Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Idrætsklubbers videregivelse af oplysninger til autoriserede kontrollører fra andre idrætsklubber
Kapitel 2 Autoriserede kontrollørers behandling af oplysninger modtaget fra andre idrætsklubber
Kapitel 3 Straf og ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udveksling af oplysninger om private karantæner (klubkarantæner)

I medfør af § 6 a og § 9, stk. 4, i lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 27. oktober 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Idrætsklubbers videregivelse af oplysninger til autoriserede kontrollører fra andre idrætsklubber

§ 1. En idrætsklub kan til autoriserede kontrollører fra andre idrætsklubber videregive oplysninger om, hvilke personer der er meddelt privat karantæne efter klubbens interne ordensreglement, hvis videregivelsen er nødvendig for at håndhæve private karantæner.

Stk. 2. Oplysninger om meddelte private karantæner må alene videregives til autoriserede kontrollører fra andre idrætsklubber, der skal udføre kontrolopgaver i forbindelse med den konkrete idrætsbegivenhed.

Stk. 3. Beslutningen om videregivelse af oplysninger efter stk. 1 træffes af den idrætsklub, der har meddelt privat karantæne.

§ 2. En idrætsklub kan tidligst 72 timer før idrætsbegivenhedens start videregive oplysninger efter § 1 til autoriserede kontrollører fra andre idrætsklubber om navn, alder (fødselsdato og -år), signalement, eventuelle særlige kendetegn og foto vedrørende de personer, der er meddelt privat karantæne, når oplysningerne er relevante i forhold til den konkrete idrætsbegivenhed.

Stk. 2. Oplysninger som nævnt i stk. 1 skal videregives på lister, hvor de enkelte eksemplarer er nummererede. Listerne må alene udleveres til autoriserede kontrollører fra andre idrætsklubber i det antal, der i forhold til den enkelte idrætsbegivenhed er nødvendigt for at sikre, at personer, der er meddelt privat karantæne, ikke får adgang til stadion.

Stk. 3. En idrætsklub, der videregiver oplysninger efter § 1, skal registrere oplysninger om numrene på de lister, som udleveres, samt oplysninger om, hvem listerne er udleveret til.

Stk. 4. En idrætsklub, der videregiver oplysninger efter § 1, påser, at alle udleverede lister tilbageleveres til idrætsklubben snarest muligt og senest 24 timer efter idrætsbegivenhedens afslutning.

Stk. 5. Ud over stk. 2 kan oplysninger som nævnt i stk. 1 videregives på elektroniske datamedier. De elektroniske datamedier må alene udleveres til autoriserede kontrollører fra andre idrætsklubber i det omfang, det er nødvendigt til brug for kontrol af, at personer, der er meddelt karantæne, ikke får adgang til stadion.

Stk. 6. Den idrætsklub, der modtager oplysninger som nævnt i stk. 1 på elektroniske datamedier, og som behandler oplysningerne på eget elektronisk udstyr, skal foretage maskinel registrering (logning) af alle anvendelser af oplysningerne. Registreringen skal mindst indeholde oplysning om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af den person, de anvendte oplysninger vedrørte, eller det anvendte søgekriterium. Loggen skal opbevares i 6 måneder, hvorefter den skal slettes.

Stk. 7. En idrætsklub, der videregiver oplysninger efter § 1 på elektroniske datamedier, påser, at alle udleverede datamedier tilbageleveres, og at de udleverede oplysninger slettes fra modtagerens systemer snarest muligt og senest 24 timer efter idrætsbegivenhedens afslutning.

Kapitel 2

Autoriserede kontrollørers behandling af oplysninger modtaget fra andre idrætsklubber

§ 3. Autoriserede kontrollører kan behandle oplysninger modtaget i medfør af § 1, i det omfang behandlingen er nødvendig for at håndhæve private karantæner.

Stk. 2. Autoriserede kontrollører har tavshedspligt med hensyn til oplysninger modtaget i medfør af § 1. Straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse.

§ 4. Autoriserede kontrollører skal behandle og opbevare de lister og datamedier, der er nævnt i § 2, stk. 2 og 5, på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for, at uvedkommende personer får adgang til listerne.

Stk. 2. Autoriserede kontrollører skal kvittere for modtagelsen af listerne og datamedierne.

Stk. 3. Oplysningerne over personer, der er meddelt privat karantæne, må ikke uretmæssigt kopieres eller afskrives.

Stk. 4. Listerne og datamedierne med oplysninger over personer, der er meddelt privat karantæne, skal tilbageleveres til den udleverende idrætsklub snarest muligt og senest 24 timer efter idrætsbegivenhedens afslutning.

§ 5. Idrætsklubber, der beskæftiger autoriserede kontrollører, skal sikre, at de pågældende kontrollører overholder § 3, stk. 1, og § 4.

Kapitel 3

Straf og ikrafttrædelse

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, og § 4 og § 5, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. februar 2018.

Justitsministeriet, den 7. februar 2018

Søren Pape Poulsen

/ Lene Steen