Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

(Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 1128 af 13. oktober 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 1690 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 d, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 q, stk. 2,«.

Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 8 og 9.

2. I § 2 d, stk. 1, nr. 7, der bliver nr. 8, ændres »nr. 8« til: »nr. 9«.

3. I § 14, stk. 1, indsættes efter »lov«: », jf. dog stk. 2«.

4. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Udbydere af danskuddannelse opkræver S-kursister en deltagerbetaling på 2.000 kr. pr. modul, når kursisten henvises til et modul på danskuddannelsen efter § 6, stk. 1. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse for udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

5. I § 14, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 5 og 6«.

6. I § 14 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning og administration af deltagerbetaling efter stk. 2.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg