Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Meddelelse om pålæg af standsnings- og parkeringsafgift, jf. § 2, skal indeholde følgende oplysninger:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol

I medfør af § 122 a, stk. 4, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 693 af 8. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser:

§ 1. Kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der er nævnt i færdselslovens § 121, stk. 1, kan foruden af politiet varetages af vejmyndigheden, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Vejdirektoratet varetager kontrollen for statsvejene.

Stk. 3. De kommunale vejmyndigheder kan ikke varetage kontrollen uden Vejdirektoratets tilladelse.

Stk. 4. Kontrollen med overholdelse af færdselslovens § 28, stk. 2, varetages alene af politiet.

§ 2. Pålæg af standsnings- og parkeringsafgift skal ske ved en skriftlig meddelelse, som indeholder oplysninger, der er angivet i bilag 1.

§ 3. Afgifter pålagt af vejmyndigheden opkræves af vejmyndigheden og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 4. Indtægter fra parkeringskontrol, som udføres af kommunale vejmyndigheder i henhold til tilladelse efter § 1, stk. 3, fordeles ligeligt mellem Rigspolitiet og den vejmyndighed, der udfører kontrollen, jf. dog stk. 2, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, som tilsiger en anden fordeling, og dette konkret aftales mellem transport-, bygnings- og boligministeren og vejmyndigheden.

Stk. 2. Indtægter fra standsnings- og parkeringsafgifter pålagt udenlandsk indregistrerede køretøjer tilfalder den vejmyndighed, som udfører kontrollen, når sådanne indtægter først er modtaget efter gennemførsel af rykkerprocedure.

§ 5. Kommunale vejmyndigheder som udfører parkeringskontrol, jf. § 1, stk. 1, indsender hvert år inden 1. april en opgørelse til Vejdirektoratet over antallet af pålagte afgifter i det foregående år. Vejdirektoratet udarbejder en tilsvarende opgørelse for udført parkeringskontrol på statsvejene.

Stk. 2. Den opgørelse, der er nævnt i stk. 1, skal indeholde oplysninger om:

1) Det samlede antal pålagte afgifter.

2) Antallet af afgifter, der er fremført indsigelser mod.

3) Antallet af afgifter, der er frafaldet af vejmyndigheden som følge af fremførte indsigelser.

4) Antallet af afgifter, der er sendt til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 972 af 17. oktober 2005 om kommunal parkeringskontrol ophæves.

Vejdirektoratet, den 25. juni 2018

Jens Holmboe

/ Helga Theil Thomsen


Bilag 1

Meddelelse om pålæg af standsnings- og parkeringsafgift, jf. § 2, skal indeholde følgende oplysninger:

1. Hvilken myndighed, der har pålagt afgiften.

I det tilfælde, at kontrollen varetages efter aftale med anden vejmyndighed, skal dette ligeledes fremgå.

2. Begrundelse for afgiften.

Henvisning til det relevante retsgrundlag skal fremgå.

3. Betalingsvejledning.

Herunder både betalingsfrist og hvordan betaling kan ske.

4. Klagevejledning.

Hvortil indsigelser mod afgiften kan rettes. Det skal herudover fremgå, at der ikke er mulighed for at klage over afgiften til en anden myndighed, men at der er mulighed for at få den prøvet ved fogedretten samt proceduren herfor.

5. Ved for sen betaling.

Oplysninger om procedure, hvis ikke afgiften betales til tiden, herunder hvilke merudgifter der påløber.

6. Persondatalovgivning.

De til enhver tid gældende persondataretlige regler skal overholdes. Det skal fremgå, hvilke oplysninger, der bliver behandlet i forbindelse med sagsbehandlingen.