Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål
Kapitel 2 Kompetence
Kapitel 3 Ansøgerkreds og målgruppe
Kapitel 4 Tildelingskriterier
Kapitel 5 Ansøgning om tilskud og indberetning af oplysninger
Kapitel 6 Ydelse og udbetaling af tilskud
Kapitel 7 Ændring i projektet
Kapitel 8 Rapportering
Kapitel 9 Regnskab og revision
Kapitel 10 Midlertidig indstilling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 11 Underretnings- og dokumentationspligt
Kapitel 12 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk. 1, ad 15.25.04. til § 15 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 16 af 12. januar 2018 om delegation af børne- og socialministerens beføjelser i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri og visse beføjelser i finansloven:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn, jf. § 15.25.04.10. på finansloven for finansåret 2019.

§ 2. Ansøgningspuljens formål er at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner.

§ 3. De forventede resultater for de støttede projekter er, at læring og trivsel fremmes for 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Kapitel 2

Kompetence

§ 4. Socialstyrelsen kan yde tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Socialstyrelsen udmønter ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn i én ansøgningsrunde i 2019 for bevillingerne afsat i årene 2019-2022. For bevillingen afsat i 2020 – 2022 tages der forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingen på kommende års finanslov.

Kapitel 3

Ansøgerkreds og målgruppe

§ 5. Tilskud kan ydes til kommuner, som søger på vegne af kommunale institutioner, selvejende og udliciterede institutioner, privatinstitutioner og puljeordninger.

Stk. 2. Hvis en daginstitution består af flere enheder, er det den enkelte enhed, der ansøges på vegne af.

Stk. 3. Kommunen skal:

1) gøre selvejende og udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner og puljeordninger, der lever op til ansøgningspuljens krav, opmærksom på ansøgningspuljen og

2) søge på vegne af de institutioner, der tilkendegiver at ville deltage.

Stk. 4. De forpligtelser, der påhviler kommunen efter kapitel 8 og 9 i denne bekendtgørelse, påhviler også selvejende og udliciterede institutioner, privatinstitutioner og puljeordninger, som kommunerne ansøger på vegne af.

Stk. 5 Institutioner, der har fået tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner i 2018, kan ikke søge tilskud fra denne ansøgningspulje.

§ 6. Målgruppen for ansøgningspuljen er daginstitutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Kapitel 4

Tildelingskriterier

§ 7. Der gælder følgende organisatoriske krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen:

1) Kommunen skal dokumentere, at der i daginstitutionen er minimum 25 pct. 0-2-årige børn, hvis forældre får

a) mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2 og/eller

b) socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4.

2) Midlerne skal anvendes til ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Hvis kommunen kan redegøre for, at daginstitutionen i forvejen har en andel af pædagoger og pædagogiske assistenter på 75 pct. eller derover, eller hvis kommunen kan sandsynliggøre, at der er særlige praktiske eller organisatoriske omstændigheder, herunder fx rekrutteringsudfordringer, der vanskeliggør ansættelse af flere pædagoger eller pædagogiske assistenter, kan midlerne i stedet anvendes til ansættelse af pædagogmedhjælpere.

3) Midlerne skal lægges oveni det vedtagne årlige budget.

4) Der kan ikke opkræves forældrebetaling af udgifterne til den styrkede indsats, der finansieres fra ansøgningspuljen.

§ 8. Ansøgningen vurderes på baggrund af, hvordan den beskriver følgende tildelingskriterier:

1) Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds.

2) Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgningspuljens målgruppe.

Stk. 2. Midlerne fordeles på baggrund af en fordelingsnøgle.

Kapitel 5

Ansøgning om tilskud og indberetning af oplysninger

§ 9. Socialstyrelsen fastsætter retningslinjer for indkaldelse af ansøgninger og for kravene til sådanne ansøgninger. Retningslinjerne offentliggøres på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

§ 10. Indgivelse af ansøgning og indberetning af oplysninger til ansøgningspuljen sker digitalt på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

Stk. 2. Fysiske og juridiske personer, der er fritaget fra tilslutning til digital post, er undtaget fra kravet i stk. 1.

Kapitel 6

Ydelse og udbetaling af tilskud

§ 11 Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i overenskomster for tilsvarende arbejde på området. Hvis området ikke er dækket af en overenskomst, må lønniveauet ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde.

§ 12. Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til dækning af udgifter, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, før der blev ydet tilskud, hvis de er åbenbart knyttet til projektet.

Stk. 2. Tilskud ydes alene i det omfang, der ikke er opnået eller senere opnås tilskud fra anden side til dækning af de budgetposter, som har opnået tilskud fra den ansøgte ansøgningspulje.

§ 13. Der kan ydes tilskud til følgende udgifter:

1) Lønudgifter til ansættelse af pædagoger eller pædagogiske assistenter inkl. pension. .

2) Lønudgifter til ansættelse af pædagogmedhjælpere inkl. bidrag til pension, hvis særlige omstændigheder sandsynliggøres, jf. § 7, nr. 3.

3) Afledte udgifter tilknyttet det ekstra pædagogiske personale, herunder udgifter til forsikring, lønadministration, personalejuridisk bistand og eventuelle personaleafhængige bidrag til syge- og barselsfond.

4) Udgifter til revision

§ 14. Der kan ikke ydes tilskud til dækning af følgende udgifter:

1) Materielanskaffelser for over 50.000 kr. pr. år.

2) Anskaffelse af fast ejendom.

3) Anlægsudgifter, herunder ombygning og renovering.

4) Dækning af underskud.

5) Tilskud til enkeltpersoners underhold.

6) Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side.

7) Generelle uddannelses- og kursusaktiviteter.

8) Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark.

9) Udgifter til projekter forankret i udlandet samt Grønland og Færøerne.

10) Udgifter til transport.

11) Udgifter til aktiviteter.

12) Udgifter til formidling.

13) Udgifter til lokaler.

§ 15. Socialstyrelsen fastsætter de nærmere betingelser for udbetaling, herunder betingelser med hensyn til følgende:

1) Årligt regnskab og revision vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud.

2) Årlig rapportering af resultater og indberetning vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud.

3) Offentliggørelse af projektets resultater.

4) Evaluering af projektet, herunder om efterfølgende opfølgning og effektmåling.

§ 16. Udbetaling af tilskud sker efter, at Socialstyrelsen har modtaget anmodning om udbetaling fra tilskudsmodtager.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i Socialstyrelsen senest 3 måneder efter, at Socialstyrelsen har udstedt tilskudsbrevet. Hvis anmodningen om udbetaling ikke er modtaget i Socialstyrelsen inden for fristen, kan Socialstyrelsen lade tilskuddet bortfalde uden yderligere varsel, jf. § 32, nr. 7.

§ 17. Tilskud udbetales som udgangspunkt bagud i rater.

Kapitel 7

Ændring i projektet

§ 18. Forud for en væsentlig ændring i projektet eller budgettet skal tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom. Der skal også vedlægges et nyt budget. Socialstyrelsen beslutter derefter, hvorvidt ændringen kan godkendes.

Uforbrugte tilskudsbeløb

§ 19. Forud for en overførsel af uforbrugt tilskudsbeløb i et projektår til det efterfølgende projektår, skal tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom. Der skal også vedlægges et budget med omdisponering inden for de samme budgetposter. Socialstyrelsen beslutter derefter, hvorvidt overførslen kan godkendes.

Stk. 2. Tilskudsmodtager kan overføre det uforbrugte beløb til det efterfølgende projektår uden forudgående godkendelse fra Socialstyrelsen, hvis det uforbrugte beløb udgør mindre end 10 pct. af tilskuddet i projektåret, dog maksimalt 100.000 kr. Det er en betingelse, at tilskuddet fortsat anvendes inden for den samlede tilskudsperiode, som er fastsat i tilskudsbrevet.

Projektforlængelse

§ 20. Socialstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende en projektforlængelse. Forud for en projektforlængelse skal tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom. Socialstyrelsen beslutter derefter, hvorvidt forlængelsen kan godkendes og i givet fald med hvilke betingelser og frister.

Kapitel 8

Rapportering

§ 21. Tilskudsmodtager skal aflægge rapport om gennemførelsen af projektet, herunder ansættelsen af pædagogisk personale, til de frister, som er fastsat i tilskudsbrevet.

Stk. 2. Ved projektets endelige afslutning skal tilskudsmodtager indsende en afsluttende rapport inden for den i tilskudsbrevet angivne frist.

Kapitel 9

Regnskab og revision

§ 22. Tilskudsmodtager forpligtes til at indsende revisorpåtegnet regnskab for de projektperioder og inden for de frister, som er fastsat i tilskudsbrevet for tilskud tildelt kommunale institutioner, selvejende institutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede institutioner.

Stk. 2. Ved tilskudsperiodens afslutning aflægges revideret projektregnskab inden for de frister, der er angivet i tilskudsbrevet.

§ 23. Regnskabet skal opfylde følgende krav:

1) Tilskudsmodtager skal anvende det regnskabsskema, som findes på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

2) Tilskuddet skal være opført som særskilt indtægtspost.

3) Tilskuddet skal være anvendt i projektperioden, som fremgår af tilskudsbrevet.

4) Væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret, eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt, eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter skal opføres som særskilte indtægtsposter.

Stk. 2. Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtager. Hvis en selvejende eller udliciteret institution, privatinstitution eller

puljeordning tildeles tilskud via kommunen, skal regnskabet for den enkelte

institution underskrives af den, der ifølge vedtægten tegner institutionen.

Stk. 3. Socialstyrelsen kan indkalde grunddokumentation, herunder bilag, for de afholdte udgifter.

§ 24. Regnskabet for tilskud over 100.000 kr. skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 2. Regnskabet for tilskud op til 100.000 kr. skal være revideret af en af tilskudsmodtager valgt revisor, der skal være regnskabskyndig, men ikke behøver være registreret eller statsautoriseret. Revisor skal være uafhængig af tilskudsmodtagers virksomhed og må ikke have nogen personlig eller økonomisk interesse i revisionens udfald.

Stk. 3. I tilfælde af revisorskift i tilskudsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse årsagen til fratrædelsen. Desuden skal tilskudsmodtager skriftligt give Socialstyrelsen besked om revisorskift.

§ 25. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012, samt i Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR). For kommunerne gælder § 42, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, og for regioner gælder § 28, stk. 2, i regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 4. januar 2018.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.

§ 26. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 27. Ved revisionen skal revisor efterprøve, om:

1) regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, herunder at dispositionerne er inden for de godkendte satser for løn, transport og konsulentbistand,

2) tilskudsbetingelserne er opfyldt,

3) tilskuddet er anvendt til formålet,

4) tilskudsmodtagers ledelse har foretaget en afrapportering og

5) tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed.

Stk. 2. For tilskud over 500.000 kr. skal der gennemføres forvaltningsrevision.

Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 28. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses for at have betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 29. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger foretager underretning til Socialstyrelsen. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Socialstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

§ 30. Det reviderede regnskab forsynes med en erklæring, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne om revision og regnskab. Eventuelle forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af erklæringen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsprotokol med sin vurdering og konklusion af den udførte revision, jf. § 27. Revisionsprotokollen kan afgives i slutningen af erklæringen.

Stk. 3. Genpart af revisionsprotokollen indsendes af tilskudsmodtager til Socialstyrelsen sammen med det påtegnede regnskab.

Kapitel 10

Midlertidig indstilling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 31. Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetaling af tilskud indstilles midlertidigt, hvis:

1) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante dokumenter, rapporter m.v. i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i tilskudsbrevet,

2) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende regnskab, udbetalingsanmodning, det endelige regnskab eller den afsluttende rapport,

3) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Socialstyrelsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2 måneder efter forfaldsdagen,

4) Socialstyrelsen bliver bekendt med forhold, som rejser tvivl om, hvorvidt tilskudsmodtager anvender tilskud i overensstemmelse med de givne vilkår, eller

5) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud genoptages, når Socialstyrelsen beslutter herom.

§ 32. Socialstyrelsen kan beslutte, at tilskuddet bortfalder helt eller delvist, hvis:

1) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med vilkårene for tilskuddet,

2) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen om ydelse af tilskud eller beslutningen om udbetaling af tilskud,

3) projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter godkendt startdato,

4) projektet indstilles,

5) tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager,

6) aktiviteten eller de opnåede resultater i projektet afviger markant fra det beskrevne i ansøgningen,

7) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante dokumenter, udbetalingsanmodning, rapporter m.v. i overensstemmelse med vilkår, der er fastsat i tilskudsbrevet,

8) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende regnskab, udbetalingsanmodning, det endelige regnskab eller den afsluttende rapport,

9) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Socialstyrelsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2 måneder efter forfaldsdagen,

10) de samlede godkendte, bogførte og faktiske projektrelaterede udgifter, fratrukket eventuelle indtægter i det endelige regnskab, er mindre end tilskuddet, herunder at tilskud fra anden side m.v. viser sig at overstige det forudsatte ved ydelsen af tilskuddet, eller

11) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.

§ 33. Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis, hvis:

1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilskud i henhold til § 32,

2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af de budgetposter, som har opnået tilskud fra ansøgningspuljen,

3) der i forbindelse med projektet udvikles teknologier m.v., der af tilskudsmodtager efterfølgende udnyttes erhvervsmæssigt, eller

4) hele beløbet ikke er brugt og ikke ønskes overført til næste periode.

Stk. 2. Hvis Socialstyrelsen beslutter, at udbetalte tilskud til selvejende og udliciterede institutioner, privatinstitutioner eller puljeordninger skal tilbagebetales helt eller delvis efter § 32, stk. 1, kan kommunen kræve, at institutionen helt eller delvist skal tilbagebetale udbetalte tilskud.

Stk. 3 Ved hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Kapitel 11

Underretnings- og dokumentationspligt

§ 34. Tilskudsmodtager skal straks, og senest inden for 3 uger, underrette Socialstyrelsen skriftligt, hvis tilskudsmodtager bliver bekendt med forhold, der kan medføre midlertidigt ophør, bortfald, reduktion eller tilbagebetaling af tilskud, jf. §§ 31-33, eller hvis tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden, jf. § 24, stk. 3.

§ 35. Socialstyrelsen kan pålægge tilskudsmodtager at dokumentere, at betingelserne for udbetaling af tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 2. Tilskudsmodtager kan pålægges at indsende nærmere oplysninger om projektet, herunder statusrapporter, projektregnskaber, reviderede regnskaber, budgetter og revisionserklæringer m.v.

Stk. 3. Hvis Socialstyrelsen skal have mulighed for at offentliggøre projektresultater, skal det fremgå af tilskudsbrevet.

§ 36. Tilskudsmodtager er forpligtet til at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Kapitel 12

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2019.

Stk. 2. For tilskud, der ydes i medfør af denne bekendtgørelse, finder bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område ikke anvendelse.

Socialstyrelsen, den 13. maj 2019

Birgitte Anker

/ Mette Holm Sørensen