Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Betingelser for foretagelse af samkøring og anden behandling af oplysninger
Kapitel 3 Fastlæggelse af informationskilder til brug for datadeling
Kapitel 4 Opbevaring og sletning af oplysninger
Kapitel 5 Sikkerhedsforanstaltninger
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data

I medfør af § 1, stk. 5, i lov nr. 438 af 8. maj 2018 om Erhvervsstyrelsens behandling af data fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Erhvervsstyrelsen kan foretage samkøring og anden behandling af oplysninger, herunder videregive oplysninger til andre myndigheder, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 1, stk. 1-4, efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af styrelsens opgaver eller andre offentlige myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver.

§ 2. Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig myndighed for det system, der benyttes til foretagelse af samkøring og anden behandling af oplysninger efter denne bekendtgørelse.

§ 3. Erhvervsstyrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger i medfør af denne bekendtgørelse:

1) Navne- og adresseoplysninger.

3) CPR-numre.

4) Statsborgerskab.

5) Oplysninger om motorkøretøjers registreringsnumre.

6) Kortdata.

7) Beskæftigelse.

8) Oplysninger om maskinel registrering (logning) af alle anvendelser af personoplysninger.

9) Oplysninger om økonomiske forhold.

10) Oplysninger om erhvervsmæssige forhold.

11) Oplysninger om strafbare forhold.

Kapitel 2

Betingelser for foretagelse af samkøring og anden behandling af oplysninger

§ 4. Indsamling, samkøring og anden behandling af oplysninger kan af Erhvervsstyrelsen foretages, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 1, stk. 1-3, når det er nødvendigt for Erhvervsstyrelsens:

1) kontrol i forbindelse med registrering af stiftelse og registrering af ændringer i virksomheder,

2) selskabskontrol,

3) hvidvasktilsyn,

4) fondstilsyn,

5) revisortilsyn,

6) CO2-kvoteregistrering,

7) regnskabskontrol, og

8) revision og kontrol med EU's strukturfonde.

Stk. 2. Indsamling, samkøring, videregivelse og anden behandling af oplysninger kan af Erhvervsstyrelsen foretages, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 1, stk. 4, når det er nødvendigt for følgende offentlige myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver:

1) Skatteforvaltningen

Stk. 3. Indsamling, samkøring, videregivelse og anden behandling af oplysninger kan af Erhvervsstyrelsen foretages, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 1, stk. 4, når det er nødvendigt for udførelsen af de i stk. 2 nævnte myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver inden for følgende områder:

1) Moms- og lønsumsafgiftsbeskatning.

2) Registrerings- og punktafgifter.

3) Selskabs-, erhvervs-, og personbeskatning.

4) Aktionærbeskatning.

5) Opkrævning og inddrivelse.

6) Fonde og foreninger.

7) Toldområdet.

Stk. 4. Indsamling, samkøring og anden behandling kan foretages til brug for udvikling eller forbedring af metoder og modeller, som bruges i forbindelse med de i stk. 1 og 3 nævnte samkøringer og behandlinger.

§ 5. Indsamling, samkøring og anden behandling af personoplysninger i medfør af § 4 skal finde sted under anvendelse af pseudonymisering, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. I det omfang Erhvervsstyrelsens eller andre myndigheders opgavevaretagelse gør det strengt nødvendigt at behandle fuldt personhenførbare oplysninger efter § 4, kan dette finde sted (afmaskering).

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fastsætter retningslinjer for anvendelsen af afmaskering, jf. stk. 2, herunder for hvilke medarbejdere der kan træffe beslutning herom, og kravene til dokumentation i den forbindelse.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen skal gennem anvendelse af systemtekniske foranstaltninger kunne påvise, at stk. 1-3 overholdes.

Genanvendelse af oplysninger

§ 6. Når oplysninger, der behandles efter § 4, genanvendes som led i foretagelsen af en anden samkøring og behandling, finder reglerne i denne bekendtgørelse tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Fastlæggelse af informationskilder til brug for datadeling

§ 7. Følgende informationskilder kan, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 1, stk. 1-4, danne grundlag for foretagelsen af samkøring og anden behandling af oplysninger:

1) De registre, databaser m.v., som Erhvervsstyrelsen fører efter gældende ret, herunder konkurskarantæneregistret, jf. § 12 i bekendtgørelse om førelse af et register over pålagte konkurskarantæner.

2) De registre, databaser m.v., som skatteforvaltningen fører efter gældende ret, herunder indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

3) Offentligt tilgængelige informationskilder.

Stk. 2. Anvendelse af oplysninger fra kilder omfattet af stk. 1 skal ske i overensstemmelse med de regler, der måtte være fastsat herom ved lov eller i henhold til lov.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fastlægger, hvilke informationskilder der er omfattet af stk. 1, nr. 1-3, og fører en fortegnelse over samtlige kategorier af informationskilder omfattet af stk. 1.

Kapitel 4

Opbevaring og sletning af oplysninger

§ 8. Oplysninger, der behandles efter § 4, opbevares af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Personoplysninger, der behandles efter § 4, slettes senest 5 år efter, at oplysningerne er indsamlet til brug for den enkelte samkøring og anden behandling, medmindre andet følger af anden lovgivning.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan i konkrete tilfælde beslutte, at sletning efter stk. 2 skal udsættes i op til 2 år ad gangen, når tungtvejende hensyn gør fortsat behandling nødvendig. Sletning efter stk. 2 kan højst udsættes i 5 år.

Stk. 4. For personoplysninger, der er genanvendt i en anden sammenhæng end den, personoplysningerne blev indsamlet til brug for, jf. § 6, regnes slettefristen i den nye behandling fra genanvendelsestidspunktet.

Stk. 5. Beslutninger efter stk. 3 skal begrundes.

§ 9. Erhvervsstyrelsen undersøger regelmæssigt behovet for lagringen af personoplysninger omfattet af § 4 og påser, at personoplysninger ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Kapitel 5

Sikkerhedsforanstaltninger

§ 10. Erhvervsstyrelsen fastsætter interne skriftlige retningslinjer for adgangen til og behandlingen af oplysninger efter denne bekendtgørelse, herunder om begrænsning af det antal af medarbejdere, som kan tilgå oplysningerne, der behandles, samt om hvilke medarbejdere der kan foretage samkøring af oplysninger.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 12. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Erhvervsministeriet, den 29. juni 2018

Rasmus Jarlov

/ Henning Steensig