Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven

(Øget beskyttelse af vidner)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017, som ændret ved lov nr. 1679 af 26. december 2017, § 2 i lov nr. 1680 af 26. december 2017 og lov nr. 130 af 27. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 28 b, stk. 3, ændres »kan endvidere« til: »skal«.

2. I § 174, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »forsvarligt«: », herunder hvis særlige hensyn til vidnet taler derfor«.

3. I § 729 a, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »tredjemand«: », herunder til et vidnes sikkerhed,«.

4. I § 741 c, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»§ 729 c finder dog tilsvarende anvendelse.«

5. I § 837 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Fængselsbetjente kan betegnes med fornavn, tjenestested og det identifikationsnummer, der er knyttet til ansættelsen.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

6. I § 839, stk. 3, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2-5«.

7. I § 841, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 837, stk. 4« til: »§ 837, stk. 5«.

8. I § 845, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1) nægtelse af adgang til et offentligt retsmøde for bestemte personer eller grupper af personer efter § 28 b, stk. 3,«.

Nr. 1-7 bliver herefter nr. 2-8.

9. I § 845, stk. 1, nr. 5, der bliver nr. 6, ændres »7« til: »8«.

10. I § 845, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7, ændres »stk. 2, eller« til: »stk. 2,«.

11. I § 845, stk. 1, nr. 7, der bliver nr. 8, ændres »stk. 6.« til: »stk. 6, eller«.

12. I § 845, stk. 1, indsættes som nr. 9:

»9) at en fængselsbetjents fulde navn eller bopæl skal oplyses, jf. § 856, stk. 7.«

13. I § 856 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. En fængselsbetjent kan afgive forklaring uden at oplyse navn og bopæl, medmindre rettens formand bestemmer, at oplysningerne må antages at have betydning for tiltaltes forsvar. I stedet oplyses den pågældendes fornavn og tjenestested og det identifikationsnummer, der er knyttet til ansættelsen.«

Stk. 7-10 bliver herefter stk. 8-11.

14. I § 856, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »4, 6 og 7« til: »4 og 6-8«.

15. I § 856, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »7« til: »8«.

16. I § 856, stk. 9, der bliver stk. 10, indsættes som 5. pkt.:

»Oplysning om en fængselsbetjents fulde navn og bopæl skal endvidere ikke meddeles tiltalte, medmindre rettens formand har truffet bestemmelse om, at oplysningerne må antages at have betydning for tiltaltes forsvar efter stk. 7.«

17. I § 856, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., ændres »jf. stk. 6 og 7,« til: »jf. stk. 6 og 8, eller om meddelelse af oplysninger om en fængselsbetjents fulde navn eller bopæl, jf. stk. 7,«.

18. I § 856, stk. 10, 4. pkt., der bliver stk. 11, 4. pkt., ændres »stk. 4, 6 og 7« til: »stk. 4 og 6-8«.

19. I § 1020 h, stk. 3, indsættes efter »§ 741 c, stk. 2, 2. pkt.,«: »jf. 3. pkt.,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen