Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Skærpet bødeniveau)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2019, som ændret senest ved lov nr. 446 af 13. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 59, stk. 6, indsættes efter »forsætligt«: »eller ved grov uagtsomhed«.

2. I § 59, stk. 9, indsættes efter »nr. 2«: »og 6«, og efter »ulovligt ophold« indsættes: »eller arbejde«.

3. § 59, stk. 10, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 7. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg