Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 838 af 18. august 2008 om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1526 af 11. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 186, stk. 4, 5 og 7, § 229 a, stk. 3, og § 514 a i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, og § 186, stk. 4, 5 og 7 og § 229 a, stk. 3, i søloven, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 8 af 15. januar 1996, som ændret ved anordning nr. 782 af 6. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:«

2. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Er forholdet omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af søloven, kan der i stedet for straf efter § 13 idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland efter reglerne i § 514 a, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 609 af 25. juni 2001.

Stk. 2. Såfremt en person ikke er bosat i Grønland, eller personens tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark, jf. § 7 i kriminalloven for Grønland.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Søfartsstyrelsen, den 18. juni 2018

Kristina Ravn

/ Mette Rosager