Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rutekørsel

I medfør af § 20, stk. 3, § 21, stk. 2, § 22, stk. 2, og § 23, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, som ændret ved lov nr. 207 af 5. marts 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Tilladelse til rutekørsel

§ 1. Færdselsstyrelsen udsteder tilladelse til:

1) Almindelig rutekørsel.

2) Speciel rutekørsel, der udføres som fjernbuskørsel.

3) Speciel rutekørsel med uddannelsessøgende mellem bopæl og uddannelsessted eller mellem uddannelsessteder (skolekørsel).

4) Speciel rutekørsel med arbejdstagere mellem bopæl og arbejde (arbejdstagerkørsel).

5) Speciel rutekørsel til og fra færge- og lufthavne.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte skolekørsel og arbejdstagerkørsel kræver ikke tilladelse, hvis passagererne er personer med handicap.

§ 2. Ved udførelse af andre former for speciel rutekørsel end de i § 1, stk. 1, nr. 2-5, nævnte skal der foreligge en skriftlig kontrakt mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren. Kontrakten skal indeholde følgende oplysninger:

1) Buskørselsvirksomhedens navn og CVR-nr.

2) Transportarrangørens navn og CVR-nr.

3) Beskrivelse af ruten med angivelse af udgangspunkt og endepunkt samt eventuelle steder, hvor der optages og afsættes passagerer.

4) Hvilken periode kørslen udføres (driftsperiode).

5) Tidspunkter for kørslen.

6) Hvilken kategori af passagerer der befordres.

Stk. 2. Kopi af den i stk. 1 nævnte kontrakt, eventuelt i elektronisk form, skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Ansøgning om tilladelse

§ 3. Ansøgning om tilladelse til almindelig og speciel rutekørsel skal ske ved benyttelse af et særligt skema, som findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af ruten, køreplan samt oplysning om takster og driftsperiode. Ved ansøgning om tilladelse til speciel rutekørsel skal ansøgningen tillige indeholde oplysning om, hvilken personkreds der skal køres for, og hvem der er indgået aftale eller kontrakt med om kørslen.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse til fjernbuskørsel skal endvidere indeholde en oversigt over hvert enkelt på- og afstigningssted på ruten, en udspecificeret takstoversigt og kopi af gældende forretningsbetingelser.

Stk. 4. I forbindelse med behandling af ansøgning om tilladelse kan Færdselsstyrelsen kræve yderligere oplysninger.

Betingelser for meddelelse af tilladelse

§ 4. Tilladelse til rutekørsel kan kun udstedes til ansøgere, der har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring, jf. § 1, stk. 1, i lov om buskørsel.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved udstedelse af tilladelse til trafikselskaber, Bornholms Regionskommune og udmeldte økommuner, jf. § 1, stk. 3, i lov om trafikselskaber.

§ 5. Ved afgørelsen af, om der kan gives tilladelse til udførelse af rutekørsel, der ikke er fjernbuskørsel, skal der tages hensyn til, om behovet for kørslen er dækket eller vil kunne dækkes ved anvendelse af eksisterende offentlig servicetrafik.

Stk. 2. Tilladelse til at udføre rutekørsel, der ikke er fjernbuskørsel, og til at lade sådan kørsel udføre af andre efter udbud eller i henhold til kontrakt udstedes til trafikselskaber, Bornholms Regionskommune og udmeldte økommuner, uden at der foretages behovsprøvelse som nævnt i stk. 1.

§ 6. Tilladelse til fjernbuskørsel kan udstedes, hvis ruten forløber således, at der er mindst 75 km mellem den enkelte passagers på- og afstigning. De 75 km skal tilbagelægges i et naturligt og effektivt forløb ad rutens oplagte veje. Udføres fjernbuskørsel som almindelig rutekørsel, skal der udføres mindst én daglig returrejse 5 dage ugentligt på ruten i en periode af mindst 6 måneder.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan tillade, at der på en fjernbusrute befordres passagerer mellem stoppesteder beliggende med mindre end 75 km’s afstand, hvis der indgås aftale herom med de berørte trafikselskaber, Bornholms Regionskommune eller udmeldte økommuner.

Stk. 3. Tilladelse til fjernbuskørsel kan kun gives til offentlige myndigheder eller en virksomhed helt eller delvis ejet af en eller flere offentlige myndigheder, hvis ruten udbydes til private buskørselsvirksomheder, og hvis ruten ikke krydser Storebælt eller Kattegat.

Vilkår for tilladelsen

§ 7. Indehaveren af en tilladelse til almindelig rutekørsel kan i tilladelsesperioden ikke uden tilladelse fra Færdselsstyrelsen ophøre med at drive den pågældende rute, før der er forløbet 6 måneder efter, at tilladelsesindehaveren har givet styrelsen begrundet meddelelse om ophøret. Hvis der foreligger ganske særlige forhold, kan Færdselsstyrelsen tillade, at kørslen ophører med et kortere varsel.

§ 8. De øvrige vilkår for tilladelsen til rutekørsel, herunder om rute, køreplan, takster og befordringspligt, fastsættes af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Ved tilladelse til fjernbuskørsel kan Færdselsstyrelsen efter høring af kommunalbestyrelsen fastsætte nærmere vilkår for på- og afstigningssteder på fjernbusruten.

Kørselsreglement

§ 9. Et trafikselskab, Bornholms Regionskommune eller en udmeldt økommune kan i et kørselsreglement fastsætte nærmere ordensregler for benyttelse af busser, der anvendes til rutekørsel.

Tilsyn m.v.

§ 10. Indehaveren af en tilladelse til fjernbuskørsel skal efter anmodning fra Færdselsstyrelsen afgive oplysninger om buskørslens omfang og udøvelse, såsom oversigt over antal afgange, oversigt over antal aflyste afgange og oversigt over antal solgte billetter med angivelse af på- og afstigningssted.

§ 11. Indehaveren af en tilladelse til almindelig rutekørsel, der ikke udføres som offentlig servicetrafik, skal efter anmodning fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgive statistiske oplysninger om omfanget og udøvelsen af denne kørsel.

Klageadgang

§ 12. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Ikrafttræden m.v.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 477 af 2. maj 2017 om rutekørsel ophæves.

Stk. 3. Tilladelse til fjernbuskørsel, der er udstedt før den 1. juli 2019, forbliver i kraft indtil udløbet af gyldighedsperioden. En tilladelse til fjernbuskørsel, der er udstedt efter de hidtil gældende regler, kan efter ansøgning ombyttes til en tilladelse i henhold til § 6.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse til fjernbuskørsel, der er modtaget før den 1. juli 2019, behandles efter de hidtil gældende regler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 20. juni 2019

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted