Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til Erhvervsstyrelsen og afskæring af administrativ rekurs af afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og bevillingsudvalg nedsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

I medfør af § 7, stk. 1, og § 10, stk. 5, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme fastsættes:

§ 1. De beføjelser, der i henhold til lovens § 2, stk. 1, nr. 1-9, og stk. 2 og 3, § 3, samt § 13, stk. 5, er tillagt erhvervsministeren, henlægges til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Afgørelser, som Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af lovens § 2, stk. 1, nr. 1-9, og stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Tilsvarende gælder for afgørelser, som Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i lovens § 2, stk. 3, § 3, samt § 13, stk. 5.

Stk. 3. Afgørelser, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse træffer i medfør af lovens § 9, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Afgørelser, som træffes af et bevillingsudvalg nedsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i medfør af lov om erhvervsfremme § 8, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1283 af 12. december 2005 om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til Erhvervs- og Byggestyrelsen ophæves.

Erhvervsministeriet, den 28. december 2018

Rasmus Jarlov

/ Sigmund Lubanski