Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dispensation til placering inden for strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen af faciliteter til brug for eksisterende turismevirksomheders frilufts- og ferieaktiviteter, som opføres uden tilknytning til virksomhedernes eksisterende bebyggelse

I medfør af § 65 b, stk. 8, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017, fastsættes:

§ 1. Eksisterende turismevirksomheder, der ligger på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 8 om klitfredning eller naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinjen, kan efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 3, nr. 8, og bestemmelserne i denne bekendtgørelse opnå dispensation fra Kystdirektoratet til placering af faciliteter, der opføres uden tilknytning til virksomhedens eksisterende bebyggelse, til brug for frilufts- og ferieaktiviteter.

Stk. 2. På arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 8, må de i stk. 1 nævnte faciliteter kun placeres på stranden uden for arealer med klitdannelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 6.

§ 2. Ved turismevirksomheder forstås i denne bekendtgørelse campingpladser, feriecentre, golfbaner, hoteller, dyreparker, restauranter, strandcaféer, konferencecentre og kursusejendomme, bed and breakfast og andre overnatningsfaciliteter, pizzeriaer, grillbarer, isbarer o.lign.

§ 3. Dispensation kan i områder, der i forvejen er præget af bebyggelse og friluftsaktiviteter, meddeles til:

1) placering af enkelte, mindre sportsfaciliteter som net og mål til boldspil o.lign.,

2) placering af enkelte bål- og grillpladser og i tilknytning hertil enkelte siddepladser af træ eller natursten og

3) placering af enkelte, mindre legeredskaber og andre legefaciliteter eller motionsfaciliteter til brug for børn og voksne.

Stk. 2. Dispensation efter stk. 1 kan kun meddeles, hvis hensynet til Natura 2000-områder eller bilag IV-arter ikke taler afgørende imod.

§ 4. Dispensation efter § 1 meddeles med vilkår om, at:

1) faciliteternes udformning i størst muligt omfang tilpasses det omgivende kystlandskab og naturen på stedet,

2) offentlighedens adgang til strandene, jf. naturbeskyttelseslovens § 22, jf. § 22, stk. 3, ikke vanskeliggøres eller forhindres,

3) faciliteter, der er flytbare, skal fjernes, når de ikke er i brug,

4) faciliteterne alene placeres i en nærmere angiven periode af året,

5) faciliteterne ikke indhegnes eller på anden måde afgrænses fra det omliggende areal,

6) faciliteterne ikke må være til gene for beboelser eller virksomheder i området,

7) faciliteterne ikke må efterlade blivende spor i naturen og

8) faciliteter, der ikke længere benyttes til det i dispensationen angivne formål, fjernes, og at området retableres.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 26. juni 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Hans Erik Cutoi-Toft