Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1466 af 25. november 2016 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 607 af 31. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »oktober 2013« til: »oktober 2013, § 11, stk. 5, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 1665 af 26. december 2017«, »lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015« til: »lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017«, »lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011« til: »lovbekendtgørelse nr. 147 af 20. februar 2018« og »§ 14, stk. 3 og § 183, stk. 5« til: »§ 14, stk. 3«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 15 som nyt nummer:

»16) Vækstfonden.«

Nr. 16 og 17 bliver herefter nr. 17 og 18.

3. § 1, stk. 1, nr. 16, der bliver nr. 17, ændres »kapitalforeninger« til: »kapitalforeninger og AIF-SIKAV«.

4. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og § 8, finder anvendelse på juridiske enheder, der ikke er omfattet af en lovbestemt pligt til registrering, men som frivilligt lader sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. §§ 6 og 8 i bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk, og de dertil knyttede produktionsenheder, jf. lov om Det Centrale Virksomhedsregister § 4.«

5. I § 2, stk. 3, ændres »HVL-registeret« til: »Registret til bekæmpelse af hvidvask«.

6. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »kan« til: »skal«.

7. § 3, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Det samme gælder anmeldelse af nyregistrering i henhold til de love, som er nævnt i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove og ændringer i allerede registrerede oplysninger eller afmeldelse fra registrering.«

8. I § 16, stk. 5, indsættes efter »oplysning om«: »adresse,«.

9. I § 24, stk. 2, nr. 4, indsættes som litra e:

»e) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 242.«

10. I § 26, stk. 3, indsættes som nr. 5:

»5) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 277.«

11. I § 28, stk. 2, nr. 4, indsættes som litra e:

»e) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 260.«

12. I § 30, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »§ 291, stk. 2«: », 1. pkt«.

13. I § 30, stk. 3, indsættes som nr. 5:

»5) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 297.«

14. I § 31, indsættes som nr. 4:

»4) Dokumentation for opfyldelse af betingelsen i selskabslovens § 291, stk. 2, 1. pkt.«

15. I § 32, stk. 2, indsættes som nr. 4:

»4) Dokumentation for opfyldelse af betingelsen i selskabslovens § 318 a, stk. 2.«

16. § 72 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Erhvervsstyrelsen, den 26. juni 2018

Henning Steensig

/ Søren Corfixsen Whitt