Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
32006R1925
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Betingelser for anvendelse
Kapitel 3 Administration, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Generelle tilladelser
Bilag 2 Oplysninger til brug for anmeldelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer1)

I medfør af §§ 7-9 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for

1) kosttilskud,

2) modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn,

3) forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn,

4) fødevarer til særlige medicinske formål og

5) kosterstatninger omfattet af bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Aroma: Aromastof, aromapræparat, reaktionsaroma, røgaroma, røgaromastof eller blandinger af disse indbyrdes eller med andre tilsætningsstoffer eller fødevarer.

2) En smagsvariant: Et produkt, hvor tilsætningen af vitaminer og mineraler til produktet svarer til tilsætningerne i det oprindelige produkt og er inden for samme produktkategori, men hvor tilsætningen af smagsgivende ingredienser varierer.

Kapitel 2

Betingelser for anvendelse

Generelle tilladelser

§ 3. Tilsætninger skal anvendes på betingelserne anført i bilag 1, jf. dog § 5, stk. 1.

Stk. 2. De mængder af vitaminer og mineraler, der er fastsat i de generelle betingelser, gælder for produktets samlede indhold af det pågældende vitamin og mineral uanset kilden til stoffet eller formålet med tilsætningen.

§ 4. Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat vitaminer eller mineraler omfattet af bilag 1, skal EU- eller EØS-producenten, EU- eller EØS-importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende oplysninger om anmelders navn, produktets navn, ingrediensliste og næringsdeklaration til Fødevarestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke tilsætning af natrium og chlorid.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for fødevarer, der er tilsat vitaminer eller mineraler, og som er markedsført inden den 20. juli 2016 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1145 af 7. december 2012 om slankekostprodukter.

Stk. 4. Permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen.

Individuelle tilladelser

§ 5. Tilsætning af vitaminer eller mineraler, som ikke er omfattet af en generel tilladelse, jf. § 3, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, jf. § 6, hvis

1) et eller flere af de tilsatte vitaminer og mineraler ikke står opført ved den relevante produktkategori i bilag 1,

2) mængden af vitaminer og mineraler i produktet overskrider mængden for den generelle tilladelse i bilag 1, eller

3) der for generelle tilladelser i bilag 1 ikke findes en produktkategori for produktet.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for tilsætning af thiamin, biotin, pantothensyre, riboflavin, vitamin B12, natrium og chlorid.

§ 6. Anmeldelse til Fødevarestyrelsen, jf. § 5, skal indeholde oplysningerne angivet i bilag 2. Anmeldelsen vedrører tilsætning af de pågældende vitaminer eller mineraler til det pågældende produkt. En anmeldelse anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for anmeldelse er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Vitaminer eller mineraler anmeldt i overensstemmelse med § 5 må tages i anvendelse 6 måneder efter, at tilsætningen til det pågældende produkt er anmeldt til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Hvis anmeldelsen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU- eller EØS-land, må tilsætningen dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at anmeldelsen er modtaget i Fødevarestyrelsen, hvis denne vurdering indgår i anmeldelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan forlænge perioden i stk. 3 til 6 måneder, hvis der er begrundet behov herfor.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af en anmeldt tilsætning, herunder at anvendelsen kun tillades for en begrænset periode, eller at den anmeldte tilsætning kun må anvendes i visse produktkategorier.

Stk. 6. Anmeldte tilsætninger af vitaminer eller mineraler må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i anmeldelsen.

Forbud

§ 7. Det er en forudsætning for anvendelsen af en tilsætning i henhold til § 5, stk. 1, og § 6, stk. 2 og 3, at Fødevarestyrelsen ikke forinden har nedlagt forbud mod tilsætningen.

Stk. 2. Uanset at Fødevarestyrelsen ikke har nedlagt forbud i henhold til stk. 1, kan Fødevarestyrelsen senere nedlægge forbud mod anvendelsen, hvis forholdene taler herfor, herunder på baggrund af ny viden om ernærings- og sundhedsmæssige forhold eller andre forhold i øvrigt.

Kapitel 3

Administration, straf og ikrafttræden

§ 8. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF, finder anvendelse ved administration af bekendtgørelsen.

§ 9. Umiddelbart efter afsluttet sagsbehandling opdaterer Fødevarestyrelsen bilag 1 og bilag 2 med vitaminer og mineraler, der er taget i anvendelse i overensstemmelse med § 5, stk. 1, § 6, stk. 2-4, og § 7, stk. 1.

§ 10. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 6, stk. 6, § 7, stk. 1 eller vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1280 af 29. november 2017 om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 28. maj 2018

Esben Egede Rasmussen

/ Anne Mette Christensen


Bilag 1

Generelle tilladelser

Produktkategori
Maksimalt indhold som anført i næringsdeklarationen pr. 100 g eller 100 ml
Drikkevarer
Ikke-alkoholholdige drikkevarer1) baseret på vand med eller uden aroma, herunder fx frugtsaft, grønsagssaft og lignende.
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Kalium
Calcium
Magnesium
Selen
0,8 µg
8,0 mg
65 mg
9,0 mg
1,2 mg
40 µg
246 mg
110 mg
32,0 mg
15 µg
Ikke-alkoholholdige drikkevarer1) baseret på vand med eller uden aroma, tilsat koffein i en mængde over 15 mg pr. 100 ml.
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Kalium
Calcium
Magnesium
Selen
0,8 µg
8,0 mg
65 mg
9,0 mg
2,0 mg
40 µg
246 mg
110 mg
32,0 mg
15 µg
Ikke-alkoholholdige drikkevarer1) baseret på vand, hvor indholdet af protein udgør mindst 20 % af fødevarens energiindhold og energiindholdet er minimum 420 kJ pr. 100 ml (100 kcal pr. 100 ml)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Kalium
Calcium
Magnesium
Selen
0,8 µg
8,0 mg
65 mg
9,0 mg
1,2 mg
40 µg
246 mg
110 mg
61 mg
15 µg
Ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand portioneret i mindre drikkeampuller, shots og lignende.2)
Vitamin B6
Magnesium
0,6 mg
250 mg
Elektrolytdrikke1) markedsført i enkeltportionspakninger (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Kalium
Calcium
Magnesium
Zink
1,0 µg
1,8 mg
26 mg
3,2 mg
0,28 mg
80 mg
50 mg
40 mg
0,3 mg
Mælkebaserede drikkevarer samt vegetabilske alternativer hertil
Mælk
Vitamin D
1,5 µg
Mælkebaserede drikkevarer (fermenterede og/eller aromatiserede)1), herunder opblandinger hvor pulver er opblandet i mælk.
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Calcium
Phosphor
Magnesium
1,5 µg
2,6 mg
18,6 mg
3,7 mg
0,42 mg
48,6 µg
213,7 mg
173,1 mg
38 mg
Risdrikke
Vitamin D
Calcium
0,75 µg
120 mg
Sojadrikke
Vitamin D
Calcium
0,75 µg
120 mg
Morgenmadscerealier, brød, mel og gryn
Morgenmadscerealier
Vitamin D
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Jern
Calcium
4,2 µg
13 mg
1,2 mg
166 µg
8,0 mg
427 mg
Rugbrød
Vitamin D
1,5 µg
Hvedemel
Niacin
Folsyre
Calcium
Jern
5,3 mg
150 µg
390 mg
4,4 mg
Grahamsmel
Calcium
Jern
230 mg
6,3 mg
Rugmel
Calcium
Jern
430 mg
5,8 mg
Blandingsmel (hvedemel/rugmel)
Niacin
Folsyre
Calcium
Jern
Som anført for hvedemel eller svarende til blandingsforholdet
Havregryn
Calcium
Phosphor
280 mg
590 mg
Fedtstoffer
Margariner og blandingsprodukter (smørbare og flydende)
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
900 µg
20 µg
20 mg
Vegetabilske olier
Vitamin D
5 µg
Fermenterede mælkeprodukter samt vegetabilske alternativer hertil
Fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer)
Vitamin D
Niacin
Calcium
4 µg
7,5 mg
180 mg
Soja-, ris- og havrebaserede alternativer til fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer)
Vitamin D
Calcium
0,75 µg
120 mg
Glutenfrie produkter
Glutenfrie brød- og melblandinger
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Jern
6,4 mg
0,6 mg
40 µg
8 mg
Glutenfrit brød
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Calcium
Jern
2,7 mg
0,3 mg
30 µg
130 mg
5,0 mg
Glutenfrie knækbrød og skorper
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Calcium
Jern
4,5 mg
0,3 mg
50 µg
240 mg
9 mg
Glutenfri müsli
Jern
2,6 mg
Laktosefrie produkter
Laktosefri mælk
Vitamin D
2,0 µg
Fermenterede laktosefrie mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer)
Vitamin D
1,0 µg
Andet
Smørepålæg baseret på gærekstrakt
Niacin
Folsyre
160 mg
2500 µg
Vegetabilsk chokolademousse
Vitamin D
0,75 µg
Vegetabilske produkter anvendt som alternativ til kød
Jern
7 mg
Dextrosetabletter
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Kalium
Magnesium
130 mg
19 mg
2,2 mg
300 mg
201 mg
Bolsjer, pastiller og lignende
Vitamin C
160 mg
Kartoffelmospulver
Vitamin C
60 mg
Kondenseret mælk
Vitamin D
2,6 µg
Salt (omfatter ikke husholdningssalt som defineret i jodbekendtgørelsen "bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk").
Jod
2200 µg
Salt anvendt som ingrediens i kødprodukter
Jod
5000 µg
Tyggegummi
Calcium
Fluorid
1200 mg
10 mg
Geler markedsført i enkeltportionspakninger
(omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år)3)
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Kalium
Calcium
Magnesium
Zink
31 mg
125 mg
17,8 mg
1,6 mg
300 mg
120 mg
56,3 mg
8,6 mg
Chokolade, barer og lignende
Vitamin A (tilsat i form af beta-caroten)
441 µg
 
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Calcium
Magnesium
Selen
Chrom
Molybdæn
6,3 µg
8,5 mg
102 mg
14 mg
1,6 mg
429 µg
1230 mg
170 mg
38 µg
43 µg
94 µg
Kiks, småkager og lignende
Vitamin D
Vitamin E
Niacin
7,5 µg
18 mg
21 mg

1) Kan være pulvere eller tabletter beregnet til opblanding med vand. I alle tilfælde angiver den generelle tilladelse det maksimale indhold pr. 100 ml i det drikkeklare produkt (uanset om næringsdeklarationen gives, som produktet sælges, eller som produktet indtages).

2) Tilladelsen er givet pr. drikkeampul (25 ml).

3) Tilladelsen er givet pr. 100 g.

 
Maksimalt indhold pr. anbefalet daglig ration (som angivet på produktet)
Kosterstatning til vægtkontrol med energiindhold under 3360 KJ (800 kcal) også kaldet VLCD-produkter (Very Low Calorie Diet)
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Kalium
Calcium
Phosphor
Magnesium
Jern
Zink
Kobber
Mangan
Selen
Chrom
Molybdæn
Jod
1500 µg
19 µg
15 mg
140 µg
90 mg
27 mg
3,2 mg
800 µg
4400 mg
1380 mg
1715 mg
525 mg
23 mg
18 mg
3,0 mg
3,1 mg
100 µg
173 µg
290 µg
225 µg

 
Maksimalt indhold pr. måltid

Produkter markedsført som en erstatning for 1-2 hovedmåltider, således at dette fremgår af produktets mærkning, herunder måltidserstatninger til vægtkontrol
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Kalium
Calcium
Phosphor
Magnesium
Jern
Zink
Kobber
Mangan
Selen
Jod
442 µg
2,5 µg
28 mg
34 µg
74,6 mg
8,8 mg
0,9 mg
175 µg
908 mg
458 mg
507 mg
154 mg
11 mg
5,3 mg
0,7 mg
1,0 mg
41 µg
100 µg


Bilag 2

Oplysninger til brug for anmeldelse

I. Anmeldelsen, jf. § 6, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:
1)
Anmelders navn (EU- eller EØS-producent, EU- eller EØS-importør eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel e-mailadresse.
2)
Produktets navn.
3)
Produktkategori.
4)
Navnet på de vitaminer eller mineraler, der anmeldes.
5)
Produktets næringsdeklaration, oplysning om tilsat mængde (eksklusive naturligt indhold) samt oplysning om den samlede mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) af de anmeldte vitaminer og/eller mineraler i produktet og i eventuelle smagsvarianter.
6)
Produktets og eventuelle smagsvarianters ingrediensliste.
7)
Hvis anmelder er bekendt hermed:
 
EU- eller EØS-land, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF.

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 1194 af 11. november 2014, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. Bekendtgørelsen har ligeledes som udkast været notificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer.