Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 113 af 29. januar 2014 om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1289 af 8. november 2016, foretages følgende ændring:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7 a, stk. 7, § 7 c, stk. 3 og 4, og § 10 b i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 14. september 2018, fastsættes:«

2. § 13, stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. Oplysninger fra registeret stilles til rådighed af Erhvervsstyrelsen via system-til-system adgang og via enkeltopslag.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Erhvervsstyrelsen, den 26. april 2019

Henning Steensig

/ Pernille Grønnemose