Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde

I medfør af § 70 e, stk. 9 og 10, og § 91 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13. september 2018, som ændret ved lov nr. 1555 af 18. december 2018, fastsættes:

§ 1. Virksomhed som behandlerfarmaceut omfatter genordination af visse receptpligtige lægemidler efter de nærmere regler i denne bekendtgørelse.

§ 2. En behandlerfarmaceut kan genordinere receptpligtige lægemidler til patienter, som ikke har en aktuel gyldig recept, men som har et aktuelt behandlingsmæssigt behov for det pågældende lægemiddel.

Stk. 2. Receptpligtige lægemidler må kun genordineres én gang, i mindste pakning og kun til patienter, der er i stabil lægeordineret behandling hermed.

Stk. 3. Ved stabil behandling forstås, at patienten har været i behandling med det pågældende lægemiddel for en given indikation med uændret dosis i mere end seks måneder, medmindre en længere stabil periode er anført for det enkelte præparat i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. En behandlerfarmaceut må kun genordinere det enkelte præparat én gang til patienten inden ny lægeordination.

Stk. 5. Behandlerfarmaceuten må ikke foretage genordination til gravide, ammende eller børn under 15 år.

Stk. 6. Behandlerfarmaceuten skal uden unødigt ophold orientere patientens behandlende læge om genordinationer iværksat af behandlerfarmaceuten og dokumentere denne orientering.

Stk. 7. Behandlerfarmaceuten må alene genordinere de receptpligtige lægemidler, der er optaget på Styrelsen for Patientsikkerheds liste over lægemidler til genordination, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 3. Genordination må ikke ske, hvis patientens behandlende læge har modsat sig dette.

§ 4. Ret til at udøve virksomhed efter denne bekendtgørelse gælder kun som led i behandlerfarmaceutens arbejde på et apotek eller en apoteksfilial.

Stk. 2. En behandlerfarmaceut skal udøve sin virksomhed i henhold til en lokal instruks for tilrettelæggelse af arbejdet på apoteket eller apoteksfilialen.

Stk. 3. Behandlerfarmaceutens genordination kan ikke ske ved benyttelse af medhjælp.

§ 5. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 7. marts 2019

Anne-Marie Vangsted

/ Helle Borg Larsen


Bilag 1

ATC gruppe
Præparat/gruppe
Indikation
Bemærkninger
A02BC
Protonpumpehæmmere
GI reflux
Enkelte præparater findes i håndkøb
A07EC
Aminosalicylsyrer og analoger
Forebyggende behandling af colitis ulcerosa
Kun til patienter i stabil monoterapi behandling
A10AB
Insuliner og analoger, hurtigt virkende
Insulinbehandlet type 1 og type 2 diabetes
 
A10AC
Insuliner og analoger, intermediært virkende
   
A10AD
Insuliner, kombinationer
   
C01CA24
Adrenalin
Anafylaksi beredskab
Kun injektions-pen til selvadministration
 
Antihypertensiva:
Essentiel hypertension
For hele gruppen af antihypertensiva gælder:
C03AA
1.
Thiazider
 
Kun til patienter i stabil
C03AB
2.
Thiazider og kalium i kombination
 
behandling. Kun perorale
C07AB
3.
β1-selektive β-blokerende midler
 
præparater
C07AG
4.
α- og β-blokerende midler
   
C07B
5.
β-blokerende midler og thiazider i kombination
   
C07C
6.
β-blokerende midler og andre diuretika i kombination
   
C08
7.
Ca++-antagonister
   
C09AA
8.
ACE hæmmere, usammensatte
   
C09BA
9.
ACE hæmmere og diuretika i kombination
   
C09BB
10.
ACE hæmmere og calciumantagonister i kombination
   
C09CA
11.
Angiotensin II antagonister, usammensatte
   
C09DA
12.
Angiotensin II antagonister i kombination med diuretika
   
         
         
         
         
         
         
C10AA
Statiner
Hyperkolesterolæmi
Kun til patienter i stabil monoterapi behandling
D07AB
Glukokortikoider til dermatologisk brug
Eksem
Psoriasis
Kun gruppe II præparater
Kun til patienter i stabil vedligeholdelses behandling
G03A
Hormonale kontraceptiva (P-piller)
Svangerskabsforebyggelse
Kun til kvinder i stabil behandling mere end 1 år
Midler til postcoital kontraception (»fortrydelsespiller«) findes i håndkøb
M05BA
Bifosfonater
Postmenopausal osteoporose
Kun til patienter i stabil behandling
Kun perorale præparater
R01AD
Glukokortikoider, til nasal administration
Allergi/høsnue
Enkelte præparater findes i håndkøb
R03AC
β-2-agonister, til inhalation
Astma, KOL
Kun til patienter i fast stabil behandling, som ikke virker akut respiratorisk påvirkede
Kun ved fysisk fremmøde af patienten
R03AK
β-2-agonister i kombination med glukokortikoid, til inhalation
Astma, KOL
Kun til patienter i fast stabil behandling, som ikke virker akut respiratorisk påvirkede
Kun ved fysisk fremmøde af patienten
R03BA
Glukokortikoider, til inhalation
Astma, KOL
Kun til patienter i fast stabil behandling, som ikke virker akut respiratorisk påvirkede
Kun ved fysisk fremmøde af patienten