Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

§ 1

I bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. Ved en gymnasial eksamen forstås:

1) Almen studentereksamen (stx).

2) Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

3) Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen med overbygning, jf. dog stk. 5 og 6.

4) Merkantil studentereksamen (hhx).

5) Teknisk studentereksamen (htx).

6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen.

7) Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF).

8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

9) Udenlandsk eksamen m.v., som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point sidestilles med en gymnasial eksamen, hvis ansøgeren har opnået mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet. Endvidere skal ansøgeren have gennemført enkeltfag på gymnasialt niveau svarende til overbygning, jf. reglerne om overbygning i højere forberedelseseksamen (hf-eksamen) i lov om gymnasiale uddannelser, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Bevis for eux 1. del sidestilles med en hf uden overbygning. Ansøgere skal derfor have gennemført enkeltfag på gymnasialt niveau svarende til overbygning efter reglerne om overbygning i en hf-eksamen/højere forberedelseseksamen i lov om gymnasiale uddannelser, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 4. Kravet om en adgangsgivende eksamen kan opfyldes med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne ved ansøgning om optagelse på bacheloruddannelserne i teknisk videnskab (civilingeniør), fødevarer og ernæring samt landinspektørvidenskab.

Stk. 5. IB-Course Result, jf. stk. 2, hf-eksamen/højere forberedelseseksamen uden overbygning og eux 1. del opfylder kravet om en adgangsgivende eksamen ved ansøgning om optagelse på en kunstnerisk bacheloruddannelse.

Stk. 6. Bevis for eux 1. del eller hf-eksamen/højere forberedelseseksamen uden overbygning er adgangsgivende, forudsat at ansøgeren er optaget på merkantilt eux-forløb eller hf-forløb før 1. august 2017.

Stk. 7. Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer udenlandske eksaminer i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.«

2. § 9 affattes således:

»§ 9. Når en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestart dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau. Følgende dokumentation anerkendes, jf. dog stk. 2:

1) Engelsk på B-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding, jf. dog stk. 4. Kravet kan også opfyldes med engelsk på A-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding.

2) TOEFL-test med et testresultat på mindst 83 eller IELTS-test med et testresultat på mindst 6,5.

3) En anden test, som institutionen anerkender, og som kompetencemæssigt svarer til nr. 1.

4) En prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionen, og som kompetencemæssigt svarer til nr. 1.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte krav om højere karakter eller testresultat. Skærpelser skal varsles med mindst 1 år.

Stk. 3. Institutionens hjemmeside skal indeholde oplysninger om anerkendte tests, gyldighedsperiode og eventuel særligt tilrettelagt prøve. Endvidere skal hjemmesiden oplyse om eventuelle skærpede karakterkrav og testresultat.

Stk. 4. Fra optagelsen i 2020 skal det opnåede vægtede gennemsnit i engelsk på B-niveau være mindst 3,0 uden oprunding.«

3. § 13 affattes således:

»§ 13. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på den enkelte bacheloruddannelse, opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2. Overskydende pladser fra den enkelte kvote overføres til den anden kvote.

Stk. 2. Efter indstilling fra uddannelsesinstitutionen fastsætter Styrelsen for Forskning og Uddannelse kvoternes størrelse.

Stk. 3. Styrelsen kan godkende, at uddannelsesinstitutionen anvender et andet optagelsessystem end kvotesystemet.

Stk. 4. Institutionen offentliggør kvotefordelingen og oplysninger om et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3 på sin hjemmeside.«

4. § 14, stk. 5, ophæves.

5. I § 15, stk. 1, nr. 2, udgår »medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. stk. 2,«.

6. § 15, stk. 2, ophæves.

7. I § 16, stk. 1, 2 pkt., udgår »samt optagelse gennem kvote 3,«.

8. § 21 ophæves.

9. I § 23, stk. 1, nr. 4, udgår », medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. § 24«.

10. § 24 ophæves.

11. § 27 affattes således:

»§ 27. Ansøgerne modtager svar på deres ansøgning den 28. juli, jf. dog stk. 3. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller en søndag.

Stk. 2. Den 28. juli sender Den Koordinerede Tilmelding meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages på nogen af de søgte bacheloruddannelser, jf. dog stk. 1, 2. pkt. Meddelelsen skal indeholde en henvisning til oversigt over ledige studiepladser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Stk. 3. Institutionen kan sende svar før den 28. juli til ansøgere, som har behov for en opholdstilladelse som studerende, til ansøgere, der har deltaget i en adgangsprøve, til ansøgere med funktionsnedsættelse og til ansøgere, der benytter sig af den grønlandske særordning. Det skal fremgå, at tilbuddet bortfalder, hvis ansøgeren modtager pladstilbud på en højere prioritet. Institutionen fastsætter en frist for accept af en tilbudt studieplads, dog senest 5. juli.

Stk. 4. Retten til en studieplads bortfalder hvis ansøgeren ikke har accepteret en tilbudt studieplads inden for en frist fastsat af uddannelsesinstitutionen. Institutionen kan dispensere fra fristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.«

12. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

13. Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

14. Bilag 3 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. marts 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 8, træder i kraft den 1. januar 2020.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 19. marts 2019

Tommy Ahlers

/ Charlotte Løchte


Bilag 1

»Bilag 1

Specifikke adgangskrav til de enkelte bacheloruddannelser ved universiteterne

Uddannelserne er placeret inden for et af hovedområderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab

YDERLIGERE ET FREMMEDSPROG
Yderligere et fremmedsprog kan være
- et fortsættersprog, det vil sige et sprog der videreføres fra grundskolen. Fortsættersprog skal være på minimum B-niveau.
- et begyndersprog. Begyndersprog skal være på A-niveau.
Engelsk, dansk eller ansøgers modersmål kan ikke opfylde kravet om ”yderligere et fremmedsprog”. Ansøgers modersmål defineres som det fag, der er modersmålsfaget i den gymnasiale eksamen.
Opfyldelse af kravet om ”yderligere et fremmedsprymnasial eksamen er yderligere et fremmedsprog, et sprogfag der udbydes under den pågældende uddannelse. Uddannelsesinstitutionen vurderer, hvorvidt det pågældende fremmedsprog kan sidestilles med et dansk, gymnasialt fremmedsprog.
Opfyldelse af kravet om ”yderligere et fremmog”, hvis faget er gennemført som led i den gymnasiale eksamen
For ansøgere med en dansk gymnasial eksamen er yderligere et fremmedsprog, de sprog der udbydes i den gymnasiale fagrække.
For ansøgere med en udenlandsk eller international gedsprog”, hvis faget er gennemført som gymnasial supplering
Hvis suppleringen gennemføres i Danmark, skal sproget være omfattet af den gymnasiale fagrækkes sprogfag.
Hvis suppleringen gennemføres i udlandet, vurderer uddannelsesinstitutionen, hvorvidt sproget kan sidestilles med et dansk, gymnasialt fremmedsprog.

1. Humanistiske bacheloruddannelser
Amerikanske studier
Engelsk
Sprog og internationale studier, engelsk
Dansk A
Engelsk A
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
Fransk sprog og kultur
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Fransk begyndersprog A eller Fransk fortsættersprog B
Tysk
Tysk sprog og kultur
Tysk sprog, litteratur og kultur
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Tysk begyndersprog A eller Tysk fortsættersprog B
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur
Spanske og spanskamerikanske studier
Spansk sprog og kultur
Sprog og internationale studier, spansk
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Spansk A
Indianske sprog og kulturer
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Spansk B
Historie
Dansk A
Engelsk B
Historie A eller
Samfundsfag B og Historie B eller
Samfundsfag B og Idehistorie B eller
Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller
Historie B, Samfundsfag C og Religion C
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
Kommunikation og it
Kunst og teknologi
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Matematik B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A
Anvendt filosofi
Asienstudier (koreastudier)
Arkæologi
Audiologopædi
Brasilianske studier
Dramaturgi
Europæisk etnologi
Forhistorisk arkæologi
Grønlandske og arktiske studier
Humanistisk bacheloruddannelse
Idéhistorie
Indien- og sydasienstudier
Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog
Kultur- og sprogmødestudier
Kunsthistorie
Lingvistik
Litteraturhistorie
Litteraturvidenskab
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
Moderne Indien og Sydasienstudier
Nordisk sprog og litteratur (dansk)
Portugisiske og brasilianske studier
Pædagogik
Religionsstudier
Religionsvidenskab
Retorik
Teater- og performancestudier
Æstetik og kultur
Østeuropastudier
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
Humanistisk international bacheloruddannelse (engelsksproget)
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
Bibliotekskundskab og videnskommunikation
Designkultur
Designkultur og økonomi
Digital design - it, æstetik og interaktion
Film- og medievidenskab
Filosofi
Informationsstudier
Informationsvidenskab
Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
Journalistik (Roskilde Universitet)
Kommunikation og digitale medier
Medievidenskab
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A
Arabisk- og islamstudier
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Arabisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Græsk klassisk
Klassisk arkæologi
Klassisk filologi
Latin
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Latin A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Italiensk sprog og kultur
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Italiensk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Asienstudier (japanstudier)
Japanstudier
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Japansk eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Asienstudier (kinastudier)
Kinastudier
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Kinesisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Oldtidskundskab
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Rusland og balkanstudier
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Russisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen.
Musik
Musikvidenskab
Musikterapi
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet

1. Humanistiske bacheloruddannelser - erhvervssproglige bacheloruddannelser
International virksomhedskommunikation og spansk
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Spansk A
International virksomhedskommunikation og engelsk
Dansk A
Engelsk A
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A
International virksomhedskommunikation og tysk
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Tysk begyndersprog A eller Tysk fortsættersprog B
Marketing and Management Communication (engelsksproget)
Engelsk A
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

2. Teologisk bacheloruddannelser
Teologi
Dansk A
Engelsk B
Græsk A eller obligatorisk propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Latin A eller obligatorisk propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen.

3. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Politik og økonomi
Økonomi
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Matematik A
Innovation og digitalisering
Organisatorisk læring
Politik og administration
Psykologi
Samfundsfag
Sociologi
Sociologi og kulturanalyse
Statskundskab
Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Matematik B
Cognitive Science (engelsksproget)
European Studies (engelsksproget)
Internationale studier (engelsksproget)
Market and Management Anthropology (engelsksproget)
Samfundsvidenskabelig internationalbacheloruddannelse (engelsksproget)
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Matematik B
Antropologi
Jura
Uddannelsesvidenskab
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Journalistik (Syddansk Universitet)
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet

4. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser - erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser
Business Administration and Service
Management (engelsksproget)
Business Administration and Sociology (engelsksproget)
International Business (engelsksproget)
International Business and Politics (engelsksproget)
International Shipping and Trade (engelsksproget)
Engelsk A
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Europæisk business, HA i europæisk business
Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Erhvervsøkonomi-matematik, (HA (mat.)
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Matematik A
Business, Language and Culture (engelsksproget)
Engelsk A
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Fransk eller Tysk (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Spansk A
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Fransk eller Tysk (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Spansk A
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia (engelsksproget)
Engelsk A
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Kinesisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT)
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Arabisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen eller
Fransk (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller
Tysk (begyndersprog A/ eller fortsættersprog B) eller Spansk A
Erhvervsøkonomi, HA
Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.)
Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.)
Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.)
Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.)
Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.)
Erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse, HA i markeds- og kulturanalyse
Erhvervsøkonomi og projektledelse, HA (projektledelse)
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Economics and Business Administration (engelsksproget)
Engelsk B
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
BSc in Business Administration and Digital Management (engelsksproget)
Engelsk A
Matematik B
Idehistorie B elle International økonomi B eller Samtidshistorie B eller Historie B eller Samfundsfag B

5. Naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Fysik
Fysiske fag (fysik, astrofysik, geofysik, meteorologi, kvantefysik, bio- og medicinsk fysik)
Kemi
Medicinalkemi
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik A og Kemi B eller
Fysik A og Bioteknologi A eller
Fysik B og Kemi A eller
Geovidenskab A og Kemi A
Fødevarer og ernæring
Geoscience
Geologi-geoscience
Nanoscience
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Agrobiologi
Biokemi
Biokemi og molekylærbiologi
Biologi
Biologi-bioteknologi
Biomedicin
Husdyrvidenskab
Molekylærbiologi
Molekylærbiologi (Roskilde Universitet)
Molekylær biomedicin
Molekylær medicin
Naturressourcer
Naturvidenskabelig bacheloruddannelse
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B eller
Kemi B, Biologi A og Fysik C
Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse (engelsksproget)
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B eller
Kemi B, Biologi A og Fysik C
Landskabsarkitektur
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi C eller
Kemi C, Biologi A og Fysik C
Idræt og fysisk aktivitet
Idræt og sundhed
Audiologi
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Fysik B eller Geovidenskab A eller
Biologi A og Fysik C
Idræt
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Fysik B eller Geovidenskab A eller
Biologi A og Fysik C
Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet
Digital design og interaktive teknologier
Informatik
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Medialogi
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Global Business Informatics (engelsksproget)
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Anvendt matematik og matematik
Datalogi
Datavidenskab
Forsikringsmatematik
Geografi
Geografi & geoinformatik
It-produktudvikling
Jordbrugsøkonomi
Matematik
Matematik-økonomi
Softwareudvikling
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Data Science
Dansk A
Engelsk B
Matematik A

6. Sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser
Farmaci
Klinisk biomekanik
Medicin
Medicin med industriel specialisering
Odontologi
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B eller
Kemi B, Biologi A og Fysik C
Folkesundhedsvidenskab
Sundhed og informatik
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Veterinærmedicin
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Geovidenskab A og Kemi B eller
Kemi B, Biologi A og Fysik C

6. Teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser
Fysik og nanoteknologi
Geofysik og rumteknologi
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik A og Kemi B eller
Fysik A og Bioteknologi A
Bioteknologi
Fysik og teknologi
Kemi og teknologi
Kemi og bioteknologi
Kemiteknologi
Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering
Miljøvidenskab
Nanoteknologi
Teknisk biomedicin
Vand, bioressourcer og miljømanagement
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Chemical Engineering and Biotechnology (engelsksproget)
General Engineering (engelsksproget)
Sustainable Biotechnology (engelsksproget)
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Arkitektur og design
By-, energi- og miljøplanlægning
Byggeri
Byggeri og anlæg
Byggeteknologi
Bygningsdesign
Bæredygtigt design
Bæredygtigt energidesign
Design og analyse af konstruktioner
Design og innovation
Elektroteknologi
Energi
Energiteknologi
Kunstig intelligens og data
Maskin og produktion
Matematik og teknologi
Medicin og teknologi
Netværksteknologi og IT
Produktion og konstruktion
Softwareteknologi
Sundhedsteknologi
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi C
Manufacturing and Operations Engineering (engelsksproget)
Mechatronics (engelsksproget)
Product Development and Innovation (engelsksproget)
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi C
Computerteknologi
Elektronik og it
Lærings- og oplevelsesteknologi
Matematik-teknologi
Produkt- og designpsykologi
Robotteknologi
Software Engineering (dansksproget)
Velfærdsteknologi
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Applied Industrial Electronics (engelsksproget)
Electronics (engelsksproget)
Innovation and Business (engelsksproget)
IT, Communication and New Media (engelsksproget)
Engelsk B
Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse
Teknoantropologi
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Strategisk analyse og systemdesign
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik C eller Geovidenskab A
Samfundsfag B eller
International økonomi B og Virksomhedsøkonomi B
Globale forretningssystemer
Landinspektørvidenskab
Software
Dansk A
Engelsk B
Matematik A

«


Bilag 2

»Bilag 2

Specifikke adgangskrav ved de enkelte kunstneriske uddannelser

Bacheloruddannelse
Specifikke adgangskrav
Bachelor i arkitektur
(Bachelor of Arts in Architecture)
Bestået adgangsprøve, hvortil ansøgeren udvælges
Bachelor i design
(Bachelor of Arts in Design)
Bestået adgangsprøve, hvortil ansøgeren udvælges
Bachelor i konservering og restaurering
(Bachelor of Science in Conservation and Restoration)
Kemi B
Bestået adgangsprøve, hvortil ansøgeren udvælges

«


Bilag 3

»Bilag 3

Bacheloruddannelser, der ikke er omfattet af § 12, stk. 2

Positivlisten

Datalogi*
Forsikringsmatematik
Erhvervsøkonomi og matematik (HA (mat))
Landinspektørvidenskab
Matematik
Matematik-økonomi
Medicin og teknologi (civilingeniør, bach.)
Produktion og konstruktion (civilingeniør, bach.)
Software (civilingeniør, bach.)
Softwareteknologi (civilingeniør, bach.)

* Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på Roskilde Universitet er ikke undtaget fra begrænsning af dobbeltuddannelse.«