Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 997 af 12. oktober 2011, bekendtgørelse nr. 506 af 30. maj 2012, bekendtgørelse nr. 778 af 4. juli 2012, bekendtgørelse nr. 971 af 28. september 2012, bekendtgørelse nr. 99 af 30. januar 2013, bekendtgørelse nr. 146 af 13. februar 2013, bekendtgørelse nr. 230 af 6. marts 2013, bekendtgørelse nr. 348 af 3. april 2013, bekendtgørelse nr. 1222 af 28. oktober 2013, bekendtgørelse nr. 538 af 27. maj 2014, bekendtgørelse nr. 965 af 25. august 2015, bekendtgørelse nr. 136 af 15. februar 2016, bekendtgørelse nr. 1340 af 18. november 2016, bekendtgørelse nr. 730 af 12. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 578 af 28. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) Planter og plantedele af den på liste A som nr. 1 opførte slægt samt tilberedninger fremstillet af planter eller frø af samme slægt, hvis planten, plantedelen eller tilberedningen har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,2 pct.«

2. I § 2 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »0,3 pct.« til: »0,2 pct.«

3. § 2 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Uanset bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 3, er salg, køb, modtagelse, forarbejdning og besiddelse af planter af den i stk. 1 nævnte art, der er dyrket med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, tilladt. Ved forarbejdning må der dog ikke fremstilles tilberedninger med et indhold af tetrahydrocannabinol, som er højere end 0,2 pct.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 1. juni 2018

Ellen Trane Nørby

/ Lars Petersen