Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om værgemål

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1444 af 13. december 2013 om værgemål foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »Statsforvaltningens« ændres til: »Familieretshusets«.

2. I § 5, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder for personer, der delvist er frataget den retlige handleevne, i det omfang fratagelsen omfatter dispositioner over fast ejendom.«

3. I § 21, nr. 1, indsættes efter »værgemålslovens § 35, stk. 1«: »og 4«.

4. I § 28, stk. 1, ændres »blive« til: »bliver«.

5. I § 33 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Godtgørelse for tort tilkendt en person under værgemål, skal uanset beløbets størrelse bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 4.«

6. I § 34, 1. pkt., ændres »§ 33, stk. 1« til: »§ 33«.

7. I § 36 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på godtgørelse for tort tilkendt en person under værgemål.«

8. I § 52 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på godtgørelse for tort tilkendt en person under værgemål.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Justitsministeriet, den 12. marts 2019

Søren Pape Poulsen

/ Henrik Hjort Elmquist