Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Sundhedsdatastyrelsens opgaver efter lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren og regler udstedt i medfør af loven
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af opgaver fra sundhedsministeren til Sundhedsdatastyrelsen

I medfør af § 9 i lov nr. 440 af 8. maj 2018 om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler delegation af opgaver i henhold til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren, og regler udstedet i medfør af loven, fra sundhedsministeren til Sundhedsdatastyrelsen.

Kapitel 2

Sundhedsdatastyrelsens opgaver efter lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren og regler udstedt i medfør af loven

§ 2. Opgaver som er henlagt til ministeren i henhold til § 3, stk. 2, § 5, stk. 1, 3 og 4, § 7, stk. 1 og 2, og § 8 i lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren samt opgaver i henhold til regler udstedt i medfør af lovens § 3, stk. 3, § 5, stk. 5 og § 6, stk. 1 og 3, delegeres til Sundhedsdatastyrelsen.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. maj 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 9. maj 2018

Ellen Trane Nørby

/ Anne-Sofie Duelund Lassesen