Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0072
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet1)

(Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 466 af 18. maj 2011 og § 2 i lov nr. 504 af 23. maj 2018, og som ændres ved det af Folketinget den 17. maj 2018 vedtagne forslag til lov om Forsyningstilsynet, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »forsyningssikkerhed« til: »elforsyningssikkerhed«, og »forsyningssikkerheden« ændres til: »elforsyningssikkerheden«.

2. I § 5 indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) Elforsyningssikkerhed: Sandsynlighed for, at der er elektricitet til rådighed for forbrugerne, når den efterspørges.«

Nr. 6-21 bliver herefter nr. 7-22.

3. § 8, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) Energinets omkostninger til ydelser efter regler fastsat i medfør af § 30 i denne lov og omkostninger forbundet med at sikre tilstedeværelsen af en tilstrækkelig elproduktionskapacitet efter Europa-Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.«

4. I § 8, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 22, stk. 5,« til: »§ 22, stk. 7,«.

5. I § 12 a, stk. 4, ændres »§ 27 c, stk. 5,« til: »§ 27 c, stk. 1,«.

6. I § 20, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »i nettet«: », jf. dog § 22, stk. 1, nr. 2«.

7. I § 22, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »net,«: »og den elektricitet, der leveres til elforbrugere eller aftages fra elproducenter inden for netvirksomhedens netområde,«.

8. I § 22 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. En netvirksomhed skal sikre, at oplysninger om netvirksomhedens realiserede energibesparelser én gang årligt samkøres med oplysninger om realiserede energibesparelser fra andre netvirksomheder, distributionsselskaber, jf. § 6, nr. 4, i lov om naturgasforsyning, og varmedistributionsvirksomheder med henblik på at kontrollere, om en energibesparelse tilskrives mere end én gang.

Stk. 6. Netvirksomheder, distributionsselskaber, jf. § 6, nr. 4, i lov om naturgasforsyning, og varmedistributionsvirksomheder skal samlet sikre samkøringen efter stk. 5.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 7-10.

9. I § 22 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om den årlige samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser efter stk. 5 og om virksomhedernes gennemførelse af samlet samkøring efter stk. 6.«

10. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

Elforsyningssikkerhed og systemansvarlig virksomhed«.

11. § 27 a ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 27. Energi-, forsynings- og klimaministeren har det overordnede ansvar for elforsyningssikkerheden og fastsætter niveauet herfor.

§ 27 a. Energinet har ansvaret for at opretholde det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed og for at overvåge udviklingen heraf.

Stk. 2. Ved anskaffelse af energi og andre ydelser til at opretholde det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed anvender Energinet markedsbaserede metoder. Er der kun én virksomhed, der tilbyder ydelser omfattet af 1. pkt., anvender Energinet regulerede priser til betaling for ydelser.

Stk. 3. Energinet skal årligt udarbejde en redegørelse om elforsyningssikkerheden med anbefalinger om det fremtidige niveau herfor.

Stk. 4. Energinet har ansvaret for, at der udarbejdes en fejl- og afbrudsstatistik. Netvirksomhederne har pligt til at levere data til brug herfor, hvis statistikken ikke allerede er tilgængelig og Energinet anmoder herom.

Stk. 5. Energinet kan indhente oplysninger hos brugerne af nettet til varetagelse af sine forpligtelser efter stk. 1 og 3.«

12. I § 27 b, stk. 1, 2. pkt., udgår »mod rimelig betaling«.

13. I § 27 b, stk. 2, 1. pkt., udgår », jf. § 27 a, stk. 1,«.

14. § 27 b, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

15. I § 27 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »ifølge stk. 2« til: »ifølge stk. 2 og Europa-Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer«, og 2. pkt. ophæves.

16. § 27 b ophæves.

17. § 27 c, stk. 1-4, ophæves.

Stk. 5-12 bliver herefter stk. 1-8.

18. I § 27 c, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 1, 2. pkt., ændres »som nævnt i stk. 3 og 4« til: »som nævnt i Europa-Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer«.

19. § 27 c, stk. 6, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Energinet yder rimelig betaling for ydelser relateret til, at godkendte driftsstop af transmissions- eller elproduktionsanlæg kræves udskudt eller fremrykket, jf. § 27 b, stk. 1, til, at elproduktionsanlæg kræves holdt driftsklare, jf. § 27 b, stk. 3, eller til beslutninger om ændringer af planer eller aktivering af afhjælpende tiltag i medfør af Europa-Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.«

20. § 27 c, stk. 6, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Energinet yder rimelig betaling for ydelser relateret til beslutninger om ændringer af planer eller aktivering af afhjælpende tiltag i medfør af Europa-Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.«

21. I § 27 c, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »som er godkendt efter stk. 3,« til: »som er meddelt efter Europa-Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer,«.

22. I § 27 c, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »som nævnt i stk. 3-5« til: »som nævnt i stk. 1«, og i 2. pkt. ændres »efter stk. 5« til: »efter stk. 1«.

23. § 27 c, stk. 10 og 11, ophæves.

Stk. 12 bliver herefter stk. 6.

24. I § 27 c indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om krav til afrapportering og nærmere regler om betaling for ydelser i henhold til stk. 2.«

25. § 27 d, stk. 1, affattes således:

»Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om indhold og udførelse af de opgaver, som påhviler Energinet i medfør af §§ 27 a og 27 c.«

26. § 27 e ophæves.

27. I § 46, stk. 2, 5. pkt., indsættes efter »den markedsmæssige pris«: », jf. dog stk. 3«.

28. I § 46, stk. 2, 6. pkt., indsættes efter »Den skønsmæssigt fastsatte pris«: »eller den pris, Forsyningstilsynet fastsætter efter regler udstedt i medfør af stk. 3,«.

29. I § 46 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om vurdering af markedsmæssigheden og om fastsættelse af den markedsmæssige pris, herunder regler om metoder til fastsættelse af den markedsmæssige pris efter stk. 2, for de aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår for at opfylde forpligtelsen til at realisere dokumenterbare energibesparelser efter § 22, stk. 1, nr. 5, og for at opfylde regler udstedt i medfør af § 22, stk. 4.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om revisionspligt, om dokumentationspligtens indhold og rækkevidde og om sagsbehandling, herunder at oplysninger og dokumentation skal indsendes elektronisk.«

30. I § 51 c, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 22, stk. 5.« til: »§ 22, stk. 7.«

§ 2

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1399 af 5. december 2017 og senest ved § 1 i lov nr. 1675 af 26. december 2017, og som ændres ved det af Folketinget den 17. maj 2018 vedtagne forslag til lov om Forsyningstilsynet, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Et distributionsselskab skal sikre, at oplysninger om distributionsselskabets realiserede energibesparelser en gang årligt samkøres med oplysninger om realiserede energibesparelser fra andre distributionsselskaber, netvirksomheder, jf. § 5, nr. 15, i lov om elforsyning, og varmedistributionsvirksomheder med henblik på at kontrollere, om en energibesparelse tilskrives mere end én gang.

Stk. 4. Distributionsselskaber, netvirksomheder, jf. § 5, nr. 15, i lov om elforsyning, og varmedistributionsvirksomheder skal samlet sikre samkøringen efter stk. 3.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 5-8.

2. I § 14, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4.« til: »stk. 6.«

3. I § 14 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om den årlige samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser efter stk. 3 og om virksomhedernes gennemførelse af samlet samkøring efter stk. 4.«

4. I § 28 c, stk. 2, 5. pkt., indsættes efter »den markedsmæssige pris«: », jf. dog stk. 4«.

5. I § 28 c, stk. 2, 6. pkt., indsættes efter »Den skønsmæssigt fastsatte pris«: »eller den pris, Forsyningstilsynet fastsætter efter regler udstedt i medfør af stk. 4,«.

6. I § 28 c, stk. 3, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og 2, og regler fastsat efter stk. 4«.

7. I § 28 c indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om vurdering af markedsmæssigheden og om fastsættelse af den markedsmæssige pris, herunder regler om metoder til fastsættelse af den markedsmæssige pris efter stk. 2, for de aftaler, som naturgasdistributionsselskaber indgår for at opfylde forpligtelsen til at realisere dokumenterbare energibesparelser efter § 14, stk. 1, nr. 4, og for at opfylde regler udstedt i medfør af § 14, stk. 2.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om revisionspligt, om dokumentationspligtens indhold og rækkevidde og om sagsbehandling, herunder at oplysninger og dokumentation skal indsendes elektronisk.«

§ 3

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 663 af 8. juni 2017, § 5 i lov nr. 1399 af 5. december 2017 og lov nr. 1677 af 26. december 2017, og som ændres ved det af Folketinget den 17. maj 2018 vedtagne forslag til lov om Forsyningstilsynet, foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 4, indsættes efter »§§ 20, 20 b eller 20 c«: », § 28 b, stk. 4,«.

2. I § 28 b, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Forsyningstilsynet fastsætter skønsmæssigt en markedsbestemt pris, der kan indregnes i varmedistributionsvirksomhedens priser efter lovens kapitel 4, jf. dog stk. 10, hvis tilsynet finder, at en aftale ikke er indgået på markedsbestemte vilkår.«

3. I § 28 b indsættes som stk. 6-11:

»Stk. 6. En varmedistributionsvirksomhed skal sikre, at oplysninger om varmedistributionsvirksomhedens realiserede energibesparelser en gang årligt samkøres med oplysninger om realiserede energibesparelser fra andre varmedistributionsvirksomheder, netvirksomheder, jf. § 5, nr. 15, i lov om elforsyning, og distributionsselskaber, jf. § 6, nr. 4, i lov om naturgasforsyning, med henblik på at kontrollere, om en energibesparelse tilskrives mere end én gang.

Stk. 7. Varmedistributionsvirksomheder, netvirksomheder, jf. § 5, nr. 15, i lov om elforsyning, og distributionsselskaber, jf. § 6, nr. 4, i lov om naturgasforsyning, skal samlet sikre samkøringen efter stk. 6.

Stk. 8. Energi-, forsynings- og klimaministeren fører tilsyn med overholdelsen af stk. 1, 3 og 6 og regler udstedt i medfør af stk. 2 og 9 og kan påbyde, at manglende overholdelse bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan i forbindelse med tilsynet eller behandling af klager indhente oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af disse opgaver hos varmedistributionsvirksomheder.

Stk. 9. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om den årlige samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser efter stk. 6 og om virksomhedernes gennemførelse af samlet samkøring efter stk. 7.

Stk. 10. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om vurdering af markedsbestemtheden og om fastsættelse af den markedsbestemte pris, herunder regler om metoder til fastsættelse af den markedsbestemte pris efter stk. 5, for de aftaler, som varmedistributionsvirksomheder indgår for at opfylde forpligtelsen til at realisere dokumenterbare energibesparelser efter stk. 1 og for at opfylde regler udstedt i medfør af stk. 2.

Stk. 11. Til brug for vurdering af aftalers markedsbestemthed, jf. stk. 4, kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte regler om revisionspligt, om dokumentationspligtens indhold og rækkevidde og om sagsbehandling, herunder at oplysninger og dokumentation skal indsendes elektronisk.«

§ 4

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2018, som ændret ved lov nr. 1705 af 23. december 2016, § 1 i lov nr. 504 af 23. maj 2018 og lov nr. 505 af 23. maj 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 52, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 27 c, stk. 8, 2. pkt.« til: »§ 27 c, stk. 4, 2. pkt.«

§ 5

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017, som ændret senest ved lov nr. 478 af 16. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, ændres »eget forbrug af elektricitet.« til: »eget forbrug af elektricitet, jf. dog 3. pkt.«

2. I § 7, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Forbruget af elektricitet hos forbrugere, som er tilsluttet transmissionsvirksomhedens net, måles af en netvirksomhed, hvis netvirksomheden har ansvaret for at foretage disse målinger efter regler i eller regler udstedt i medfør af lov om elforsyning. Netvirksomheden stiller løbende oplysninger om det målte forbrug til rådighed for transmissionsvirksomheden.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 16 og 20.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55.