Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Aujeszkys sygdom

I medfør af § 5, § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1 og 3, § 33, § 34, stk. 1, § 53, § 63 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Ejeren eller brugeren af en besætning skal ved viden eller mistanke om, at Aujeszkys sygdom forekommer i besætningen, foretage anmeldelse herom til en dyrlæge.

Stk. 2. Anmeldelse skal ske, når

1) der hos grise med en alder på indtil 3 uger forekommer krampe og/eller lammelse efterfulgt af høj dødelighed,

2) der hos drøvtyggere eller voksne svin optræder dødsfald efter forudgående krampe og/eller lammelse forbundet med intens lokal kløe, eller

3) der hos hund eller kat på ejendomme med svinehold optræder dødsfald efter forudgående krampe og/eller lammelse forbundet med intens lokal kløe.

§ 2. Modtager en dyrlæge anmeldelse om forekomst af eller mistanke om Aujeszkys sygdom, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af Aujeszkys, skal dyrlægen snarest foretage en undersøgelse af besætningen med henblik på at konstatere, om noget dyr viser tegn på at være smittet med sygdommen.

Stk. 2. Hvis mistanken i henhold til stk. 1, ikke kan afvises, skal dyrlægen indsende fornødent materiale til undersøgelse på det nationale referencelaboratorium og underrette Fødevarestyrelsen.

Mistænkte og smittede besætninger

§ 3. En besætning skal anses for mistænkt for smittet med Aujeszkys sygdom, jf. §§ 1 og 2, indtil mistanken afkræftes, eller besætningen konstateres smittet.

Stk. 2. Som mistænkt skal endvidere anses besætninger, der har fået tilført dyr fra besætninger, der er smittet med Aujeszkys sygdom, jf. § 4.

Stk. 3. En besætning, der modtager svin fra besætninger beliggende i områder, der nærmere fastsættes af Fødevarestyrelsen i forbindelse med udbrud af Aujeszkys, eller omkring besætninger med dyr med positiv reaktion for Aujeszkys sygdom, skal anses som mistænkt for at være smittet med Aujeszkys sygdom. Dette gælder dog ikke, hvis de modtagne dyr isoleres i mindst 30 dage og undersøges for Aujeszkys sygdom ved en blodprøve med negativt resultat inden indsættelse i besætningen. Blodprøven må tidligst udtages 21 dage efter påbegyndt isolation.

§ 4. En besætning skal anses for smittet med Aujeszkys sygdom, hvis der er påvist Aujeszkyvirus eller specifikke antistoffer mod Aujeszkyvirus i materiale fra dyr i besætningen.

§ 5. Svin fra en besætning, der er smittet med eller mistænkt for at være smittet med Aujeszkys, må kun flyttes fra ejendommen, hvis de føres direkte til slagteri, slagtehus eller destruktionsanstalt.

Stk. 2. Der må ikke indsættes svin i besætninger, der anses for smittet med Aujeszkys sygdom, jf. § 4.

Stk. 3. Ved udbrud af eller mistanke om forekomst af Aujeszkys sygdom kan Fødevarestyrelsen påbyde ejere eller brugere af andre end de i stk. 1 nævnte besætninger at påse, at svin kun fraflyttes ejendommen, hvis de føres direkte til slagteri, slagtehus eller destruktionsanstalt.

§ 6. Ejeren eller brugeren af en besætning omfattet af §§ 3 eller 4 skal give meddelelse herom i forbindelse med levering til slagteri, slagtehus eller destruktionsanstalt samt underrette alle, der kommer i kontakt med besætningen.

§ 7. Transport af svin fra besætninger omfattet af §§ 3 eller 4 skal tilrettelægges sådan, at dyrene hverken direkte eller indirekte kan komme i kontakt med andre dyr.

Stk. 2. Indtransport til slagteri eller slagtehus af dyr fra besætninger omfattet af §§ 3 eller 4 må kun ske på tidspunkter fastsat af Fødevarestyrelsen på slagtestedet.

Stk. 3. Inden modtagelsesstedet forlades, skal den person, som er ansvarlig for transporten, sørge for, at transportmidler og genstande, herunder fodtøj og overtrækstøj, der har været anvendt ved transporten, renses og desinficeres efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisninger.

Stk. 4. De personer, der har deltaget ved transporten, anvendte transportmidler, genstande, beklædningsgenstande m.v. må ikke inden for de første 24 timer efter transportens afslutning komme i kontakt med husdyr fra besætninger, der ikke er omfattet af §§ 3 eller 4.

§ 8. I besætninger, der er omfattet af §§ 3 eller 4, kan Fødevarestyrelsen påbyde ejeren eller brugeren at

1) iagttage særlige forholdsregler ved håndtering og udbringning af husdyrgødning,

2) iagttage særlige regler vedrørende behandling og fjernelse af foder og halm fra ejendommen og

3) foretage rottebekæmpelse på ejendommen.

§ 9. En smittet besætning kan erklæres fri for Aujeszkys sygdom, når alle smittede dyr er fjernet, og når der ved undersøgelse af blodprøver fra samtlige søer, orner og gylte samt mindst 5% af slagtesvinene ikke er påvist reaktion for Aujeszkys sygdom. Prøverne af slagtesvinene skal udtages fra et repræsentativt udsnit af besætningen og omfatte mindst 12 dyr. Blodprøverne må tidligst være udtaget 3 måneder efter, at det eller de smittede dyr er fjernet fra besætningen.

Stk. 2. En besætning, der er under mistanke for Aujeszkys sygdom i henhold til § 3, stk. 2 og 3, kan erklæres fri for Aujeszkys sygdom, når alle de således tilførte dyr er fjernet, og der ved blodprøvning som anført i stk. 1 ikke er påvist reaktion for Aujeszkys sygdom. Blodprøverne må dog tidligst være udtaget 3 uger efter, at de tilførte dyr er fjernet fra besætningen.

§ 10. Vaccination imod Aujeszkys sygdom er ikke tilladt.

Mærkning og blodprøvning

§ 11. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af en besætning at lade udtage blodprøver af denne med henblik på undersøgelse for forekomst af Aujeszkys sygdom.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i forbindelse hermed forbyde, at besætningen til- eller fraføres svin, indtil resultatet af undersøgelsen foreligger.

§ 12. Den ansvarlige ledelse af slagterier, slagtehuse og eksportmarkeder samt enhver, der eksporterer søer, skal umiddelbart inden slagtningen eller eksporten kontinuerligt lade udtage blodprøver på 2 % af søerne til undersøgelser for Aujeszkys sygdom.

Stk. 2. Den ansvarlige for indsendelse af blodprøver i henhold til stk. 1 skal sørge for en sådan mærkning af prøverne, at mærket altid kan sættes i forbindelse med leverandørbesætningen for det prøvede dyr.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan påbyde, at svin, der slagtes eller eksporteres, blodprøves for Aujeszkys sygdom.

Stk. 4. Enhver, der ved jagt eller nedskydning nedlægger vildsvin, skal lade udtage og indsende blodprøver af disse til undersøgelse for Aujeszkys sygdom.

Stk. 5. De ovenfor nævnte blodprøver kan anvendes til overvågning for andre sygdomme.

Ornecentraler

§ 13. Det er forbudt at oprette og drive ornecentraler. Ved en ornecentral forstås en virksomhed med én eller flere orner, der erhvervsmæssigt anvendes til bedækning af andres hundyr.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må den nuværende ejer af en ornecentral, der oprettet før den 27. april 1980 og registreret hos Fødevarestyrelsen, fortsætte virksomheden fra den allerede eksisterende central.

§ 14. Orner, der benyttes til naturlig bedækning af andres hundyr, må ikke indsættes i besætninger omfattet af §§ 3 eller 4.

Stk. 2. Orner, der henstår i en besætning omfattet af §§ 3 eller 4, må kun fraføres ejendommen, hvis de føres direkte til et slagteri, slagtehus eller en destruktionsanstalt.

§ 15. Orner, der benyttes til naturlig bedækning af andres hundyr, skal undersøges for Aujeszkys sygdom ved en årlig blodprøveundersøgelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke orner fast udstationeret i besætninger, der kan anses for fri for Aujeszkys sygdom, og hvor ejeren eller brugeren af ornerne én gang årligt samt ved enhver flytning indberetter ornernes opholdssted til Fødevarestyrelsen, hvor ornecentralen er beliggende.

Indsendelse af blodprøver

§ 16. De i §§ 9, 11, 12 og 15 nævnte blodprøver skal indsendes til det nationale referencelaboratorium.

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 17. Udgifterne til undersøgelse af de i § 2 nævnte prøver afholdes af Fødevarestyrelsen. Udgifter til andre prøver, der er udtaget i henhold til denne bekendtgørelse eller i henhold til påbud udstedt i medfør af bekendtgørelsen, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 18. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 1, stk. 1, § 2, § 5, stk. 1 og 2, § 6, § 7, § 10, § 12, stk. 1, 2 og 4, § 13, stk. 1, § 14 eller § 15, stk. 1, eller

2) undlader at efterkomme påbud eller forbud udstedt i medfør af § 5, stk. 3, § 8, § 11 eller § 12, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1428 af 3. december 2005 om Aujeszkys sygdom ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 12. december 2019

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Sofie Matilde Overby