Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger

(Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »bekendte eller til«: »fysiske eller juridiske«.

2. § 2, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 4 og 5.

3. I § 2, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 5,« til: »stk. 1, nr. 4,«.

4. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Tilladelseskrav m.v.«

5. § 3, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»En indsamling kan først iværksættes, når Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til indsamlingen, jf. dog § 4, stk. 1. Ved ansøgning om tilladelse til en indsamling skal formålet med indsamlingen anføres.

Stk. 2. Indsamlingsnævnets tilladelse til en indsamling efter stk. 1 har gyldighed i 1 år, medmindre det fremgår af tilladelsen, at tilladelsen er afgrænset til en kortere periode.

Stk. 3. Indehaveren af en indsamlingsplatform skal sikre, at Indsamlingsnævnet har givet tilladelse efter stk. 1 til en indsamling, der oprettes på indsamlingsplatformen, eller at den organisation, der foretager indsamlingen, er omfattet af § 4, stk. 1.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

6. I § 4, stk. 1, ændres »anmeldelse« til: »tilladelse«.

7. I § 5, stk. 1, indsættes efter »jf. dog stk. 2«: »og 3«.

8. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Der kan foretages indsamling ved telefonisk henvendelse blandt juridiske personer, når der er givet tilladelse til indsamlingen, jf. § 3, stk. 1, eller organisationen er omfattet af § 4, stk. 1.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

9. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »anmeldte indsamlinger« til: »godkendte indsamlinger«, i stk. 2 ændres »anmeldelsen« til: »ansøgningen«, og i stk. 3, nr. 2, ændres »anmeldelsen og« til: »ansøgningen,«.

10. § 10, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) tilladelse til at foretage indsamlinger«.

11. I § 10, stk. 3, nr. 3, ændres »jf. § 8.« til: »jf. § 8, og«.

12. I § 10, stk. 3, indsættes som nr. 4:

»4) ændring af navnet på en indsamling eller angivelse af et andet navn på den indsamler, der står bag indsamlingen, hvis navnet giver anledning til forveksling med en eksisterende indsamling.«

13. I § 12 og § 15, stk. 1, 2. pkt., ændres »anmeldelse« til: »ansøgning«.

14. I § 14, stk. 1, nr. 1, ændres »anmeldelse« til: »ansøgning om tilladelse til«, og i stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 1, nr. 3-7,« til: »stk. 1, nr. 1 og 3-7,«.

15. I § 15 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at ansøgning om tilladelse til at foretage indsamling skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som Civilstyrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening).«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

16. I § 16, stk. 1, ændres »§ 3, stk. 1,« til: »§ 3, stk. 1 og 3,«.

§ 2

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012, som ændret ved § 3 i lov nr. 634 af 12. juni 2013, § 3 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, lov nr. 734 af 25. juni 2014 og § 12 i lov nr. 262 af 17. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »herfor,«: »og«.

2. § 9, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

3. § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En fonds bestyrelse beslutter, om aktiver, som senere tilfalder fonden som arv eller gave, eller hvad der træder i stedet herfor, skal anvendes til uddeling eller henlægges til fondens formue, medmindre arvelader eller gavegiver har truffet bestemmelse herom. Beslutning herom skal være truffet senest ved regnskabsaflæggelsen. Er beslutningen ikke truffet inden dette tidspunkt, henlægges arven eller gaven til fondens formue. I øvrigt finder § 29, stk. 1, tilsvarende anvendelse.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 15.

Stk. 3. § 1, nr. 5, finder ikke anvendelse på sager, hvor anmeldelse er indgivet til Indsamlingsnævnet før lovens ikrafttræden. For sådanne sager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. § 2 finder ikke anvendelse på aktiver, som fonden har modtaget i gave før lovens ikrafttræden eller arvet fra en arvelader, der er afgået ved døden før lovens ikrafttræden. For sådanne aktiver finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 30. januar 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen