Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Folkeuniversitetsvirksomheden
Kapitel 2 Afdelinger, Komitestyrelsen og komiteer
Kapitel 3 Ansvar og opgaver
Kapitel 4 Klage
Kapitel 5 Tilskud
Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Folkeuniversitets fremtidige tilskudsmodel
Bilag 2 Løn til undervisere og forelæsere ved folkeuniversitetsvirksomhed
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om folkeuniversitetet

I medfør af § 48, stk. 1, § 49, stk. 3 og 4, og § 52, stk. 1, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, som ændret ved lov nr. 313 af 25. april 2018 fastsættes:

Kapitel 1

Folkeuniversitetsvirksomheden

§ 1. Folkeuniversitetsvirksomheden, jf. lovens § 46, udøves af fem administrative enheder (enheder): Fire folkeuniversitetsafdelinger med tilknytning til universiteter (afdelinger), en komitestyrelse (der består af repræsentanter fra tilknyttede komiteer) og herudover af folkeuniversitetskomiteer (komiteer).

Stk. 2. Folkeuniversitetskomiteer tilknytter sig en af de fem administrative enheder.

Stk. 3. Kulturministeriet fører tilsyn med Folkeuniversitetets enheder i henhold til lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsloven) og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).

Kapitel 2

Afdelinger, Komitestyrelsen og komiteer

§ 2. Hver afdeling ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Afdelingen fastsætter en vedtægt for sin virksomhed. Vedtægten skal opfylde kravene til selvejende institutioners vedtægter i driftstilskudslovens kapitel 3 og desuden fastlægge, hvordan afdelingens betjening af de tilknyttede komiteer varetages, herunder hvordan komiteerne sikres indflydelse i afdelingens bestyrelse.

§ 3. Komitestyrelsen består af repræsentanter for de tilknyttede komiteer.

Stk. 2. Komitestyrelsen fastsætter en vedtægt for sin virksomhed. Vedtægten skal opfylde kravene til selvejende institutioners vedtægter i driftstilskudslovens kapitel 3 og desuden fastlægge, hvordan betjeningen af de tilknyttede komiteer varetages.

§ 4. En komite træffer selv beslutning om, hvilken enhed den tilknytter sig.

Stk. 2. Komiteernes beslutning om tilknytning til en enhed gælder fra 1. januar og for en periode af tre kalenderår. En komite, der herefter ønsker at ændre sin tilknytning for de efterfølgende tre kalenderår, skal inden 1. april i det 3. kalenderår underrette Kulturministeriet om den tilknytning, den ønsker for de efterfølgende tre kalenderår. Kulturministeriet kan afvise ønsker om ændret tilknytning, der modtages efter fristen.

Stk. 3. En komite, der oprettes i løbet af en 3-årige periode, kan efterfølgende ændre sin tilknytning på samme tidspunkt, som de allerede eksisterende komiteer, jf. stk. 2.

Stk. 4. Komiteen fastsætter en vedtægt for sin virksomhed. Vedtægten skal godkendes af den enhed komiteen tilknytter sig.

Kapitel 3

Ansvar og opgaver

§ 5. Enhedens bestyrelse har ansvaret for enhedens samlede virksomhed inkl. tilknyttede komiteer. Bestyrelsen har herunder ansvaret for:

1) at statens tilskud anvendes effektivt og sparsommeligt til formålet,

2) forudgående godkendelse af lærere, forelæsere og undervisningsplaner samt fastsættelse af retningslinjer herfor med henblik på at sikre en forskningsmæssig forankring af godkendelsen,

3) indsamling af undervisningstilbud fra de tilknyttede komiteer,

4) tilsyn med tilknyttede komiteers udøvelse af virksomheden, herunder ved at indhente relevante oplysninger hos komiteerne,

5) godkendelse af de tilknyttede komiteers vedtægter,

6) godkendelse af nyoprettede komiteer, der ønsker at være tilknyttet enheden,

7) at aflønning af lærere og forelæsere er i overensstemmelse med de af staten fastsatte regler eller indgåede aftaler, jf. lovens § 52 (se bilag 2),

8) at tjenesterejser mv. godtgøres efter de af staten fastsatte regler eller indgåede aftaler, jf. lovens § 52,

9) at påse at enheden og tilknyttede komiteer overholder gældende regler om informationssikkerhed og beskyttelse af personoplysninger,

10) afgørelse af klager over enheden og de tilknyttede komiteers virksomhed og

11) andre opgaver, der i øvrigt kan henføres til enhedens ansvar.

Stk. 2. Enhedens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelse af budget og regnskab. Budget og regnskab indsendes i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsen til godkendelse i Kulturministeriet.

Kapitel 4

Klage

§ 6. Klage over en komites udøvelse af folkeuniversitetsvirksomhed kan indbringes for den enhed, som komiteen er tilknyttet.

Stk. 2. Klage over en enheds udøvelse af folkeuniversitetsvirksomhed kan indbringes for dennes bestyrelse.

Stk. 3. Afgørelser truffet af en enheds bestyrelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Tilskud

§ 7. Staten yder tilskud til folkeuniversitetsvirksomheden, jf. lovens § 49, stk. 1. Tilskuddet fastsættes årligt på finansloven.

Stk. 2. Tilskuddet udbetales en gang årligt til de fem enheder efter principperne fastsat i stk. 3-5.

Stk. 3. Hver enhed modtager 10.000 kr. pr. komite med undervisningsaktivitet, der er tilknyttet enheden. Den resterende del af tilskuddet fordeles efter en fordelingsnøgle, jf. stk. 4.

Stk. 4. Kulturministeriet udarbejder ved bekendtgørelsens ikrafttræden en fordelingsnøgle, der som udgangspunkt baserer sig på et gennemsnit af tilskuddet til enhederne i de foregående tre år, jf. bilag 1.

Stk. 5. Fordelingsnøglen finder anvendelse for fordelingen af tilskuddet i tre finansår. Forud for udløbet af det tredje år vurderer Kulturministeriet, om der er grundlag for at ændre i fordelingsnøglen for de kommende tre år. Er der ikke grundlag for at ændre fordelingsnøglen, fortsætter fordelingen efter den samme fordelingsnøgle i yderligere tre år.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 907 af 13. november 2003 om folkeuniversitetet ophæves.

Stk. 3. Samtidig ophæves cirkulære nr. 12342 af 31. oktober 2001 om løn til undervisere og forelæsere ved folkeuniversitetsvirksomhed.

Stk. 4. Komiteernes tilhørsforhold pr. 1. januar 2018 videreføres ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Komiteerne kan første gang foretage omvalg i deres tilhørsforhold, jf. § 4, stk. 2, med virkning fra 1. januar 2021.

Stk. 5. Fordelingsnøglen, jf. § 7, stk. 4, fastsættes på baggrund af gennemsnittet for årene 2014-2016. Fordelingsnøglen kan første gang ændres med virkning fra 1. januar 2022.

Kulturministeriet, den 25. juni 2018

Mette Bock

/ Per Nylykke


Bilag 1

Folkeuniversitets fremtidige tilskudsmodel

Regneeksempel

Ændringen af folkeoplysningsloven og bekendtgørelsen om Folkeuniversitetet indebærer en model, hvor tilskuddet enhederne beregnes efter en model med følgende principper:

Hvert år fordeles forlods et beløb, som afspejler antallet af komiteer tilknytter hver enhed.

Herefter fordeles det resterende tilskud efter en fordelingsnøgle, der afspejler et gennemsnit af enhedernes statslige tilskud i perioden 2014-2016.

Med et tilskud på 10.000 kr. pr. komite, som er tilknyttet enheden, vil der i 2018 forlods blive fordelt 860.000 kr., jf. tabel 1. Tilskud pr. komite forudsætter at komiteen er aktiv. Komiteer der ikke har haft aktivitet i to på hinanden følgende år anses som udgangspunkt ikke for aktive.

Tabel 1: Tilskud efter antal komitéer (kr.)

 
I alt
Hovedstadsreg.
Midtjysk
Nordjysk
Syddansk
Komitéstyrelsen
Antal komitéer
86
4
11
11
24
36
Tilskud (takst: 10.000 kr.)
860.000
40.000
110.000
110.000
240.000
360.000

Herefter fordeles restbeløbet efter en fordelingsnøgle, beregnet ud fra gennemsnittet af tilskuddene til enhederne i perioden 2014 – 2016, jf. tabel 2, da det giver et dækkende billede af de forskellige typer aktiviteter, aktivitetsniveauet og geografiske forhold, herunder transportudgifterne.

Tabel 2: Fremtidig fordelingsnøgle (%). Enhedernes andel af den samlede finanslovsbevilling.

Hovedstadsreg.
Midtjysk
Nordjysk
Syddansk
Komitéstyrelsen
18,19
40,34
15,92
15,18
10,36

Det giver således en samlet fordeling af statstilskuddet til enhederne, som vist i tabel 3.

Tabel 3: Statstilskud 2018*-2020 fordelt efter antal komitéer samt fordelingsnøgle (mio.kr.)

FL bevillinger
I alt**
Hovedstadsreg.
Midtjysk
Nordjysk
Syddansk
Komitéstyrelsen
2016
 
2,0
5,2
1,9
1,9
1,3
2018
14,4
2,5
5,6
2,3
2,3
1,7
2019
14,0
2,4
5,4
2,2
2,2
1,7
2020
13,8
2,4
5,3
2,2
2,2
1,7

*Note: I det første år 2018 fordeles alene 5/12 af tilskuddet efter de nye principper, da loven forventes at træde i kraft 1. august 2018. Fordelingen i tabellen viser fordelingen hvis hele tilskuddet fordels efter ny lovgivning.

** Note: Bevilling for 2018-20 i henhold til Forslag til Finanslov for 2018.

Ændringen indebærer endvidere, at fordelingen evalueres regelmæssigt, første gang 3 år efter iværksættelsen af modellen, med henblik på at der tages stilling til, om der er sket væsentlige ændringer i forhold til aktivitetsniveauet for perioden 2014 – 2016 m.v.


Bilag 2

Løn til undervisere og forelæsere ved folkeuniversitetsvirksomhed

Folkeuniversitetsvirksomhed

§ 1. Folkeuniversitetsvirksomhed består af undervisnings- og foredragsvirksomhed i form af forelæsninger og universitetskurser.

§ 2. En forelæsning består normalt af en dobbelttime, og forelæsninger kan knyttes sammen i forelæsningsrækker af en varighed på 2-6 dobbelttimer eller mere.

§ 3. Undervisningen ved universitetskurser afvikles normalt som dobbelttimer, der udbydes i kursusforløb af en varighed på 6-12 dobbelttimer eller mere.

§ 4. Som led i aktiviteterne efter § 2 og § 3 kan der gennemføres ekskursioner, jf. § 10.

Aflønning af undervisere og forelæsere

§ 5. Ved forelæsninger og kurser beregnes lønnen pr. undervisnings- henholdsvis forelæsningstime. En time regnes som 55 minutter, hvoraf 10 minutter kan anvendes til pause.

§ 6. Timelønnen udgør følgende beløb angivet i grundbeløb pr. 31. marts 2012:

Forelæsninger:

Pr. time: kr. 864,00 (niveau pr. 31. 2012).

Pr. dobbelttime: kr. 1728,00 (niveau pr. 31. marts 2012).

Undervisning:

Pr. time: kr. 535,00 (niveau pr. 31. marts 2012).

Pr. dobbelttime: kr. 1070,00 (niveau pr. 31. marts 2012).

Stk. 2. Grundbeløbene skal halvårligt procentreguleres pr. 1. april og 1. oktober i henhold til Finansministeriets lønoversigter.

Stk. 3. Timelønnen udgør pr. 1. august 2018 følgende beløb angivet i grundbeløb pr. 31. marts 2012:

Forelæsninger pr. 1. august 2018:

Pr. time: kr. 877,00 (niveau pr. 31. marts 2012).

Pr. dobbelttime: kr. 1754,00 (niveau pr. 31. marts 2012).

Undervisning pr. 1. august 2018:

Pr. time: kr. 548,00 (niveau pr. 31. marts 2012).

Pr. dobbelttime: kr. 1096,00 (niveau pr. 31. marts 2012).

Stk. 4. Timelønnen ydes for forelæsning/undervisning og den dertil knyttede forberedelse, efterbehandling og diskussion.

Stk. 5. Til lønninger efter dette cirkulære ydes feriegodtgørelse efter reglerne i ferieloven, for tiden 12,5 %.

§ 7. Timelønssatserne efter § 6, stk. 1-3, anvendes endvidere i de i §§ 8-11 nævnte tilfælde.

Betaling for planlægning og kursusledelse

§ 8. Betaling ydes for faglig planlægning af en ny forelæsningsrække/et nyt kursus og for den dertil knyttede indledning, koordinering, praktiske kursusledelse m.v. ved arrangementerne i en forelæsningsrække eller et kursus, når der i aktiviteten skal være flere medvirkende end tilrettelæggeren eller kursuslederen.

Stk. 2. Betalingen for virksomheden efter stk. 1 udgør i alt én timeløn, når:

- forelæsningsrækken er på indtil 6 dobbelttimer

- kursusforløbet er på indtil 8 dobbelttimer

- aktiviteten gentages med samme eller næsten uændret lærerstab/indhold uanset aktivitetens omfang.

Stk. 3. Betalingen for virksomheden efter stk. 1 udgør i alt to timelønninger, når:

- forelæsningsrækken er på mere end 6 dobbelttimer

- kursusforløbet er på mere end 8 dobbelttimer.

Stk. 4. Betalingen kan af enhedens bestyrelse fastsættes til i alt tre timelønninger, hvis kursusforløbet væsentligt overstiger 12 dobbelttimer.

Afslutningsarrangementer

§ 9. Betaling ydes for medvirken i paneldiskussion eller tilsvarende arrangement af mindst én dobbelttimes varighed som afslutning på en forelæsningsrække eller et kursusforløb. Den medvirkende bidrager med henblik på diskussion med et kort oplæg om forelæsningsrækkens eller kursusforløbets emne.

Stk. 2. Betalingen for virksomheden efter stk. 1 udgør én timeløn.

Stk. 3. Til medvirkende, der ikke forud i forløbet har været forelæsere eller undervisere, kan honoraret med enhedens bestyrelse godkendelse undtagelsesvis udgøre to timelønninger.

Ekskursioner

§ 10. Betaling ydes til forelæseren eller underviseren for deltagelse i en ekskursion, der gennemføres i løbet af én dag i Danmark.

Stk. 2. For ekskursioner, der har en varighed på indtil 6 timer inkl. transport, betales tre timelønninger. For ekskursioner, der har en varighed på 6-9 timer inkl. transport, betales fem timelønninger. Forelæseren eller underviseren er ikke herudover berettiget til løn for forelæsning eller undervisning.

Aflysning

§ 11. Betaling til forelæseren eller underviseren ydes, når en forelæsningsrække eller et kursusforløb, der er optaget i et offentligt udsendt program, af arrangøren aflyses mindre end 10 dage før forelæsningsrækkens eller kursusforløbets start.

Stk. 2. Der betales halv timeløn for første forelæsnings- eller kursusarrangement. Der kan ikke herudover ydes betaling i tilfælde af aflysning.

Time- og dagpenge mv.

§ 12. Til forelæsere og undervisere ydes time- og dagpenge samt godtgørelse af rejseudgifter efter de for statens tjenestemænd gældende regler.