Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kulturbankeproduktion af muslinger og østers

I medfør af § 63, stk. 2, § 65, § 67, § 70, stk. 1 og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 19. juni 2017, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter opdræt og høst af muslinger og østers udlagt på kulturbanker på dansk fisketerritorium.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Dyrkede muslinger eller østers: Muslinger eller østers som stammer fra lineopdræt eller klækkeri eller tilsvarende dyrkningsform.

2) Forening: En sammenslutning, hvis formål bl.a. er at arbejde med omplantning og genudlægning af undermålsmuslinger og –øster med henblik på varetagelse af bestandene.

3) Høst: Optagning af muslinger eller østers fra kulturbanken.

4) Kulturbanke: Et havbundsareal hvorpå der udlægges dyrkede muslinger eller østers i et nærmere afgrænset område med henblik på efterfølgende høst.

5) Pleje: Udlægning af skaller eller sten til substrat, sikring af ensartet udlægning på kulturbanken og fjernelse af prædatorer.

6) Udlægning: Udlægning af dyrkede muslinger eller østers. Omfatter ikke genudlægning eller omplantning, hvorved forstås udlægning af fisket yngel/undermålsmuslinger eller østers samt flytning af miljømæssige årsager, som iltsvind.

§ 2. Etablering og udnyttelse af en kulturbanke må kun finde sted efter tilladelse fra Fiskeristyrelsen. Tilladelse gives til personer, selskaber og foreninger.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til etablering og udnyttelse af en kulturbanke skal indsendes til Fiskeristyrelsen på et særligt skema, som findes på www.fiskeristyrelsen.dk.

Stk. 3. Der kan maksimalt udstedes 2 tilladelser per person eller selskab, herunder gennem direkte eller indirekte ejer- eller medejerskab i selskaber, der har fået tilladelse til etablering og udnyttelse af en kulturbanke.

§ 3. Tilladelser til etablering og drift af opdrætsanlæg tildeles af Fiskeristyrelsen efter en halvårlig ansøgningsrunde. Ansøgningsrunderne har ansøgningsfrist den 1. februar og 1. august.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der i ansøgningerne er overlap af områder, hvortil der søges om tilladelse til etablering af kulturbanke, bliver fordelingsrækkefølgen fastsat ved lodtrækning.

§ 4. Fiskeristyrelsen hører som led i sagsbehandlingen følgende organisationer og myndigheder:

1) Dansk Akvakultur.

2) Danmark Fiskeriforening Producent Organisation.

3) Danmarks Naturfredningsforening.

4) Danmarks Sportsfiskerforbund.

5) Den eller de berørte kommuner.

6) DTU Aqua.

7) Friluftsrådet.

8) Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse.

9) Fødevarestyrelsen.

10) Geodatastyrelsen.

11) Kystdirektoratet.

12) Limfjordsfiskernes Østersforening.

13) Naturstyrelsen.

14) Miljøstyrelsen.

15) Slots- og Kulturstyrelsen.

16) Søfartsstyrelsen.

17) WWF Verdensnaturfonden.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan endvidere høre øvrige myndigheder, organisationer og personer, der vurderes at kunne have en interesse i den pågældende sag.

§ 5. Ved udstedelse af tilladelse til kulturbanke lægges bl.a. vægt på, om bankens placering er hensigtsmæssig i forhold til andre aktiviteter og forhold i området, eller om andre forhold i området kan have negativ indflydelse på opdrætsmulighederne.

§ 6. For udstedelse og opretholdelse af en tilladelse til etablering og udnyttelse af en kulturbanke gælder følgende forudsætninger og vilkår:

1) I tilladelsen fastsættes de positioner på fiskeriterritoriet, den vedrører.

2) Der kan fastsættes vilkår for udnyttelse af tilladelsen, herunder den anvendte yngel, og typer af redskaber, som kan anvendes til høst.

3) Hvis Fiskeristyrelsen finder det nødvendigt, kan vilkår for tilladelsen ændres og suppleres i tilladelsesperioden.

Stk. 2. Udlægning af kulturbanker må ikke påvirke ålegræssets udbredelsesmuligheder.

Stk. 3. Hvis den observerede dybdegrænse for ålegræs ændres i henhold til vandplanerne, vil Fiskeristyrelsen justere den tilladte dybdegrænse i de udstedte tilladelser, således at ålegræssets udbredelse ikke påvirkes.

Stk. 4. Hvis de for tilladelsen fastsatte forudsætninger og vilkår ikke overholdes, kan styrelsen beslutte, at tilladelsen skal bortfalde.

§ 7. Rettigheder ifølge en tilladelse til etablering, udnyttelse og drift af en kulturbanke kan kun overdrages, hvis Fiskeristyrelsen efter ansøgning fra indehaveren af rettigheden har meddelt tilladelse hertil.

§ 8. En tilladelse til etablering og drift af en kulturbanke gælder 5 år fra udstedelsesdatoen.

Stk. 2. Efter ansøgning kan Fiskeristyrelsen efter de til enhver tid gældende regler forlænge tilladelsesperioden.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen kan under særlige omstændigheder, herunder hensynet til det omgivne miljø beslutte, at gyldighedsperioden forkortes eller tilladelsen bortfalder.

Etablering og udnyttelse af kulturbanker

§ 9. En kulturbanke må kun etableres og udnyttes inden for de i tilladelsen fastsatte positioner.

Stk. 2. Anlægget må ikke udvides eller ændres uden Fiskeristyrelsens tilladelse.

Stk. 3. Tilladelsen til etablering og drift af kulturbanker skal løbende udnyttes i normalt omfang og kan, såfremt dette ikke sker, inddrages af Fiskeristyrelsen.

§ 10. En kulturbankes areal må maksimalt være på 150.000 m2/15 ha.

Stk. 2. Anlægget må ikke udvides eller ændres uden tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

§ 11. Høst og pleje af kulturbanker kan kun ske ved anvendelse af fartøjer, der, i medfør af Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige tilladelsesandele, disponerer over fartøjstilladelsesandele (FTA-andele). Der kan opsamles i perioder hvor muslingefiskeriet er lukket, dog ikke om søndagen.

§ 12. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest et år efter, at den er meddelt.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den med bøde, der

1) overtræder eller forsøger at overtræde § 2, stk. 1, § 5, § 7, § 9, stk. 1-2, § 10, stk. 1-2 og 11 eller

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår, som er fastsat i tilladelser efter § 6, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1386 af 3. december 2017 om kulturbankeproduktion af muslinger og østers ophæves.

Udenrigsministeriet, den 28. juni 2018

Eva Kjer Hansen

/ Bjørn Wirlander