Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love

(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 298 af 22. marts 2016, § 1 i lov nr. 285 af 29. marts 2017 og § 1 i lov nr. 258 af 10. april 2018 og senest ved § 1 i lov nr. 551 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 4, indsættes efter »fordringsregister«: », og regler om, hvilke udbetalinger fra det offentlige restanceinddrivelsesmyndigheden anvender til modregning, og om at kunne undlade modregning«.

2. Overskriften før § 18 b affattes således:

»Særlige regler om fravigelse af dækningsrækkefølgen og om tiltag vedrørende fordringer overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden og fordringer i told- og skatteforvaltningens opkrævningssystemer m.v.«

3. § 18 b affattes således:

»§ 18 b. Skatteministeren kan for perioden til og med den 31. december 2021 fastsætte regler om fravigelse af dækningsrækkefølgen for fordringer under inddrivelse, jf. § 4, og for fordringer, der er under opkrævning og i medfør af § 7, stk. 1, forudsættes dækket ved modregning, om udbetaling af beløb frem for anvendelse til dækning af fordringer og om inddrivelse af udvalgte fordringer.«

4. Overskriften før § 18 c ophæves.

5. § 18 c affattes således:

»§ 18 c. Skatteministeren kan for perioden til og med den 31. december 2021 fastsætte regler om restanceinddrivelsesmyndighedens opgave med at sikre, at fordringer, der er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden eller er under opkrævning og i medfør af § 7, stk. 1, forudsættes dækket ved modregning, og tilhørende renter og lignende ydelser er retskraftige og ikke ramt af datafejl.«

6. Overskriften før § 18 d ophæves.

§ 2

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1682 af 26. december 2017 og senest ved § 15 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag« til: »en banklukkedag, anses den førstkommende bankdag«.

2. § 2, stk. 8, 4. pkt., affattes således:

»Er den 1. september eller den 20. januar en banklukkedag, er betalingsfristen den førstkommende bankdag.«

§ 3

I lov nr. 1345 af 21. december 2012 om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v., som ændret ved § 3 i lov nr. 1810 af 23. december 2015 og § 19 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 2, 2. pkt., ændres »en lørdag eller en søndag, anses den nærmest følgende hverdag« til: »en banklukkedag, anses den førstkommende bankdag«.

§ 4

I lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1175 af 30. oktober 2014, som ændret ved § 6 i lov nr. 652 af 8. juni 2016, § 4 i lov nr. 683 af 8. juni 2017, § 13 i lov nr. 688 af 8. juni 2017 og § 10 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 11 D, stk. 1, 2. pkt., ændres »en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.« til: »en banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag.«

§ 5

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 10. september 2018, som ændret ved § 17 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, 3. pkt., og § 6, stk. 2, 2. pkt., ændres »en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.« til: »en banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag.«

§ 6

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014, som ændret senest ved § 124 i lov nr. 1703 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 1, ændres »en dansk helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.« til: »en dansk banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag.«

2. I § 26, stk. 2, ændres »følgende hverdag, hvis den seneste frist for indsendelse af opgørelse og indbetaling af skat falder på en helligdag eller en lørdag i det land,« til: »førstkommende bankdag i det land, hvor selskabet m.v. har hjemsted, hvis den seneste frist for indsendelse af opgørelse og indbetaling af skat falder på en banklukkedag i det land,«.

§ 7

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 2016, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 84 af 30. januar 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 24 indsættes som 4. og 5. pkt.:

»Hvis sidste rettidige betalingsfrist efter denne lov falder på en banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling efter denne lov.«

§ 8

I lov om afgifter af spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 7. april 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 686 af 8. juni 2017, § 2 i lov nr. 1725 af 27. december 2018 og § 18 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, 3. pkt., og § 23, 3. pkt., ændres »helligdag« til: »banklukkedag«, og »hverdag« ændres til: »bankdag«.

2. I § 24, stk. 1, 2. pkt., og § 25, 3. pkt., ændres »lørdag, søndag eller helligdag« til: »banklukkedag«, og »hverdag« ændres til: »bankdag«.

§ 9

Loven træder i kraft den 1. april 2019.

Givet i Jagthuset, Trend Skov, den 30. marts 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen