Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november 2015 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1454 af 30. november 2016 og bekendtgørelse nr. 256 af 5. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 22, stk. 1 og 3, § 23, stk. 4, § 48, stk. 2 og 3, § 52, stk. 3, og § 59, stk. 2, i skatteindberetningsloven, lov nr. 1536 af 19. december 2017, fastsættes:«

2. I § 54 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Ændring af registrering efter stk. 7 kan undlades ved midlertidigt ophør af indberetningspligten, mod at den indberetningspligtige for de pågældende perioder indberetter til Skatteforvaltningen om, at der ikke er oplysninger at indberette.«

3. § 102, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

4. § 106, stk. 7, ophæves.

5. Efter kapitel 10 indsættes:

»Kapitel 10 a

Tvangsbøder

§ 108 a. Hvis anmeldelse til registrering efter § 54 ikke foretages rettidigt, kan Skatteforvaltningen give pålæg om anmeldelse til registrering inden en fastsat frist og om betaling af daglige tvangsbøder, der skal betales fra overskridelsen af fristen, og indtil pålægget efterkommes.

Kapitel 10 b

Straffebestemmelser

§ 108 b. Med bøde straffes det indberetningspligtige Finansielle institut, som forsætligt eller groft uagtsomt ikke rettidigt gennemfører procedurerne for passende omhu efter § 60, stk. 3, eller kapitel 4-8, undlader at opfylde sin indberetningspligt efter § 102 eller afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, medmindre højere straf er forskyldt efter skatteindberetningslovens § 58.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt giver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger i en egenerklæring, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

§ 108 c. Reglerne i skatteindberetningslovens §§ 60-63 gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Skatteministeriet, den 26. juni 2018

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas