Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven)

Herved bekendtgøres lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 5. januar 2017, med den ændring, der følger af § 1 i lov nr. 1569 af 19. december 2017.

§ 1. Loven finder anvendelse, hvis andet ikke er bestemt ved eller i henhold til lov.

§ 2. Regionsrådet kan bestemme, at der skal betales gebyr til regionen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af regionen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af kommunen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte gebyrer kan højst udgøre 250 kr.

§ 2 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte gebyrer kan højst udgøre 450 kr.

§ 3. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan bestemme, at der ved for sen betaling af ydelser, der opkræves af myndigheden, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret, skal betales en rente, der udgør 1 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato at regne. Renten tilfalder den myndighed, der opkræver ydelsen.

§ 4. (Ophævet)

§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)1 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 9, § 99, nr. 3, § 103, § 109, nr. 4 og 5, § 117, nr. 4, § 118, nr. 1, § 136, nr. 1, 3 og 4, § 144, nr. 1 og 2, § 148, nr. 2, og § 149, nr. 2.2


Lov nr. 1569 af 19. december 2017 om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)3 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på underretninger om udlægsforretninger, der er modtaget af skyldneren den 1. januar 2018 eller senere.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 23. januar 2018

Hans B. Thomsen

/ Christina Ekmann

Officielle noter

1 Lovændringen ved § 144 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 vedrører § 2, stk. 3, 4 og 5 og § 4.

2 Ved bekendtgørelse nr. 937 af 4. juli 2013 er det bestemt, at § 144, nr. 1 og 2, i lov nr. 1336 af 19. december 2008 træder i kraft den 1. august 2013.

3 Lovændringen ved § 1 i lov nr. 1569 af 19. december 2017 vedrører lovens titel og § 2 a.

Omtryksnote
  • 31-01-2018:
  • Lovbekendtgørelsen er omtrykt, da kundgørelsesdato og -nummer på grund af en teknisk fejl ikke fremgår. Fejlen vedrører således ikke lovbekendtgørelsens indhold.