Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Glarmesterfagets faglige udvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til glarmester har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og udførelse af opgaver tilhørende fagområdet med respekt for fagets praksis og inden for rammerne af gældende regler, herunder regler vedrørende byggeri, arbejdsmiljø, brandsikring, tilbudsgivning og kvalitetssikring samt med respekt for miljøet lokalt og globalt.

2) Planlægning, beskrivelse og udførelse af facade- og glarmesteropgaver inden for nybyggeri, ombygning og reparation under iagttagelse af kvalitets- og produktionsmæssige hensyn.

3) Planlægning, beskrivelse og udførelse af opgaver inden for bygningsglas, interiørglas, billedindramninger, blyindfattede ruder, glasinventar, vinduesrenovering, facade- og tagkonstruktion i aluprofiler og andre profiler samt autorudearbejde.

4) Informationssøgning om og valg mellem forskellige materialer, konstruktions- og montagemetoder samt planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i samarbejde med andre faggrupper.

5) Branchens virksomhedsudvikling, efter- og videreuddannelser og grundlag for at etablere egen virksomhed.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Alubygger.

2) Glarmester.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 4 år og 2 måneder til 4 år og 8 måneder, inklusive grundforløbet, hvoraf grundforløbets 2. del udgør 16 skoleuger.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens specialer fra 3 år og 3 måneder til 3 år og 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt på mindst fem skoleperioder for hvert af de to specialer.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens specialer 3 år og 2 måneder til 3 år og 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst fem skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Produktbeskrivelser og data m.m., monteringsvejledninger og anden teknisk litteratur til kvalitetssikring af eget arbejde.

2) Arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi.

3) Konstruktioner, tilstand og funktioner i forhold til metode, teknikker og materialer.

4) Glastyper, herunder fremstillingsmetoder, egenskaber og anvendelse.

5) Materialer, herunder aluminiumsprofiler.

6) Metoder for glasmontage, profilarbejde, autoglas og billedindramning.

7) Betydningen af tid, samarbejdsevne, personlig adfærd og ressourcers betydning for planlægning og udførelse af en arbejdsopgave.

8) Arbejdspladskulturer og -normer og samarbejdsrelationer i en virksomhed.

9) Organisationernes og virksomhedernes struktur.

10) Aftaler og love på arbejdsmarkedet, det fagretlige system, faglige konflikter og konfliktløsning.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Udførelse af præcisionsopmåling og tilskæring samt montering af glas i kit og bånd.

2) Forarbejdning af glas ved hulboring, slibning og polering.

3) Opmåling, tildannelse og samling af profiler til bygningskomponenter.

4) Opmåling, klipning og samling af billedrammer og udførelse af montage.

5) Udførelse af model, skæring og montage af autoglas i profilgummi.

6) Planlægning af eget arbejde på en miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssig korrekt måde.

7) Valg af personlige værnemidler.

8) Udarbejdelse af æstetiske elementer som stil, form og farve både for historiske og moderne løsninger på en kreativ måde.

9) Anvendelse af relevante regningsarter i forbindelse med materialeberegning og opmåling.

10) Anvendelse af arbejdstegninger ved brug af digitale løsninger.

11) Anvendelse af fagets almindelige værktøjer, hjælpemidler og materiel sikkerhedsmæssigt korrekt.

12) Identifikation af behov for nye læringsmål.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

6) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

7) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik og følge en vejledning,

9) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende,

10) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

11) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater,

12) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge,

13) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

14) anvende faglige udtryk og begreber,

15) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

16) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, og

17) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau, bestået.

2) Teknologi på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Opstilling af rulle- og bukkestillads, jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler.

3) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

4) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard:

1) Fejl i kvalitet i eget arbejde.

2) Fejl ved udført arbejde, der skal korrigeres med henblik på at forbedre proces og produkt.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan foretage opmåling samt vælge relevante måleinstrumenter til opgaverne.

2) Eleven kan indrette en arbejdsplads under hensyntagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.

3) Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ud fra kendskab til modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, herunder identificere de almindeligste fejl på området.

4) Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

5) Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler.

6) Eleven kan udføre tegninger, skitser og skabeloner, herunder anvende digitale løsninger til brug for udførelse og dokumentation af en arbejdsopgave.

7) Eleven kan vejlede om valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyntagen til stilart, egenskaber, funktion, økonomi, tidsplan og vedligehold.

8) Eleven kan kommunikere om arbejdsforhold på engelsk og anvende engelske kataloger og brugsanvisninger.

9) Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder.

10) Eleven kan montere glas, herunder elektronik og beslag på glas, profilkonstruktioner, facader og glastage samt foretage montage af vindues- og dørelementer og vinduesrenovering.

11) Eleven kan anvende kompetencer inden for læring, kommunikation og samarbejde i jobmæssige og almene sammenhænge samt fremadrettet kunne arbejde med egen læring og sætte arbejdsforhold ind i en samfundsmæssig sammenhæng.

12) Eleven kan anvende viden om forskellige organisatoriske principper i virksomheder og samspillet mellem udviklingen i samfundet og i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter. Desuden anvende viden om arbejdsmarkedets opbygning, forskellige sociale systemer og det fagretlige system.

13) Eleven kan redegøre for forretningsgange i en branchevirksomhed, herunder indkøb, økonomisk styring, it-drift og metoder til at udvikle forretningsgange.

14) Eleven kan planlægge, tegne, rådgive om, fremstille og montere avancerede facadekonstruktioner i aluminium.

15) Eleven kan planlægge, tegne, rådgive om, fremstille og montere tagkonstruktioner i aluminium.

16) Eleven kan anvende teknologi og forarbejdningsmaskiner til opgaver i specialet.

17 Eleven kan foretage afslætning, udføre fyldningsopbygninger, anvende viden om membranvalg og konstruktionsprincipper for elementfacader samt anvende forskellige fastgørelsesmetoder for facader.

18) Eleven kan planlægge, tegne, rådgive om og fremstille avancerede glasløsninger.

19) Eleven kan vurdere, reparere og renovere vinduer.

20) Eleven kan anvende teknologi og forarbejdningsmaskiner til opgaver i specialet.

21 Eleven kan forarbejde glas, udføre indramninger, autoglas og reparation af blyindfattede ruder.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-13, jf. stk. 1, gælder for alle elever på hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 14-17, jf. stk. 1, gælder for elever i specialet alubygger. Kompetencemålene nr. 18-21, jf. stk. 1, gælder for elever i specialet glarmester.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder som en del af sidste skoleperiode en afsluttende prøve. Prøven består af en teoretisk og en praktisk del. Prøven udgør en svendeprøve. Svendeprøven skal afdække elevens opnåede kompetencer inden for uddannelsen.

Stk. 2. For specialet alubygger tilrettelægges den teoretiske del af den afsluttende prøve som en projektopgave, hvor eleven skriver en opgave med udgangspunkt i et udført stykke alubybyggearbejde. Den praktiske del er en færdighedsopgave. Eleven udfører arbejdet alene. Prøveopgaven tildeles ved lodtrækning. Den teoretiske del løses inden for en varighed af 5 undervisningsdage, og den praktiske del løses inden for en varighed af 5 dage. Den teoretiske del af prøven indeholder en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusive votering. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i elevens projektopgave.

Stk. 3. For specialet glarmester tilrettelægges den teoretiske del af den afsluttende prøve som en projektopgave, hvor eleven skriver en opgave med udgangspunkt i et udført stykke glarmesterarbejde. Den praktiske del er en færdighedsopgave. Eleven udfører arbejdet alene. Prøveopgaven tildeles ved lodtrækning. Den teoretiske del løses inden for en varighed af 2 undervisningsdage, og den praktiske del løses inden for en varighed af 1,5 dag. Den teoretiske del af prøven indeholder en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusive votering. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i elevens projektopgave.

Stk. 4. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Censorerne deltager under bedømmelse af den mundtlige prøve samt ved bedømmelse af færdighedsopgaven.

Stk. 5. Der gives en karakter for projektopgaven og en karakter for færdighedsopgaven. I bedømmelsen indgår projektopgaven med en vægt på 1/2 og færdighedsopgaven med en vægt på1/2.

Stk. 6. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået mindst 02 i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Hver del af den afsluttende prøve skal være bestået. Specialets navn og karakteren for svendeprøven fremgår af svendebrevet. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ”ros”, ”bronzemedalje” eller ”sølvmedalje”.

Stk. 8. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået eller ”Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 298 af 23. april 2018 om erhvervsuddannelsen til glarmester ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og kvalitet, den 26. marts 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Eleven skal have arbejdet med byggeri, heraf have mindst 4 måneders erfaring med hvert af følgende områder*):
Glasforarbejdning og glasmontage.
Profilforarbejdning og profilmontage af aluminium.
Reparationsarbejde på glas og facader.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede og være forgået i samarbejde med eller under vejledning af faglærte. Eleven skal kunne udføre arbejdsopgaverne selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
måneder
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Glasforarbejdning og glasmontage
12
-
3
Profilforarbejdning og profilmontage af aluminium
12
-
3
Reparationsarbejde på glas og
facader
12
-
3

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik mdr.)
Erhvervs-
uddannelser
Træfagenes byggeudannelse
Murer
Bygningsmaler
Snedker
1390
1350
1450
1410
-
6
6
6
6
Arbejdsmarkeds-uddannelser
Fuger - fugning ved vinduer og døre
CAD -2D på byggepladsen
Glas –Sikring med glas
Montage af sikringsdøre, -vinduer og sikirngsglas
PCB- Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
CAD- Generering af facade, snit og detaljer
Personlifte og arb. platforme – anv. og sikkerhed
Lasernivellering
Montage af elektromekaniske låsekasser
Låseteknik, montage af sikringsenheder
Mekanisk Indbrudssikring
40163
40340
40663
48286
42905
44530
45325
45734
46815
46952
47383
47389
0,6
0,6
0,6
0,6
0,2
0,2
0,6
0,6
0,1
1,0
0,8
0,2
-