Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om trafikselskaber

(Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 657 af 8. juni 2016, § 22 i lov nr. 285 af 29. marts 2017 og lov nr. 1560 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 4, og stk. 5, 1. pkt., og § 19, stk. 2, nr. 1, udgår »for svært bevægelseshæmmede«.

2. Overskriften før § 11 affattes således:

»Individuel handicapkørsel«.

3. I § 11, stk. 1, indsættes efter »svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover«: »og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. april 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen