Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven

I medfør af § 39 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes:

§ 1. Der kan ikke opkræves betaling første gang, der meddeles aktindsigt i patientjournaler efter sundhedslovens kapitel 8 om aktindsigt.

Stk. 2. Hvis der efter udtrykkelig anmodning udleveres yderligere kopier eller afskrifter, kan vedkommende myndighed, institution eller autoriserede sundhedsperson opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 664 af 14. september 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling, ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 23. maj 2018

Ellen Trane Nørby

/ Annette Baun Knudsen