Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0042
 
32011L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Miljøstyrelsens varetagelse af kommunalbestyrelsens og regionsrådets opgaver og beføjelser
Kapitel 3 Indsendelse af ansøgning om afgørelse efter lovens § 21
Kapitel 4 Indsendelse af ansøgning om tilladelse efter lovens § 25
Kapitel 5 Samordning af vurderinger
Kapitel 6 Tilladelser til VVM-pligtige projekter
Kapitel 7 Høringer og offentliggørelse m.v. af vedtagelser og afgørelser
Kapitel 8 Ikrafttræden
Bilag 1 Ansøgningsskema
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1)

I medfør af § 7, stk. 1 og 2, § 15, stk. 4, § 17, stk. 6, § 26, § 29, og § 41, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for ansøgninger og visse tilladelser om konkrete projekter, der er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelsens regler om samordning, digital høring og offentliggørelse finder anvendelse på såvel planer og programmer som på konkrete projekter.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) VVM-myndighed: Den myndighed efter lovens § 17 eller bekendtgørelsens § 3, som skal træffe afgørelse efter § 21 eller § 25 om et konkret projekt omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). VVM-myndigheden omfatter ligeledes Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energistyrelsen, som har fået delegeret henholdsvis Miljøministerens og Klima-, Energi- og Forsyningsministerens kompetence til at træffe afgørelse efter lovens §§ 21 og 25 for projekter på havet.

2) Planlæggende myndighed: Den myndighed, som gennemfører en miljøvurdering af en plan eller et program efter lovens § 8.

3) Staten:

a) Ministerier med tilhørende institutioner.

b) Statslige aktieselskaber, jf. selskabslovens § 5, nr. 32, jf. §§ 6 og 7.

c) Datterselskaber organiseret som aktieselskaber, hvor moderselskabet er omfattet af litra b.

d) Juridiske personer, der ikke er organiseret som aktieselskaber, såfremt statens ejerandel udgør 50 % eller derover.

4) Fælles procedure: En procedure for koordinering af miljøvurderingsprocessen, som finder anvendelse, hvis projektet forudsætter vurderinger efter flere EU-direktiver eller forordninger. Den myndighed, som er ansvarlig for koordineringen, sikrer, at der gennemføres en fælles miljøvurderingsproces og udarbejdes en fælles miljøvurdering af ansøgningen efter direktiverne.

5) Samordnet procedure: En procedure for koordinering af miljøvurderingsprocessen som finder anvendelse, hvis et projekt forudsætter vurderinger efter flere EU-direktiver eller forordninger. Den myndighed, som er ansvarlig for koordineringen, fungerer som kontaktpunkt for ansøger og myndighederne og samler myndighedernes vurdering af projektet til en samlet vurdering.

Kapitel 2

Miljøstyrelsens varetagelse af kommunalbestyrelsens og regionsrådets opgaver og beføjelser

§ 3. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter loven for følgende projekter omfattet af loven:

1) Projekter hvor staten, jf. § 2, nr. 3, er bygherre.

2) Projekter, hvor Energinet.dk er bygherre.

3) Infrastrukturanlæg, der i sin udstrækning berører mere end to kommuner, bortset fra kystbeskyttelsesprojekter.

4) Vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, hvis det samlede anlæg geografisk strækker sig over mere end to kommuner.

5) Vindmøller på 150 meter totalhøjde eller derover.

6) Projekter med direkte henblik på frakturering udelukkende i forbindelse med efterforskning eller udvinding af skifergas.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at statens interesse i et konkret projekt omfattet af stk. 1 anses for at være af underordnet betydning, overlade kompetencen til at varetage opgaven og beføjelserne til kommunalbestyrelsen, hvis kommunalbestyrelsen anmoder herom.

Stk. 3. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens og regionsrådets opgaver og beføjelser for projekter omfattet af loven, hvor godkendelseskompetencen for hele eller hovedparten af det samlede projekt efter § 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens og regionsrådets opgaver og beføjelser for hele projektet, uanset om styrelsen i henhold til anden lovgivning kun skal varetage opgaverne og beføjelserne for dele af projektet.

Kapitel 3

Indsendelse af ansøgning om afgørelse efter lovens § 21

§ 4. Bygherrens ansøgning om afgørelse efter lovens § 21 vedrørende projekter på land samt ansøgninger om anlæg til intensivt fiskeopdræt omfattet af lovens bilag 2 skal ske ved anvendelse af ansøgningsskemaet i bilag 1, der indsendes digitalt til VVM-myndigheden, jf. dog stk. 3-5 og stk. 10.

Stk. 2. Bygherrens ansøgning om projekter på havet, som er omfattet af lovens bilag 2, og tillige er omfattet af lov om fremme af vedvarende energi, lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller lov om kontinentalsoklen indgives til Energistyrelsen efter den procedure, som finder anvendelse for lov om fremme af vedvarende energi, lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller lov om kontinentalsoklen. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 19 og bilag 5 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Stk. 3. Bygherrens ansøgning om projekter, som er omfattet af lovens bilag 2, og som tillige kræver tilladelse til kystbeskyttelse efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v., indsendes til den kompetente myndighed efter den procedure, som fremgår af bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Stk. 4. Bygherrens ansøgning om projekter på havet, som er omfattet af lovens bilag 2, og tillige kræver tilladelse efter § 16 a eller § 16 b i lov om kystbeskyttelse m.v., indsendes til Naturstyrelsen efter den procedure, som finder anvendelse for lov om kystbeskyttelse. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 19 og bilag 5 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Stk. 5. Ansøgning om afgørelse efter lovens § 21 skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, når ansøgningen vedrører

1) en projektkategori optaget på lovens bilag 2, som har sammenfald med et eller flere listepunkter på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, eller

2) en projektkategori omfattet af lovens bilag 2, nr. 3, litra a, som tillige er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Stk. 6. Stk. 5 finder ikke anvendelse for projekter, der helt eller delvist er omfattet af råstoflovens § 7.

Stk. 7. VVM-myndigheden har pligt til ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, jf. stk. 5, at registrere, hvornår en sag er fuldt oplyst, og hvornår en sag er afgjort.

Stk. 8. VVM-myndigheden afviser ansøgning omfattet af stk. 5, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog stk. 9.

Stk. 9. VVM-myndigheden kan undlade at afvise en ansøgning omfattet af stk. 5, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening,

1) hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at bygherre ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, eller

2) hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for myndigheden ved at behandle ansøgningen.

Stk. 10. I sager, som vedrører projekter omfattet af § 3, sender bygherren ansøgningen til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Herefter videresender kommunalbestyrelsen eller regionsrådet umiddelbart ansøgningen til Miljøstyrelsen. Dette gælder også for ansøgninger til kommunalbestyrelsen, der indgives ved digital selvbetjening efter stk. 5, som skal videresendes ved anvendelse af digital selvbetjening. Indgives en ansøgning som nævnt i stk. 5, ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen snarest videresende ansøgningen til Miljøstyrelsen.

Stk. 11. VVM-myndigheden skal så vidt muligt tilrettelægge sagsbehandlingen således, at myndigheden kan meddele afgørelse efter lovens § 21 samtidig med afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 3, og § 33, såfremt bygherre har indgivet ansøgning vedrørende et projekt omfattet af en projektkategori omfattet af stk. 5, samtidig med indgivelse af ansøgning om afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 3, og § 33.

Kapitel 4

Indsendelse af ansøgning om tilladelse efter lovens § 25

§ 5. Bygherrens ansøgning, jf. lovens § 18 om projekter omfattet af lovens § 15, og den af bygherren udarbejdede miljøkonsekvensrapport, jf. lovens § 20, indsendes digitalt til VVM-myndigheden.

Kapitel 5

Samordning af vurderinger

§ 6. VVM-myndigheden skal anvende en fælles procedure, jf. § 2, nr. 4, eller samordnet procedure, jf. § 2, nr. 5, eller en kombination af disse, hvis et projekt forudsætter, at der foretages en vurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt en vurdering efter en af følgende bekendtgørelser:

1) Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet.

2) Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

3) Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

4) Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

5) Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

6) Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Stk. 2. VVM-myndigheden kan vælge at anvende en fælles eller samordnet procedure eller en kombination af disse, hvis et projekt forudsætter, at der foretages en vurdering af projektet efter øvrig lovgivning, der gennemfører EU-direktiver, eller en vurdering efter EU-forordninger, som ikke er nævnt i stk. 1.

§ 7. Ved anvendelsen af den fælles procedure er VVM-myndigheden ansvarlig for at sikre, at der gennemføres en samlet miljøvurderingsproces og en samlet myndighedsvurdering af den indsendte ansøgning efter lovens § 18 og miljøkonsekvensrapport efter lovens § 20. Vurderingen udarbejdes af VVM-myndigheden. Den myndighed, som skal meddele tilladelse til projektet efter anden lovgivning, skal anvende VVM-myndighedens miljøvurdering af projektet som grundlag for sin afgørelse.

Stk. 2. Hvis både en statslig myndighed og en region eller en kommune som VVM-myndighed skal tillade projektet efter lovens § 25, gennemføres den samlede miljøvurderingsproces og den samlede vurdering af ansøgningen, jf. stk. 1, af den statslige myndighed, medmindre andet aftales i den konkrete sag.

Stk. 3. Hvis to statslige myndigheder, to regioner eller to kommuner som kompetent myndighed skal tillade projektet efter lovens § 25, aftaler myndighederne fra sag til sag, hvilken myndighed der er ansvarlig for at gennemføre den samlede miljøvurderingsproces, og udarbejde den samlede vurdering af ansøgningen, jf. stk. 1.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvis flere myndigheder som VVM-myndighed skal meddele tilladelse til projektet efter lovens § 25.

§ 8. Ved anvendelsen af den samordnede procedure fungerer VVM-myndigheden som kontaktpunkt for såvel ansøger som de myndigheder, der skal meddele tilladelse til projektet efter anden lovgivning. VVM-myndigheden sikrer, at miljøvurderingsprocessen koordineres mellem de involverede myndigheder og samler de involverede myndigheders vurderinger af projektet med henblik på at sikre, at eventuelle uenigheder mellem myndighederne om vurderingen af projektet afklares hurtigst muligt.

Stk. 2. Hvis både en statslig myndighed og en region eller en kommune som VVM-myndighed skal træffe afgørelse om projektet efter lovens § 25, fungerer den statslige myndighed som samordnende myndighed, jf. stk. 1, medmindre andet aftales i den konkrete sag.

Stk. 3. Hvis to statslige myndigheder, to regioner eller to kommuner som kompetent myndighed skal træffe afgørelse om projektet efter lovens § 25, aftaler myndighederne fra sag til sag, hvilken myndighed der varetager opgaven som samordnende myndighed, jf. stk. 1.

Kapitel 6

Tilladelser til VVM-pligtige projekter

§ 9. Følgende tilladelser eller godkendelser efter anden lovgivning erstatter helt eller delvist tilladelsen efter lovens § 25, jf. lovens § 15, stk. 3:

1) En tilladelse efter § 7 eller § 20 i lov om råstoffer.

2) En godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse eller en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

3) En tilladelse efter § 25 i lov om fremme af vedvarende energi.

4) En tilladelse efter §§ 10, 17, 23 d, stk. 2, § 23 u eller § 28 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

5) En tilladelse efter § 3 a, stk. 1, eller § 4, stk. 1, i lov om kontinentalsoklen.

6) En tilladelse efter § 3 eller § 16 a i lov om kystbeskyttelse m.v.

7) En tilladelse efter § 18 i lov om vandforsyning.

§ 10. Hvis et projekt forudsætter planlægning efter planloven, må VVM-myndigheden ikke meddele tilladelse efter lovens § 25 eller en tilladelse, som erstatter tilladelsen efter lovens § 25, jf. denne bekendtgørelses § 9, til at påbegynde projektet, før det nødvendige plangrundlag for projektet er gældende efter planlovens regler herom.

Kapitel 7

Høringer og offentliggørelse m.v. af vedtagelser og afgørelser

§ 11. Den myndighed, som efter lovens § 32 skal foretage en høring af offentligheden over udkast til en plan eller et program, kan foretage offentliggørelsen udelukkende på den planlæggende myndigheds hjemmeside.

Stk. 2. Den myndighed, som skal offentliggøre afgørelser og vedtagelser efter lovens §§ 33 og 34, kan foretage offentliggørelsen udelukkende på den planlæggende myndigheds hjemmeside.

§ 12. VVM-myndigheden, som efter lovens § 35, stk. 1, nr. 2 og 3, skal foretage en høring af offentligheden og berørte myndigheder, kan foretage offentliggørelse i overensstemmelse med § 35, stk. 2 og 3, udelukkende på myndighedens hjemmeside, jf. dog § 13.

Stk. 2. VVM-myndighedens afgørelser efter lovens § 21, som skal offentliggøres efter lovens § 36, og de oplysninger vedrørende myndighedens afgørelser efter lovens § 25, som myndigheden efter lovens § 37, stk. 1, skal gøre tilgængelige for offentligheden og de berørte myndigheder, kan offentliggøres udelukkende digitalt på myndighedens hjemmeside, jf. dog § 13.

Indberetning til Plandata.dk

§ 13. Kommunalbestyrelsen indberetter miljøkonsekvensrapporten, som sendes i høring efter lovens § 35, stk. 1, nr. 3, samt de oplysninger, som fremgår af lovens § 37 til Plandata.dk.

Stk. 2. Indsendelsen efter stk. 1 kan erstatte kommunalbestyrelsens høring af de berørte myndigheder efter lovens § 35, stk. 1, nr. 3, og underretning af de berørte myndigheder efter lovens § 37, stk. 1.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 121 af 4. februar 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ophæves.

§ 15. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 30. august 2019

Lea Wermelin

/ Isabelle Navarro Vinten


Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger
Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)
 
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre
 
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson
 
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).
 
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)
 
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.
 
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).
Målestok angives:
Forholdet til VVM reglerne
Ja
Nej
 
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).
   
Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
   
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika
Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav
 
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2
 
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet
 
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
 
Projektets karakteristika
Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen
 
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:
 
Projektets karakteristika
Ja
Nej
Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?
     
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?
   
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?
   
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?
   
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?
   
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?
   
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika
Ja
Nej
Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?
   
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?
   
Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?
   
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?
   
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?
   
Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?
   
Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?
   
Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
   
Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika
Ja
Nej
Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
   
Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
   
Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?
     
Projektets placering
Ja
Nej
Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?
   
Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?
   
Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?
     
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?
     
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?
     
Projektets placering
Ja
Nej
Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)
     
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?
     
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
     
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?
     
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.
     
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).
     
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?
   
Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?
     
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?
     
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.
     
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?
     
Projektets placering
Ja
Nej
Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?
     
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?
     
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?
     

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:________________________ Bygherre/anmelder:___________________________________

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EF-tidende 2001, nr. L 197, s. 30, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-tidende 2014, nr. L 124, side 1.