotter.

Stk. 2. Bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler må kun ske, hvis ejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede ved første besøg, hvor der udlægges gift. Vedkommende skal vejledes om behov for rottesikring og renholdelse samt oplyses om giftudlægning og andre foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Stk. 3. Ved efterfølgende besøg skal ejer, lejer eller dennes repræsentant under besøget, eller umiddelbart efter besøget hvis vedkommende ikke har været til stede, vejledes om behov for rottesikring og renholdelse samt oplyses om eventuel giftudlægning og andre foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Stk. 4. Uanset stk. 2 kan bekæmpelse iværksættes med kemiske bekæmpelsesmidler, hvis det vurderes akut nødvendigt at iværksætte en sådan bekæmpelse. I disse tilfælde skal der gives information som nævnt i stk. 3.

Resistens

§ 29. Ved enhver bekæmpelse af rotter med antikoagulanter, skal antikoagulanten med det svageste aktivstof anvendes først.

Stk. 2. Konstateres der resistens over for den anvendte antikoagulant, skal anvendelsen af denne straks ophøre. Rotterne bekæmpes i stedet med en ugiftig metode eller med en antikoagulant, der er virksom over for rotterne.

§ 30. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at deltage i feltforsøg og indsende oplysninger og prøvemateriale i forbindelse med undersøgelser foranstaltet af Miljøstyrelsen med henblik på at undersøge resistens mod antikoagulanter hos rotter.

Kapitel 8

Registrering og indberetning af oplysninger

§ 31. Kommunalbestyrelsen er ved kommunal bekæmpelse af rotter ansvarlig for løbende at registrere oplysninger som angivet i bilag 6 og for senest én måned efter sagens afslutning at indberette de registrerede oplysninger til den fællesoffentlige rottedatabase.

Stk. 2. En R1- eller R2-autoriseret person er ved privat bekæmpelse af rotter ansvarlig for løbende at registrere og indberette oplysninger som angivet i bilag 6 til den fællesoffentlige rottedatabase.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal løbende til den fællesoffentlige rottedatabase indberette oplysninger, der er registreret i henhold til § 8, stk. 5.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal senest 1. april hvert år indberette data for bekæmpelse af rotter for det foregående år til den fællesoffentlige rottedatabase. Det fremgår af databasen, hvilke data der skal indberettes.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal give andre oplysninger vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som Miljøstyrelsen måtte anmode om.

Kapitel 9

Certifikat til opsætning af rottespærrer (rottespærremontør)

Adgangskriterier og rottespærremontørkursus

§ 32. Certifikat til opsætning af rottespærrer udstedes af Miljøstyrelsen eller af de i medfør af § 33, stk. 2, anerkendte uddannelsesinstitutioner til personer, der har deltaget i det i § 33, stk. 1, beskrevne kursus og bestået den dertilhørende prøve.

§ 33. Miljøstyrelsen kan s afholde eller anerkende kursur med dertil hørende prøver til opnåelse af certifikat til opsætning af rottespærrer. Kurserne skal opfylder kravene i bilag 7.

Stk. 2. En anerkendelse af et kursus gælder for fem år, men kan begrænses til et kortere tidsrum. En anerkendelse kan tilbagekaldes ved misligholdelse af kravene, jf. stk. 1. Miljøstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside en liste over de anerkendte kursusudbydere.

Stk. 3. Tilmelding til kursus skal sendes til en af de i stk. 2 nævnte kursusudbydere, bilagt dokumentation, jf. stk. 4. Kursusudgifterne afholdes af kursusdeltagerne.

Stk. 4. Optagelse på kursus kræver dokumentation for enten

1) uddannelsesbevis fra AMU-systemet som kloakrørlægger,

2) kursusbevis fra AMU-systemets uddannelse af anlægsarbejdere ved kloakering trin 1 og 2,

3) bestået kloakmesterprøvens praktiske del,

4) svendebrev som struktør,

5) svendebrev som brolægger, eller

6) gennemførte kurser med minimum samme indhold som i uddannelsen som kloakrørlægger.

Stk. 5. Miljøstyrelsen udarbejder og ajourfører en liste over uddannelser og kurser, der opfylder kriteriet i stk. 4, nr. 6. Listen er tilgængelig på www.mst.dk.

Stk. 6. Hvis en ansøgning støttes på dokumentation vedrørende en uddannelse eller et kursus, der ikke er nævnt i stk. 4, nr. 1-5 eller er omfattet af den i stk. 5 nævnte liste, afgør Miljøstyrelsen, om uddannelsen skal anses for omfattet af stk. 4, nr. 6.

Certifikatets anvendelsesområde

§ 34. Opsætning af rottespærrer i stikledninger og afløbsinstallationer må kun udføres af personer med ansættelse hos en autoriseret kloakmestervirksomhed, som samtidig enten har opnået en R1-autorisation, jf. § 17, stk. 1, eller har certifikat som rottespærremontør, jf. § 32.

Stk. 2. Opsætning af rottespærrer i forsyningens hovedledninger må udføres af personer med ansættelse i forsyningen eller hos en autoriseret kloakmestervirksomhed, som samtidig enten har opnået en R1-autorisation, jf. § 17, stk. 1, eller har certifikat som rottespærremontør, jf. § 32.

Kapitel 10

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet uden for Danmark

Adgang til at udføre erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter

§ 35. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et andet medlemsland, jf. anerkendelseslovens § 2, nr. 2, og som agter at etablere sig i Danmark med henblik på udøvelse af erhvervsmæssig rottebekæmpelse, kan meddeles R1-autorisation uden at gennemføre kursus og bestå den tilhørende prøve, jf. § 17, stk. 1. Autorisation meddeles i disse tilfælde på baggrund af anerkendelse af erhvervserfaring, jf. § 37, eller, såfremt kravene i § 37 ikke er opfyldt, på baggrund af almindelig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 39.

§ 36. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et andet medlemsland, jf. anerkendelseslovens § 2, nr. 2, og som agter at midlertidigt eller lejlighedsvis at udøve erhvervsmæssig rottebekæmpelse i Danmark, er undtaget fra kravet om autorisation.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer skal forudgående underrette Miljøstyrelsen ved indgivelse af en skriftlig anmeldelse, jf. § 38. Såfremt kravene i § 38 ikke er opfyldt, finder § 46 anvendelse.

Særlige regler om anerkendelse af erhvervserfaring med erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter

§ 37. Personer, som nævnt i § 35, kan opnå R1-autorisation på baggrund af Miljøstyrelsens anerkendelse af erhvervserfaring. Ansøgning skal indgives skriftlig til Miljøstyrelsen eller via www.businessindenmark.dk. Miljøstyrelsen meddeler R1-autorisation til personer, der opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1 skal ledsages af dokumentation for enten:

1) tre på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, jf. dog stk. 3,

2) to på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den pågældende godtgør at have gennemgået en relevant forudgående uddannelse, der er afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,

3) to på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den pågældende godtgør også at have udøvet virksomhed som rottebekæmper i mindst tre år som arbejdstager, jf. dog stk. 3, eller

4) tre på hinanden følgende år som arbejdstager, hvis den pågældende godtgør at have gennemgået en relevant forudgående uddannelse, der er afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende.

Stk. 3. Hvis udøvelsen af virksomhed som selvstændig eller virksomhedsleder som beskrevet i stk. 2 er ophørt, anerkender Miljøstyrelsen denne virksomhed i de i stk. 2, nr. 1 og 3, nævnte tilfælde, hvis virksomheden er ophørt ti år eller mindre forud for tidspunktet for ansøgningen til Miljøstyrelsen.

Stk. 4. § 17, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse til brug for fornyelse af R1-autorisation, medmindre ansøgeren søger om anerkendelse af en tilsvarende kvalifikation fra et andet medlemsland.

Stk. 5. § 17, stk. 3, finder ikke anvendelse.

§ 38. Personer, som nævnt i § 36, stk. 1, skal anmelde sig til Miljøstyrelsen eller via www.businessindenmark.dk, før forebyggelsen eller bekæmpelsen er leveret første gang. Den pågældende har samme rettigheder og pligter som en R1-autoriseret person. Rottebekæmpere, som opfylder kravene til dokumentation i stk. 2, er fritaget for forudgående kontrol af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. En anmeldelse efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) Bevis for anmelderens nationalitet.

2) Attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et medlemsland, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2, og at det på tidspunktet for indgivelse af attestation i forbindelse med anmeldelsen ikke er forbudt anmelderen at udøve dette erhverv midlertidigt eller permanent.

3) Bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer.

4) Bevis for erhvervsmæssig udøvelse af rottebekæmpelse på fuldtidsbasis i mindst 1 år i løbet af de sidste ti år og kopi af kursus- og uddannelsesbeviser, hvis erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret i etableringslandet.

Stk. 3. En anmeldelse efter stk. 1 skal fornys en gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen, hvis den pågældende fortsat ønsker midlertidigt og lejlighedsvis at beskæftige sig med erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark.

Stk. 4. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 3, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 2, i det omfang der er sket en væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

Almindelige regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer til forebyggelse og bekæmpelse af rotter erhvervet uden for Danmark

§ 39. Personer, som nævnt § 35 og som ikke opfylder kravene til anerkendelse af erhvervserfaring, jf. § 37, kan opnå R1-autorisation på baggrund af Miljøstyrelsens anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Ansøgning skal indgives skriftlig til Miljøstyrelsen eller via www.businessindenmark.dk. Miljøstyrelsen meddeler R1-autorisation til personer, der opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1, skal ledsages af følgende dokumentation:

1) Bevis for ansøgerens nationalitet.

2) Attestation for, at det på tidspunktet for indgivelse af ansøgning ikke er forbudt ansøgeren at udøve dette erhverv midlertidigt eller permanent.

3) Bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer i form af

a) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udføre erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, hvis erhvervet er lovreguleret i det pågældende land, og dokumentation for eventuel relevant erhvervserfaring, eller

b) bevis for, at ansøgeren har udøvet erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter på fuldtidsbasis i mindst et år i løbet af de sidste ti år og kopi af et eller flere relevante kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret i det pågældende land.

Stk. 3. § 17, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse til brug for fornyelse af R1-autorisation, medmindre ansøgeren søger om anerkendelse af en tilsvarende kvalifikation fra et andet medlemsland.

Stk. 4. § 17, stk. 3, finder ikke anvendelse.

Procedurer for anerkendelse

§ 40. Miljøstyrelsen skal inden for en måned kvittere for modtagelsen af en ansøgning om autorisation, jf. §§ 37 og 39. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) En angivelse af, hvornår ansøgningen kan forventes færdigbehandlet, jf. § 41.

2) Oplysning om, at ansøgeren ikke må udføre erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter før, Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om autorisation, jf. § 41, stk. 3.

3) Eventuel oplysning om indsendelse af manglende dokumentation.

§ 41. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om anerkendelse af ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer efter §§ 37 og 39 hurtigst muligt og senest tre måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler denne at indsende efter §§ 37 stk. 2 og 39, stk. 2.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Miljøstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.

Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 og stk. 2 må ansøgeren ikke udføre erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, før Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om autorisation.

§ 42. Miljøstyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser hos de kompetente myndigheder i det medlemsland, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt, eller er godkendt i tilfælde af bevis udstedt i et tredjeland.

Stk. 2. Hvis et uddannelsesbevis, som er udstedt af en kompetent myndighed i et medlemsland, omfatter uddannelse, der helt eller delvist er taget på en uddannelsesinstitution, der er lovligt etableret i enten et andet medlemsland eller et tredjeland, kan Miljøstyrelsen i tilfælde af begrundet tvivl sammen med den kompetente myndighed i udstedelseslandet kontrollere

1) om uddannelsesforløbet ved den pågældende uddannelsesinstitution formelt er attesteret af den uddannelsesinstitution, der er etableret i udstedelseslandet,

2) om det udstedte eksamensbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet, og

3) om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder i udstedelseslandet som i Danmark.

§ 43. Miljøstyrelsen kan hos de kompetente myndigheder i det land, hvor ansøgeren har opnået sine uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer eller er etableret, indhente de nødvendige oplysninger om de i § 42, stk. 2, nr. 2 og 3, nævnte forhold samt om ansøgeren i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde.

§ 44. Miljøstyrelsen kan videregive oplysninger til myndigheder i andre medlemslande, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2, til brug for behandling af sager om udøvelse af erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

§ 45. Hvis der er væsentlig forskel mellem en ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 39, og den uddannelse, der kræves i henhold til denne bekendtgørelse, jf. § 17, og forskellen ikke kan opvejes af ansøgerens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, som er formelt attesteret af et relevant organ, skal Miljøstyrelsen give ansøgeren mulighed for ved prøvetid eller egnethedsprøve at bevise, at vedkommende er i besiddelse af den nødvendige viden eller de nødvendige færdigheder og kompetencer.

Stk. 2. Ansøgeren har ret til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve. De nærmere krav til prøvetiden eller egnethedsprøven fastsættes i Miljøstyrelsens afgørelse.

Stk. 3. Miljøstyrelsen sikrer, at ansøgeren har mulighed for at tage egnethedsprøven senest seks måneder efter den oprindelige beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve. Miljøstyrelsen kan pålægge ansøgeren betaling for afholdelse af udgifter forbundet med egnethedsprøven.

Almindelige regler om midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter

§ 46. Personer, som nævnt i § 36, stk. 1, som ikke opfylder kravene i § 38, skal for at opnå tilladelse til at udøve midlertidig og lejlighedsvis erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, anmelde sig til Miljøstyrelsen eller via www.businessindenmark.dk, før forebyggelsen eller bekæmpelsen er leveret første gang. Den pågældende har samme rettigheder og pligter som en R1-autoriseret person.

Stk. 2. En anmeldelse efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) Bevis for anmelderens nationalitet.

2) Attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et medlemsland, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2, og at det på tidspunktet for indgivelse af attestation i forbindelse med anmeldelsen ikke er forbudt anmelderen at udøve dette erhverv midlertidigt eller permanent.

3) Bevis for, at anmelderen har udøvet erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter i mindst et år i løbet af de sidste 10 år i tilfælde af, at rottebekæmpelse ikke er lovreguleret i det pågældende medlemsland.

Stk. 3. Anmelderen skal forny anmeldelsen én gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen eller den seneste fornyelse, hvis anmelderen ønsker fortsat at arbejde med erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark.

Stk. 4. Ved fornyelse af anmeldelsen skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 2, i det omfang, der er sket væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

§ 47. Miljøstyrelsen underretter inden for en måned fra modtagelsen af anmeldelsen om sin beslutning om ikke at foretage en kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer eller resultatet af en sådan kontrol. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor anmelderen har indsendt alle de oplysninger, der påhviler denne at indsende efter § 47, stk. 2.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Miljøstyrelsen giver anmelder meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.

Stk. 3. Anmelderen må ikke påbegynde erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, før Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om godkendelse af anmeldelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Foreligger Miljøstyrelsens afgørelse ikke inden for de efter stk. 1 og 2 angivne frister, kan anmelderen påbegynde erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

§ 48. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade den offentlige sundhed eller sikkerhed og der skal undgås alvorlig skade af tjenestemodtageren , og forskellen ikke kan opvejes af anmelderens erhvervserfaring eller viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, som er formelt attesteret af relevant organ i det pågældende medlemsland, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2, skal Miljøstyrelsen give anmelderen mulighed for at bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller de manglende færdigheder eller kompetencer.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes i Miljøstyrelsens afgørelse.

Stk. 3. Miljøstyrelsen sikrer, at ansøgeren har mulighed for at tage egnethedsprøven senest en måned efter styrelsens afgørelse om at underlægge anmelderen en egnethedsprøve, jf. stk. 1, er meddelt anmelderen. Miljøstyrelsen kan pålægge ansøgeren betaling for afholdelse af udgifter forbundet med egnethedsprøven.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor de erhvervsmæssige kvalifikationer er blevet bekræftet i overensstemmelse med § 48, stk. 3, leveres tjenesteydelsen under den danske faglige titel.

Oplysningspligt i forhold til kunder

§ 49. Personer, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 35-48, skal ved udøvelse af erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter oplyse den, som bekæmpelsen udføres for, om

1) at Miljøstyrelsen har foranstaltet eller anerkendt det kursus, som personen har gennemgået, samt kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen eller til Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. lov om tjenesteydelser i det indre marked,

2) de eventuelle brancheorganisationer, som den pågældende er medlem af, og

3) den pågældendes eventuelle erhvervsmæssige titel og oplysning om, i hvilket medlemsland, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2, tilladelsen til anvendelse af den pågældende titel er givet.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 skal gøres tilgængelige for den, som bekæmpelsen udføres for, eller meddeles denne klart, entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om bekæmpelse eller inden udførelse af bekæmpelse, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale.

Stk. 3. Den, der udfører bekæmpelse, skal, hvis den som bekæmpelsen udføres for anmoder om det, oplyse om de regler mv., der gælder for udførelsen af erhvervet, samt om hvor reglerne kan findes.

Kapitel 11

Tilbagekaldelse af autorisation og nedlæggelse af forbud

§ 50. Miljøstyrelsen kan tilbagekalde en R1-autorisation, jf. §§ 17, 37 og 39, hvis indehaveren af autorisationen under udøvelse af sit erhverv med forebyggelse og bekæmpelse af rotter gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan tilbagekalde en R2-autorisation, jf. § 25, hvis indehaveren af autorisationen i forbindelse med bekæmpelsen gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan nedlægge forbud mod midlertidig eller lejlighedsvis erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. §§ 36 og 46, hvis indehaveren af tilladelsen under udøvelse af erhvervet gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed.

§ 51. Tilbagekaldelse eller nedlæggelse af forbud, jf. § 51, kan ske for et tidsrum af minimum ét år eller for bestandigt. Afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære en tilbagekaldelse indbragt for domstolene og om fristen herfor, jf. lovens § 17, stk. 3.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan beslutte, at genoptagelse af erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. §§ 17, 37 og 39, og bekæmpelse af rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom, jf. § 25, først kan ske, når vedkommende på ny har bestået et af Miljøstyrelsen godkendt kursus.

Kapitel 12

Gebyrer

§ 52. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse.

Stk. 2. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser om gebyrets størrelse.

Stk. 4. Gebyret kan opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele dispensation for betaling af gebyret.

§ 53. Miljøstyrelsen opkræver et gebyr på 230 kr. ved udstedelse eller fornyelse af en autorisation. Beløbet skal dække styrelsens omkostninger til drift af autorisationsordningen. Betaling af gebyret sker i MAB.

Stk. 2. Gebyret opkræves i forbindelse med, at autorisationen udstedes eller fornyes. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det senest offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Et gebyr tilbagebetales ikke, efter at autorisationen er udstedt, uanset at der ikke gøres brug af autorisationen i hele gyldighedsperioden.

Kapitel 13

Miljøstyrelsens opgaver

§ 54. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at kommunalbestyrelsen opfylder de i bekendtgørelsen nævnte pligter.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan påbyde kommunalbestyrelsen at foretage hyppigere eller yderligere foranstaltninger end de allerede trufne.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan, hvor kommunen er grundejer, meddele kommunalbestyrelsen påbud om at undersøge for rotter og udføre de fornødne foranstaltninger i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. § 4.

§ 55. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at udbydere af kurser til opnåelse af R2-autorisation og certifikat som rottespærremontør opfylder kravene i §§ 26 og 33.

§ 56. Miljøstyrelsen rådgiver i samarbejde med kommunalbestyrelsen kommunens borgere om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

§ 57. Miljøstyrelsen kan foretage rottebekæmpelse inden for bestemt afgrænsede geografiske områder efter aftale med de berørte kommuner med det formål at afprøve midler eller fremgangsmåder til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Kapitel 14

Klage og straf

Klage

§ 58. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 59. Miljøstyrelsens afgørelser efter §50 kan af den relevante part forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Miljøstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Miljøstyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 2. Sagsanlæg som følge af Miljøstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse af autorisation eller tilladelse og nedlæggelse af forbud, jf. § 50, på grund af grov eller oftere gentagen forsømmelighed, har opsættende virkning.

Straf

§ 60. Med bøde straffes den, der

1) undlader at efterkomme påbud, jf. § 10,

2) foretager erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter eller indgår en sikringsordning uden at have opnået en R1-autorisation, jf. § 20, stk. 1,

3) foretager erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter i strid med § 20, stk. 1, og § 21,

4) påbegynder bekæmpelse uden forinden at give kommunalbestyrelsen skriftlig besked, jf. §§ 20, stk. 2, og 27, stk. 2,

5) undlader at foretage indberetning af oplysninger om en sikringsordning, jf. § 22,

6) undlader at foretage en bygningsgennemgang eller at udarbejde bygningsgennemgangsrapport, jf. § 23, stk. 1, og stk. 2, 1.pkt.,

7) undlader at udlevere eller fremsende en kopi af bygningsgennemgangsrapport til ejer eller lejer eller til kommunalbestyrelsen, jf. § 23, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3,

8) undlader rettidigt at give de i § 24 nævnte oplysninger,

9) afholder kursus til opnåelse eller fornyelse af R2-autorisation uden at have en gyldig anerkendelse eller i strid med kravene til kurset, jf. 26, stk. 1 og 2,

10) foretager bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom uden at have opnået en R2-autorisation, jf. § 27, stk. 1,

11) foretager bekæmpelse af rotter i strid med § 27, stk. 1, 2 og 4,

12) iværksætter bekæmpelse af rotter i strid med§ 28, stk. 1, 1. pkt.,

13) undlader at vejlede ejer, lejer eller dennes repræsentant om behov for rottesikring og renholdelse eller oplyse om udlagt gift og andre foranstaltninger, jf. § 28, stk. 2 og 3,

14) anvender antikoagulanter i strid med § 29,

15) undlader at registrere og indberette oplysninger, jf. § 31, stk. 2,

16) afholder kursus til opnåelse af certifikat til opsætning af rottespærrer uden at have gyldig anerkendelse af kurset eller i strid med kravene til kurset, jf. § 33, stk. 1og 2,

17) udfører opsætning af rottespærrer uden at opfylde kravene i § 34,

18) foretager forebyggelse og bekæmpelse af rotter uden at have indgivet anmeldelse samt oplysninger i henhold til § 38,

19) foretager forebyggelse og bekæmpelse af rotter uden at have opnået tilladelse, jf. § 46, eller

20) undlader at give oplysninger, jf. § 49.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 61. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter ophæves.

Stk. 3. § 22 træder i kraft den 1. juli 2019. For indberetning af indgåelse, ændring eller ophævelse af sikringsordninger før dette tidspunkt finder de hidtidige regler anvendelse.

Stk. 4. § 31, stk. 2, træder i kraft den 1. juli 2019. For indberetning af privat rottebekæmpelse foretaget før dette tidspunkt finder de hidtidige regler anvendelse.

§ 62. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar 2021 have opsat rottespærrer på de i §§ 13 og 14 nævnte steder.

Stk. 2. I sikringsordninger, der er tegnet i henhold til bekendtgørelse nr. 913 af 27. juni 2016 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, i en kommune, der træffer beslutning om, at der ikke må udføres privat bekæmpelse, jf. 6, stk. 6, kan privat bekæmpelse fortsætte indtil kontraktens ophør, dog højst et år efter kommunens beslutning.

§ 63. Autorisationer, der er meddelt uden tidsbegrænsning før den 1. januar 2018, skal for at bevare deres gyldighed fornyes efter reglerne i § 17 inden den:

1) den 1. januar 2023, hvis autorisationen er udstedt den 1. januar 2000 eller tidligere,

2) den 1. januar 2024, hvis autorisationen er udstedt mellem den 2. januar 2000 og den 1. januar 2007,

3) den 1. januar 2025, hvis autorisationen er udstedt mellem den 2. januar 2007 og den 1. januar 2014, og

4) den 1. januar 2026, hvis autorisationen er udstedt mellem den 2. januar 2014 og den 1. januar 2018.

Stk. 2. Gyldige autorisationer, jf. stk. 1, giver samme adgang til at yde vejledning og foretage erhvervsmæssig forebyggelse eller bekæmpelse af rotter som en R1-autorisation.

§ 64. En anerkendelse af et kursus, jf. § 33, meddelt før den 1. januar 2018 gælder til og med den 1. januar 2023.

§ 65. Personer, der har fået autorisation som rottebekæmpere før den 1. januar 2019, skal ikke betale gebyr ved første udstedelse af autorisation i MAB.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 18. december 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Kristian Hovgaard Juul-Larsen


Bilag 1

Krav til kommunalbestyrelsens handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. § 5

Handlingsplanen skal som minimum indeholde følgende:

Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen.

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen.

Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen.

Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.

Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen om kloakrottebekæmpelse indeholdende beskrivelse af omfang og metoder (fælder, spærrer, gift mv.).

Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, herunder f.eks. om privat bekæmpelse er geografisk begrænset eller begrænset til bestemte bekæmpelsesmetoder.

Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse, hvis kommunen tillader privat rottebekæmpelse.

I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:

Tilsynspligtige ejendomme, jf. § 8, stk. 1.

Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme, jf. § 9.

Fødevarevirksomheder.

Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer.

Havnearealer.

Kommunale genbrugspladser.

Deponeringsanlæg

Vildtfodringspladser.


Bilag 2

Kursus med henblik på at opnå R1-autorisation, jf. § 19

Undervisningen skal indeholder følgende hovedelementer:

1. Relevant lovgivning

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Dyreværnslovgivningen.

Øvrig relevant lovgivning, f.eks. kloaklovgivning og fødevarelovgivning.

Relevante vejledninger og meddelelser fra Miljøstyrelsen samt introduktion til Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk).

2. Biologi og adfærd

Rotters biologi, herunder deres levevis og vaner.

3. Antikoagulanter samt andre kemiske bekæmpelsesmidler

Aktivstoffer, formulering og virkemåde.

Forgiftningsrisiko, symptomer og behandling.

Sekundær forgiftning.

Resistens og tegn på resistens.

4. Smitterisiko og arbejdsmiljø

Smitterisiko fra rotter, herunder Weils syge.

Personlige værnemidler.

5. Forebyggelse

Sikring og renholdelse.

Overvågning.

6. Bekæmpelse i praksis

Vurdering af bestandstørrelse, marginal rotter m.v.

Anvendelse af foderstationer.

7. Giftfri bekæmpelse

Smækfælder.

Elektroniske fælder.

8. Rottespærrer

Typer af rottespærrer, deres virkemåde, hvor og hvordan de anvendes optimalt samt eventuelle anvendelsesbegrænsninger.

9. Afløbssystemer

Rotters ophold i og udnyttelse af afløbssystemet.

Svagheder i afløbssystemet i relation til rotter.

10. Forebyggelse og fejlfinding i afløbssystemer

Røgprøve og TV-inspektion.

Tegn på rotter i forbindelse med afløbssystemer og ved brud på afløbssystemer.

Varighed: Minimum 35 timer fordelt på mindst 4 kursusdage. Kurset omfatter prøveaflæggelse.

Kurset arrangeres af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen er ansvarlig for gennemførelse af uddannelsen, udarbejdelse og brug af kursusmateriale, prøver m.v.


Bilag 3

Opfølgningskursus til fornyelse af R1-autorisation, jf. § 19

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de seneste 5 års udvikling indenfor rottebekæmpelsen i Danmark og skal indeholde følgende hovedelementer, hvor de er relevante:

1. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer inden for rottebekæmpelsen.

2. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer vedr. brug af giftstoffer i rottebekæmpelsen.

3. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer inden for fødevarer, sundhed, byggeri, kloakering, sikkerhed mv., som har betydning for rottebekæmpelsen.

4. Ny teknologi inden for giftfri rottebekæmpelse (fælder, rottespærrer m.v.).

5. Ny viden om rotter, forebyggelse, bekæmpelsesmetoder, resistens, primær og sekundær forgiftning m.v.

Varighed: Minimum 3 timer. Kurset omfatter ikke prøveaflæggelse.

Kurset arrangeres af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen er ansvarlig for gennemførelse af uddannelsen, udarbejdelse og brug af kursusmateriale mv.


Bilag 4

Kursus med henblik på opnåelse af R2-autorisation, jf. § 26

Deltagerne skal efter at have bestået prøven iht. gældende dansk lovgivning kunne udføre en effektiv rottebekæmpelse på egen erhvervsejendom under hensyntagen til risikoen for primær- og sekundær forgiftning samt udvikling af resistens.

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1. Lovgivning

Kort introduktion til relevant lovgivning, herunder bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

2. Biologi og adfærd

Rotters biologi, herunder deres levevis og vaner samt de sygdomme, de kan være bærere af.

3. Forebyggelse og bekæmpelse i praksis

Vurdering af bestandstørrelse og anvendelse af fælder.

Sikring og renholdelse

4. Antikoagulanter og andre kemiske bekæmpelsesmidler

De forskellige giftes virkemåde, symptomer på forgiftning og personlige værnemidler.

Sekundær forgiftning og resistens.

Giftudlægning og anvendelse af foderstationer.

Varighed: Minimum 7 timer. Kurset omfatter prøveaflæggelse.

Kursusudbyder

Kursusudbyder forpligter sig til kun at optage ansøgere på kurset, der opfylder adgangskravene.

Senest 1 måned efter kurset afslutning skal kursusudbyder sende en liste til Miljøstyrelsen med navne og cpr-numre på de personer, der har bestået prøven.

Underviser

Underviserne skal have tilstrækkelige faglige kvalifikationer og viden inden for det område, de skal undervise i. Kurset skal have mindst én underviser, der har en R1 autorisation og praktisk erfaring med rottebekæmpelse. Specialister engageret til at undervise i ét bestemt fagområde, fx lovgivning, behøver ikke at have Miljøstyrelsens R1-autorisation til rottebekæmpelse.

Underviserne må ikke fremme egne kommercielle interesser.

Rammer

Kurset skal afholdes som tilstedeværelseskursus. De fysiske rammer skal understøtte god pædagogisk læring. Deltagerantallet må ikke overstige 30 personer.

Prøve

Prøven består i en afkrydsningsopgave med 30 spørgsmål. Varighed 30 minutter. For at bestå prøven må kursisten have maksimum 8 fejl.

I samarbejde mellem Miljøstyrelsen og kursusudbyderne udarbejdes 3 sæt prøver med i alt 90 spørgsmål. De 30 spørgsmål i den enkelte prøve skal være repræsentative for pensum. De samme spørgsmål bruges af alle kursusudbydere. Finder kursusudbyder, at der er behov for ændringer i spørgsmålene, sender kursusudbyder forslag om ændringer til Miljøstyrelsen, som vurderer om ændringen skal gennemføres, og sørger for at en eventuel ændring sendes ud til samtlige kursusudbydere. Hvis spørgsmålene ikke er blevet revideret indenfor de sidste 2 år, vil Miljøstyrelsen forestå en revision, i samarbejde med kursusudbyderne.

Kursusudbyder sørger for, at underviserne først umiddelbart inden prøvens afholdelse får kendskab til prøvens indhold. Kursusudbyder sikrer, at alle kopier af prøven bliver indsamlet således, at der ikke er risiko for, at prøvens indhold offentliggøres. Af hensyn til risiko for fotografering af prøven må kursister ikke anvende mobiltelefoner eller andre elektroniske hjælpemidler under prøven. Dog må selve prøven gerne gennemføres på computer, sålænge computeren er sikret mod misbrug.


Bilag 5

Opfølgningskursus til fornyelse af R2-autorisation, jf. § 26

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de seneste 5 års udvikling indenfor rottebekæmpelsen i Danmark og skal indeholde følgende hovedelementer, hvor de er relevante:

1. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer inden for rottebekæmpelsen.

2. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer vedr. brug af giftstoffer i rottebekæmpelsen.

3. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer inden for sundhed, sikkerhed mv., som har betydning for rottebekæmpelsen.

4. Ny teknologi indenfor giftfri rottebekæmpelse (fælder m.v.).

5. Ny viden om rotter, forebyggelse, bekæmpelsesmetoder, resistens, primær og sekundær forgiftning m.v.

Varighed: Minimum 2 timer. Kurset omfatter ikke prøveaflæggelse.


Bilag 6

Oplysninger, der skal registreres og indberettes, når der konstateres rotter, jf. § 31

       
1. Navn og adresse: …………………………………………………………………
evt. med koordinater/koordinatsystem for specifik placering X:…………. Y:………….
Dato for anmeldelse:
2. Ejendomstype:
□ Tilsynspligtig ejendom
□ Beboelsesejendom
□ Fødevarevirksomhed
□ Anden industri
□ Kommunale institutioner, m.v. (§13)
□ Private-, statslige- og regionale institutioner, m.v. (§14)
 
       
□ Andet (specificér): ……………………………
       
3. Rotter observeret
□ Indendørs
□ Udendørs
   
□ Levende
□ Døde
□ Spor efter rotter
 
       
4. Ejendom kloakeret
□ Ja
□ Nej
 
       
5. Røgprøve foretaget
□ Ja
□ Nej (angiv årsag )………. . . . .
     
□ Rottetilholdet skyldes overfladerotter
 
□ Samlebrønd(e) kan ikke findes
 
□ Samlebrønd(e) eksisterer ikke
 
□ Man kan visuelt se, at kloakken er faldet sammen
 
□ For stor afstand mellem røgprøvebrønd(e) og ejendom (med rotter)
 
□ Faldstammeudluftning skal først afblændes af VVS installatør
 
□ Ikke alle beboere hjemme i opgang i etageejendom
 
□ Kloak-TV er foretaget inden besøg af kommunal rottebekæmper
 
□ Andet
 
   
       
6. Årsag til rottetilhold
       
□ Brud på privat stikledning
   
□ Defekt vakuumventil
   
□ Usikret faldstammeudluftning
   
□ Defekt samlebrønd
   
□ Defekt tagnedløb
   
□ Defekt tagbrønd
   
□ Usikret gulvafløb
   
□ Defekt vandlås/manglende vandlås
   
□ Defekte ledninger under eller i bygninger og beboelse
□ Defekt kommunal ledning
□ Defekt kommunal samlebrønd
□ Usikret ydermur (gulvudluftning, rørgennemføring, sprækker, huller m.v.)
□ Utætte døre, porte og vinduer
□ Utæt tagkonstruktion
□ Espaliervækst m.v. op ad mur
□ Spiseligt affald udendørs
□ Fuglefodring
□ Dyrehold (kaniner, fugle m.m.)
□ Strejfrotter
□ Oplæg af diverse materialer
□ Åbent land (særligt for landzone)
□ Vildtfodringspladser (særligt for landzone)
□ Åløb, søer, moser (særligt for landzone)
□ Foderspild (særligt for landzone)
□ Stenbunker og vegetation (særligt for landzone)
□ Markstakke (særligt for landzone)
□ Ensilagestakke (særligt for landzone)
□ Andet (specificer)………………………………………….
 
7. Bekæmpelse foretaget
 
□ Nej (hvorfor ikke? )………………………………………. .
□ Ja
 
Bekæmpelsesmetode:
□ Smækfælder
□ Levende fangende fælder
□ Elektriske fælder
□ Udlægning af kemiske bekæmpelsesmidler, herunder antikoagulanter
□ Andet (f.eks. skydevåben, hund, gas m.m.) Specificer: …………………
 
8. Påbud givet om undersøgelse, rottesikring, renhold: □ Nej □ Ja
(specificer)…………………………………………. .
 
9. Forbrug af kemiske bekæmpelsesmidler, herunder antikoagulanter
□ Chlorophacinon
Antal kg:…………….
   
□ Coumatetralyl
Antal kg:…………….
   
□ Bromadiolon
Antal kg:…………….
   
□ Difenacoum
Antal kg:…………….
   
□ Brodifacoum
Antal kg:…………….
   
□ Flocoumafen
Antal kg:…………….
   
□ Difethialon
Antal kg:…………….
   
□ Andet, specificer aktivstof: …………
Antal kg:…………….
   
Samlet giftforbrug på adressen:……………………………. Kg
 
Ejer, lejer eller dennes repræsentant informeret om giftudlægning?
Ja □
 
10. Opfølgning af bekæmpelse foretaget
 
a. Dato: ……………. Aktivitet (beskriv)……………………………………………………….
 
b. Dato: ……………. Aktivitet (beskriv)……………………………………………………….
 
c. Dato: ……………. Aktivitet (beskriv)………………………………………………………. .
 
d. Dato: ……………. Aktivitet (beskriv)………………………………………………………. .
 
11. Sag afsluttet
Bekæmpelsen udført af:
□ Kommunal bekæmpelse
□ - Eget personale/ □ – bekæmpelsesfirma (navn og cvr): …………………………
- Navn på den autoriserede person/autorisationsnummer: …………………………………
□ Privat bekæmpelse (R1-autorisation):
- Bekæmpelsesfirma (navn og cvr): ……………………………………………………………
- Navn på den autoriserede person/autorisationsnummer: …………………………….
□ Privat bekæmpelse, (R2-autorisation):
- Virksomhed (navn og cvr): ……………………………………………………………
- Navn på den autoriserede person/autorisationsnummer: ………………………………. .


Bilag 7

Undervisning og prøve i opsætning af rottespærrer, jf. § 33

Deltagerne skal efter at have bestået prøven iht. til gældende dansk lovgivning kunne installere, drive og vedligeholde alle forekomne rottespærrer, der opfylder Bygningsreglementets krav til præfabrikerede materialer i afløbsinstallationer.

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1. Lovgivning

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Relevante vejledninger, f.eks. Miljøstyrelsens vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt pjecen ”Hjælp vi har fået rotter”.

Relevante standarder fra Dansk Standard.

Relevante meddelelser fra Miljøstyrelsen samt introduktion til Miljøstyrelsens hjemmeside (mst.dk).

2. Biologi og adfærd

Rotters biologi, herunder deres levevis og vaner mv. Rotters ophold og udnyttelse af afløbssystemet

3. Smitterisiko.

Med fokus på Weils syge og andre rotterelaterede sygdomme.

4. Rottespærrer

Typer af rottespærrer, deres virkemåde, hvor og hvordan de anvendes optimalt samt eventuelle anvendelsesbegrænsninger og alternativer til rottespærrer.

Vedligeholdelse og drift af rottespærrer. ¬

5. Afløbssystemer

Rotters ophold i og udnyttelse af afløbssystemet.

Svagheder i afløbssystemet i relation til rotter.

6. Forebyggelse og fejlfinding i afløbssystemer

Praktisk røgprøve og kendskab til TV-inspektion.

Tegn på rotter i forbindelse med afløbssystemer og ved brud på afløbssystemer.

Varighed: Minimum 7 timer. Kurset omfatter prøveaflæggelse.

Kursusudbyder

Kursusudbyder forpligter sig til at sørge for, at alle typer rottespærrer får en ensartet behandling på kurset. Kursusudbyder forpligter sig ligeledes til kun at optage ansøgere på kurset, der opfylder adgangskravene.

Undervisere

Underviserne skal have tilstrækkelige faglige kvalifikationer og viden inden for det område, de skal undervise i. Underviserne skal som udgangspunkt tillige have Miljøstyrelsens R1-autorisation til rottebekæmpelse og være uddannet kloakmester. Specialister engageret til at undervise i ét bestemt fagområde, f.eks. smitterisiko, behøver dog ikke at have Miljøstyrelsens R1-autorisation til rottebekæmpelse og være uddannet kloakmester.

Underviserne må ikke fremme egne kommercielle interesser.

Rammer

Kurset skal afholdes som tilstedeværelseskursus. De fysiske rammer skal understøtte god pædagogisk læring. Derfor må deltagerantallet heller ikke overstige 30 personer.

Prøve

Prøven består i en afkrydsningsopgave med 30 spørgsmål. Varighed 30 minutter. For at bestå prøven må kursisten have maksimum 8 fejl.

I samarbejde mellem Miljøstyrelsen og kursusudbyderne udarbejdes 3 sæt prøver med i alt 90 spørgsmål. De 30 spørgsmål i den enkelte prøve skal være repræsentative for pensum. De samme spørgsmål bruges af alle kursusudbydere. Finder kursusudbyder, at der er behov for ændringer i spørgsmålene, sender kursusudbyder forslag om ændringer til Miljøstyrelsen, som vurderer om ændringen skal gennemføres, og sørger for at en eventuel ændring sendes ud til samtlige kursusudbydere. Hvis spørgsmålene ikke er blevet revideret indenfor de sidste 2 år, vil Miljøstyrelsen forestå en revision, i samarbejde med kursusudbyderne.

Kursusudbyder sørger for, at underviserne først umiddelbart inden prøvens afholdelse får kendskab til prøvens indhold. Kursusudbyder sikrer, at alle kopier af prøven bliver indsamlet således, at der ikke er risiko for, at prøvens indhold offentliggøres. Af hensyn til risiko for fotografering af prøven må kursister ikke anvende mobiltelefoner eller andre elektroniske hjælpemidler under prøven. Dog må selve prøven gerne gennemføres på computer, sålænge computeren er sikret mod misbrug.


Bilag 8

Oplysningsskema til brug ved tilsyn på tilsynspligtige ejendomme jf. § 8, stk. 5, samt andre ejendomme kommunen fører tilsyn med

       
Kommune:……………………………………………………………………………………………………………………
Tilsynsadresse: ……………………………………………………………………………………………………………………
 
Dato for tilsynet:……………………………………………………………………………………………………………………
Ejendomstype:
□ Tilsynspligtig ejendom
□ Beboelsesejendom
□ Fødevarevirksomhed
□ Anden industri
□ Kommunale institutioner, m.v. (§13)
□ Private-, statslige- og regionale institutioner, m.v. (§14)
 
       
□ Andet (specificér): ……………………………
       
Ejer, lejer eller dennes repræsentant til stede ved tilsynsbesøget:
 
□ Nogen hjemme
□ Ingen hjemme
   
 
Resultat af tilsynet:
     
□ Rotter
□ Rottefri
   

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.