Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32015L0849
 
32018L0843
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper1)

Herved bekendtgøres lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, med de ændringer, der følger af § 37 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 6 i lov nr. 262 af 16. marts 2016 og § 6 i lov nr. 554 af 7. maj 2019.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende fodnoten til lovens titel, § 1 a, § 1 d og § 7, stk. 2, træder i kraft den 10. januar 2020, jf. § 13, stk. 1, i lov nr. 554 af 7. maj 2019 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv).

§ 1. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG).

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om gebyrer for anmeldelse, offentliggørelse og udskrifter m.v.

§ 1 a. En europæisk økonomisk firmagruppe skal indhente oplysninger om firmagruppens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer firmagruppen, skal efter firmagruppens anmodning forsyne firmagruppen med de oplysninger om ejerforholdet, der er nødvendige for firmagruppens identifikation af reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 3. Den europæiske økonomiske firmagruppe skal registrere oplysningerne om firmagruppens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at firmagruppen er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer. Enhver ændring af de oplysninger, som er registreret om de reelle ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at firmagruppen er blevet bekendt med ændringen. De registrerede medlemmer af virksomhedens daglige ledelse, jf. § 1, stk. 1, skal betragtes og registreres som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, hvis firmagruppen efter at have udtømt alle muligheder for identifikation herefter ingen reelle ejere har eller ingen reelle ejere kan identificeres.

Stk. 4. Den europæiske økonomiske firmagruppe skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om reelle ejere.

Stk. 5. Den europæiske økonomiske firmagruppe skal opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om firmagruppens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Firmagruppen skal endvidere opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

Stk. 6. Den europæiske økonomiske firmagruppe skal efter anmodning udlevere oplysninger om firmagruppens reelle ejere, herunder om firmagruppens forsøg på at identificere firmagruppens reelle ejere, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Firmagruppen skal endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplysninger til andre kompetente myndigheder, når disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan videregive oplysninger om reelle ejere, der er registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle efterretningstjenester.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggørelse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, herunder hvilke oplysninger firmagruppen skal registrere i styrelsens it-system.

§ 1 b. Som reel ejer anses den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som på anden måde udøver kontrol.

§ 1 c. Ved etablering af en europæisk økonomisk firmagruppe skal der senest samtidig med registreringen af firmagruppen indhentes og registreres oplysninger om firmagruppens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

§ 1 d. Europæiske økonomiske firmagrupper, der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 1 a, skal efter anmodning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om deres ejerforhold.

Stk. 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om en europæisk økonomisk firmagruppes reelle ejere, foretager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf. § 1 a, stk. 6, og § 2 a, stk. 1. Erhvervsstyrelsen kan over for firmagruppen fastsætte en frist for forholdets berigtigelse.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offentliggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Den europæiske økonomiske firmagruppe skal have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, forinden denne offentliggøres, medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.

§ 2. En europæisk økonomisk firmagruppe må ikke udøve en sådan form for erhvervsvirksomhed, som efter lovgivningen kun må udøves af fysiske personer.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan under hensyn til varetagelse af offentlige interesser bestemme, at deltagelse i europæiske økonomiske firmagrupper er udelukket eller begrænset for visse kategorier af juridiske eller fysiske personer.

§ 2 a. Erhvervsstyrelsen kan af anmelder forlange de oplysninger, som er nødvendige for at vurdere, om loven og den europæiske økonomiske firmagruppes vedtægter er overholdt.

Stk. 2. Ved registrering og anmeldelse efter regler fastsat i medfør af loven kan Erhvervsstyrelsen i indtil 3 år fra registreringstidspunktet stille krav om, at der indsendes bevis for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget. Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse hermed i særlige tilfælde stille krav om, at der indsendes en erklæring afgivet af en revisor om, at de økonomiske dispositioner i forbindelse med anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget. Opfyldes kravene i henhold til 1. og 2. pkt. ikke, fastsætter styrelsen en frist for forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan styrelsen om nødvendigt foranledige den europæiske økonomiske firmagruppe opløst efter reglerne i § 5, stk. 6.

§ 3. Den, der er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs, kan ikke være medlem af en europæisk økonomisk firmagruppe.

Stk. 2. Umyndige personer og personer, som er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, kan ikke være medlem af en europæisk økonomisk firmagruppe.

§ 4. Afgørelse truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsens afgørelser om fastsættelse af frister samt afgørelser truffet i henhold til § 5 kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Firmagruppers opløsning

§ 5. Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en firmagruppe, hvis firmagruppen ikke har den i forordningen eller stiftelsesoverenskomsten foreskrevne ledelse og manglen ikke afhjælpes inden udløbet af en frist, der fastsættes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan endvidere anmode skifteretten om at opløse en firmagruppe, hvis et medlem ikke udtræder af denne efter at være blevet omfattet af begrænsninger som nævnt i § 3.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en europæisk økonomisk firmagruppe, hvis firmagruppen ikke har registeret oplysninger om reelle ejere, eller hvis firmagruppen har foretaget mangelfuld registrering i henhold til § 1 a.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en europæisk økonomisk firmagruppe, hvis firmagruppen ikke har opbevaret dokumentation for firmagruppens oplysninger om reelle ejere, eller hvis firmagruppen har opbevaret mangelfuld dokumentation i henhold til § 1 a.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for hvilken den europæiske økonomiske firmagruppe kan afhjælpe en mangel efter stk. 3 og 4. Afhjælpes manglen ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan Erhvervsstyrelsen træffe beslutning om tvangsopløsning.

Stk. 6. Tvangsopløsningen gennemføres efter bestemmelserne i §§ 226-232 i selskabsloven med de fornødne afvigelser under hensyn til europæiske økonomiske firmagruppers særlige karakter.

§ 6. Bestemmelserne om likvidation i selskabslovens kapitel 14 gælder med de fornødne lempelser også for europæiske økonomiske firmagrupper.

Straffebestemmelser m.v.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder artikel 7, 8, 10 eller 25 i Rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG).

Stk. 2. Overtrædelse af § 1 a, stk. 3, 5 og 6, straffes med bøde.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødestraf.

§ 8. Undlader en forretningsfører, en likvidator eller et medlem af en europæisk økonomisk firmagruppe i rette tid at efterkomme de pligter, der ifølge de i § 1 nævnte forordninger, loven eller regler fastsat i medfør af loven påhviler vedkommende i forhold til Erhvervsstyrelsen, kan styrelsen som tvangsmiddel pålægge vedkommende daglige eller ugentlige bøder.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 1989.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 554 af 7. maj 2019 (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)2) indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 10. januar 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 6 og 7, § 2, nr. 2, 7 og 8, § 3, nr. 6 og 7, § 4, nr. 2, § 17 c i SE-loven som affattet ved denne lovs § 4, nr. 6, § 5, nr. 3, § 14 c i SCE-loven som affattet ved denne lovs § 5, nr. 5, § 1 c i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper som affattet ved denne lovs § 6, nr. 3, og § 6, nr. 4 og 5, træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 58 a, stk. 5, i selskabsloven, § 15 g, stk. 5, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 21 a, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, § 17 a, stk. 5, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), § 14 a, stk. 5, i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), § 1 a, stk. 4, i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, § 23, stk. 6, § 81 b, stk. 4, § 85 b, stk. 4, og § 336 a, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, § 68, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, § 136 a, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og § 14 a, stk. 5, i lov om investeringsfonde m.v. forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 58 a, stk. 9, i selskabsloven, § 15 g, stk. 9, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 21 a, stk. 8, i lov om erhvervsdrivende fonde, § 17 a, stk. 9, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), § 14 a, stk. 9, i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), § 1 a, stk. 8, i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, § 23, stk. 10, § 81 b, stk. 8, § 85 b, stk. 8, og § 336 a, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed, § 111, stk. 8, i lov om firmapensionskasser, § 136 a, stk. 9, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og § 14 a, stk. 9, i lov om investeringsfonde m.v.

§ 14

(Udelades)

Erhvervsstyrelsen, den 1. juli 2019

P.M.V.
Henning Steensig

/ Søren Corfixsen Whitt

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF, EU-Tidende 2015, nr. L 141, side 73, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/843/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU, EU-Tidende 2018, nr. L 156, side 43.

2) Lovændringen vedrører fodnoten til lovens titel, § 1 a, §§ 1 c-d, § 2 a, § 5, stk. 3-6, og § 7, stk. 2.