Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0676
 
31992L0043
 
32009L0147
 
32011L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Undtagelser fra anvendelsesområdet for lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Kapitel 2 Bekendtgørelsens anvendelsesområde, definitioner m.v.
Kapitel 3 Placering af anlæg m.v.
Kapitel 4 Indretning af stalde m.v.
Kapitel 5 Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg m.v.
Kapitel 6 Opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald
Kapitel 7 Opbevaring af ensilage og ludning af halm
Kapitel 8 Opbevaring af flydende husdyrgødning samt ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand
Kapitel 9 Drift og vedligeholdelse
Kapitel 10 Anvendelse af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand, affald, bioaske og kunstgødning
Kapitel 11 Harmoniregler, fosforarealkrav og fosforlofter
Kapitel 12 Anmelderegler
Kapitel 13 Indretning og drift af pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr m.v.
Kapitel 14 Administrative bestemmelser
Kapitel 15 Straffebestemmelser
Kapitel 16 Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Dokumentation og egenkontrol af beholdere til flydende husdyrgødning med tæt overdækning
Bilag 2 Betingelser for udbringning af husdyrgødning og anden organisk gødning på bedrifter, som producerer husdyrgødning med mindst 300 kg kvælstof pr. planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning1)

I medfør af § 7 a, stk. 1, § 13, § 16, § 19, stk. 5, § 67, § 73, § 80, § 90, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019, § 2, stk. 3, § 5 a, § 5 b, § 5 c, § 6, stk. 2-4, § 7, stk. 4, § 8, stk. 3-5, § 9, stk. 4, § 9 a, § 34 a, § 45, § 45 a, § 59 a, stk. 3 og 4, § 63, § 69, stk. 1, 2 og 4, § 78 og § 92 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, og § 41, stk. 2, i lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, fastsættes:

Kapitel 1

Undtagelser fra anvendelsesområdet for lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

§ 1. Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. finder ikke anvendelse på dyrearter tilhørende andre dyreklasser end fugle (aves) og pattedyr (mammalia) eller gødning fra sådanne dyrearter.

Stk. 2. Loven finder desuden ikke anvendelse på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold og ejendomme, hvor der ikke anvendes eller opbevares husdyrgødning i mængder svarende til et erhvervsmæssigt dyrehold, bortset fra jordbrugsvirksomheder.

Stk. 3. Loven finder endvidere ikke anvendelse på:

1) Zoologiske haver og dyreparker omfattet af bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.

2) Cirkusser, forlystelsesparker og lignende virksomheder, der som led i deres virksomhed fremviser levende dyr, som optræder for et publikum, omfattet af bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv.

3) Samlesteder og eksportisolationsstalde omfattet af bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde.

4) Karantænefaciliteter omfattet af bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

5) Stalde til dyrehold omfattet af lov om dyreforsøg.

6) Butikker med almindelig dyrehandel omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.

7) Dyrehold på politigårde.

8) Dyrehospitaler.

Stk. 4. Kapitel 3 og 4 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. finder endvidere ikke anvendelse på dyrearterne hunde og katte.

Kapitel 2

Bekendtgørelsens anvendelsesområde, definitioner m.v.

§ 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold og på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på jordbrugsvirksomheder, uanset om de er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på dyrehold m.v., der er nævnt i § 1, stk. 3.

Stk. 4. Reglerne i bekendtgørelsen finder endvidere ikke anvendelse, i det omfang de strider mod bestemmelser eller afgørelser truffet i medfør heraf om forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme, zoonoser eller planteskadegørere i anden lovgivning.

Stk. 5. Reglerne om anvendelse af affald i denne bekendtgørelse finder anvendelse på organiske gødningstyper, der ikke er husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand eller affald.

§ 3. Reglerne i denne bekendtgørelse er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen i godkendelser efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse og godkendelser og tilladelser efter §§ 16 a og 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. fastsætter vilkår, der er mere vidtgående end bekendtgørelsens regler.

Stk. 2. Reglerne i bekendtgørelsen er endvidere ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen meddeler påbud, der er mere vidtgående end bekendtgørelsens regler, herunder påbud i forbindelse med revurderinger efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse og efter kapitel 4 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

§ 4. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) Husdyrgødning: Følgende typer af gødning i enhver anden form end aske:

a) Fast husdyrgødning.

b) Flydende husdyrgødning.

c) Mave- og tarmindholdet fra slagtede husdyr.

d) Bundfald.

e) Blandinger af a-d.

f) Blandinger af a-e med andre stoffer, produkter og materialer.

2) Fast husdyrgødning: Faste ekskrementer, blandinger af faste ekskrementer med strøelse, herunder dybstrøelse og husdyrgødningsbaseret kompost, forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 12 eller derover, samt blandinger af førnævnte.

3) Dybstrøelse: En gødningsmåtte, hvor udskilt urin og vandspild opsuges, ved at der løbende tilføres halm eller andet tørstof.

4) Husdyrgødningsbaseret kompost: Dybstrøelse, som har gennemgået en komposteringsproces i stalden m.v. eller på en møddingplads.

5) Flydende husdyrgødning: Ajle, møddingsaft, gylle, herunder i afgasset form, forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent under 12 og et kvælstofindhold over 0,3 kg N pr. ton, blandinger af disse og blandinger af førnævnte med andre stoffer, produkter og materialer, herunder i afgasset form, medmindre blandingen er restvand.

6) Ajle: Urin, som opsamles separat fra den faste husdyrgødning i staldsystemet.

7) Gylle: Blanding af faste ekskrementer og urin samt eventuel strøelse.

8) Møddingsaft: Væske, der løber fra fast husdyrgødning eller bundfald under opbevaringen på møddingen, og det nedbør, der falder på møddingpladsen.

9) Forarbejdet husdyrgødning: Produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, der ikke efter forarbejdningsanlæggets behandling forarbejdes yderligere.

10) Bundfald: Sedimenteret husdyrgødning i beholdere med flydende husdyrgødning, som ikke længere kan omrøres i beholderen.

11) Vegetabilsk biomasse: Organisk stof dannet ved planters fotosyntese. Undtaget herfra er vegetabilsk biomasse, der er klassificeret eller klassificeres som affald.

12) Afgasset vegetabilsk biomasse: Tilbageværende materiale efter produktion af biogas, hvor der udnyttes vegetabilsk biomasse, samt blandinger af dette med andre stoffer, produkter og materialer, medmindre blandingen er husdyrgødning.

13) Kunstgødning: Uorganiske gødninger og urea, der indeholder hovednæringsstofferne N eller P og er fremstillet ved en industriel proces, og som ikke er bioaske eller husdyrgødning.

14) Affald: Stoffer, produkter og materialer, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål eller tilladt anvendt til jordbrugsformål efter § 19, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse.

15) Fast affald: Affald, der bevarer sin form ved placering i en stak eller bunke og således ikke flyder ud.

16) Flydende affald: Affald, der er pumpbart og flyder ud, hvis det placeres i en stak eller bunke.

17) Bioaske: Gødningstyper, der hidrører fra forgasning eller forbrænding af organisk materiale, herunder de asketyper, der er omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål, og forbrændt husdyrgødning.

18) Ensilagesaft: Væske, der løber fra ensilage, herunder sukkerroeaffald og lignende, under opbevaringen bortset fra væske, der betragtes som restvand.

19) Restvand: Følgende typer af væsker, hvor kvælstofindholdet i væsken er på 0,3 kg N pr. ton eller derunder:

a) Malkerumsvand.

b) Vand fra vask af foderrekvisitter og lignende fra almindelig landbrugsdrift.

c) Produkter fra forarbejdningsanlæg med en tørstofprocent under 12.

d) Væske fra ensilageopbevaringsanlæg med ikke-saftgivende ensilage.

e) Væske, der udelukkende er opsamlet fra ensilageopbevaringsanlæg senere end 1 måned fra ilægning af saftgivende ensilage.

f) Vand fra vask af fjerkræstalde.

20) Rodfrugtvaskevand: Affald, der består af vand fra vask af rodfrugter, vand fra transport af hele rodfrugter og vand fra renholdelsesopgaver, hvor der udelukkende er anvendt NaOH (base) og syre.

21) Grønsaft: Affald, der består af pressesaft, som fremkommer ved presning af græs og lucerne i produktionen af enten grønpiller eller grønhø.

22) Anden organisk gødning: Organisk gødning, der ikke er husdyrgødning eller urea.

23) Erhvervsmæssigt dyrehold: Et dyrehold, som overskrider størrelsesgrænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

24) En bedrift: En driftsenhed, der anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende virksomhed. Driftsenheden kan omfatte både ejede og forpagtede arealer. Driftsenhedens arealer kan være med eller uden landbrugspligt efter reglerne i lov om landbrugsejendomme.

25) Jordbrugsvirksomhed: Virksomhed, der er registreret efter § 2 i lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

26) Husdyranlæg: Stald eller lignende bygning eller indretning, hvor husdyr i almindelighed opholder sig eller har adgang til, med tilhørende dyrehold.

27) Forarbejdningsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter, der er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer, og som ikke er et forbrændingsanlæg eller brændingsanlæg.

28) Forbrændingsanlæg: Anlæg godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, der kan forbrænde affald i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald.

29) Brændingsanlæg: Et anlæg, der er godkendt efter artikel 24, stk. 1, litra d), i forordningen om animalske biprodukter (EF) nr. 1069/2009 for så vidt angår brænding af husdyrgødning som brændsel i anlægget.

30) Biogasanlæg: Et anlæg, der ud fra husdyrgødning, affald, vegetabilsk biomasse eller blandinger heraf, producerer biogas med afgasset biomasse som restprodukt.

31) Fælles biogasanlæg: Et biogasanlæg, der ikke drives under samme CVR-nummer som en jordbrugsvirksomhed.

32) Opsamlingsanlæg: Del af husdyranlæggets staldsystem, hvor husdyrgødning midlertidigt opsamles, i form af fortank til flydende husdyrgødning eller beholder i tilknytning til gødningsrender.

33) Fast overdækning: Flydedug, teltoverdækning eller låg af beton eller af lignende fast og tæt materiale.

34) Tæt overdækning: Naturligt flydelag, halm, letklinker eller lignende, der dækker gylleoverfladen bortset fra brudflader og op til 3 m² ved indløbet.

35) Risikoområde: Områder, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod åbne vandløb eller søer med et areal større end 100 m².

36) Vandmættet jord: Jord, hvor der kan samle sig frit vand i revner og sprækker selv flere timer efter nedbør.

37) Oversvømmet jord: Jord, der er dækket af blankt vand.

38) Frossen bar jord: Bar jord, hvor det pga. frost ikke er muligt at nedbringe husdyrgødning. Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

39) Frossen bevokset jord: Bevokset jord er frossen, indtil den er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

40) Snedækket jord: En mark, hvor mere end 90 pct. er dækket af mere end 0,5 cm sne.

41) Vintersæd: Vinterhvede, vinterbyg, vinterrug eller triticale.

42) Kategori 1-natur: Naturtyper omfattet af § 2, nr. 1, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

43) Kategori 2-natur: Naturtyper omfattet af § 2, nr. 2, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

44) Miljøstyrelsens teknologiliste: Liste, jf. § 2, nr. 6, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

45) Register for Gødningsregnskab: Det register, der er etableret i medfør af § 2 i lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

46) JB-nr.: Jordbundstypenummer som fastsat i bekendtgørelse om jordbundstypeklassificering eller som kan dokumenteres som anden jordbundstype på baggrund af teksturmålinger, jf. § 14, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag samt reglerne herom i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning.

47) Planperiode: Perioden fra den 1. august til den 31. juli. Dyrkes afgrøder, der skal tilføres kvælstof eller fosfor efter den 31. juli, men inden den 30. september, og som skal høstes eller afgræsses inden den 31. december, forlænges planperioden til den 30. september.

Kapitel 3

Placering af anlæg m.v.

§ 5. Etablering af husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg samt udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt

1) i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,

2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende,

3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder, eller

4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Stk. 2. Etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg til kødædende pelsdyr, jf. stk. 1, er desuden ikke tilladt inden for følgende afstande:

1) 300 m til de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte områder, dog 200 m hvis produktionsarealet på ejendommen til produktion af kødædende pelsdyr er mindre end 9.400 m².

2) 200 m til en nabobeboelse, der er ejet af en anden end den ansvarlige for driften, dog 100 m hvis produktionsarealet på ejendommen til produktion af kødædende pelsdyr er mindre end 9.400 m².

Stk. 3. Etablering, udvidelse og ændring af hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler og hundepensioner, er ikke tilladt inden for de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte områder og inden for følgende afstande:

1) 200 m fra de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte områder, dog 300 m for hundepensioner.

2) 100 m fra en nabobeboelse, dog 200 m for hundepensioner.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravene i stk. 1 til anlæg til brug for rideskoler og hestepensioner samt hestehold til vognkørsel som led i museumsaktiviteter m.v., jf. dog § 9, stk. 1, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., for så vidt angår anlæg på husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen kan ved meddelelse af dispensation stille vilkår om placering, indretning og drift af anlæggene.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravene i stk. 1, for så vidt angår ikke fast placerede husdyranlæg. Kommunalbestyrelsen kan ved meddelelse af dispensation stille vilkår om placering, indretning og drift af anlæggene.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra de skærpede afstandskrav i stk. 2, nr. 1, for områder, der ved lokalplan er udlagt til pelsdyrformål. Kommunalbestyrelsen kan endvidere dispensere fra de skærpede afstandskrav i stk. 2, nr. 2, for så vidt angår nabobeboelse på ejendomme med landbrugspligt, hvis ejeren af den eller de pågældende nabobeboelser skriftligt samtykker hertil. Kommunalbestyrelsen kan ved meddelelse af dispensation stille vilkår om placering, indretning og drift af anlæggene.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra afstandskravene i stk. 3, nr. 1 og 2, hvis overholdelse ikke er mulig, og fastsætte vilkår til indretning og drift, som sikrer, at der ikke opstår nærliggende risiko for forurening eller væsentlige gener.

§ 6. Etablering af husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg og -oplag samt udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt inden for følgende afstande:

1) 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning.

2) 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning.

3) 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m², jf. dog stk. 2.

4) 15 m til offentlig vej og privat fællesvej.

5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.

6) 15 m til beboelse på samme ejendom.

7) 30 m til naboskel.

Stk. 2. Ved etablering af opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning skal der desuden være mindst 100 m til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m².

Stk. 3. Afstandskravet i stk. 1, nr. 3, gælder ikke for dræn mellem pelsdyrhaller til kødædende pelsdyr, når kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse til afledning af spildevand, jf. § 44, stk. 4. Afstandskravet i stk. 1, nr. 3, for så vidt angår dræn gælder desuden ikke for ikke fast placerede husdyranlæg.

Stk. 4. Afstandskravet i stk. 1, nr. 4, gælder ikke for ikke fast placerede husdyranlæg.

Stk. 5. Afstandskravet i stk. 1, nr. 6, gælder ikke for ikke fast placerede husdyranlæg, ensilageoplag, ensilageopbevaringsanlæg, lukkede beholdere til husdyrgødning og beholdere til restvand.

Stk. 6. For ikke fast placerede husdyranlæg gælder afstandskravet i stk. 1, nr. 7, alene for skel mod ejendomme, hvor der er beboelse, der ligger nærmere end 100 m fra anlægget.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra afstandskravene i stk. 1 og 2, hvis overholdelse ikke er mulig, jf. dog § 9, stk. 3, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., for så vidt angår anlæg på husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal ved meddelelse af dispensation fastsætte vilkår til indretning og drift, som sikrer, at der ikke opstår nærliggende risiko for forurening eller væsentlige gener.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at anlægget eller oplaget placeres mere hensigtsmæssigt, hvis afstandskravene i stk. 1 og 2 ikke vil sikre tilstrækkeligt mod forurening eller væsentlige gener, jf. dog § 9, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., for så vidt angår anlæg på husdyrbrug.

§ 7. Folde med dyr må ikke etableres, udvides eller ændres i de områder og inden for de afstande, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1-3. Folde med svin på ejendomme, hvor der er mere end 40 svin, der er større end 35 kg, må desuden ikke etableres, udvides eller ændres inden for den afstand, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 4. Afstandene måles fra foldens kant.

Stk. 2. Fodertrug, vandtrug og lignende må ikke placeres inden for de i § 5, stk. 1, nr. 1-4, nævnte områder og afstande.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravene i stk. 1 og 2.

§ 8. Husdyranlæg, der ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller anmeldelse efter afsnit IV i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, må ikke etableres, udvides eller ændres i eller nærmere end 50 m fra kategori 1- og 2-natur, dog mindst 25 m hvis anlægget er højst 25 m² i grundplan.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravene i stk. 1, såfremt anlægget er nødvendigt for at sikre pleje af naturarealet og hensynet til pleje af naturarealet anses for vigtigere for naturens tilstand end hensynet til at begrænse ammoniakemissionen fra anlægget. Kommunalbestyrelsen kan ved meddelelse af dispensation stille vilkår om placering, indretning og drift af anlæggene.

Kapitel 4

Indretning af stalde m.v.

§ 9. Husdyranlæg, skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende arealer, hvor der er en høj koncentration af dyr, og hvor næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Stk. 2. Et anlæg m.v. omfattet af stk. 1 skal have fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber. Anlægget m.v. skal endvidere indrettes med afløb til opsamling af flydende husdyrgødning eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8.

Stk. 3. Opsamlingsanlæg til flydende husdyrgødning skal have fast overdækning.

Stk. 4. Husdyrgødning fra et anlæg m.v. omfattet af stk. 1 skal, jf. dog stk. 5, håndteres på en af følgende måder:

1) Føres til opbevaringsanlæg eller anden opbevaring for fast husdyrgødning, jf. kapitel 6.

2) Føres til opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning, jf. kapitel 8.

3) Udbringes direkte på arealer omfattet af § 26.

4) Afgives til tredjemand.

Stk. 5. Husdyrgødning kan føres til et forarbejdningsanlæg, hvis den maksimalt 1 døgn efter opsamlingen håndteres i overensstemmelse med stk. 4 eller føres til et husdyranlæg på samme ejendom, hvor den faste del anvendes som strøelse.

Stk. 6. Der må ikke tilbageføres husdyrgødning fra gødningsopbevaringsanlæg til husdyranlæg, jf. dog stk. 9.

Stk. 7. For husdyranlæg til andre kødædende pelsdyr end ræve, der er indrettet med gødningsrender, jf. § 44, stk. 3, og for husdyranlæg til ræve gælder stk. 2, 1. pkt., alene for opsamlingsanlæg.

Stk. 8. For husdyranlæg til andre kødædende pelsdyr end ræve, der er indrettet med gødningsrender, jf. § 44, stk. 3, og for husdyranlæg til ræve gælder stk. 2, 2. pkt., ikke.

Stk. 9. For husdyranlæg til kvæg, hvor der er et staldsystem uden fortank og med mulighed for bagskyl fra opbevaringsanlægget, og hvor staldsystemet er etableret senest den 1. august 2019, gælder forbuddet mod tilbageførsel af flydende husdyrgødning i stk. 6 ikke.

§ 10. Ikke fast placerede husdyranlæg må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen. Anlæggene må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ikke fast placerede husdyranlæg, der højst er placeret det samme sted i 12 uger ad gangen, må ikke placeres samme sted, før der er forløbet 1 år.

Stk. 3. Den ansvarlige for driften skal føre årlig optegnelse over placeringen af anlæg omfattet af stk. 1. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Kapitel 5

Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg m.v.

§ 11. Bedrifter, der oplagrer husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft eller restvand skal have en tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 og 11 og til, at udnyttelsen af næringsstofferne i gødningen opfylder kravene i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning. På ejendomme med dyrehold skal opbevaringsanlæg til husdyrgødning dog mindst have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel.

Stk. 2. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet efter stk. 1 vil for husdyrgødning på ejendomme med dyrehold normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af den producerede mængde kvælstof i husdyrgødningen stammer fra kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret.

Stk. 3. Tilførslen opgøres som den mængde husdyrgødning, der produceres i det tidsrum, hvor dyrene er på stald, samt hvad der i øvrigt tilledes anlæg til opbevaring af husdyrgødning, herunder afgasset vegetabilsk biomasse, restvand og ensilagesaft. Ved opgørelsen kan fast husdyrgødning, der opbevares efter reglerne i § 13, stk. 2, eller i henhold til en dispensation meddelt efter reglerne i § 13, stk. 3, dog fraregnes.

Stk. 4. Kravet i stk. 1 om tilstrækkelig opbevaringskapacitet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om afgivelse eller opbevaring på anden ejendom. Sådanne aftaler skal have en varighed af mindst 5 år. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til aftalernes udformning.

§ 12. Såfremt der foretages ændringer, som har indflydelse på kapaciteten, jf. § 11, skal den ansvarlige for driften udarbejde en opgørelse over den nye samlede opbevaringskapacitet. Opgørelsen og kopi af opbevaringsaftaler efter § 11, stk. 4, skal opbevares i 5 år efter aftalens udløb og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Kapitel 6

Opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald

§ 13. Oplagring af fast husdyrgødning eller bundfald må kun ske

1) på møddinger, der er indrettet i overensstemmelse med § 14,

2) i lukkede containere, der er placeret på befæstet areal med en tæthed som angivet i § 14, stk. 4, og med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende, eller

3) efter reglerne for flydende husdyrgødning i kapitel 8.

Stk. 2. Oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med en tørstofprocent på 30 eller derover og forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 26 eller derover må dog også oplagres i marken (markstakke) efter reglerne i § 15.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravene i stk. 1 til opbevaring af fast husdyrgødning i en markmødding, hvis der er tale om en landbrugsejendom i en landsby, og ansøgeren godtgør, at det ikke er muligt at opnå en miljømæssig tilfredsstillende opbevaring efter stk. 1 i tilknytning til staldene m.v. Dispensationen skal indeholde vilkår for placering, indretning og drift af markmøddingen, der sikrer, at der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet, og at der ikke kan ske afledning til vandløb (herunder dræn), søer større end 100 m² og kystvande.

Stk. 4. Markmøddinger, jf. stk. 3, skal overholde afstandskravene i § 6, stk. 1.

§ 14. Møddinger, jf. § 13, stk. 1, nr. 1, skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddinger skal desuden være indrettet med afløb fra laveste punkt til opsamling af møddingsaft, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2 og 3. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede møddingsaften.

Stk. 2. Hver af møddingens sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning.

Stk. 3. En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Møddingens bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 4. Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede gødning.

§ 15. Oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med en tørstofprocent på 30 eller derover og forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 26 eller derover, jf. § 13, stk. 2, må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand og må ikke etableres inden for de afstande, der er nævnt i § 6, stk. 1.

Stk. 2. Oplaget må ikke etableres i kategori 1- og 2-natur eller inden for de afstande, der er nævnt i nr. 1 og 2, eller udvides eller ændres på en måde, der medfører overskridelse af følgende afstandskrav:

1) Mindst 50 m fra kategori 1- og 2-natur, hvis oplaget alene indeholder gødning fra kødædende pelsdyr, heste samt kvæg, får, geder eller andre drøvtyggere. Kravet er dog mindst 25 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m².

2) Mindst 175 m fra kategori 1- og 2-natur, hvis oplaget indeholder andre typer husdyrgødning end nævnt i nr. 1, herunder gødning fra svin og fjerkræ. Kravet er dog mindst 100 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m², og mindst 70 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 50 m².

Stk. 3. Flere oplag, der placeres på samme mark, anses for ét oplag i relation til grundarealets størrelse efter stk. 2. Et oplag anses for etableret fra det tidspunkt, hvor husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning første gang placeres på den pågældende mark i den pågældende planperiode.

Stk. 4. Oplaget må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.

Stk. 5. Den ansvarlige for driften skal føre årlig optegnelse over oplaget, herunder oplysninger om oplagringsperiode og oplagets placering. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

§ 16. Møddinger, jf. § 13, stk. 1, nr. 1, markmøddinger, jf. § 13, stk. 3, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning, jf. § 13, stk. 2, skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 gælder ikke for møddinger med daglig tilførsel fra stalde, hvor der er et staldsystem baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle, og hvor staldsystemet er etableret senest den 1. august 2019.

Stk. 3. Kravet i stk. 1 gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.

Kapitel 7

Opbevaring af ensilage og ludning af halm

§ 17. Saftgivende ensilage, herunder ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs, skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg.

Stk. 2. Ikke-saftgivende ensilage skal opbevares i enten et ensilageopbevaringsanlæg eller, indpakket i vandtæt materiale (uåbnede wrapballer) eller på marker, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Åbnede wrapballer må uanset stk. 2 midlertidigt henligge uden for ensilageopbevaringsanlæg og marker, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder, mens de er i anvendelse, når følgende betingelser er opfyldt:

1) De åbnede wrapballer skal opbevares på en måde, hvor der ikke er fare for afstrømning af ensilagesaft til vandløb (herunder dræn), søer større end 100 m² og kystvande.

2) Ensilagerester på arealet skal fjernes efter anvendelse af de enkelte wrapballer.

3) Opsamlede ensilagerester skal opbevares som anden ensilage, jf. stk. 1 og 2, eller fast husdyrgødning, jf. § 13.

§ 18. Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget. Ensilageopbevaringsanlæg skal desuden være indrettet med et afløb fra laveste punkt til opsamling af ensilagesaft eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2-7, eller som tårnsiloer. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.

Stk. 2. Hver af ensilageopbevaringsanlæggets sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Sidebegrænsningen på den side af anlægget, hvorfra der er fald mod afløb, jf. stk. 6, kan bestå af en vulst, der er mindst 0,1 m over terræn og mindst 0,6 m bred i bunden. Vulsten skal være nedfræset i en dybde af mindst 0,03 m.

Stk. 4. Der skal være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Har ensilageopbevaringsanlægget mere end én randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en rørledning til afløbet med det laveste punkt med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Såfremt rørledningen er placeret uden for anlægget, skal denne være tæt og lukket.

Stk. 5. I umiddelbar tilknytning til en vulst skal der være et afløb eller en rørledning til et afløb med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.

Stk. 6. Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 7. Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede ensilage.

Stk. 8. For anlæg, der er etableret før den 1. august 2002, og som udelukkende anvendes til opbevaring af ikke-saftgivende ensilage, gælder alene kravet om fast bund.

§ 19. Der må ikke anvendes ammoniak til ludning af halm, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Der må anvendes ammoniak til ludning af halm i kommuner der i uge 31-33, uge 32-34, uge 33-35, uge 34-36 eller uge 35-37 har haft mere end 14 nedbørsdøgn, hvor døgnnedbøren har været større end eller lig med 0,1 mm nedbør i den pågældende kommune ifølge opgørelser og definitioner fra DMI. Miljøstyrelsen annoncerer på styrelsens hjemmeside www.mst.dk, hvilke kommuner der det pågældende år er omfattet af 1. pkt.

Stk. 3. Ludning af halm med ammoniak må ikke foretages i eller nærmere end 300 m fra kategori 1- og 2-natur.

Kapitel 8

Opbevaring af flydende husdyrgødning samt ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand

§ 20. Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Beholderne skal dimensioneres i forhold til kapaciteten, således at de kan modstå påvirkning, herunder fra omrøring, overdækning og tømning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger eller eventuelt nedlægge forbud mod drift af anlægget, såfremt kommunalbestyrelsen konstaterer nærliggende risiko for sprængning eller lignende af en beholder.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan påbyde særlige foranstaltninger, såfremt en af de i stk. 1 nævnte beholdere er anbragt således, at driftsforstyrrelser eller uheld kan medføre alvorlige skader på vandindvindingsanlæg, åbne vandløb, søer over 100 m² og kystvande.

§ 21. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning skal være udstyret med et alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften, i følgende tilfælde:

1) Beholderen ligger i et risikoområde.

2) Inden for 100 m fra beholderen er der søer større end 100 m², der er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.

3) Inden for 100 m fra beholderen er der åbne vandløb i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.

Stk. 2. Afstanden i stk. 1, nr. 2 og 3, regnes til søens eller vandløbets kronekant eller til overgangen mellem bevoksning af vand- og sumpplanter og egentlige landplanter, hvis kronekanten ikke kan identificeres.

Stk. 3. En beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning skal være udstyret med en beholderbarriere, som opfylder betingelserne i stk. 4, hvis den er beliggende i et risikoområde og nærmere end 100 m til søer større end 100 m² eller åbne vandløb, jf. dog stk. 6.

Stk. 4. En beholderbarriere skal opfylde følgende betingelser:

1) Barrieren skal etableres som en vold af jord eller af samme materiale som beholderen.

2) Barrieren skal mindst kunne tilbageholde den del af beholderens indhold, der er beliggende over terræn.

3) Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må højest være 20 m.

4) Barrieren må ikke placeres nærmere end 30 m til naboskel.

Stk. 5. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde og mere end 100 m fra åbne vandløb eller søer større end 100 m², skal være udstyret med en terrænændring, der mindst kan tilbageholde 25 m³ flydende husdyrgødning.

Stk. 6. Kravet om beholderbarriere gælder ikke for beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er etableret i henhold til en anmeldelse, tilladelse eller godkendelse meddelt før den 15. februar 2011, og hvor kommunalbestyrelsen senest den 1. oktober 2013 har modtaget en afviklingsplan for beholderen fra den ansvarlige for driften. Beholderen skal være afviklet i overensstemmelse med afviklingsplanen, og senest når beholderen er 20 år gammel.

§ 22. Beholdere for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning, eller der skal anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast eller tæt overdækning.

Stk. 2. Beholdere for flydende husdyrgødning, der ligger mindre end 300 m til nabobeboelse, skal være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.

Stk. 4. Beholdere for flydende husdyrgødning, der på etableringstidspunktet ligger i eller mindre end 300 m fra et kategori 1- eller 2-naturområde skal være forsynet med fast overdækning, medmindre der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning. Kravet gælder dog ikke for beholdere for flydende husdyrgødning, der er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.

Stk. 5. Hvis overdækningen eller den anvendte teknologi, jf. stk. 1, konstateres defekt, skal den ansvarlige for driften af beholderen hurtigst muligt reetablere overdækningen.

Stk. 6. Den ansvarlige for driften af en beholder til flydende husdyrgødning med tæt overdækning skal føre optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand og tiltag til etablering eller reetablering af tæt overdækning. Optegnelser skal som minimum ske i følgende tilfælde:

1) 1 måned efter sidste føring af optegnelser.

2) 2 uger efter tømning.

3) 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.

Stk. 7. Optegnelserne skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1, tabel 1 og tabel 2, og skal føres som en logbog eller ved anvendelse af en teknologi til automatisk logning, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen offentliggør godkendte teknologier på sin hjemmeside, www.mst.dk.

Stk. 8. Den ansvarlige for driften af en beholder, hvor der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast eller tæt overdækning, skal løbende og regelmæssigt foretage optegnelser til dokumentation for, at teknologien, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning, anvendes korrekt. Optegnelser skal som minimum ske, når der foretages aktiviteter af betydning for den anvendte teknologi, eller hvis teknologien konstateres defekt.

Stk. 9. Stk. 6-8 gælder ikke for ejendomme med beholdere med en samlet gylleoverflade på op til og med 75 m².

Stk. 10. Optegnelserne, jf. stk. 6-8, skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 11. Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at en tæt overdækning eller anvendelsen af en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning, er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning, jf. dog stk. 12. Ved det første tilsyn, hvor tilsynsmyndigheden konstaterer, at overdækningen er mangelfuld, skal kommunalbestyrelsen skriftligt indskærpe pligten til at overholde overdækningskravene og oplyse om retsvirkningerne af en manglende overholdelse, jf. 1. pkt. Kommunalbestyrelsen skal i indskærpelsen fastsætte en rimelig frist til at lovliggøre den mangelfulde overdækning.

Stk. 12. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder hvis overtrædelsen af stk. 11 er undskyldelig, efter en konkret vurdering undlade at stille krav om fast overdækning.

§ 23. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning med tæt overdækning, hvortil der pumpes, skal have dykket indløb, der er sikret mod tilbageløb. Andre fyldningssystemer skal udføres, således at flydelaget ikke brydes.

Stk. 2. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau.

Stk. 3. Pumperør monteret på åbne gyllebeholdere skal enten svinges ind over beholderen og fastlåses i denne position eller være forsynet med en afspærringsventil til pumperøret eller lignende foranstaltning, når pumpen ikke anvendes og ikke er under opsyn, f.eks. ved arbejdsdagens ophør.

Stk. 4. Pumperør monteret på lukkede gyllebeholdere skal være forsynet med en afspærringsventil til pumperøret eller lignende foranstaltning, når pumpen ikke anvendes og ikke er under opsyn f.eks. ved arbejdsdagens ophør.

Stk. 5. Pumper, der anvendes til tømning af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, skal være forsynet med en timer eller lignende foranstaltning, der sikrer, at der ikke kan pumpes mere gødning fra beholderen ad gangen, end hvad der svarer til indholdet i en gyllevogn. Pumpning fra en beholder til en anden beholder kan foretages uden timer, hvis det sikres, at udslip undgås på anden måde, f.eks. ved manuel overvågning eller et alarmsystem.

Stk. 6. Pumper skal være forsynet med en afbryder, som sikrer, at pumpen ikke kan sættes i gang utilsigtet. Eldrevne pumper skal, når de ikke anvendes og ikke er under opsyn f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved hovedtavlen. Afbryderen skal aflåses eller opbevares under aflåste forhold.

Kapitel 9

Drift og vedligeholdelse

§ 24. Opbevaringsanlæg for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Stk. 2. Møddingpladsen skal benyttes på en sådan måde, at gødningen ikke flyder uden for pladsen, eller der er risiko herfor. På en møddingplads med randbelægning må der ikke lægges gødning på randbelægningen.

Stk. 3. På et ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning må der ikke lægges ensilage på randbelægningen. På et ensilageopbevaringsanlæg med vulst må der ikke lægges ensilage på den del af ensilageopbevaringsanlæggets bund, der ligger 2 m eller nærmere vulsten.

§ 25. De i kapitel 4-8 nævnte anlæg skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så at de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav.

Kapitel 10

Anvendelse af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand, affald, bioaske og kunstgødning

§ 26. Husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand skal udbringes på arealer, hvor der er eller vil blive etableret afgrøder, jf. dog stk. 2. Affald og bioaske kan kun udbringes, hvis det sker på arealer, hvor der er eller vil blive etableret afgrøder. Afgrøderne skal være omfattet af en kvælstofnorm ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium i henhold til retningslinjer udstedt af Landbrugsstyrelsen for den pågældende planperiode.

Stk. 2. Husdyrgødning må dog også forbrændes, såfremt dette sker på forbrændingsanlæg eller brændingsanlæg eller efter reglerne i § 51, stk. 4.

§ 27. Husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse og affald må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra et byzone- eller sommerhusområde eller et område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Stk. 2. Udbringning af flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse må kun ske ved udlægning ved slange, slæbesko eller ved nedfældning.

Stk. 3. På følgende arealer skal udbringning af flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse ske ved nedfældning, jf. dog stk. 4, 6 og 10:

1) Arealer uden etablerede afgrøder til høst bortset fra arealer omfattet af § 28, stk. 3, nr. 3.

2) Arealer med fodergræs.

3) Arealer med frøgræs, for hvilke der ikke er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson.

4) Arealer, der ligger inden for 20 m fra kategori 1-natur samt lobeliesøer og højmoser omfattet af kategori 2-natur.

Stk. 4. Nedfældning kan undlades, såfremt husdyrgødningen inden eller i forbindelse med udbringningen er behandlet ved en teknik opført på Miljøstyrelsens teknologiliste med mindst samme effekt på ammoniakfordampning i forbindelse med udbringning som nedfældning på den pågældende arealtype, jf. stk. 3, nr. 1-4, jf. dog stk. 7.

Stk. 5. Den ansvarlige for driften skal ved anvendelse af en teknik opført på Miljøstyrelsens teknologiliste som erstatning for nedfældning, jf. stk. 4, have dokumentation for at have opnået en effekt svarende til nedfældning. Dokumentationen skal opbevares på bedriften i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 6. På arealer omfattet af stk. 3, nr. 1, kan nedfældning endvidere undlades, såfremt husdyrgødningen på disse arealer og på et areal på samme bedrift med vintersæd eller vinterraps i samme planperiode i perioden fra 1. februar til høst inden eller i forbindelse med udbringningen er behandlet ved en teknik eller en kombination af teknikker opført på Miljøstyrelsens teknologiliste i forhold til denne bestemmelse, jf. dog stk. 7. Følgende forudsætninger skal være opfyldt for, at bestemmelsen kan anvendes:

1) Arealet med vintersæd eller vinterraps, hvor der anvendes en teknik eller kombination af teknikker, skal have en sådan størrelse, som det fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste.

2) Den ansvarlige for driften skal inden udbringningen af husdyrgødningen på de i stk. 3, nr. 1, nævnte arealer sikre, at kommunalbestyrelsen er orienteret skriftligt om, hvilke arealer der er omfattet i den pågældende planperiode, og hvilke teknikker der anvendes.

3) Efter afslutningen af udbringning af husdyrgødning på arealer omfattet af stk. 6, nr. 1, 1. pkt., skal den ansvarlige for driften have dokumentation for, at der har været en tilstrækkelig anvendelse af teknikken eller kombinationen af teknikker, som Miljøstyrelsens teknologiliste kræver. Dokumentationen skal opbevares på bedriften i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 7. I de i stk. 1 nævnte områder kan nedfældning ikke erstattes af teknikker, der ikke har mindst samme lugtreducerende effekt som nedfældning.

Stk. 8. Udbringning af flydende husdyrgødning eller flydende affald bortset fra rodfrugtvaskevand må ikke ske med vandingskanon.

Stk. 9. Udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og affald må ikke give anledning til unødige gener.

Stk. 10. Udbringning af flydende husdyrgødning på bedrifter, som er autoriserede som økologiske i henhold til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion, er dog undtaget fra kravet om nedfældning på fodergræsmarker i stk. 3 i perioden fra 1. februar til 1. maj.

Stk. 11. Udbringning af diammoniumsulfat (svovlsur ammoniak) uden for perioden 1. februar til 1. april og udbringning af kunstgødning, som indeholder ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof), skal ske ved nedfældning, ved nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, jf. dog stk. 12.

Stk. 12. Udbringning af ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof) kan ske uden nedfældning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, såfremt der er tilsat den af ureaseinhibitorproducenten anbefalede mængde ureaseinhibitor, eller gødningen højst indeholder 6 pct. kvælstof.

Stk. 13. Bedrifter, der uden for perioden 1. februar til 1. april udbringer kunstgødning, uden nedfældning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, skal kunne dokumentere, at gødningen ikke indeholder diammoniumsulfat (svovlsur ammoniak).

Stk. 14. Bedrifter, der udbringer ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof) uden nedfældning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, skal kunne dokumentere, at den af producenten anbefalede mængde ureaseinhibitor er tilsat, eller at gødningen højst indeholder 6 pct. kvælstof.

Stk. 15. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning fra virksomheder, der sælger flydende kunstgødning, dispensere til at bedrifter kan anvende andre metoder til reduktion af ammoniakemissionen end de, der fremgår af stk. 12-14. Miljøstyrelsen kan i dispensationen til virksomheden fastsætte vilkår, herunder om tilvejebringelse af dokumentation for den ammoniakreducerende effekt inden for en fastsat tidsfrist, og vilkår, som de bedrifter, der anvender gødningen, skal overholde. Ansøgning om dispensation skal være indgivet senest den 1. januar 2020. Miljøstyrelsen kan forlænge en dispensation og ændre i vilkårene, herunder ophæve eksisterende vilkår og fastsætte nye vilkår.

§ 28. I perioden fra høst, dog senest 1. oktober, til 1. februar må der ikke udbringes flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, bundfald eller flydende affald, jf. dog stk. 2-6 og 9.

Stk. 2. I perioden fra høst til 15. oktober må der udbringes flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, bundfald og flydende affald på arealer med frøgræs, for hvilke der er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson.

Stk. 3. I perioden fra høst til 1. oktober må der udbringes flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, bundfald og flydende affald på følgende arealer:

1) Etablerede, overvintrende fodergræsmarker, herunder marker med udlæg af græs eller kløvergræs udsået senest i forbindelse med forårssåningen. Undtagelsen omfatter dog ikke arealer med udlæg af græs eller kløvergræs i majs.

2) Arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps.

3) Arealer hvor der senest 20. august etableres grøngødning med gul sennep, olieræddike eller gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer, hvor der er indgået kontrakt med en sukkerfabrik om afsætning af sukkerroerne.

Stk. 4. Arealer omfattet af stk. 3, nr. 3, kan ikke samtidig anvendes til følgende:

1) Opfyldelse af krav om efterafgrøder i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.

2) Efterafgrøder til opfyldelse af regler om etablering af efterafgrøder i medfør af anden lovgivning.

Stk. 5. I perioden fra 1. oktober til 1. februar må der udbringes rodfrugtvaskevand med i alt op til 60 kg N pr. ha og 50 mm pr. ha svarende til 500 m³ pr. ha på etablerede græsarealer, arealer med efterafgrøder af græs uden kløver udlagt i foråret i vårafgrøder undtagen majs og arealer med flerårige energiafgrøder. Arealerne må ikke ompløjes eller nedvisnes før 1. februar i den planperiode, hvor rodfrugtvaskevandet er udbragt, og arealerne må ikke gødes med anden gødning eller afgræsses efter 1. september. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse på arealer, der anvendes til udbringning af rodfrugtvaskevand.

Stk. 6. I perioden fra 1. oktober til 15. november må der udbringes grønsaft med maksimalt 20 kg N pr. ha og 40 tons saft pr. ha på etablerede græsarealer. Græsarealerne må ikke ompløjes før 1. februar.

Stk. 7. Den virksomhed, som har produceret rodfrugtvaskevandet eller grønsaften, skal skriftligt orientere kommunalbestyrelsen i de kommuner, hvor udbringningsarealerne er beliggende, om følgende:

1) Hvilke arealer, der anvendes til udbringning af rodfrugtvaskevand eller grønsaft. Orienteringen skal gives, inden udbringningen påbegyndes.

2) De udbragte mængder og kvælstofindholdet i det udbragte rodfrugtvaskevand eller grønsaft. Orienteringen skal gives, når udbringningen for den pågældende planperiode er tilendebragt.

Stk. 8. Den virksomhed, som har produceret rodfrugtvaskevandet eller grønsaften, skal opbevare kopi af orienteringsskrivelserne i 5 år og kunne forevise dem på forlangende i forbindelse med kontrol af den bedrift, på hvis arealer rodfrugtvaskevandet eller grønsaften er udbragt.

Stk. 9. På marker, der hovedsaligt er beliggende i kommuner, hvor der fra og med uge 30 og inden udgangen af uge 38 samlet set har været 30 pct. mere nedbør end klimanormalen ifølge opgørelser fra DMI for ugerne 30-38, og hvor der fra og med uge 21 og inden udgangen af uge 38 samlet set har været mere nedbør end klimanormalen ifølge opgørelser og definitioner fra DMI for ugerne 21-38, kan flydende husdyrgødning og flydende affald uanset stk. 1 udbringes indtil 15. oktober på arealer, der er omfattet af stk. 3, nr. 1 eller 2. Miljøstyrelsen annoncerer på styrelsens hjemmeside, www.mst.dk, hvilke kommuner der det pågældende år er omfattet af 1. pkt.

Stk. 10. I perioden fra høst til 20. oktober må der kun udbringes fast husdyrgødning og fast affald til arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter. Der må dog udbringes fast husdyrgødning og fast affald i perioden fra høst til etablering af grøngødning på arealer omfattet af stk. 3, nr. 3.

Stk. 11. I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast husdyrgødning, ensilagesaft, kunstgødning og fast affald.

Stk. 12. I perioden fra 1. september til 1. marts må der ikke udbringes flydende husdyrgødning og flydende affald i flerårige afgrøder uden årlig høst.

Stk. 13. I perioden fra høst til 1. november må der ikke udbringes ensilagesaft, medmindre udbringningen sker på bevoksede arealer eller på arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.

§ 29. Tilførsel af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, kunstgødning og bioaske til arealerne skal ske med en udbringningsteknik, der sikrer en ensartet fordeling.

Stk. 2. Fast husdyrgødning må ikke udbringes på arealer med etablerede afgrøder til høst, der ligger inden for 20 m fra kategori 1-natur samt lobeliesøer og højmoser omfattet af kategori 2-natur, medmindre husdyrgødningen nedbringes inden 4 timer.

Stk. 3. Husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, der udbringes på arealer uden etablerede afgrøder til høst, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 4 timer, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Kan husdyrgødningen eller den afgassede vegetabilske biomasse ikke nedbringes inden 4 timer grundet uforudsigelige omstændigheder, skal nedbringningen finde sted, så snart det er muligt.

Stk. 5. Husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand, kunstgødning, affald og bioaske må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer større end 100 m² og kystvande. Udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand, kunstgødning, affald og bioaske på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord er ikke tilladt.

Stk. 6. Husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, kunstgødning, affald og bioaske må ikke udbringes på stejle skråninger med en hældning på mere end 6° ned mod åbne vandløb, søer større end 100 m² eller kystvande inden for en afstand af 20 m fra vandløbets, søens eller kystvandets afgrænsning ved daglige vande, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. På stejle skråninger med en hældning på mellem 6° og 12° omfatter stk. 6 ikke

1) flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, flydende affald og vandige ekstrakter af bioaske, som nedfældes i parallel retning i forhold til det nærliggende vandmiljø, og

2) flydende kunstgødning.

Stk. 8. Husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand, kunstgødning, affald og bioaske må ikke udbringes på arealer, der er omfattet af § 69, stk. 1, i lov om vandløb.

§ 30. På jordbrugsvirksomheder skal den ansvarlige for driften etablere foranstaltninger til at imødegå, at jord fra harmoniarealer under normale vejrforhold eroderer til vandløb, søer større end 100 m² eller kystvande, når jordbrugsvirksomheden ifølge gødningsregnskabet for planperioden umiddelbart forud for den senest afsluttede planperiode i gennemsnit har anvendt 80 kg N eller derover pr. ha harmoniareal fra organisk gødning. For nyetablerede jordbrugsvirksomheder og jordbrugsvirksomheder, der ikke var forpligtet til at udarbejde gødningsregnskab i planperioden umiddelbart forud for den senest afsluttede planperiode, fastsættes mængden af udbragt organisk gødning til under 30 kg N pr. ha harmoniareal.

Stk. 2. Foranstaltningerne efter stk. 1 skal være egnede til at imødegå erosion af jord til vandløbet, søen eller kystvandet og skal være en af følgende:

1) Der udlægges en zone langs med vandløbets, søens eller kystvandets kant, hvor der ikke foretages jordbearbejdning i efteråret. Der kan således ikke være vintersæd.

2) Der etableres permanent græsdække i en zone langs med vandløbets, søens eller kystvandets kant.

3) Der etableres overvintrende efterafgrøder i en zone langs med vandløbets, søens eller kystvandets kant.

4) Der etableres mindre konturvolde oppe i terrænet, så vandet forhindres i at begynde at løbe ned af det skrånende terræn.

§ 31. Kommunalbestyrelsen skal meddele påbud om etablering af en af foranstaltningerne nævnt i § 30, stk. 2, såfremt kommunalbestyrelsen under normale vejrforhold konstaterer erosion af jord til et vandløb, en sø større end 100 m² eller et kystvand fra et areal, der indgår i en jordbrugsvirksomhed omfattet af § 30.

Stk. 2. Ved normale vejrforhold forstås, at døgnnedbøren i dagene omkring erosionstidspunktet ikke overskrider det landsdækkende tal for ekstremnedbørshændelser, der optræder sjældnere end hvert tyvende år. Kommunalbestyrelsen afgør på baggrund af data fra DMI, om der på tidspunktet for erosionen var normale vejforhold ved den mark, hvor erosionshændelsen er sket.

Stk. 3. Hvis påbudsmodtageren ophører med at eje eller have brugsret til et areal, der er omfattet af et påbud efter stk. 1, skal påbudsmodtageren give kommunalbestyrelsen meddelelse herom.

§ 32. Kommunalbestyrelsen skal udføre et passende antal tilsyn med overholdelsen af §§ 30 og 31 under relevante vejrforhold.

§ 33. Tilsynsmyndigheden skal meddele påbud om kalkning af marker, der modtager husdyrgødning fra smågrise, der er tildelt receptpligtig medicinsk zink, hvis

1) husdyrgødningen udbringes på marker, der tilhører den bedrift, hvor husdyrgødningen er produceret,

2) markerne er klassificeret som sandjord (JB-nr. under 5), og

3) markerne ifølge nyeste jordbundsanalyser for de pågældende marker har et gennemsnitligt reaktionstal på under 6,0, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kan den ansvarlige for driften dokumentere, at de pågældende marker er blevet kalket, efter jordbundsanalyserne er taget, må kommunalbestyrelsen ud fra de foreliggende jordbundsanalyser og den gennemførte kalkning beregne, hvorvidt reaktionstallet kan forventes at komme op på 6,0. Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at reaktionstallet kan være faldet til under 6,0, kan kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang påbyde den ansvarlige for driften at få taget nye jordbundsanalyser med henblik på at få opdaterede data vedrørende reaktionstallet.

Stk. 3. Der må maksimalt udbringes 14 kg P pr. ha harmoniareal pr. planperiode fra husdyrgødning, som stammer fra smågrise op til 25 kg, der har fået tildelt receptpligtig medicinsk zinkoxid, på marker, der tilhører den bedrift, hvor husdyrgødningen er produceret. Opgørelsen af den udbragte mængde fosfor sker efter reglerne i stk. 4.

Stk. 4. Den udbragte mængde fosfor fra husdyrgødning fra smågrise op til 25 kg, der er tildelt receptpligtig medicinsk zinkoxid, opgøres som den producerede mængde fosfor fra sådanne smågrise fratrukket den mængde fosfor i husdyrgødning fra sådanne smågrise, som indgår i eventuelt afgivet husdyrgødning. Afgivet husdyrgødnings sammensætning antages i den forbindelse at svare til den gennemsnitlige sammensætning af bedriftens producerede og modtagne organiske gødning for så vidt angår andelen af fosfor fra smågrise op til 25 kg, der er tildelt receptpligtig medicinsk zinkoxid. Den producerede mængde fosfor for smågrise op til 25 kg findes ved at dividere den faktiske fosforproduktion fra smågrisene ved den aktuelle afgangsvægt med følgende korrektionsformel: 0,0003262*afgangsvægt²+0,04511*afgangsvægt-0,3317.

Stk. 5. Husdyrgødning fra bedrifter med smågrise op til 25 kg, der er tildelt receptpligtig medicinsk zinkoxid, og som opbevares særskilt på en sådan måde, at opbevaringsanlæggets indhold af husdyrgødning fra sådanne smågrise overstiger 20 pct. af det samlede indhold i opbevaringsanlægget på udbringningstidspunktet, må ikke udbringes nærmere end 3 m fra vandløb, søer større end 100 m² og kystvande, jf. dog stk. 6, nr. 3.

Stk. 6. Ved udbringning af husdyrgødning fra bedrifter med smågrise op til 25 kg, der er tildelt receptpligtig medicinsk zinkoxid, og hvor husdyrgødningen opbevares på en sådan måde, at opbevaringsanlæggets indhold af husdyrgødning fra sådanne smågrise overstiger 40 pct. af det samlede indhold i opbevaringsanlægget på udbringningstidspunktet, skal betingelserne i nr. 1-3 overholdes, jf. dog stk. 8:

1) Husdyrgødningen må ikke udbringes hyppigere end hvert 3. år på samme areal.

2) Det samme areal må intet år modtage over 35 kg P pr. ha harmoniareal pr. planperiode fra husdyrgødning fra det pågældende eller tilsvarende opbevaringsanlæg.

3) Husdyrgødningen må ikke udbringes nærmere end 6 m fra vandløb, søer større end 100 m² og kystvande.

Stk. 7. Den ansvarlige for driften skal i form af optegnelser på kort udarbejde dokumentation for, at betingelserne i stk. 6, nr. 1 og 2, overholdes. Optegnelserne skal vise, hvor husdyrgødningen er udbragt, og dokumentationen skal indeholde beregninger af fosforindholdet. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 8. Bestemmelsen i stk. 7 finder ikke anvendelse, såfremt der i et opbevaringsanlæg med husdyrgødning fra smågrise op til 25 kg, der er tildelt receptpligtig medicinsk zinkoxid, også opbevares hele gødningsproduktionen fra den tilknyttede soproduktion.

Stk. 9. Den, der afgiver husdyrgødning fra opbevaringsanlæg, der indeholder mere end 40 pct. husdyrgødning fra smågrise op til 25 kg, der er tildelt receptpligtig medicinsk zinkoxid, til andre bedrifter, skal oplyse modtageren om, at husdyrgødningen indeholder mere end 40 pct. husdyrgødning fra sådanne smågrise. Afgiveren skal udarbejde dokumentation for, at oplysningerne er blevet meddelt. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Kapitel 11

Harmoniregler, fosforarealkrav og fosforlofter

§ 34. På en bedrift må der samlet højst udbringes husdyrgødning og anden organisk gødning i mængder svarende til 170 kg N pr. ha harmoniareal pr. planperiode, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. På en bedrift, som producerer husdyrgødning med mindst 300 kg kvælstof pr. planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg, må der samlet højst udbringes husdyrgødning og anden organisk gødning i mængder svarende til 230 kg N pr. ha harmoniareal pr. planperiode. Tilsvarende gælder for en bedrift, hvor hovedparten af afgrøderne fra dens arealer ifølge en skriftlig aftale skal afgives til og anvendes på en eller flere bedrifter omfattet af 1. pkt. På bedrifter omfattet af 1. og 2. pkt. skal betingelserne i bilag 2 overholdes.

Stk. 3. Bedrifter, der deltager i en produktionsmæssig sammenhæng med de bedrifter, som er nævnt i stk. 2, er ligeledes omfattet af bestemmelsen. Økologisk autoriserede bedrifter er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 2.

Stk. 4. Den ansvarlige for driften skal kunne dokumentere, at stk. 1 og 2 er opfyldt.

§ 35. Det beregnede fosforarealkrav må ikke overstige harmoniarealet på en jordbrugsvirksomhed. Fosforarealkravet beregnes som jordbrugsvirksomhedens samlede mængde af udbragt fosfor i organisk gødning og bioaske i planperioden divideret med det korrigerede fosforloft pr. ha tillagt jordbrugsvirksomhedens samlede forbrug af fosfor i kunstgødning i planperioden på harmoniarealerne, jf. § 40, stk. 3 og 4, divideret med et fosforloft for kunstgødning på 30 kg P pr. ha, jf. dog § 39.

Stk. 2. Det korrigerede fosforloft beregnes ud fra gennemsnitsloftet, som det er angivet i stk. 3-6, og eventuelt korrigeret i forhold til lave fosfortal angivet i Pt, jf. § 39, og andel af harmoniareal i oplande med skærpede fosforlofter, jf. § 39, stk. 3.

Stk. 3. Gennemsnitsloftet for den fosfor i organisk gødning, der forbruges eller afgives, fastsættes på følgende måde:

1) For jordbrugsvirksomheder, der ikke er omfattet af nr. 2, fastsættes gennemsnitsloftet som et vægtet gennemsnit af fosforlofterne for den producerede mængde fosfor fra jordbrugsvirksomhedens egen husdyrproduktion, modtaget husdyrgødning, modtaget anden organisk gødning og modtaget bioaske, jf. dog stk. 4.

2) For jordbrugsvirksomheder omfattet af § 34, stk. 2, fastsættes et fast gennemsnitsloft, således at fosforloftet i § 37, stk. 2, nr. 3, omfatter den producerede mængde fosfor fra jordbrugsvirksomhedens egen husdyrproduktion, modtaget husdyrgødning, modtaget anden organisk gødning og modtaget bioaske, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 4. For jordbrugsvirksomheder, som er tilknyttet et fælles biogasanlæg, fastsættes gennemsnitsloftet for den husdyrgødning, som afgives til biogasanlægget, og som ikke overstiger den producerede mængde fosfor fra jordbrugsvirksomhedens egen husdyrproduktion, udelukkende ud fra den producerede mængde fosfor fra jordbrugsvirksomhedens egen husdyrproduktion. Den producerede mængde fosfor, som er afgivet til biogasanlægget, indgår ikke i fastsættelsen af gennemsnitsloftet for jordbrugsvirksomheden.

Stk. 5. For jordbrugsvirksomheder omfattet af § 34, stk. 2, hvor fosfor fra organisk gødning modtaget fra andre jordbrugsvirksomheder end jordbrugsvirksomheder omfattet af § 34, stk. 2, og modtaget fosfor fra fælles biogasanlæg udover den producerede og leverede mængde fosfor fra jordbrugsvirksomhedens egen husdyrproduktion udgør mere end 50 pct. af den mængde fosfor, som er produceret på jordbrugsvirksomheden i den pågældende planperiode, fastsættes gennemsnitsloftet som et vægtet gennemsnit af fosforlofterne for den producerede mængde fosfor fra jordbrugsvirksomhedens egen husdyrproduktion, modtaget husdyrgødning, modtaget anden organisk gødning og modtaget bioaske.

Stk. 6. Gødning fra jordbrugsvirksomhedens egen husdyrproduktion, jf. stk. 5, er omfattet af fosforlofterne i § 37, stk. 2, nr. 1-4, og er for så vidt angår husdyrgødning fra kvæg omfattet af fosforloftet i § 37, stk. 2, nr. 4.

Stk. 7. Den ansvarlige for driften skal kunne dokumentere, at stk. 1-6 er opfyldt.

§ 36. På bedrifter, som ikke er jordbrugsvirksomheder, må der maksimalt udbringes følgende mængder gødning pr. planperiode:

1) 30 kg P pr. ha harmoniareal fra husdyrgødning, anden organisk gødning og bioaske.

2) 15 kg P pr. ha skov, som er omfattet af definitionen af afgrødekode 581-594 eller 602-605.

Stk. 2. Tilsynet med overholdelsen af stk. 1 varetages af kommunalbestyrelsen ud fra oplysninger om dyreholdet, landbrugsarealerne og dokumenterede oplysninger om modtaget og afgivet husdyrgødning, anden organisk gødning og bioaske.

Fastsættelsen af fosforlofter

§ 37. Ved beregningen af gennemsnitsloftet for den gødning, der forbruges og afgives, jf. § 35, stk. 3-6, anvendes de fosforlofter, der fremgår af stk. 2.

Stk. 2. Fosforloftet for den producerede mængde husdyrgødning på jordbrugsvirksomheden og for den modtagne mængde anden organisk gødning er følgende:

1) For husdyrgødning fra fjerkræ og kødædende pelsdyr:

a) 43 kg P pr. ha i planperioden 2018/2019.

b) 35 kg P pr. ha i planperioderne 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022.

2) For husdyrgødning fra slagtesvin:

a) 39 kg P pr. ha i planperioderne 2018/2019 og 2019/2020.

b) 35 kg P pr. ha i planperioderne 2020/2021 og 2021/2022.

3) For husdyrgødning fra søer og smågrise og jordbrugsvirksomheder omfattet af § 34, stk. 2, 35 kg P pr. ha i planperioderne 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022.

4) For husdyrgødning fra kvæg fra jordbrugsvirksomheder, der ikke er omfattet af § 34, stk. 2, 30 kg P pr. ha i planperioderne 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022.

5) For andre organiske gødningstyper end de, der er nævnt i nr. 1-4, for vegetabilsk biomasse og for bioaske 30 kg P pr. ha i planperioderne 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022.

Stk. 3. Hvis jordbrugsvirksomheden har en andel af sine harmoniarealer i områder, der fremgår af bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter, skal samme andel af jordbrugsvirksomhedens samlede harmoniarealer anvendes i beregningen af fosforloftet for virksomhedens producerede husdyrgødning og modtagne husdyrgødning og anden organisk gødning. For denne andel af jordbrugsvirksomhedens producerede og modtagne mængder af gødning fastsættes et fosforloft på 30 kg P pr. ha. Jordbrugsvirksomhedens harmoniareal i de enkelte oplande opgøres på baggrund af den planlægning, jordbrugsvirksomheden skal foretage i planperioden, jf. § 41 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag. Det antages i den forbindelse, at den anvendte organiske gødning er fordelt ensartet på hele virksomhedens harmoniareal.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 omfatter ikke jordbrugsvirksomheder, der er omfattet af § 34, stk. 2.

Stk. 5. Husdyrgødning, anden organisk gødning og bioaske som modtages fra en anden jordbrugsvirksomhed tilknyttes det gennemsnitsloft, som afgiveren har oplyst.

Stk. 6. For fælles biogasanlæg og forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, fastsættes gennemsnitsloftet for den afgivne gødning ud fra det vægtede gennemsnitsloft for de modtagne mængder af husdyrgødning, affald og øvrige typer organisk gødning i den forrige planperiode, således at det præcise gennemsnitsloft kan fastlægges umiddelbart i alle aftaler i en given planperiode. For fælles biogasanlæg og forarbejdningsanlæg, der ikke leverede gødning i den forrige planperiode, fastlægges gennemsnitsloftet ud fra det vægtede gennemsnitsloft for de forventede tilførte mængder.

Stk. 7. Ved ophør af en jordbrugsvirksomhed inden udløbet af en planperiode, eller hvis lagerforskydninger udgør mere end 75 pct. af den udbragte mængde fosfor fra organisk gødning eller bioaske, tilknyttes gennemsnitsloftet fra forrige planperiode alle lagre og hele den forbrugte mængde i relation til den organiske gødning eller bioaske, som overtages af andre jordbrugsvirksomheder.

Stk. 8. Fosforloftet, jf. stk. 2, nr. 2, gælder for svin, der er indberettet som slagtesvin i gødningsregnskabet, jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, medmindre de er angivet med en indgangsvægt under 25 kg.

Oplysningskrav ved overførsel af gødning

§ 38. Jordbrugsvirksomheder, der afgiver husdyrgødning, anden organisk gødning eller bioaske, skal oplyse modtageren om den overførte mængde fosfor og gennemsnitsloftet efter § 35, stk. 3, for den afgivne gødning, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis aftalen om overførsel af gødning indgås i løbet af planperioden, kan det oplyste gennemsnitsloft være op til 1 kg P pr. ha højere end gennemsnitsloftet efter § 35, stk. 3.

Korrektion af fosforloft

§ 39. Jordbrugsvirksomheden kan hæve fosforloftet, jf. § 37, stk. 1, fosforloftet på 30 kg P pr. ha, jf. § 37, stk. 3, og fosforloftet for kunstgødning, jf. § 35, stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Det gennemsnitlige fosfortal, jf. stk. 2, på jordbrugsvirksomhedens harmoniarealer er under 4,0.

2) På jordbrugsvirksomheden foreligger der fosfortal for samtlige af jordbrugsvirksomhedens harmoniarealer, jf. dog stk. 4.

3) Det gennemsnitlige fosfortal er resultater af jordprøver, som ikke er ældre end 5 år ved starten på den planperiode, hvor fosforloftet ønskes korrigeret.

4) Der foreligger som minimum én jordprøve for hver påbegyndt 5 ha harmoniareal og som minimum én jordprøve for hver mark, som indgår i jordbrugsvirksomhedens harmoniarealer.

Stk. 2. Jordbrugsvirksomhedens gennemsnitlige fosfortal er det vægtede gennemsnit af markernes gennemsnitlige fosfortal baseret på samtlige af jordbrugsvirksomhedens jordprøver fra den seneste prøvetagning på markerne, som er taget senest 1. februar i den planperiode, hvor fosforloftet ønskes korrigeret, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Jordbrugsvirksomheden kan vælge at anvende jordprøver, der er taget efter 1. februar i den planperiode, hvor fosforloftet ønskes korrigeret, og frem til 31. marts i den efterfølgende planperiode.

Stk. 4. Fosforlofterne kan hæves i henhold til følgende kriterier:

1) Fosforloftet kan hæves med 1 kg P pr. ha harmoniareal for hver påbegyndt 0,5 Pt enheder under Pt 4,0 i intervallet 3,0-4,0.

2) Fosforloftet hæves med yderligere 2 kg P pr. ha harmoniareal for hver påbegyndt 0,25 Pt enheder under 3,0.

Stk. 5. Fosfortal på marker med JB-nr. 11 eller 12 kan ikke indgå i beregningen af det gennemsnitlige fosfortal.

Stk. 6. Fosforloftet kan maksimalt hæves med 14 kg P pr. ha harmoniareal pr. planperiode, og det korrigerede fosforloft må ikke overstige 45 kg P pr. ha harmoniareal pr. planperiode, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. På jordbrugsvirksomheder med marker med JB-nr. 11 eller 12 korrigeres forøgelsen af fosforloftet, jf. stk. 1, med en faktor fastsat som antal ha af jordbrugsvirksomhedens harmoniarealer, som ikke er marker med JB-nr. 11 eller 12, divideret med det samlede harmoniareal.

Beregning af mængden af gødning udbragt på harmoniarealer

§ 40. Mængden af udbragt husdyrgødning, anden organisk gødning og bioaske, jf. § 34, stk. 1 og 2, og § 35, stk. 1, beregnes ud fra den producerede mængde korrigeret for lagerforskydninger primo og ultimo i den pågældende planperiode samt den mængde, der er afgivet og modtaget i løbet af planperioden. Gødning afsat af græssende dyr medregnes som udbragt, såfremt det afsættes på arealer, der kan medregnes som harmoniarealer, jf. stk. 2.

Stk. 2. Harmoniarealer opgøres for hver planperiode. Harmoniarealer er arealer med de afgrøder, som er nævnt i § 26, stk. 1, 3. pkt., og hvor husdyrgødning må anvendes, og hvor husdyrgødning under normale omstændigheder kan udbringes. Hvis der er stor afstand fra harmoniarealerne til opbevaringsanlægget for husdyrgødningen, kan tilsynsmyndigheden kræve dokumentation for, at arealerne reelt indgår i fordelingen af husdyrgødningen. Arealer, der i henhold til en anden arealbaseret tilskudsordning for miljøvenligt landbrug eller miljø- og klimavenligt landbrug under et af landdistriktsprogrammerne end økologisk arealtilskud ikke må tilføres gødning eller kun må tilføres en nærmere fastlagt mængde gødning udover den gødning, dyrene afsætter på arealet, er ikke harmoniarealer.

Stk. 3. Mængden af udbragt fosfor i kunstgødning og bioaske på harmoniarealerne beregnes som den udbragte mængde fosfor i kunstgødning og bioaske på hele jordbrugsvirksomheden, jf. dog stk. 4 og 6.

Stk. 4. En jordbrugsvirksomhed kan fratrække følgende mængder af fosfor fra kunstgødning og bioaske, der er anvendt på arealer, som ikke medregnes som harmoniarealer, i virksomhedens forbrug af fosfor:

1) For kunstgødning og bioaske, som er forbrugt i drivhuse, planteskoler, lukkede systemer, planteskolekulturer og containerpladser, vedplanter o.lign. fastsættes den mængde fosfor, som skal fratrækkes ved beregningen af den forbrugte mængde fosfor, som det dyrkede areal angivet i ha med mindst to decimaler ganget med fosfornormen for den pågældende afgrøde under anvendelse af de fosfornormer, der fremgår af stk. 5.

2) For kunstgødning og bioaske, som er forbrugt ved dyrkning af mindst fire hold grøntsager på friland på samme areal inden for samme planperiode, fastsættes den mængde fosfor, som skal fratrækkes ved beregningen af den forbrugte mængde fosfor, som det dyrkede areal angivet i ha med mindst to decimaler ganget med en fosfornorm på 60 kg P pr. ha pr. planperiode.

3) For fosfor udbragt på arealer i skove med en retningsgivende norm for fosfor fastsættes den mængde fosfor, som skal fratrækkes ved beregningen af den forbrugte mængde fosfor, som det dyrkede areal angivet i ha med mindst to decimaler ganget med en fosfornorm på 15 kg P pr. ha pr. planperiode.

4) Fosfor udbragt på arealer med afgrøder, som er omfattet af en kvælstofnorm ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium i henhold til retningslinjer udstedt af Landbrugsstyrelsen for den pågældende planperiode, og som ikke er omfattet af nr. 1 eller 2. Det antages, at den forbrugte mængde fosfor i kunstgødning og bioaske er fordelt ensartet på hele arealet med afgrøder, som er omfattet af en gødskningsnorm, jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium i henhold til retningslinjer udstedt af Landbrugsstyrelsen for den pågældende planperiode, og som ikke er omfattet af nr. 1 eller 2.

Stk. 5. Ved beregning af fosforforbrug efter stk. 4, nr. 1, anvendes følgende fosfornormer:

1) Tomat (drivhus): 500 kg P pr. ha.

2) Agurk (drivhus): 450 kg P pr. ha.

3) Salat (drivhus): 150 kg P pr. ha.

4) Grøntsager andre end nr. 1-3 (drivhus) og potteplanter (drivhus): 140 kg P pr. ha.

5) Snitblomster og snitgrønt (drivhus): 160 kg P pr. ha.

6) Planteskolekulturer (stauder og vedplanter til videresalg) og enårige småplanter (drivhus) samt containerpladser: 60 kg P pr. ha.

7) Lukket system med enårige, stauder eller vedplanter samt svampe, champignon: udbragt mængde P pr. ha.

Stk. 6. For hver 3 tons halm, som jordbrugsvirksomheden fra den 1. juli i den foregående planperiode til den 31. juni i den indeværende planperiode leverer til et fyringsanlæg, kan jordbrugsvirksomheden trække 3 kg P pr. ha fra forbruget af fosfor, jf. dog stk. 7. Den leverede mængde halm korrigeres for vandindhold og fastsættes ud fra et basisindhold på 17 pct. vand. Det er en betingelse, at fyringsanlægget i den indeværende planperiode har leveret en mængde bioaske til jordbrugsvirksomheden, som mindst svarer til produktionen af bioaske fra den mængde halm, som jordbrugsvirksomheden har leveret.

Stk. 7. En jordbrugsvirksomhed kan maksimalt fratrække fosfor svarende til 3 kg pr. ha harmoniareal, som jordbrugsvirksomheden i den foregående planperiode har dyrket med korn eller raps.

Stk. 8. Der skal foreligge dokumentation for fyringsanlæggets modtagelse af halm, herunder mængde og dato, fra jordbrugsvirksomheden og for jordbrugsvirksomhedens modtagelse af bioaske fra fyringsanlægget. Jordbrugsvirksomheden skal opbevare dokumentationen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.

Dokumentation for afgivelse af husdyrgødning

§ 41. Hvis en bedrift har en større mængde husdyrgødning til rådighed, herunder husdyrgødning modtaget fra andre bedrifter, end der må udbringes på bedriftens areal, jf. §§ 34 og 35, skal der foreligge dokumentation for, at den overskydende husdyrgødning er deklareret som forarbejdet husdyrgødning, er eksporteret eller er modtaget af

1) en jordbrugsvirksomhed,

2) et fælles biogasanlæg,

3) et forarbejdningsanlæg,

4) et forbrændingsanlæg eller

5) et brændingsanlæg.

Kapitel 12

Anmelderegler

§ 42. Etablering af fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg, anlæg til opbevaring af afgasset vegetabilsk biomasse og ensilageopbevaringsanlæg samt beholderbarrierer skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Udvidelse eller ændring af fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg, anlæg til opbevaring af afgasset vegetabilsk biomasse og ensilageopbevaringsanlæg, der indebærer ændringer i forhold til de i stk. 2 nævnte oplysninger, skal også anmeldes til kommunalbestyrelsen. For fast placerede husdyranlæg med tilhørende dyrehold, der er etableret før 1. august 2017, skal der desuden ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen, første gang dyreholdet udvides eller ændres den 1. august 2017 eller senere.

Stk. 2. Anmeldelsen af fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg, anlæg til opbevaring af afgasset vegetabilsk biomasse og ensilageopbevaringsanlæg skal indeholde dokumentation for, at de i §§ 9-23 nævnte krav til indretning, herunder styrke, tæthed og bestandighed, opfyldes, samt oplysning om, at anlægget placeres i overensstemmelse med reglerne i §§ 5, 6 og 8 samt for så vidt angår husdyrbrug også §§ 6-8 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., herunder ved angivelse på kort eller fremlæggelse af dispensation fra kommunalbestyrelsen. Anmeldelsen skal herudover indeholde følgende oplysninger om anmeldte og eksisterende anlæg på ejendommen, som ikke er givet til kommunalbestyrelsen i forbindelse med tidligere anmeldelser m.v.:

1) Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende):

a) Dyrearter og -typer.

b) Produktionsarealets størrelse i m².

c) Staldsystem.

d) Målfaste tegninger, herunder relevante bygge- og konstruktionstegninger.

2) Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.) og anlæg til opbevaring af afgasset vegetabilsk biomasse:

a) Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger m.v.

b) Eventuelle driftsforskrifter m.v.

3) Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.):

a) Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger.

b) Eventuelle driftsforskrifter m.v.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. Etableringen, udvidelsen eller ændringen må først påbegyndes 2 uger efter kommunalbestyrelsens modtagelse af anmeldelsen. Har kommunalbestyrelsen forinden gjort indsigelse, må etableringen, udvidelsen eller ændringen først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse herom.

Stk. 5. Kræver etableringen, udvidelsen eller ændringen godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller anmeldelse efter afsnit IV i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, skal en ansøgning eller anmeldelse i stedet med relevante oplysninger efter stk. 2 indgives efter reglerne i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

§ 43. Etablering, udvidelse eller ændring af et hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler og hundepensioner, der ikke er omfattet af krav om anmeldelse efter § 42, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om hundeholdets størrelse, herunder om et eventuelt hundehold på ejendommen i forvejen. Anmeldelsen skal desuden indeholde oplysning om, at hundeholdet placeres i overensstemmelse med reglerne i § 5, herunder ved angivelse på kort eller fremlæggelse af dispensation fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. Etableringen eller udvidelsen må først ske 2 uger efter kommunalbestyrelsens modtagelse af anmeldelsen. Har kommunalbestyrelsen forinden gjort indsigelse, må etableringen, udvidelsen eller ændringen først ske, når kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse herom.

Kapitel 13

Indretning og drift af pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr m.v.

§ 44. Husdyranlæg til kødædende pelsdyr skal være indrettet og konstrueret således,

1) at det undgås, at gødning og nedbør sammenblandes,

2) at der ikke står vand i en eller flere pelsdyrhaller eller mellem pelsdyrhallerne,

3) at området under burene holdes tørt, og

4) at spild fra vandingssystemet ikke giver anledning til afstrømning eller nedsivning af gødningsstoffer.

Stk. 2. I husdyranlæg til kødædende pelsdyr skal der være et halmlag under burene, dog ikke i forbindelse med udmugning af halm efter § 47. Halmlaget skal sikres ved, at dyrene altid har adgang til halm.

Stk. 3. Gødningsrender i husdyranlæg til andre kødædende pelsdyr end ræve, skal have en bredde på mindst 28 cm.

Stk. 4. Der må ikke på en pelsdyrfarm drænes eller etableres faskiner i tilknytning til pelsdyrhaller uden kommunalbestyrelsens tilladelse til afledning af spildevand efter reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer overtrædelse af stk. 1, kan kommunalbestyrelsen

1) påbyde, at der inden for en nærmere fastsat frist opsættes tagrender på pelsdyrhallerne, og

2) lade påbudte foranstaltninger efter nr. 1 udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

§ 45. En pelsdyrfarm skal være indrettet med et areal til at rense foderrekvisitter efter § 49, stk. 3.

Stk. 2. Arealet skal være uigennemtrængeligt for fugt og have afløb, der føres til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8.

Stk. 3. Kravet efter stk. 1 gælder ikke, hvis der udelukkende anvendes tørfoder.

§ 46. Der skal omkring en pelsdyrfarm etableres og konstant vedligeholdes et beplantningsbælte af træer, buske eller lignende vegetation ifølge en udarbejdet beplantningsplan, som kommunalbestyrelsen skal godkende, i følgende tilfælde:

1) Etablering, udvidelse eller ændring af en farm med åbne pelsdyrhaller.

2) Fysisk lovliggørelse af en farm med åbne haller, hvor der ikke omkring denne farm senest den 31. december 2016 er etableret og herefter er vedligeholdt et læhegn af mindst 3 rækker træer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved fastsættelse af beplantningsplan tage hensyn til, hvis en pelsdyrfarm er lovligt etableret med en afstand til offentlig vej, privat fællesvej eller naboskel, der er mindre end 5 m.

Stk. 3. Kravet om beplantning efter stk. 1 gælder ikke inden for områder, der ved lokalplan udelukkende er udlagt til pelsdyrområder. Der skal dog etableres og konstant vedligeholdes en beplantning rundt om det udlagte pelsdyrområde under hensyn til kriterierne i stk. 1.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere helt eller delvist fra kravet om beplantning efter stk. 1, i det omfang der uden beplantning ikke er synlig indsigt til en pelsdyrfarm.

§ 47. Der skal renses og rengøres på en pelsdyrfarm efter de nærmere regler i stk. 2-5.

Stk. 2. Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen. Rensning inde i bure med avlstæver og små unger kan undlades i perioden fra 25. april til 1. juli. I pelsdyrhaller til ræve kan rensning inde i bure med avlstæver og små unger dog undlades i perioden fra 25. april til 15. juli. Der må ikke i burene eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt. Pelsdyrhaller, bure og redekasser skal i øvrigt rengøres én gang årligt.

Stk. 3. Brugte hvalpenet skal renses for gødningsrester m.v. på et areal, der er uigennemtrængeligt for fugt. Arealet skal være indrettet med afløb til en beholder for flydende husdyrgødning eller mulighed for opsamling af den flydende husdyrgødning, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis brugte hvalpenet ikke kan renses straks efter brug, skal de placeres på areal som nævnt i stk. 3, indtil de kan renses. For at forebygge, at fluer kan udvikles i eller få adgang til hvalpenettene, skal disse straks overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale eller opbevares i vand i beholdere på arealet.

Stk. 5. Der skal renses i, under og omkring gødningsrenderne, herunder kanterne af gødningsrenderne, og gødningsrenderne skal tømmes mindst én gang om ugen i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst én gang hver anden uge i perioden fra 1. november til 15. april. Frekvenser for rensning og tømning af gødningsrender kan alene afviges, hvis tømning og rensning er umuliggjort af hård frost. Dog skal det i alle tilfælde sikres, at der ikke fra gødningsrenderne sker overløb af gylle og gødning.

Stk. 6. I husdyranlæg til kødædende pelsdyr uden gødningsrender skal al halmen under burene muges ud mindst én gang om ugen i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst én gang hver anden uge i perioden fra 1. november til 15. april. I husdyranlæg til kødædende pelsdyr med gødningsrender skal al halmen under burene muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april.

Stk. 7. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at den rensning eller rengøring m.v., der skal ske på en pelsdyrfarm efter stk. 1-5, mangler eller er mangelfuld, eller hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at manglende eller mangelfuld rensning eller rengøring m.v. på en pelsdyrfarm medfører, at nabobeboelse i væsentligt omfang generes af lugt fra pelsdyrfarmen, kan kommunalbestyrelsen

1) påbyde, at der skal føres logbog med angivelse af dato og metoder til rensning og rengøring m.v. efter stk. 1-5,

2) påbyde, at der inden for nærmere fastsatte frister og på nærmere bestemte steder på pelsdyrfarmen skal renses og rengøres m.v. efter stk. 1-5, herunder at gødningsrender skal renses og tømmes, eller at al halmen under burene skal muges ud, med hyppigere frekvenser end fastsat i stk. 1-5, eller

3) lade påbudte foranstaltninger efter nr. 2 udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

§ 48. Det skal på pelsdyrfarme effektivt forebygges, at fluer udvikles via æg-, larve- og puppestadier, og fluer skal effektivt bekæmpes i overensstemmelse med Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme, udarbejdet af Aarhus Universitet.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at den forebyggelse eller bekæmpelse af fluer, der skal ske på en pelsdyrfarm efter stk. 1 mangler eller er mangelfuld, eller hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at manglende eller mangelfuld forebyggelse eller bekæmpelse af fluer på en pelsdyrfarm medfører, at nabobeboelse i væsentligt omfang generes af fluer fra pelsdyrfarmen, kan kommunalbestyrelsen påbyde følgende:

1) At der skal føres logbog med angivelse af dato samt metoder og midler til at forebygge og bekæmpe fluer efter stk. 1.

2) At der inden for nærmere fastsatte frister og nærmere bestemte steder på pelsdyrfarmen og for at bryde cyklus for udvikling af fluer skal

a) renses og rengøres m.v. efter § 47, stk. 1-5, herunder at gødningsrender skal renses og tømmes, eller at al halmen under burene skal muges ud, med hyppigere frekvenser end fastsat i § 47, stk. 1-5,

b) vandes med larvicider (larvebekæmpelsesmidler), eller

c) ske udskiftning af gruslaget under burene, hvis det konstateres, at fluer på larve- eller puppestadiet i stort antal befinder sig nede i gruslaget, og idet det udskiftede grus skal håndteres på samme måde som dybstrøelse efter reglerne i kapitel 6.

3) At lade påbudte foranstaltninger efter nr. 2, litra a, b eller c, udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

§ 49. Foder skal opbevares i lukkede siloer, containere eller fodervogne.

Stk. 2. Proteinindholdet af omsættelig energi i foderet må ikke overstige gennemsnitligt 31 pct. i uge 30-47.

Stk. 3. Foderrekvisitter skal renses omhyggeligt efter brug.

§ 50. Det er forbudt at fremstille foder på en pelsdyrfarm, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. På baggrund af en forudgående ansøgning kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra forbuddet efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte som vilkår for en dispensation, at foderet alene fremstilles til eget forbrug på farmen, og at selve fremstillingen samt oprydningen og rensningen efter fremstillingen skal ske hygiejnisk forsvarligt. Kommunalbestyrelsen skal ved meddelelse af en dispensation tillige gøre opmærksom på, at spild af råvarer m.v. ved fremstillingen skal opsamles og håndteres efter EU’s regler for animalske biprodukter.

Stk. 3. Uanset om kommunalbestyrelsen har meddelt en dispensation efter stk. 2, er det forbudt at transportere eget fremstillet foder mellem to eller flere pelsdyrfarme, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. På baggrund af en forudgående ansøgning kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra forbuddet efter stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte som vilkår for en dispensation, at foderet kun må transporteres mellem to eller flere pelsdyrfarme, der kan henføres til én og samme ejer eller driftsansvarlige.

§ 51. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning tillade, at fast gødning fra pelsdyr, der er konstateret inficeret med plasmacytose, oplagres i marken, når den samlede dyrebestand på en farm, der er inficeret med plasmacytose, saneres, og opbevaring af gødningen på møddingplads herefter ikke er mulig efter reglerne i kapitel 6.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 meddeles som gældende fra det tidspunkt, hvor pelsdyr på farmen findes inficeret med plasmacytose, til det tidspunkt, hvor sanering, rengøring, desinfektion og fri-testning af farmen har fundet sted.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens tilladelse til oplagring i marken efter stk. 1 og 2 skal være ledsaget af vilkår af hensyn til formålet i § 13, stk. 3, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen skal herunder som minimum fastsætte vilkår om, at

1) gødningen skal tilsættes halm, således at tørstofprocenten er mindst 30 ved udlægningen i markmøddingen,

2) markmøddingen skal indrettes med en bund af presset halm på mindst 10 cm tykkelse,

3) markmøddingen skal straks ved oplagring i marken og herefter konstant overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale, og

4) markmøddingen skal placeres således, at den overholder afstandskravene efter § 6, stk. 1.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning tillade, at resthalm, hvoraf husdyrgødning fra plasmacytose-inficerede pelsdyr er frasepareret og er ført til opbevaring som fast husdyrgødning efter kapitel 6 og opbevaring som flydende husdyrgødning efter kapitel 8, afbrændes på farmen eller farmens arealer, når den samlede dyrebestand på en farm med plasmacytose-inficerede pelsdyr saneres, og veterinære hensyn taler imod at transportere den plasmacytose-inficerede resthalm til forbrænding på forbrændingsanlæg. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen til afbrænding af resthalm på farmen eller farmens arealer, herunder vilkår om afstandskrav.

Kapitel 14

Administrative bestemmelser

§ 52. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 53. For tilsyn, håndhævelse m.v. gælder kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og reglerne i kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge sit tilsyn efter kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. således, at det mindst hvert 6. år påses, at reglerne i denne bekendtgørelses kapitel 6 om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald overholdes på ejendomme, der ikke er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn efter bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen udfører tilsynet med, at reglerne i § 29, stk. 8, og kapitel 11 bortset fra § 36 overholdes.

§ 54. §§ 5-29 og 44-51 om krav til placering, indretning og drift af anlæg m.v. kan fraviges, i det omfang anlægget m.v. i stedet overholder nærmere angivne driftsforskrifter i landbrugets byggeblade, som er godkendt af Miljøstyrelsen senest den 31. juli 2018. Byggeblade, der er godkendt af Miljøstyrelsen, findes på styrelsens hjemmeside, www.mst.dk.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan dispensere fra reglerne i §§ 5-51 til forsøgs-, test-, -udviklings- og demonstrationsprojekter med henblik på udvikling af miljøteknologi og -teknikker til landbrugsdrift.

§ 55. En dispensation efter § 5, stk. 4-7, § 6, stk. 7, § 7, stk. 3, § 8, stk. 2, § 13, stk. 3, § 46, stk. 4, § 50, stk. 2 eller 4, § 51, stk. 1 eller 4, eller § 54, stk. 2, eller en ret ifølge en anmeldelse efter § 42 eller efter bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at dispensationen er meddelt eller det anmeldte kan påbegyndes, jf. § 42, stk. 4. Hvis en del af dispensationen eller retten ifølge en anmeldelse ikke er udnyttet, bortfalder dispensationen eller retten for denne del.

Stk. 2. En dispensation eller en ret ifølge en anmeldelse anses for udnyttet, når det ansøgte eller anmeldte faktisk er gennemført.

Kapitel 15

Straffebestemmelser

§ 56. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) etablerer, udvider eller ændrer anlæg eller dyrehold i strid med § 5, stk. 1-3, § 6, stk. 1 og 2, eller § 8, stk. 1,

2) overtræder vilkår i dispensationer og tilladelser meddelt efter § 5, stk. 4-7, § 6, stk. 7, 2. pkt., § 7, stk. 3, 1. pkt., § 8, stk. 2, § 13, stk. 3, § 46, stk. 4, § 50, stk. 2 eller 4, § 51, stk. 1 eller 4, eller § 54, stk. 2,

3) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 6, stk. 8, § 20, stk. 2 og 3, § 22, stk. 11, 1. pkt., § 31, stk. 1, § 33, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., § 44, stk. 5, nr. 1, § 47, stk. 7, nr. 1 eller 2, eller § 48, stk. 2, nr. 1 eller 2,

4) etablerer, udvider eller ændrer folde i strid med § 7, stk. 1,

5) placerer fodertrug, vandtrug og lignende i strid med § 7, stk. 2,

6) etablerer, udvider, ændrer eller driver husdyranlæg, løbegårde og lignende arealer, der er indrettet i strid med § 9,

7) undlader at flytte ikke fast placerede husdyranlæg i henhold til § 10, stk. 1, 1. pkt.,

8) placerer ikke fast placerede husdyranlæg i strid med § 10, stk. 1, 2. pkt.,

9) undlader at føre årlige optegnelser over placering af ikke fast placerede anlæg i henhold til § 10, stk. 3,

10) har utilstrækkelig kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg m.v. i henhold til § 11, eller undlader at dokumentere og opbevare dokumentation for ændringer, som har indflydelse på kapaciteten, i henhold til § 12,

11) oplagrer, opbevarer eller undlader at overdække fast husdyrgødning og bundfald i henhold til § 13, stk. 1 eller 4, eller § 14,

12) placerer markmøddinger eller anvender markmøddinger, som er placeret i strid med afstandskravene i § 13, stk. 4,

13) indretter møddinger i strid med § 14,

14) opbevarer og placerer oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med en tørstofprocent på mindst 30 eller derover og forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 26 eller derover i strid med § 15, stk. 1, 2 eller 4,

15) undlader at føre og opbevare årlige optegnelser over oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med en tørstofprocent på 30 eller derover og forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 26 eller derover i henhold til § 15, stk. 5,

16) undlader at overdække møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med en tørstofprocent på 30 eller derover og forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 26 eller derover med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning, jf. § 16, stk. 1,

17) indretter ensilageopbevaringsanlæg eller opbevarer ensilage i strid med § 17, stk. 1, 2 eller stk. 3, nr. 1, eller § 18,

18) undlader at fjerne ensilagerester, jf. § 17, stk. 3, nr. 2,

19) anvender ammoniak til ludning af halm i strid med § 19,

20) benytter beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand, hvis udførelse eller dimensionering er i strid med § 20, stk. 1,

21) benytter beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, som ikke er udstyret med et alarmsystem, terrænændring eller beholderbarriere i henhold til § 21, stk. 1-5,

22) undlader at afvikle beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning i henhold til § 21, stk. 6, 2. pkt.,

23) benytter beholdere for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, som ikke er forsynet med fast eller tæt overdækning i henhold til § 22, stk. 1-4, undlader at reetablere en overdækning, der er konstateret defekt, jf. § 22, stk. 5, eller undlader at udføre egenkontrol i henhold til § 22, stk. 6-8 eller 10,

24) indretter eller benytter beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning eller udstyr i forbindelse med beholderen i strid med § 23,

25) indretter eller benytter afløb m.v. i strid med § 9, stk. 2, 2. pkt., § 14, stk. 1, 2. pkt., eller § 18, stk. 1, 2. pkt.,

26) driver anlæg i strid med § 24,

27) undlader at renholde eller vedligeholde de i kapitel 4-8 nævnte anlæg i overensstemmelse med § 25,

28) anvender husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand, affald eller kunstgødning i strid med § 26, stk. 1, § 27, stk. 1-4, 6-9 eller 11,

29) undlader at dokumentere og opbevare dokumentation i henhold til § 27, stk. 5, eller § 28, stk. 7 eller 8,

30) anvender husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand, affald, kunstgødning eller bioaske i strid med § 28, stk. 1-3, stk. 9, 1. pkt., eller stk. 10-12, eller § 29, stk. 1-6 eller 8, eller § 33, stk. 3-6 eller 8,

31) anvender rodfrugtvaskevand i strid med § 28, stk. 5,

32) anvender grønsaft i strid med § 28, stk. 6,

33) udbringer husdyrgødning, anden organisk gødning eller bioaske i strid med § 34, stk. 1 og 2, eller § 36, stk. 1, eller har et beregnet fosforarealkrav, der overstiger jordbrugsvirksomhedens harmoniareal, jf. § 35, stk. 1, 1. pkt.,

34) undlader at dokumentere i henhold til § 34, stk. 4, § 35, stk. 7, eller § 41,

35) påbegynder bygge- og anlægsarbejder ved et af de i kapitel 3-8 eller 13 nævnte anlæg eller driver dette uden at have foretaget anmeldelse i henhold til § 42, jf. § 91, stk. 1, nr. 5, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,

36) etablerer, udvider eller ændrer et hundehold eller driver dette uden at have foretaget anmeldelse i henhold til § 43,

37) indretter eller driver pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr m.v. i strid med § 44, stk. 1-4, § 45, stk. 1 eller 2, § 46, stk. 1 eller stk. 3, 2. pkt., § 47, stk. 1-6, eller § 48, stk. 1,

38) opbevarer eller anvender foder i strid med § 49, stk. 1 eller 2,

39) undlader at rense foderrekvisitter i henhold til § 49, stk. 3, eller

40) fremstiller eller transporterer foder i strid med § 50, stk. 1 eller 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade eller fremkaldt fare for skade på natur, dyr, planter, landskaber eller mennesker, eller de øvrige interesser, som lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. tilsigter at beskytte, jf. § 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., herunder luft, vand, jord og undergrund, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 16

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

§ 57. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 27, stk. 11-14, træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. og bekendtgørelse nr. 116 af 23. januar 2019 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. ophæves.

Stk. 4. Kapitel 12-14 og § 84, stk. 1, nr. 27-36, i bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning ensilage m.v. finder fortsat anvendelse for forhold, der vedrører planperioden 2018/2019.

§ 58. For virksomheder, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden har en godkendelse efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i lov om husdyrbrug og om anvendelse af husdyrgødning m.v., træder bekendtgørelsens bestemmelser i stedet for godkendelsens eller tilladelsens vilkår, i det omfang bekendtgørelsens bestemmelser er mere vidtgående end vilkårene.

Stk. 2. Afgørelser, som er truffet i medfør af regler, nævnt i stk. 1, samt tidligere bekendtgørelser om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., eller tidligere bekendtgørelser om pelsdyrfarme m.v., bevarer deres gyldighed, jf. dog stk. 1, indtil der efter denne bekendtgørelse, lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller lov om husdyrbrug og om anvendelse af gødning m.v. træffes nye afgørelser eller bestemmes andet.

§ 59. Hvis der senest den 31. december 2016 er truffet afgørelse om lokalisering og afstandskrav for pelsdyranlæg efter de hidtidige regler i bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v., senest udstedt som bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2006, kan anlæggene m.v. etableres, udvides eller ændres i overensstemmelse med afgørelsen og kan fortsat være placeret det samme sted, jf. dog stk. 2 og § 55.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan eksisterende opsamlingsanlæg for husdyrgødning fra kødædende pelsdyr, der ligger nærmere end 50 m fra nabobeboelse eller 100 m fra områder, nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, kun fortsat være placeret det samme sted, hvis anlægget ikke indeholder gødning fra flere udmugninger. Eksisterende anlæg må dog altid indeholde gødning til og med 1 uges produktion eller maksimalt 30 m³.

Stk. 3. Uanset § 44, stk. 3, kan der i eksisterende pelsdyrhaller til andre kødædende pelsdyr end ræve, der senest den 31. december 2016 er lovligt indrettet med gødningsrender med en rendebredde på mindre end 28 cm, opretholdes denne indretning, indtil der foretages udskiftning af gødningsrenderne som følge af almindeligt slid eller indtil etablering, udvidelse eller ændring af pelsdyrhaller på anlægget.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 9. juli 2019

Lea Wermelin

/ Nis Christensen


Bilag 1

Dokumentation og egenkontrol af beholdere til flydende husdyrgødning med tæt overdækning

Tabel 1: Skabelon for logbog om tilstand af overdækning

 
Udfyldes ved manuel logbog
Udfyldes ved fotologbog
 
Dato
Er overdækningen tæt og sammenhængende samt stabil i blæsevejr
Har overdækningen en tør overflade i tørvejr?
Er flydelaget skorpet samt fri for sprækker med blank gylleoverflade? *
Hvor stor en andel af overfladen har tilfredsstillende overdækning?
Er der tilfredsstillende overdækning?
Eventuel henvisning til rækkenummer i tabel 2
 
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
pct.
Ja
Nej
 
             
pct.
     
             
pct.
     
             
pct.
     
             
pct.
     
             
pct.
     
             
pct.
     
             
pct.
     
             
pct.
     
             
pct.
     
             
pct.
     
             
pct.
     
             
pct.
     
             
pct.
     
             
pct.
     

* Udfyldes kun ved overdækning i form af naturligt flydelag

Tabel 2: Skabelon for logbog om aktiviteter og tiltag

Nr.
Dato for omrøring med
Dato for udbringning
Dato for tømning af beholder
Dato for konstatering af defekt overdækning
Dato for tiltag til etablering eller supplering af den tætte overdækning
Beskrivelse af de foretagne tiltag
 
Propel
Pumpe
         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               


Bilag 2

Betingelser for udbringning af husdyrgødning og anden organisk gødning på bedrifter, som producerer husdyrgødning med mindst 300 kg kvælstof pr. planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg

På en bedrift, som producerer husdyrgødning med mindst 300 kg kvælstof pr. planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg, må der samlet højst udbringes husdyrgødning og anden organisk gødning i mængder svarende til 230 kg kvælstof pr. ha harmoniareal pr. planperiode, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 2, på følgende betingelser:

1) På bedriften skal der senest ved starten af den efterfølgende planperiode den 1. august være etableret plantedække på 80 pct. eller mere af harmoniarealet med en afgrøde med et højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson, jf. nr. 2, litra a. Opgørelsen af arealet til rådighed følger bekendtgørelsens § 40, stk. 2.

2) I dette bilag forstås ved:

a) Afgrøder med et højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson: Græs, græsefterafgrøder, foderroer, rodcikorie, græs– eller cikorieudlæg.

b) Græs: Permanente græsarealer eller græs i omdrift.

c) Græsefterafgrøder: Rent græs sået før eller efter høst, dog senest den 1. august.

d) Græs– eller cikorieudlæg: Græs eller cikorie eller blandinger af græs og cikorie udlagt før eller efter høst, dog senest den 1. august, i silomajs eller i byg/ært eller korn til modenhed, helsæd eller grønkorn.

e) Pløjelag: De øverste 30 cm af agerjorden, hvor jordbundsanalysen foretages for at sikre korrekt gødskning.

3) Husdyrgødning må ikke udbringes i perioden den 31. august til den 1. marts i den efterfølgende planperiode på et græsareal, som pløjes i samme planperiode. Der skal foreligge en dateret erklæring underskrevet af den for driften ansvarlige til dokumentation heraf.

4) Græsarealer i omdrift må kun pløjes om i perioden 1. marts til 1. juni, hvorefter arealet skal tilsås umiddelbart og ikke senere end tre uger efter pløjning, og dyrkes med en afgrøde med højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson.

5) Græs– eller cikorieudlæg og græsefterafgrøder må tidligst nedpløjes eller nedvisnes den 1. marts i den efterfølgende planperiode.

6) Bælgsæd og andre kvælstoffikserende afgrøder som f.eks. rød- og hvidkløver må ikke dyrkes på de arealer, som bedriften har til rådighed. Dette gælder dog ikke:

a) Byg/ært blandinger med udlæg, jf. litra c.

b) Kløver og lucerne i græsmarker med under 50 pct. kløver eller lucerne.

c) Græs– eller cikorieudlæg med under 50 pct. kløver eller lucerne.

7) Der skal foretages N- og P-analyser af pløjelaget mindst hvert 4. år pr. 5 ha på hele arealet i omdrift, som kvægbruget har til rådighed i den planperiode, hvor prøverne udtages. Der skal foreligge dateret dokumentation herfor f.eks. i form af N-min-beregning og jordanalysekort. En bedrift, som har anvendt muligheden for at udbringe husdyrgødning og anden organisk gødning i mængder svarende til op til 230 kg kvælstof pr. ha harmoniareal i mere end 4 sammenhængende planperioder, skal for hver planperiode efter den 4. planperiode kunne fremvise jordprøver, der er udtaget i en af de 4 forudgående planperioder.

8) Bedriften skal for hver planperiode, hvor undtagelsen ønskes anvendt, senest den dato, der er anført som ansøgningsfrist i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer, ansøge om anvendelse af undtagelsen, samt foretage en gødningsplanlægning, jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

9) Bedriftens gødningsplan for dyrkede og udyrkede arealer skal udover de forhold, der følger af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser, indeholde følgende:

a) en skitse, der viser de enkelte markers beliggenhed,

b) oplysning om antallet af husdyr, en beskrivelse af opstaldnings- og opbevaringssystemer, herunder opbevaringskapaciteten for gødning,

c) en beregning af det fosfor, der produceres på bedriften,

d) en beskrivelse af eventuel gødningsbehandling og forventede egenskaber for den behandlede gødning,

e) oplysning om mængde og type af husdyrgødning, som leveres udenfor eller modtages på bedriften,

f) oplysning om afgrødens forventede fosforbehov for hver mark,

g) en beregning af fosfor, der tilføres med husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse og kunstgødning for hver mark og

h) angivelse af tidspunkt for tilførsel af husdyrgødning og kunstgødning.

10) Kvægbrugets gødningsplan skal revideres senest 7 dage efter enhver ændring.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EF-Tidende 1991, nr. L 375, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 1, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse, (EU) 2018/1928, af 6. december 2018 om indrømmelse af en undtagelse på anmodning af Danmark i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (meddelt under nummer C (2018) 8081), EU-Tidende, nr. L 313, side 45-51, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2014, nr. L 124, s. 1, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193. Bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).