Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Herved bekendtgøres lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 9. april 2013, med de ændringer, der følger af lov nr. 267 af 25. marts 2014, § 40 i lov nr. 525 af 29. april 2015 og § 4 i lov nr. 634 af 8. juni 2016.

§ 1. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke fremstilles, herunder monteres, eller indføres uden tilladelse af Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger dertil.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 gives som en godkendelse til den, der fremstiller, herunder monterer, eller indfører fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at pyrotekniske artikler, der er beregnet til anvendelse som udløsermekanisme i sikkerhedsudstyr og selvoppusteligt redningsudstyr, er undtaget fra stk. 1.

Stk. 4. Til brug ved behandlingen af ansøgninger om tilladelse efter stk. 1 kan forlanges en teknisk undersøgelse af fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler. Udgifterne hertil afholdes af ansøgeren.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at fyrværkeriartikler med begrænset effekt og meget lav risiko, som er beregnet til anvendelse af forbrugere, er undtaget fra stk. 1.

§ 2. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares, overdrages, erhverves eller anvendes uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, må ikke ske uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Stk. 3. Fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere må kun sælges i detailsalg i perioden 15.- 31. december.

Stk. 4. Fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere må kun anvendes i perioden 27. december – 1. januar.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om undtagelser fra stk. 1-4.

§ 2 a. Det er en betingelse for at opnå godkendelse i medfør af lovens § 1, stk. 2, jf. stk. 1, for at opnå tilladelse til at opbevare eller overdrage fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. § 2, stk. 1, og for at opnå godkendelse som festfyrværker efter regler fastsat i medfør af § 3, stk. 1, nr. 5, at:

1) Ansøgeren ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af godkendelsen eller tilladelsen, jf. straffelovens § 78, stk. 2. Er ansøgeren en virksomhed, gælder kravet for såvel virksomheden som virksomheders indehaver eller administrerende direktør.

2) Ansøgeren dokumenterer at være myndig. Er ansøgeren en virksomhed, skal dokumentation fremlægges for virksomhedens indehaver eller administrerende direktør.

Stk. 2. Nægtelse af godkendelse eller tilladelse begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 1, skal på begæring af ansøgeren eller af vedkommende myndighed indbringes for domstolene af anklagemyndigheden, jf. straffelovens § 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former.

Stk. 3. Ansøgere om godkendelse i medfør af lovens § 1, stk. 2, jf. stk. 1, eller om tilladelse til at opbevare eller overdrage fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. § 2, stk. 1, skal, ud over det i stk. 1 anførte, dokumentere, at de ikke er under konkursbehandling eller likvidation, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Godkendelse i medfør af lovens § 1, stk. 2, jf. stk. 1, og tilladelse til at opbevare eller overdrage fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. § 2, stk. 1, bortfalder, såfremt indehaveren af godkendelsen eller tilladelsen kommer under konkursbehandling eller likvidation. Den myndighed, der har meddelt godkendelsen eller tilladelsen, kan dog efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden eller erhvervet. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 måneder. Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge denne periode således, at virksomheden eller erhvervet kan videreføres i op til 1 år i alt.

Stk. 5. Den myndighed, der har meddelt en godkendelse efter § 1, stk. 2, jf. stk. 1, en tilladelse til at opbevare eller overdrage fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. § 2, stk. 1, en tilladelse til at erhverve fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. § 2, stk. 1, eller en godkendelse som festfyrværker, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, kan tilbagekalde godkendelsen eller tilladelsen, hvis der foreligger grov eller gentagen overtrædelse af denne lov, af regler udstedt i medfør af denne lov eller af vilkår for godkendelsen eller tilladelsen, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller erhvervet. Tilbagekaldelsen sker på tid fra 1 til 5 år. En afgørelse om tilbagekaldelse, jf. 1. pkt., skal på begæring af indehaveren af godkendelsen eller tilladelsen indbringes for domstolene af anklagemyndigheden efter fremgangsmåden i straffelovens § 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former. Anmodning om indbringelse for domstolene af en afgørelse om tilbagekaldelse har ikke opsættende virkning, medmindre myndigheden eller retten bestemmer dette. Afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse eller tilladelse, jf. 1. pkt., hvor der for samme forhold straffes ved dom, træffes dog af domstolene, jf. straffelovens § 79.

§ 2 b. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 2 c. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den pågældende myndighed som afsender.

§ 2 d. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra en bemyndiget i medfør af § 1, stk. 1, om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. § 2 b, stk. 2 og 3, og § 2 c finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om

1) opbevaring, overdragelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler,

2) anvendelsesklassifikation og tekniske sikkerhedskrav til fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler, herunder krav om mærkning og brugervejledning og sikkerhedsinformation i forbindelse med opbevaring, anvendelse og håndtering,

3) krav om prøvning og godkendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, herunder krav om fremlæggelse af dokumentation for godkendt transportklassifikation,

4) forbud imod salg til personer under 18 år af fyrværkeri samt kemikalier, der kan anvendes til fremstilling af fyrværkeri,

5) uddannelse, herunder krav om efteruddannelse og godkendelse af festfyrværkere,

6) meddelelse af tilladelser og godkendelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, herunder bestemmelser om vilkår,

7) tilbagekaldelse af tilladelser og godkendelser udstedt i medfør af denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov bortset fra i de af § 2 a, stk. 5, omfattede tilfælde,

8) krav om, at en ansøger om godkendelse efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov har tegnet ansvarsforsikring,

9) overgangsordninger vedrørende tilladelser og godkendelser meddelt i medfør af denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov,

10) kontrol med transportklassifikation af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der opbevares eller fremstilles,

11) placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler,

12) foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand ved opbevaring, anvendelse, håndtering og fremstilling af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, herunder brandvagt i forbindelse med anvendelse af fyrværkeri og,

13) bestemmelser, som er nødvendige for at opfylde Danmarks forpligtelser på fyrværkeriområdet i henhold til EU-retten.

§ 3 a. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol og tilsyn med lovens overholdelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører kontrol og tilsyn med placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, samt med overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til Sikkerhedsstyrelsen om kontrol og tilsyn efter stk. 2.

Stk. 4. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om kontrol med lovens overholdelse, herunder om Sikkerhedsstyrelsens og kommunalbestyrelsens adgang til at meddele påbud, som er nødvendige for at sikre overholdelse af loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, eller påbud og forbud, som er nødvendige for at formindske risikoen for brand eller anden skade.

§ 3 b. Såfremt udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse skønnes at indebære særlig brandfare eller risiko for personer, ejendom eller miljøet, kan Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod udnyttelse af godkendelsen eller tilladelsen, indtil faren er afhjulpet.

Stk. 2. Påbud og forbud meddelt i medfør af stk. 1 har virkning straks. Forbud mod udnyttelse af en tilladelse til fremstilling og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler meddelt efter stk. 1 skal på begæring af indehaveren af godkendelsen eller tilladelsen indbringes for domstolene af den myndighed, der har truffet afgørelsen.

§ 4. Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, herunder monterer, indfører, opbevarer eller forhandler fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, og kan i forbindelse hermed udtage prøver af fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler. Den, der fremstiller eller indfører fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, afholder omkostningerne ved prøveudtagningen.

Stk. 2. I tilfælde, hvor prøveudtagningen i medfør af stk. 1 sker hos andre end den, der fremstiller eller indfører fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, godtgør Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen indkøbsprisen og opkræver beløbet hos den, der fremstiller eller indfører fyrværkeriartikler eller pyrotekniske artikler.

Stk. 3. Der kan foretages en teknisk undersøgelse af prøver udtaget i medfør af stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen kan kræve omkostningerne ved eksterne tekniske undersøgelser, herunder omkostningerne til transport, refunderet af den, som har fået meddelt et påbud eller et forbud.

Stk. 4. Indehavere af en tilladelse eller godkendelse til at fremstille, herunder montere, indføre, opbevare, overdrage, erhverve eller anvende fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler samt forhandlere af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, som efter § 2, stk. 5, er undtaget fra kravet om tilladelse i § 2, stk. 1, har efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen pligt til at give alle oplysninger, der er nødvendige for kontrollen.

§ 5. Erhvervsministeren kan fastsætte regler

1) om omkostninger i forbindelse med prøvninger og godkendelser efter regler udstedt i medfør af § 3, stk. 1, nr. 3,

2) om, at omkostninger i forbindelse med kontrol efter regler udstedt i medfør af § 3, stk. 1, nr. 10, afholdes af den, der opbevarer eller fremstiller fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler,

3) om omkostninger i forbindelse med foranstaltninger i henhold til regler udstedt i medfør af § 3, stk. 1, nr. 12, og

4) om, at omkostninger ved eksterne tekniske undersøgelser, herunder omkostninger til transport, efter § 4, stk. 3, skal afholdes af den, som har fået meddelt et påbud eller forbud.

§ 6. Krav om tilladelser eller godkendelser efter denne lov gælder ikke for offentlige myndigheder, såfremt myndighederne ved deres normale virke har behov for indførsel, fremstilling, overdragelse, erhvervelse, anvendelse eller opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte offentlige myndigheder skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen, når de fremstiller og opbevarer fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

§ 6 a. (Ophævet)

§ 6 b. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at forskrifter udstedt i medfør af denne lov, som indeholder krav til virksomheder, anlæg, installationer, indretninger, fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, skal være gældende, selv om de ikke foreligger på dansk.

§ 6 c. Kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser efter denne lov til beredskabskommissionen, jf. beredskabslovens § 9, stk. 2, eller den fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2.

§ 7. Med bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der

1) overtræder § 1, stk. 1,

2) overtræder § 2, stk. 1-4, eller

3) tilsidesætter oplysningspligten efter § 4, stk. 4.

Stk. 2. I regler, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juli 1972.

Stk. 2. Lov nr. 18 af 28. januar 1966 om fyrværkeri ophæves.

§ 9. (Ophævet)

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

§ 11. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgang, herunder om afskæring af klager og om, at klager kan indbringes for Erhvervsankenævnet.


Beredskabsloven nr. 1054 af 23. december 1992 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 79. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2-8. (Udelades)


Lov nr. 1096 af 21. december 1994 om ændring af lov om fyrværkeri indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.


Lov nr. 458 af 10. juni 2003 om ændring af love om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel og forskellige andre love (Samling af en række sikkerhedsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

§ 10

Stk. 1-3. (Udelades)

Stk. 4. Afgørelser, der er truffet, samt regler, der er fastsat efter love, som i medfør af denne lov overføres til Sikkerhedsstyrelsen, bevarer deres gyldighed, indtil der i medfør af loven eller regler udstedt med hjemmel i loven træffes nye afgørelser.


Lov nr. 1060 af 9. november 2005 om ændring af lov om fyrværkeri og beredskabsloven (Begrænsning af perioden for detailsalg og anvendelse m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 14. november 2005. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.


Lov nr. 1600 af 20. december 2006 om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven (Samling af bemyndigelsesbestemmelser vedrørende fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

§ 4

Stk. 1. Regler om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler udstedt i medfør af beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, som ændret ved lov nr. 534 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 1060 af 9. november 2005 og § 101 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves.

Stk. 2. Tilladelser vedrørende fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler meddelt i henhold til beredskabsloven bevarer deres gyldighed, indtil de udløber, ændres eller tilbagekaldes.


Lov nr. 375 af 27. maj 2008 om ændring af forskellige love på Økonomi- og erhvervsministeriets område (Undtagelse fra indførelse af visse forskrifter og tekniske specifikationer i Lovtidende samt gennemførelse af transparensdirektivet) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Loven træder i kraft den 1. juni 2008.


Lov nr. 1231 af 18. december 2012 om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 69

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af de hidtidige bestemmelser, vedbliver at være i kraft, indtil de ændres eller ophæves.

§ 70

Stk. 1. §§ 1-39, 41-50 og 53-68 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2-3. (Udelades)

Stk. 4. §§ 1-10, 17, 18, 23, 29, 35-39, 41-44, 49, 50, 54, 58-63, 65 og 66 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 5. (Udelades)


Lov nr. 267 af 25. marts 2014 om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af gebyrordning m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2014.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 37. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003.

§ 38. Regler udstedt i medfør af lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 39. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte overgangsregler.


Lov nr. 634 af 8. juni 2016 om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grøndland med de ændringer, som de grøndlandske forhold tilsiger.

Sikkerhedsstyrelsen, den 3. januar 2019

Lone Saaby

/ Jan Møller Mikkelsen