Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0322
 
31998L0024
 
32000L0039
 
32004L0037
 
32006L0015
 
32009L0148
 
32009L0161
 
32017L0164
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Særlige bestemmelser
Kapitel 3 Straf
Kapitel 4 Ikrafttræden
Bilag 1 Ordforklaringer
Bilag 2 Grænseværdier for luftforureninger m.v.
Bilag 3 Biologisk eksponeringsværdi
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer1)

I medfør af § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, § 49 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, som ændret ved lov nr. 1543 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering, samt enhver risiko for udsættelse på arbejdspladsen for stoffer og materialer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også for arbejde omfattet af § 2, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø, og arbejde der ikke udføres for en arbejdsgiver.

Definitioner og ordforklaringer

§ 2. Ved grænseværdi for luftforurening i denne bekendtgørelse forstås værdien for stoffets gennemsnitskoncentration i den luft, der kan indåndes på arbejdspladsen, i løbet af en otte timers arbejdsdag, men omfatter herudover også korttidsværdier og loftværdier.

Stk. 2. Ved korttidsværdi forstås, at selv om den tidsvægtede gennemsnitskoncentration ikke overstiger grænseværdien, må koncentrationen i en tidsperiode på højst 15 minutter dog aldrig overskride 2 gange grænseværdien.

Stk. 3. Ved loftsværdi forstås, at overskridelse af grænseværdien ikke på noget tidspunkt kan tillades for pågældende stof.

Stk. 4. Ved STEL-værdi forstås, at en grænseværdi ikke bør overskrides i en periode på normalt 15 minutter.

§ 3. Ved biologisk eksponeringsværdi forstås den værdi, der fremkommer ved måling af et stof i blod eller urin.

§ 4. Andre ordforklaringer fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Særlige bestemmelser

§ 5. De gældende regler efter arbejdsmiljøloven, herunder reglerne om unødig påvirkning fra stoffer og materialer, jf. § 16 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, supplerer reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 6. Grænseværdierne for luftforurening i bilag 2 samt biologisk eksponeringsværdi i bilag 3, herunder korttidsværdier og loftsværdier, skal overholdes.

Stk. 2. Når der optræder flere stoffer i luften samtidig, skal der tages hensyn til deres samvirkning.

Stk. 3. For hudgennemtrængelige stoffer er det en forudsætning for at bruge den angivne grænseværdi som vurderingsgrundlag, at der ikke samtidig sker optagelse gennem huden.

Kapitel 3

Straf

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der:

1) overtræder § 6, eller

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af § 6 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 655 af 31. maj 2018 om grænseværdier for stoffer og materialer ophæves.

Arbejdstilsynet, den 13. december 2019

Søren Kryhlmand

/ Gro Iversen


Bilag 1

Ordforklaringer

CAS-nr.

CAS-numre angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service. Til stofgrupper og stoffer, der forekommer i flere isomere former, kan der være knyttet flere CAS-numre.

Enheder for grænseværdier

Som enhed for grænseværdier for gasser og dampe angives normalt som ppm (parts per million = dele pr. million), svarende til antal kubikcentimeter forureningsstof pr. kubikmeter luft. Koncentrationen kan også angives i mg/m3. Det vil sige milligram forureningsstof pr. kubikmeter luft.

For stoffer, der findes som fibre i luften (fx asbest), angives grænseværdien som antal fibre pr. cm3 luft.

Partikulær forurening angives i mg/m3.

Fibre

Ved fibre forstås partikler, der er længere end 5 mikrometer, har en diameter, der er mindre end 3 mikrometer, og et længde-til-bredde-forhold på mindst 3:1.

Hudgennemtrængelige stoffer

Ved hudgennemtrængende stoffer forstås stoffer, som kan trænge igennem huden og på denne måde optages i organismen. Sådanne stoffer er markeret med et H i bilag 2.

Inhalerbart støv

Ved inhalerbart støv forstås luftbårne partikler, som kan indåndes.

Kræftfremkaldende stoffer

Ved kræftfremkaldende stoffer forstås stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende og omfattet af bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Sådanne stoffer er markeret med et K i bilag 2.

Respirabelt støv

Ved respirabelt støv forstås andelen af inhalerede partikler, som når helt ned i lungernes aveoler.

STEL-værdi

STEL er en forkortelse af Short Term Exposure Limit, som kan oversættes til grænseværdi for kortvarig eksponering.

Sumformel

Når flere stoffer forekommer samtidigt, kan de have en forstærkende (synergistisk) eller afsvækkende (antagonistisk) virkning.

Hvis der ikke foreligger specifik oplysning om stoffernes samvirkning, må der i det mindste regnes med en sammenlagt (additiv) virkning.

Følgende formel bruges til beregning af den samlede påvirkning:

formel

hvor C er luftkoncentrationen af de respektive stoffer, og GV de tilsvarende grænseværdier.

En brøksum på 1 svarer til grænseværdien for den samlede påvirkning.

Ved samtidig forekomst af følgende stoffer bruges sumformlen normalt ikke:

– Benzen og tetrachlormethan

– Bly og svovlsyre.

Thorakalt støv

Ved thorakalt støv forstås andelen af inhalerede partikler, som passerer larynx (struben).

Totalstøv

Ved totalstøv forstås alle størrelser støv, der opsamles uden brug af forudskiller ved en hastighed i indsugningsåbningen på ca. 1,25 m/s. Hvor intet er angivet, skal der bestemmes totalstøv.


Bilag 2

Grænseværdier for luftforureninger m.v.

Anmærkninger

Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med årstal for tilføjelsen/ændringen.

Hvor grænseværdien for støv er angivet i fibre/cm3, er enheden placeret i kolonnen mg/cm3.

E betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi.

L markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

S betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter.

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

K betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.

* betyder, at de anførte CAS-numre ikke altid er udtømmende. Grænseværdien er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.

Afsnit A om grænseværdier for luftforurening

Liste over grænseværdier for gasser, dampe og partikulær forurening

         
CAS-nr.*
Stof
ppm
mg/m 3
Anm.
75-07-0
Acetaldehyd (1996)
25
45
LK
67-64-1
Acetone
250
600
E
75-86-5
Acetonecyanhydrin, beregnet som CN (2000)
1
3,5
H
75-05-8
Acetonitril (2007)
40
70
EH
98-86-2
Acetophenon (1996)
10
49
 
 
Acetylendichlorid, se 1,2-dichlorethen
-
-
 
 
Acetylentetrabromid, se 1,1,2,2-tetrabromethan
-
-
 
 
Acetylentetrachlorid, se 1,1,2,2-tetra-
chlorethan
-
-
 
50-78-2
Acetylsalicylsyre
-
5
 
107-02-8
Acrolein (2018)
0,02
0,05
E
79-06-1
Acrylamid (2020)
-
0,03
EHK
107-13-1
Acrylonitril
2
4
HK
79-10-7
Acrylsyre (2018)
2
5,9
EHS4)
 
Acrylsyreethylester, se ethylacrylat
-
-
 
 
Acrylsyremethylester, se methylacrylat
-
-
 
124-04-9
Adipinsyre (1996)
-
5
 
111-69-3
Adiponitril (1996)
2
8,8
H
 
AGE, se allylglycidylether
-
-
 
309-00-2
Aldrin
-
0,25
HK
107-18-6
Allylalkohol
2
4,8
EH
107-11-9
Allylamin (1994)
2
4,7
H
107-05-1
Allylchlorid
1
3
K
106-92-3
Allylglycidylether
5
22
LHK
 
1-Allyloxy-2,3-epoxypropan, se allylglycidylether
-
-
 
2179-59‑1
Allylpropyldisulfid
2
12
 
7429-90‑5
Aluminium, pulver og støv, total (2005)
-
5
 
 
Aluminium, pulver og støv, respirabel (2005)
 
2
 
 
Aluminium, alkyler, beregnet som Al
-
2
 
 
Aluminium, opløselige salte, beregnet som Al (2005)
-
1
 
1344-28‑1
Aluminiumoxid, beregnet som Al, total (2005)
-
5
 
 
Aluminiumoxid, beregnet som Al,
respirabel (2005)
 
2
 
 
Aluminiumrøg, beregnet som Al
-
5
 
 
Aminobenzen, se anilin
-
-
 
 
Aminobutan, se butylamin
-
-
 
141-43-5
2-Aminoethanol (1996)
1
2,5
EH
504-29-0
2-Aminopyridin
0,5
2
 
61-82-5
Amitrol (2018)
-
0,2
EK
 
Ammat, se ammoniumsulfamat
-
-
 
7664-41‑7
Ammoniak (2002)
20
14
E
12125-02‑9
Ammoniumchloridrøg
-
10
 
3825-26‑1
Ammoniumperfluoroctanoat (1996)
-
0,01
H
7773-06‑0
Ammoniumsulfamat
-
10
 
123-92-2
Amylacetat, alle isomere (1996)
50
271
E
620-11-1
       
624-41-9
       
625-16-1
       
626-38-0
       
628-63-7
       
 
Amylaldehyd, se valeraldehyd
-
-
 
62-53-3
Anilin
1
4
HK
90-04-0
o-Anisidin
0,1
0,5
HK
104-94-9
p-Anisidin
0,1
0,5
H
 
Anon, se cyclohexanon
-
-
 
7440-36‑0
Antimon, pulver og forbindelser, beregnet som Sb, se dog stibin
-
0,5
 
 
Antimonbrinte, se stibin
-
-
 
86-88-4
ANTU
-
0,3
K
7440-38‑2
Arsen og uorganiske forbindelser, beregnet som As (1996), se dog arsin og calciumarsenat
-
0,01
K
 
Arsenbrinte, se arsin
-
-
 
7784-42‑1
Arsin
0,01
0,03
K
12172-73‑5
Asbest (2005)
 
0,1
K
77536-66‑4
   
fiber/cm3
 
77536-67‑5
       
77536-68‑6
       
132207-32‑0
       
132207-33‑1
       
 
Asfaltrøg, se bitumenrøg
-
-
 
1912-24-9
Atrazin
-
2
K
12174-11‑7
Attapulgitfibre
 
1
fiber/cm3
 
 
3-Azapentan-1,5-diamin, se diethylentriamin
-
-
 
 
Azimethylen, se diazomethan
-
-
 
86-50-0
Azinphosmethyl
-
0,2
H
 
Aziridin, se ethylenimin
-
-
 
7782-79‑8
Azoimid
0,1
0,2
L
7440-39‑3
Bariumforbindelser, opløselige, beregnet som Ba
-
0,5
E
 
Baytex, se fenthion
-
-
 
17804-35‑2
Benomyl
-
5
K
71-43-2
Benzen (2020)
0,5
1,6
EHK
 
1,2-Benzendiol, se pyrocatechol
-
-
 
 
1,3-Benzendiol, se resorcinol
-
-
 
 
p-Benzendiol, se hydroquinon
-
-
 
552-30-7
1,2,4-Benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid (1996)
-
0,04
L
 
1,3-Benzodinitril, se m-Phthalodinitril
-
-
 
 
p-Benzoquinon, se Quinon
-
-
 
98-88-4
Benzoylchlorid (2002)
0,5
2,8
L
94-36-0
Benzoylperoxid
-
5
 
140-11-4
Benzylacetat (2002)
10
61
 
85-68-7
Benzylbutylphthalat (1994)
-
3
 
100-44-7
Benzylchlorid
1
5
LK
7440-41‑7
Beryllium, pulver og forbindelser, beregnet som Be
-
0,001
K
 
BGE, se n-butylglycidylether
-
-
 
80-05-7
Bisphenol A (svævestøv) (2018)
-
2
E
92-52-4
Biphenyl
0,2
1
 
 
Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
 
Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2'-Dichlordi-
ethylether
-
-
 
542-88-1
Bis(chlormethyl)ether
0,001
0,005
K
 
Bis(2-hydroxyethyl)amin, se diethanolamin
-
-
 
 
Bis(2-propyl)ether, se diisopropylether
-
-
 
 
Bitumenrøg (2000), cyclohexanholdig fraktion af totalstøv
-
1
 
 
Bladan, se parathion
-
-
 
7439-92‑1
Bly, pulver, støv, røg og uorganiske for-
bindelser, beregnet som Pb (1996)
-
0,05
E
78-00-2
Blytetraethyl, beregnet som Pb
0,007
0,05
H
75-74-1
Blytetramethyl, beregnet som Pb
0,007
0,05
H
 
Blåsyre, se hydrogencyanid
-
-
 
 
Bomuldstøv (råbomuld)
 
0,5
 
 
Borax, se natriumtetraborat, decahydrat
-
-
 
 
Borethan, se diboran
-
-
 
1303-86‑2
Boroxid
-
10
 
10294-33‑4
Bortribromid
1
10
L
7637-07‑2
Bortrifluorid
1
3
L
 
Brintoverilte, se hydrogenperoxid
-
-
 
7726-95‑6
Brom
0,1
0,7
E
314-40‑9
Bromacil
-
5
 
 
Brombrinte, se hydrogenbromid
-
-
 
 
Bromchlophos, se dibrom
-
-
 
151-67‑7
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
5
40
 
74-96-4
Bromethan (1994)
5
22
HK
 
Bromethen, se vinylbromid
-
-
 
 
Bromethylen, se vinylbromid
     
75-25-2
Bromoform
0,5
5
H
7789-30‑2
Brompentafluorid
0,1
0,7
 
106-99-0
1,3-Butadien (2020)
1
2,2
EK
106-97-8
n-Butan
500
1200
 
 
Butandion, se diacetyl
-
-
 
71-36-3
Butanol, alle isomere
50
150
LH
75-65-0
       
78-83-1
       
78-92-2
       
35296-72‑1
       
78-93-3
Butanon (1994)
50
145
EH
109-79‑5
1-Butanthiol
0,5
1,5
 
 
2-Butenal, se crotonaldehyd
-
-
 
 
1-Butoxy-2,3-epoxypropan, se n-butylglycidylether
-
-
 
 
2-Butoxyethanol, se butylglycol
-
-
 
7580-85‑0
2-tert-Butoxyethanol (1994)
25
120
 
 
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, se butyldi-glycol
-
-
 
 
2-Butoxyethylacetat, se butylglycolacetat
-
-
 
105-46-4
Butylacetat, alle isomere
150
710
 
110-19-0
       
123-86-4
       
540-88-5
       
141-32-2
n-Butylacrylat (1996)
2
11
E
 
Butylalkohol, se butanol
-
-
 
75-64-9
Butylamin, alle isomere
5
15
LH
78-81-9
       
109-73-9
       
13952-84‑6
       
 
Butylcellosolve, se butylglycol
-
-
 
112-34-5
Butyldiglycol (2007)
10
68
E
2426-08‑6
n-Butylglycidylether
6
30
K
111-76-2
Butylglycol (2000)
20
98
EH
112-07-2
Butylglycolacetat (2000)
20
134
EH
 
Butylhydrosulfid, se 1-butanthiol
-
-
 
 
2-sec-Butyl-1-hydroxybenzen, se o-sec-butylphenol
-
-
 
 
Butylhydroxytoluen, se 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
-
-
 
138-22-7
n-Butyllactat
5
30
 
 
Butylmercaptan, se 1-butanthiol
-
-
 
97-88-1
n-Butylmethacrylat (1996)
25
145
 
 
tert-Butylmethylether, se 2-methoxy-2-methylpropan
-
-
 
89-72-5
o-sec-Butylphenol
5
30
H
98-54-4
p-tert-Butylphenol
0,08
0,5
H
98-51-1
p-tert-Butyltoluen (1996)
1
6,1
 
110-65-6
1,4-butyndiol (2018)
-
0,5
E
7440-43‑9
Cadmium, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Cd (2000)
-
0,005
K
7778-44‑1
Calciumarsenat
-
1
 
156-62-7
Calciumcyanamid
-
0,5
 
 
Calciumcyanid, se cyanider, alkalimetal
-
-
 
1305-62‑0
Calciumhydroxid
-
5
E
1305-62-0
Calciumhydroxid, respirabel fraktion (2018)
 
1
E
1305-78‑8
Calciumoxid
-
2
 
1305-78-8
Calciumoxid, respirabel fraktion (2018)
 
1
E
8001-35‑2
Camphechlor
-
0,5
HK
76-22-2
Campher, syntetisk
2
12
 
 
Caprolactam, se 2-oxohexamethylenimin
-
-
 
2425-06‑1
Captafol
-
0,1
HK
133-06-2
Captan
-
5
K
63-25-2
Carbaryl
-
5
HK
1563-66‑2
Carbofuran
-
0,1
 
1333-86‑4
Carbon black
-
3,5
K
124-38-9
Carbondioxid
5000
9000
E
75-15-0
Carbondisulfid (2011)
5
15
EH
630-08-0
Carbonmonoxid (2018)
20
23
E
630-08-0
I minedrift og tunnelbyggeri gælder frem til og med 21. august 2023 for Carbonmonoxid (1996)
25
29
 
558-13-4
Carbontetrabromid
0,1
1,4
 
 
Carbontetrachlorid, se tetrachlormethan
-
-
 
75-44-5
Carbonylchlorid (2002)
0,02
0,08
E
353-50-4
Carbonylfluorid
2
6
 
 
Catechol, se pyrocatechol
-
-
 
 
Cellosolve, se ethylglycol
-
-
 
 
Cellosolveacetat, se ethylglycolacetat
-
-
 
7782-50‑5
Chlor (2007)
0,5
1,5
E S
107-20-0
Chloracetaldehyd
1
3
LK
78-95-5
Chloracetone (1994)
1
3,8
LH
532-27-4
α-Chloracetophenon
0,05
0,3
 
79-04-9
Chloracetylchlorid
0,05
0,2
 
108-90-7
Chlorbenzen (2007)
5
23
E
2698-41‑1
o-Chlorbenzylidenmalonnitril
0,05
0,4
LH
 
Chlorbrinte, se hydrogenchlorid
-
-
 
74-97-5
Chlorbrommethan
200
1050
 
126-99-8
2-Chlor-1,3-butadien
1
3,6
LHK
 
Chlorcyan, se cyanochlorid
-
-
 
57-74-9
Chlordan
-
0,5
HK
75-68-3
1-Chlor-1,1-difluorethan (1996)
1000
4110
 
75-45-6
Chlordifluormethan (1994)
500
1770
E
10049-04‑4
Chlordioxid
0,1
0,3
 
96-34-4
Chloreddikesyremethylester (2002)
1
5
H
 
1-Chlor-2,3-epoxypropan, se epichlorhydrin
-
-
 
 
Chlorerede biphenyler, se polychlorerede biphenyler
-
-
 
 
Chloreret camphen, se camphechlor
-
-
 
 
Chlorethan, se ethylchlorid
-
-
 
 
2-Chlorethanal, se chloracetaldehyd
-
-
 
107-07-3
2-Chlorethanol
1
3
LH
 
Chlorethen, se vinylchlorid
-
-
 
 
Chlormethan, se methylchlorid
-
-
 
 
1-Chlor-2-methylbenzen, se o-chlortoluen
-
-
 
600-25-9
1-Chlor-1-nitropropan
2
10
 
67-66-3
Chloroform (2002)
2
10
EHK
 
2-Chloropren, se 2-chlor-1,3-butadien
-
-
 
76-15-3
Chlorpentafluorethan
1000
6300
 
95-57-8
Chlorphenol og salte heraf, beregnet som
-
0,5
H
106-48-9
chlorphenol (1994)
     
108-43-0
       
25167-80‑0
       
76-06-2
Chlorpicrin
0,1
0,7
 
 
3-Chlorpropen, se allylchlorid
-
-
 
598-78-7
2-Chlorpropionsyre (1994)
0,1
0,44
H
2921-88‑2
Chlorpyrifos
-
0,2
H
2039-87‑4
o-Chlorstyren
50
285
 
 
α-Chlortoluen, se benzylchlorid
-
-
 
95-49-8
o-Chlortoluen
50
285
H
7790-91‑2
Chlortrifluorid
0,1
0,4
L
75-72-9
Chlortrifluormethan (1996)
1000
4270
 
 
2-Chlor-1-vinylbenzen, se o-chlorstyren
-
-
 
7440-47‑3
Chrom, pulver og opløselige chromi- og chromosalte, beregnet som Cr
-
0,5
E
7738-94‑5
Chromsyre og chromater, Chrom (VI)-forbindelser, beregnet som Cr (2020), undtagen strontiumchromat
-
0,005
EK
2971-90‑6
Clopidol (1994)
-
10
 
7440-48‑4
Cobalt, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Co (2000)
-
0,01
K
10210-68‑1
Cobaltcarbonyl, beregnet som Co
-
0,1
K
16842-03‑8
Cobalthydrocarbonyl, beregnet som Co
-
0,1
K
95-48-7
Cresol, alle isomere
5
22
EH
106-44-5
       
108-39-4
       
1319-77‑3
       
26447-14‑3
Cresylglycidylether
10
70
 
 
Cresylsyre, se cresol
-
-
 
14464-46‑1
Christobalit, total
 
0,15
 
14464-46‑1
Christobalit, respirabel
 
0,05
K
12001-28‑4
Crocidolit
 
0,3
fiber/cm3
L
123-73-9
Crotonaldehyd
2
6
H
4170-30‑3
       
299-86-5
Crufomat (1994)
-
5
 
 
Cumen, se isopropylbenzen
-
-
 
420-04-2
Cyanamid (2007)
0,58
1
EH
 
Cyanbrinte, se hydrogencyanid
-
-
 
143-33-9
Cyanider, alkalimetal, beregnet som CN
-
1
EL5)H
151-50-8
(2018)
     
592-01-8
       
2408-36‑8
       
 
2-Cyanoacrylsyremethylester, se methyl-2-cyanoacrylat
-
-
 
506-77-4
Cyanochlorid
0,1
0,3
 
 
Cyanogen, se dicyan
-
-
 
110-82-7
Cyclohexan (1996)
50
172
E
108-93-0
Cyclohexanol
50
200
 
108-94-1
Cyclohexanon (1996)
10
41
EH
110-83-8
Cyclohexen
300
1015
 
 
Cyclohexylalkohol, se cyclohexanol
-
-
 
108-91-8
Cyclohexylamin
10
40
H
 
Cyclonit, se RDX
-
-
 
542-92-7
Cyclopentadien
75
200
 
287-92-3
Cyclopentan
300
850
 
120-92-3
Cyclopentanon (1994)
25
90
 
 
Cymen, se methylisopropylbenzen
-
-
 
21351-79‑1
Cæsiumhydroxid
-
2
 
94-75-7
2,4-D (2000)
-
1
H
 
Dalapon, se 2,2-dichlorpropionsyre
-
-
 
 
DBP, se dibutylphthalat
-
-
 
50-29-3
DDT
-
1
K
 
DDVP, se dichlorvos
-
-
 
17702-41‑9
Decaboran
0,05
0,3
H
34464-38‑5
Decan, andre isomere end n-decan (1994)
65
350
 
124-18-5
n-Decan (1994)
45
250
 
 
DEHP, se di(2-ethylhexyl)phthalat
-
-
 
126-75-0
Demeton
0,01
0,1
H
298-03-3
       
8065-48‑3
       
867-27-6
Demeton-methyl
0,05
0,5
H
919-86-8
       
8022-00‑2
       
 
DGE, se diglycidylether
-
-
 
57041-67-5
Desfluran (2012)
5
35
 
123-42-2
Diacetonealkohol
50
240
 
431-03-8
Diacetyl (2018)
0,02
0,07
E
131-17-9
Diallylphthalat (1994)
-
3
 
 
α,α'-Diamino-1,3-dimethylbenzen, se m-xylen-α,α'-diamin
-
-
 
 
4,4'-Diaminodiphenylmethan, se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
 
1,2-Diaminoethan, se ethylendiamin
-
-
 
 
Dianilinmethan, se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
 
Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel
 
1,5
 
 
Diazid, se diazinon
-
-
 
333-41-5
Diazinon
-
0,1
H
334-88-3
Diazomethan
0,2
0,4
K
 
Dibenzothiazin, se phenothiazin
-
-
 
 
Dibenzoylperoxid, se benzoylperoxid
-
-
 
523-31-9
Dibenzylphthalat (1994)
-
3
 
19287-45‑7
Diboran
0,1
0,1
 
300-76-5
Dibrom
-
3
 
96-12-8
1,2-Dibrom-3-chlorpropan
0,001
0,01
K
75-61-6
Dibromdifluormethan
100
860
 
106-93-4
1,2-Dibromethan
0,1
1
HK
102-81-8
2-N-Dibutylaminoethanol (1996)
0,5
3,5
H
128-37-0
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (1994)
-
10
 
2528-36‑1
Dibutylphenylphosphat (1994)
0,3
3,5
H
107-66-4
Dibutylphosphat
1
8,6
 
84-74-2
Dibutylphthalat (1994)
-
3
 
7572-29‑4
Dichloracetylen
0,1
0,4
LK
95-50-1
1,2-Dichlorbenzen (2002)
20
122
EH
106-46-7
1,4-Dichlorbenzen (2018)
2
12
EKH
764-41-0
1,4-Dichlor-2-buten (1996)
0,005
0,025
HK
111-44-4
2,2'-Dichlordiethylether
5
30
HK
75-71-8
Dichlordifluormethan (1994)
500
2475
 
 
Dichlordimethylether, se bis(chloromethyl)ether
-
-
 
118-52-5
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
-
0,2
 
 
Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT
-
-
 
75-34-3
1,1-Dichlorethan (2002)
100
412
EH
107-06-2
1,2-Dichlorethan
1
4
HK
75-35-4
1,1-Dichlorethen (2018)
2
8
E
156-59-2
1,2-Dichlorethen
200
790
 
156-60-5
       
540-59-0
       
 
Dichlorethyn, se dichloracetylen
-
-
 
75-43-4
Dichlorfluormethan
10
40
 
75-09-2
Dichlormethan (2018)
35
122
EHK
594-72-9
1,1-Dichlor-1-nitroethan
2
12
L
 
2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4-D
-
-
 
78-87-5
1,2-Dichlorpropan
75
350
 
542-75-6
1,3-Dichlorpropen
1
5
HK
78-88-6
Dichlorpropen, alle isomere
1
5
H
563-54-2
       
563-57-5
       
563-58-6
       
26952-23‑8
       
75-99-0
2,2-Dichlorpropionsyre
1
6
 
76-14-2
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (1994)
500
3500
 
 
(2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se dichlorvos
-
-
 
62-73-7
Dichlorvos
0,1
1
HK
141-66‑2
Dicrotophos
-
0,25
H
460-19‑5
Dicyan
10
20
 
84-61-7
Dicyclohexylphthalat (1994)
-
3
 
77-73-6
Dicyclopentadien (1996)
0,5
2,7
 
60-57-1
Dieldrin
-
0,25
HK
111-42-2
Diethanolamin (1996)
0,46
2
H
109-89-7
Diethylamin (1996)
5
15
EH
100-37-8
2-Diethylaminoethanol (1996)
2
9,6
H
 
Diethyl-1,2-benzendicarboxylat, se di-
ethylphthalat
-
-
 
 
Diethylendiamin, se piperazin
-
-
 
 
Diethylendiamindihydrochlorid, se piperazindihydrochlorid
-
-
 
 
Diethylendioxid, se 1,4-dioxan
-
-
 
111-46‑6
Diethylenglycol
2,5
11
 
 
Diethylenglycoldimethylether, se 2,5,8-trioxanonan
-
-
 
111-77‑3
Diethylenglycolmonomethylether (2007)
10
50
EH
 
Diethylenimidoxid, se morpholin
-
-
 
111-40‑0
Diethylentriamin
1
4
H
 
Diethylethanolamin, se 2-diethylamino-
ethanol
-
-
 
60-29-7
Diethylether (1996)
100
309
E
117-81‑7
Di(2-ethylhexyl)phthalat (1994)
-
3
 
 
Diethylketon, se 3-pentanon
-
-
 
 
Diethyl-p-nitrophenylthiophosphat, se parathion
-
-
 
84-66-2
Diethylphthalat (1994)
-
3
 
75-61-6
Difluordibrommethan
100
860
 
 
Difluordichlormethan, se dichlordifluor-
methan
-
-
 
7783-41‑7
Difluoroxid
0,05
0,1
L
2238-07‑5
Diglycidylether
0,1
0,53
 
 
Dihydrogenselenid, se hydrogenselenid
-
-
 
108-83-8
Diisobutylketon
25
150
 
84-69-5
Diisobutylphthalat (1994)
-
3
 
 
1,6-Diisocyanatohexan, se hexamethylendiisocyanat
-
-
 
 
1,5-Diisocyanatonaphthalen, se 1,5-naphthalendiisocyanat
-
-
 
 
2,4-Diisocyanatotoluen, se 2,4-toluendi-isocyanat
-
-
 
 
2,6-Diisocyanatotoluen, se 2,6-toluendi-isocyanat
-
-
 
26761-40‑0
Diisodecylphthalat (1994)
-
3
 
28553-12‑0
Diisononylphthalat (1994)
-
3
 
27554-26‑3
Diisooctylphthalat (1994)
-
3
 
108-18-9
Diisopropylamin
5
20
H
108-20-3
Diisopropylether
250
1050
 
 
Dimazin, se 1,1-dimethylhydrazin
-
-
 
109-87-5
Dimethoxymethan
1000
3100
 
127-19-5
N,N-Dimethylacetamid
10
36
EH
124-40-3
Dimethylamin (1996)
2
3,8
E
121-69-7
N,N-Dimethylanilin
5
25
HK
 
Dimethylbenzen, se xylen
-
-
 
108-84-9
1,3-Dimethylbutylacetat
50
300
 
115-10-6
Dimethylether (1994)
1000
1920
E
598-56-1
N,N-Dimethylethylamin (2005)
5
15
 
68-12-2
N,N-Dimethylformamid (2011)
5
15
EH
 
2,6-Dimethyl-4-heptanon, se diisobutylketon
-
-
 
57-14-7
1,1-Dimethylhydrazin (2000)
0,01
0,025
HK
131-11-3
Dimethylphthalat (1994)
-
3
 
77-78-1
Dimethylsulfat
0,01
0,05
HK
67-68-5
Dimethylsulfoxid (2005)
50
160
 
 
O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)thiophosphat, se ronnel
-
-
 
99-65-0
Dinitrobenzen, alle isomere
0,15
1
H
100-25-4
       
528-29-0
       
25154-54‑5
       
497-56-3
Dinitro-o-cresol
-
0,2
H
534-52-1
       
1335-85-9
       
10024-97‑2
Dinitrogenoxid (1994)
50
90
 
121-14-2
2,4-Dinitrotoluen (1996)
-
0,15
HK
606-20-2
2,6-Dinitrotoluen (1996)
-
0,15
HK
610-39-9
Dinitrotoluen, alle isomere (1996)
-
0,15
HK
25321-14‑6
       
 
Di-octylphthalat, se di(2-ethylhexyl)phthalat
-
-
 
123-91-1
1,4-Dioxan (2011)
10
36
EHK
78-34-2
Dioxathion
-
0,2
H
122-39-4
Diphenylamin
-
5
 
 
N,N-Diphenylanilin, se triphenylamin
-
-
 
101-84-8
Diphenylether (2018)
1
7
E
101-68-8
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
0,005
0,05
K
 
Diphenyloxid, se diphenylether
-
-
 
34590-94‑8
Dipropylenglycolmethylether (1994)
50
309
EH
 
Dipropylketon, se 4-Heptanon
-
-
 
2764-72‑9
Diquat, totalstøv (1996)
-
0,5
H
2764-72-9
Diquat, respirabel (1996)
-
0,1
H
149-26-8
Disul
-
5
 
97-77-8
Disulfiram
-
2
 
 
Disulfoton, se disyston
-
-
 
298-04-4
Disyston
-
0,1
H
330-54-1
Diuron
-
5
K
91-14-5
Divinylbenzen, alle isomere
10
50
 
105-06-6
       
108-57-6
       
1321-74‑0
       
 
DMA, se dimethylamin
-
-
 
 
DNT, se dinitrotoluen
-
-
 
 
Dursban, se chlorpyrifos
-
-
 
 
EDA, se ethylendiamin
-
-
 
64-19-7
Eddikesyre (2018)
10
25
E
108-24-7
Eddikesyreanhydrid
5
20
L
 
Eddikesyreethylester, se ethylacetat
-
-
 
115-29-7
Endosulfan
-
0,1
H
72-20-8
Endrin
-
0,1
H
13838-16‑9
Enfluran
2
15
 
106-89-8
Epichlorhydrin
0,5
1,9
HK
2104-64‑5
EPN (1996)
-
0,1
H
 
1,2-Epoxyethan, se ethylenoxid
-
-
 
 
1,2-Epoxypropan, se 1,2-propylenoxid
-
-
 
556-52-5
2,3-Epoxy-1-propanol
0,2
1
LK
 
1,2-Epoxy-3-(tolyloxy)-propan, se cresylglycidylether
-
-
 
12510-42‑8
Erionitfibre
 
0,5
K
66733-21‑9
   
fiber/cm3
 
107-22-2
Ethandial (2002)
0,2
0,5
L
 
Ethandinitril, se dicyan
-
-
 
 
1,2-Ethandiol, se ethylenglycol
-
-
 
 
Ethandisyre, se oxalsyre
-
-
 
64-17-5
Ethanol
1000
1900
 
 
Ethanolamin, se 2-aminoethanol
-
-
 
 
Ethansyre, se eddikesyre
-
-
 
75-08-1
Ethanthiol
0,5
1
 
 
Ethenylbenzen, se styren
-
-
 
 
Ether, se diethylether
-
-
 
563-12-2
Ethion (1994)
-
0,4
H
14857-34‑2
Ethoxydimethylsilan (2002)
0,5
2,1
 
 
2-Ethoxyethanol, se ethylglycol
-
-
 
 
2-Ethoxyethylacetat, se ethylglycolacetat
-
-
 
141-78-6
Ethylacetat (2018)
150
540
E
 
Ethylacetone, se 2-pentanon
-
-
 
140-88-5
Ethylacrylat (2011)
5
21
EHK
 
Ethylalkohol, se ethanol
-
-
 
75-04-7
Ethylamin (1996)
5
9,4
EH
 
Ethyl-sec-amylketon, se 5-methyl-3-heptanon
-
-
 
100-41-4
Ethylbenzen
50
217
EHK
 
Ethylbromid, se bromethan
-
-
 
 
Ethylbutylketon, se 3-heptanon
-
-
 
75-00-3
Ethylchlorid (1996)
100
269
EHK
7085-85‑0
Ethylcyanoacrylat
2
10
 
 
Ethylenchlorhydrin, se 2-chlorethanol
-
-
 
 
Ethylenchlorid, se 1,2-dichlorethan
-
-
 
107-15-3
Ethylendiamin
10
25
 
 
Ethylendibromid, se 1,2-dibromethan
-
-
 
 
Ethylendichlorid, se 1,2-dichlorethan
-
-
 
107-21-1
Ethylenglycol (1996)
10
26
EH
107-21-1
Ethylenglycol, forstøvet
-
10
 
628-96-6
Ethylenglycoldinitrat
0,02
0,12
LH
 
Ethylenglycolmonobutylether, se butylglycol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoethylether, se ethylglycol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoethyletheracetat, se ethylglycolacetat
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoisobutylether, se 2-isobutoxyethanol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoisopropylether, se 2-isopropoxyethanol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonomethylether, se methylglycol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonomethyletheracetat, se methylglycolacetat
-
-
 
 
Ethylenglycolmonopropylether, se 2-propoxyethanol
-
-
 
151-56-4
Ethylenimin
0,5
1
HK
75-21-8
Ethylenoxid (2020)
1
1,8
EHK
109-94-4
Ethylformiat
100
300
 
110-80-5
Ethylglycol (2011)
2
8
EH
111-15-9
Ethylglycolacetat (2011)
2
11
EH
104-76-7
2-Ethylhexan-1-ol (2018)
1
5,4
E
 
Ethylidendichlorid, se 1,1-dichlorethan
-
-
 
16219-75‑3
Ethylidennorbonen
5
25
L
 
Ethylmercaptan, se ethanthiol
-
-
 
97-63-2
Ethylmethacrylat (1996)
25
117
 
 
Ethylmethylketon, se butanon
-
-
 
100-74-3
N-Ethylmorpholin
5
23,5
H
 
O-Ethyl-O-(4-nitrophenyl)phenyl-thio-
phosphonat), se EPN
-
-
 
 
Ethylsilikat, se tetraethylorthosilikat
-
-
 
22224-92‑6
Fenamiphos
-
0,1
H
55-38-9
Fenthion
-
0,1
H
14484-64‑1
Ferbam
-
5
 
12604-58‑9
Ferrovanadium, pulver eller støv
-
1
 
 
Flaskegas, se propan og butan
-
-
 
7782-41‑4
Fluor
0,1
0,2
E
 
Fluorbrinte, se hydrogenfluorid
-
-
 
 
Fluorider, undtagen de andetsteds i listen nævnte, beregnet som F
-
2,5
E
 
Fluortrichlormethan, se trichlorfluormethan
-
-
 
406-90‑6
Fluroxen
2
10
 
944-22‑9
Fonofos
-
0,1
H
50-00-0
Formaldehyd
0,3
0,4
LK
 
Formalin, se formaldehyd
-
-
 
75-12-7
Formamid
10
18
H
 
Fosgen, se carbonylchlorid
-
-
 
 
Freon 11, se trichlorfluormethan
-
-
 
 
Freon 12, se dichlordifluormethan
-
-
 
 
Freon 21, se dichlorfluormethan
-
-
 
 
Freon 22, se chlordifluormethan
-
-
 
 
Freon 112, se 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-di-
fluorethan
-
-
 
 
Freon 112a, se 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluorethan
-
-
 
 
Freon 113, se 1,1,2-trichlor-1,2,2-tri-
fluorethan
-
-
 
 
Freon 114, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetra-
fluorethan
-
-
 
98-01-1
Furfural (1994)
2
7,9
HK
98-00-0
Furfurylalkohol
5
20
HK
 
2-Furylmethanol, se furfurylalkohol
-
-
 
7782-65‑2
Germaniumtetrahydrid
0,2
0,6
 
 
Glasuldsfibre1)
 
1
fiber/cm3
 
111-30-8
Glutaraldehyd
0,2
0,8
L
55-63-0
Glyceroltrinitrat (2018)
0,01
0,095
EL6)H
 
Glycidol, se 2,3-epoxy-1-propanol
-
-
 
 
Glycol, se ethylenglycol
-
-
 
 
Glyoxal, se ethandial
-
-
 
7782-42‑5
Grafit, naturlig, respirabel
 
2,5
 
7440-58‑6
Hafnium, pulver eller støv
-
0,5
 
 
Halotan, se 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluor-
ethan
-
-
 
 
HDI, se hexamethylendiisocyanat
-
-
 
76-44-8
Heptachlor (1996)
-
0,05
HK
142-82-5
n-Heptan (1994)
200
820
E
110-43-0
2-Heptanon (2002)
50
238
EH
106-35-4
3-Heptanon (2002)
20
95
E
123-19-3
4-Heptanon
50
230
 
118-74-1
Hexachlorbenzen (1996)
-
0,025
HK
87-68-3
Hexachlor-1,3-butadien
0,02
0,24
H
319-84-6
1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan, teknisk
-
0,5
HK
319-85-7
blanding
     
319-86-8
       
608-73-1
       
6108-10‑7
       
77-47-4
Hexachlorcyclopentadien
0,01
0,1
 
67-72-1
Hexachlorethan
1
10
HK
1335-87‑1
Hexachlornaphthalen
-
0,2
H
684-16-2
Hexafluoracetone
0,1
0,7
 
 
Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, se RDX
-
-
 
822-06-0
Hexamethylendiisocyanat
0,005
0,035
 
 
Hexan, andre isomere end n-hexan
(1994)
200
700
 
110-54-3
n-Hexan (2007)
20
72
E
124-09-4
1,6-Hexandiamin (1996)
0,5
2,3
 
591-78-6
2-Hexanon
1
4
H
 
Hexon, se methylisobutylketon
-
-
 
 
sec-Hexylacetat, se 1,3-dimethylbutyl-acetat
-
-
 
107-41-5
Hexylenglycol
25
125
L
302-01-2
Hydrazin (2020)
0,01
0,013
EHK
 
Hydrogenazid, se azoimid
-
-
 
10035-10‑6
Hydrogenbromid (2002)
2
6,7
EL
7647-01‑0
Hydrogenchlorid
5
8
EL
74-90-8
Hydrogencyanid (2018)
0,9
1
EH
61788-32‑7
Hydrogenerede terphenyler (2018)
0,4
4,4
E
7664-39‑3
Hydrogenfluorid (2002)
1,8
1,5
E
7722-84‑1
Hydrogenperoxid
1
1,4
 
7803-51‑2
Hydrogenphosphid
0,1
0,14
E
7783-07‑5
Hydrogenselenid
0,01
0,05
E
7783-06‑4
Hydrogensulfid (2011)
5
7
E
123-31‑9
Hydroquinon
-
2
LK
 
4-Hydroxyanisol, se 4-methoxyphenol
-
-
 
818-61-1
2-Hydroxyethylacrylat
1
5
H
 
2-Hydroxymethylfuran, se furfurylalkohol
-
-
 
 
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, se diacetonealkohol
-
-
 
999-61-1
2-Hydroxypropylacrylat
0,5
3
H
 
IGE, se isopropylglycidylether
-
-
 
 
Ildfaste keramiske fibre, se Keramiske fibre
     
 
Iminodiethanol, se diethanolamin
-
-
 
95-13-6
Inden
10
45
 
7440-74‑6
Indium, pulver, støv og forbindelser, beregnet som In
-
0,1
 
7553-56‑2
Iod
0,1
1
L
75-47-8
Iodoform
0,2
3
 
 
IPDI, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat
-
-
 
 
Isoamylalkohol, se pentanol
-
-
 
 
Isoamylmethylketon, se 5-methyl-2-he-xanon
-
-
 
4439-24‑1
2-Isobutoxyethanol (1994)
25
120
 
 
Isobutylacetat, se butylacetat
-
-
 
 
Isobutylalkohol, se butanol
-
-
 
97-86-9
Isobutylmethacrylat (2000)
25
145
 
4098-71‑9
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcy-clohexylisocyanat (2005)
0,005
0,045
 
26675-46-7
Isofluran (2012)
5
38
 
26952-21‑6
Isooctylalkohol
50
270
H
 
Isopentylacetat, se amylacetat
-
-
 
78-59-1
Isophoron
5
25
LK
 
Isophorondiisocyanat, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat
-
-
 
 
Isopropanol, se isopropylalkohol
-
-
 
109-59‑1
2-Isopropoxyethanol (1996)
5
22
H
108-21‑4
Isopropylacetat (1994)
150
625
 
67-63-0
Isopropylalkohol (2005)
200
490
 
75-31-0
Isopropylamin
5
12
 
768-52-5
N-Isopropylanilin
2
10
H
98-82-8
Isopropylbenzen (2002)
20
100
EH
 
Isopropylether, se diisopropylether
-
-
 
4016-14‑2
Isopropylglycidylether
50
240
 
 
Isopropylglycol, se 2-isopropoxyethanol
-
-
 
1309-37-1
Jernoxid, beregnet som Fe
-
3,5
 
13463-40‑6
Jernpentacarbonyl
0,1
0,8
 
 
Jernsalte, opløselige, beregnet som Fe
-
1
 
 
Jod, se iod
-
-
 
 
Jodoform, se iodoform
-
-
 
 
Kaliumcyanid, se cyanider, alkalimetal
-
-
 
1310-58‑3
Kaliumhydroxid
-
2
L
 
Kaliumpersulfat, se persulfater
-
-
 
1332-58‑7
Kaolin, respirabel (1996)
 
2
 
 
Keramiske fibre (2020)
 
0,3
fiber/cm3
EK
463-51-4
Keten
0,5
0,9
 
1343-98‑2
Kiselsyre, SiO2, amorf
 
5
 
1343-98‑2
Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel
 
2
 
7440-50‑8
Kobber, pulver og støv
-
1,0
 
7440-50‑8
Kobberrøg, beregnet som Cu
-
0,1
 
 
Kuldioxid, se carbondioxid
-
-
 
 
Kulilte, se carbonmonoxid
-
-
 
 
Kulmonoxid, se carbonmonoxid
-
-
 
 
Kulstoftetrabromid, se carbontetrabromid
-
-
 
 
Kulstoftetrachlorid, se tetrachlormethan
-
-
 
 
Kulstøv, respirabel
 
2
 
 
Kulsyre, se carbondioxid
-
-
 
14808-60‑7
Kvarts, total
 
0,3
 
14808-60‑7
Kvarts, total, respirabel (2020)
 
0,1
EK
7439-97-6
Kviksølv og uorganiske forbindelser inkl. dampe, beregnet som Hg (2011)
-
0,02
EH
 
Kviksølv, alkylforbindelser, beregnet som Hg
-
0,01
H
 
Kviksølv, organiske forbindelser undtagen alkylforbindelser, beregnet som Hg
-
0,05
H
 
Kvælstofdioxid, se nitrogendioxid
-
-
 
 
Kvælstofforilte, se dinitrogenoxid
-
-
 
58-89-9
Lindan
-
0,5
H
7580-67‑8
Lithiumhydrid
-
0,025
E
7580-67‑8
Lithiumhydrid, inhalerbar (2018)
 
0,02
ES
 
Løvtræ, Støv fra, se Træstøv, inhalerbart
     
1309-48‑4
Magnesiumoxid, beregnet som Mg
-
6
 
121-75-5
Malathion
-
5
H
108-31-6
Maleinsyreanhydrid (1996)
0,1
0,4
 
7439-96‑5
Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, inhalerbar, beregnet som Mn (2018)
-
0,2
E
7439-96‑5
Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, respirabel, beregnet som Mn (2018)
 
0,05
E
12079-65‑1
Mangancyclopentadienyltricarbonyl, beregnet som Mn
-
0,1
H
 
Manganmethylcyclopentadienyltricarbonyl, se methylcyclopentadienylmangantricarbonyl
-
-
 
 
Manganrøg, beregnet som Mn (2018)
   
E
 
Inhalerbar
-
0,2
 
 
Respirabel
 
0,05
 
 
MAPP, se methylacetylenpropadienblanding
-
-
 
 
MDI, se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
-
-
 
 
MEK, se butanon
-
-
 
 
Mercaptoeddikesyre, se thioglycolsyre
-
-
 
 
Mesitylen, se trimethylbenzen
-
-
 
141-79-7
Mesityloxid
10
40
 
79-41-4
Methacrylsyre
20
70
 
 
Methacrylsyremethylester, se methyl-
methacrylat
-
-
 
 
Methanamid, se formamid
-
-
 
67-56-1
Methanol
200
260
EH
 
Methansyre, se myresyre
-
-
 
74-93-1
Methanthiol
0,5
1
 
16752-77‑5
Methomyl
-
2,5
H
 
o- og p-Methoxyanilin, se o- og p-anisidin
-
-
 
72-43-5
Methoxychlor
-
5
 
 
2-Methoxyethanol, se methylglycol
-
-
 
 
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, se diethylenglycolmonomethylether
-
-
 
 
2-Methoxyethylacetat, se methylglycolacetat
-
-
 
76-38-0
Methoxyfluran
2
14
 
 
(2-Methoxymethylethoxy)propanol, se dipropylenglycolmonomethylether
-
-
 
108-65-6
2-Methoxy-1-methylethylacetat (2002)
50
275
EH
1634-04‑4
2-Methoxy-2-methylpropan (2011)
40
144
E
150-76-5
4-Methoxyphenol
-
5
 
107-98-2
1-Methoxy-2-propanol (1994)
50
185
EH
1589-47‑5
2-Methoxy-1-propanol (1994)
20
75
 
 
Methoxypropoxypropanol, se dipropylenglycolmethylether
-
-
 
70657-70‑4
2-Methoxypropylacetat (1994)
20
110
 
79-20-9
Methylacetat (1994)
150
455
 
74-99-7
Methylacetylen
1000
1650
 
56960-91‑9
Methylacetylenpropadienblanding
1000
1800
 
96-33-3
Methylacrylat (2011)
2
7
E
126-98-7
Methylacrylonitril
1
3
H
 
Methylal, se dimethoxymethan
-
-
 
 
Methylalkohol, se methanol
-
-
 
74-89-5
Methylamin (1996)
5
6,4
H
 
Methylamylalkohol, se 4-methyl-2-pentanol
-
-
 
 
Methylamylketon, se 2-heptanon
-
-
 
 
2-Methylanilin, se o-toluidin
-
-
 
100-61-8
N-Methylanilin
0,5
2,25
H
 
2-Methylaziridin, se propylenimin
-
-
 
 
Methylbenzen, se toluen
-
-
 
74-83-9
Methylbromid
5
20
H
563-80-4
3-Methyl-2-butanon
200
705
 
 
3-Methylbutylacetat, se amylacetat
-
-
 
 
Methyl-tert-butylether, se 2-methoxy-2-methylpropan
-
-
 
 
Methylbutylketon, se 2-hexanon
-
-
 
 
Methylcellosolve, se methylglycol
-
-
 
 
Methylcellosolveacetat, se methylglycol-
acetat
-
-
 
 
Methylchloracetat, se chloreddikesyre-
methylester
-
-
 
74-87-3
Methylchlorid (2000)
25
52
K
 
Methylchloroform, se 1,1,1-trichlorethan
-
-
 
137-05-3
Methyl-2-cyanoacrylat
2
8
 
108-87-2
Methylcyclohexan (1994)
200
805
 
583-59-5
Methylcyclohexanol, alle isomere
50
235
 
589-91-3
       
590-67-0
       
591-23-1
       
25639-42‑3
       
583-60-8
2-Methylcyclohexanon
50
230
H
12108-13‑3
Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl, beregnet som Mn
0,1
0,2
H
 
Methyldemeton, se demeton-methyl
-
-
 
 
4,4'-Methylenbis(anilin), se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
101-14-4
4,4'-Methylenbis(2-chloranilin) (1996)
0,01
0,11
HK
5124-30‑1
Methylenbis(4-cyclohexylisocyanat)
0,005
0,054
 
 
Methylenbis(phenylisocyanat), se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
-
-
 
 
Methylenchlorid, se dichlormethan
-
-
 
101-77-9
4,4'-Methylendianilin
0,1
0,8
K
 
Methylendimethylether, se dimethoxymethan
-
-
 
 
Methylethylketon, se butanon
-
-
 
1338-23‑4
Methylethylketonperoxid
-
1
L
107-31-3
Methylformiat (2018)
50
123
EH
109-86-4
Methylglycol (2011)
1
-
EH
110-49-6
Methylglycolacetat (2011)
1
-
EH
 
6-Methylheptanol, se isooctylalkohol
-
-
 
541-85-5
5-Methyl-3-heptanon (2002)
10
53
E
110-12-3
5-Methyl-2-hexanon (2002)
20
95
E
60-34-4
Methylhydrazin (2000)
0,01
0,02
H
74-88-4
Methyliodid
1
5,6
HK
 
Methylisoamylketon, se 5-methyl-2-hexanon
-
-
 
 
Methylisobutylcarbinol, se 4-methyl-2-pentanol
-
-
 
108-10-1
Methylisobutylketon (2002)
20
83
EH
624-83-9
Methylisocyanat (2011)
0,01
0,03
ELH
99-87-6
Methylisopropylbenzen (1994)
25
135
 
527-84-4
       
535-77-3
       
25155-15‑1
       
 
Methylisopropylketon, se 3-methyl-2-butanon
-
-
 
 
Methylmercaptan, se methanthiol
-
-
 
80-62-6
Methylmethacrylat (2011)
25
102
EH
109-02-4
N-Methylmorpholin (1994)
5
20
H
 
Methyloxiran, se 1,2-propylenoxid
-
-
 
 
Methylparathion, se parathionmethyl
-
-
 
 
2-Methyl-2,4-pentandiol, se hexylenglycol
-
-
 
108-11-2
4-Methyl-2-pentanol
25
100
H
 
4-Methyl-2-pentanon, se methylisobutylketon
-
-
 
 
4-Methyl-3-penten-2-on, se mesityloxid
-
-
 
 
Methylphenol, se cresol
-
-
 
 
2-Methylpropensyremethylester, se methylmethacrylat
-
-
 
 
Methylpropylketon, se 2-pentanon
-
-
 
872-50-4
N-Methyl-2-pyrrolidon (2011)
5
20
EH
681-84-5
Methylsilikat
1
6
L
12002-26‑5
       
63148-57‑2
       
 
Methylstyren, se vinyltoluen
-