Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 11, nr. 2-5, i lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love

I medfør af § 32, stk. 3, i lov nr. 503 af 23. maj 2018 om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. § 11, nr. 2-5, i lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 23. maj 2018

Helle Rasmussen

/ Bent Nielsen