Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af en europæisk konvention om international klassifikation af patenter på opfindelser


Ved kgl. resolution af 19. august 1957 har Danmark ratificeret følgende i Paris den 19. december 1954 undertegnede europæiske konvention om klassifikation af patenter på opfindelser:

EUROPÆISK KONVENTION VEDRØRENDE INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF PATENTER PÅ OPFINDELSER

DE UNDERTEGNENDE REGERINGER, som er medlemmer af Europarådet, er,

I BETRAGTNING af, at Europarådets formål er at opnå større sammenhold mellem dets medlemmer, blandt andet med henblik på at lette deres økonomiske og sociale udvikling ved overenskomster og fælles optræden i økonomiske, sociale, kulturelle, videnskabelige, juridiske og administrative forhold,

I BETRAGTNING af, at vedtagelse af et ensartet klassifikationssystem for patenter på opfindelser er af fælles interesse vil kunne forventes at bidrage til ensartethed i de enkelte landes lovgivninger,

UNDER HENSYN TIL den af Europarådets ministerudvalg vedtagne resolution af 12. september 1952 angående almindelig indførelse af nyhedsundersøgelse af ansøgninger om patent, og

UNDER HENSYN TIL artikel 15 i konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, undertegnet i Paris den 20. marts 1883, revideret i Bryssel den 14. december 1900, i Washington den 2, juni 1911, i Haag den 6. november 1925 og i London den 2. juni 1934,

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1. Med forbehold af nærværende konventions bestemmelser skal hver af de kontraherende parter antage det i tillægget hertil omhandlede klassifikationssystem for opfindelser tilligemed eventuelle udvidelser eller ændringer, som måtte være trådt i kraft i overensstemmelse med artikel 2, afsnit 2. Dette system tilligemed de nævnte udvidelser og ændringer betegnes i det følgende som den »internationale klassifikation«.

2. Hver af de kontraherende parter er berettiget til at anvende den »internationale klassifikation« enten som hoved- eller som hjælpesystem.

Artikel 2

1. Europarådets ekspertudvalg i patentsager skal varetage den videre udbygning af den »internationale klassifikation« og skal afgive responsum til sådanne kontraherende parter, som måtte foreslå ændringer i denne.

2. Enhver udvidelse eller ændring, der godkendes af dette udvalg, skal træde i kraft seks måneder efter, at alle de kontraherende parter er blevet underrettet om godkendelsen, medmindre mindst to af parterne, senest en måned før udløbet af den nævnte seks måneders frist, har underrettet Rådets generalsekretær om deres indvendinger mod den foreslåede udvidelse eller ændring.

Artikel 3

1. De af de kontraherende parter udgivne trykte patentbeskrivelser eller, hvis sådanne ikke forefindes, ethvert uddrag eller lignende dokument, som måtte blive udgivet af en kontraherende part som erstatning for en sådan trykt beskrivelse, skal seks måneder efter nærværende konventions ikrafttræden af de nationale myndigheder forsynes med påtegning om den »internationale klassifikations« fuldstændige betegnelser.

2. Enhver undertegnende eller tiltrædende regering, som ikke klassificerer patenter med det formål at undersøge opfindelsernes nyhed, kan, ved undertegnelsen af nærværende konvention eller når den deponerer sit ratifikationsinstrument eller giver meddelelse om sin tiltræden, erklære, at den ikke forpligter sig til at mærke trykte patentbeskrivelser, uddrag eller lignende dokumenter med samtlige eller visse af de betegnelser, der vedrører de i artikel 1 og 2 omhandlede udvidelser af klassifikationssystemet. Sådanne forbehold kan dog ikke tages med hensyn til tillægget til nærværende konvention eller ændringer heri, som ikke består i en udvidelse.

3. Efter ordene »international klassifikation« eller en forkortelse herfor skal den internationale klassifikations betegnelser trykkes med fede typer på dokumentets hoved.

4. Bestemmelserne i de foregående afsnit skal ikke berøre nogen kontraherende parts ret til at forlange, at trykte dokumenter udstedt af deres nationale myndigheder også skal bære andre betegnelser.

Artikel 4

1. Nærværende konvention skal være åben for underskrift af Europarådets medlemmer. Den skal ratificeres. Ratifikationsinstrumenter skal deponeres hos Europarådets generalsekretær.

2. Under forbehold af bestemmelserne i artikel 6 skal nærværende konvention træde i kraft den første dag i måneden efter datoen for deponeringen af det fjerde ratifikationsinstrument.

3. Under forbehold af bestemmelserne i artikel 6 skal nærværende konvention træde i kraft for enhver underskrivende regering, der senere ratificerer den, den første dag i måneden efter datoen for deponeringen af det pågældende lands ratifikationsinstrument.

Artikel 5

1. Når nærværende konvention er trådt i kraft, skal den stå åben for tiltrædelse af ethvert medlem af Den internationale union til beskyttelse af industriel Ejendomsret, som ikke er medlem af Europarådet.

2. Tiltrædelse sker ved meddelelse til Den schweiziske Forbundsregering af diplomatisk vej i overensstemmelse med den tilsvarende artikel i konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret. Denne regering skal give meddelelse om sådanne tiltrædelser til alle andre medlemmer af Den internationale union til beskyttelse af industriel Ejendomsret og til Europarådets generalsekretær. Tiltrædelsen træder i kraft en måned efter datoen for Den schweiziske Forbundsregerings meddelelse.

Artikel 6

Enhver undertegnede eller tiltrædende regering kan ved sin undertegnelse af nærværende konvention, eller når den deponerer sit ratifikationsinstrument, eller når den giver meddelelse om sin tiltrædelse, erklære, at konventionen ikke for den pågældende regerings vedkommende skal træde i kraft, før den er ratificeret af regeringerne for Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Nederlandene og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Artikel 7

1. Europarådets generalsekretær skal underrette medlemmerne af Europarådet og direktøren for Det internationale bureau til beskyttelse af industriel Ejendomsret i Bern om:

 • (a) datoen for nærværende konventions ikrafttræden og navnene på de medlemmer af Europarådet, som ratificerer den;
 • (b) godkendelsen af eventuelle udvidelser eller ændringer af den i artikel 2, afsnit 2, omhandlede art samt eventuelle indvendinger herimod og tidspunktet for sådanne udvidelsers eller ændringers ikrafttræden;
 • (c) enhver meddelelse, der modtages i overensstemmelse med artikel 8, afsnit 2.

2. Han skal underrette de medlemmer af Europarådet, som ikke er medlemmer af Den internationale union til beskyttelse af industriel Ejendomsret, om hver enkelt tiltrædelse, hvorom meddelelse er givet i overensstemmelse med artikel 5, samt eventuelle opsigelser, der sker i overensstemmelse med artikel 8, afsnit 3.

Artikel 8

1. Nærværende konvention skal forblive i kraft på ubestemt tid.

2. Ethvert medlem af Europarådet, der har undertegnet og ratificeret nærværende konvention, kan med eet års varsel opsige den overfor generalsekretæren.

3. Enhver regering, der har tiltrådt nærværende konvention, kan ad diplomatisk vej opsige den overfor Den schweiziske Forbundsregering med eet års varsel i overensstemmelse med den tilsvarende artikel i konventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret. Den pågældende regering skal underrette samtlige øvrige medlemmer af Den internationale union til beskyttelse af industriel Ejendomsret samt Europarådets generalsekretær om sådanne opsigelser.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede dertil behørigt befuldmægtigede underskrevet nærværende konvention.

UDFÆRDIGET I PARIS den 19. december 1954

på engelsk og fransk, begge tekster lige autentiske, i et enkelt eksemplar, der skal forblive i Europarådets arkiv. Generalsekretæren skal sende bekræftede genparter heraf til hver af de undertegnende og tiltrædende regeringer samt til direktøren for Det internationale bureau til beskyttelse af industriel Ejendomsret i Bern.

For KONGERIGET BELGIENS REGERING:

For KONGERIGET DANMARKS REGERING:

For den FRANSKE REPUBLIKS REGERING:

Ved undertegnelsen af nærværende konvention erklærer jeg, at det er den franske regerings hensigt at benytte sig af den i henhold til bestemmelserne i konventionens artikel 3, afsnit 2, hjemlede ret.

For FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING:

For KONGERIGET GRÆKENLANDS REGERING:

For den ISLANDSKE REPUBLIKS REGERING:

For IRLANDS REGERING:

For den ITALIENSKE REPUBLIKS REGERING:

For STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURGS REGERING:

For KONGERIGET NEDERLANDENES REGERING:

For KONGERIGET NORGES REGERING:

For SAARS REGERING:

(Under anvendelse af ministerudvalgets resolution (54) 18)

For KONGERIGET SVERIGES REGERING:

For den Tyrkiske republiks regering:

For REGERINGEN I DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND:

Ved undertegnelsen af nærværende konvention erklærer jeg, at min underskrift gælder for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (herunder øen Man) og ikke for noget andet territorium eller nogen andre territorier, for hvis internationale forbindelser Det Forenede Kongeriges regering er ansvarlig.

TILLÆG

Klassifikationssystem for patenter på opfindelser

Anmærkning

Ved anvendelsen af nærværende klassifikationssystem gælder følgende retningslinier:

1. Underklasser vedrørende produkter omfatter ikke blot de pågældende produkter, men tillige de metoder, fremgangsmåder og apparater, der er særlig egnede til fremstilling af sådanne produkter, medmindre der findes en anden underklasse, der generelt angår sådanne metoder, fremgangsmåder og apparater.

Eksempel:

Blyanter og deres fremstilling henhører under B 43 B.

Undertrøjer findes under A 41 b, medens strikning af undertrøjer henhører under D 04 b og vævning af undertrøjer under D 03 d.

2. Underklasser vedrørende bearbejdningsmetoder eller fremgangsmåder (f.eks. formaling, forstøvning) omfatter såvel de pågældende fremgangsmåder som de maskiner eller redskaber, der anvendes ved udførelsen af sådanne operationer, men ikke de derved fremkomne produkter.

3. Klasser angående apparater (f.eks. elektriske afbrydere) eller maskiner (f.eks. turbiner) omfatter kun sådanne apparater eller maskiner, men ikke midler til fremstilling eller metoder til anvendelse af apparaterne eller maskinerne.

4. Klasser angående bygningskonstruktioner (f.eks. dæmninger) omfatter selve bygningskonstruktionerne og de specielle fremgangsmåder, der anvendes ved deres udførelse, men ikke apparater, som anvendes ved udførelsen.

Klassifikationssystem for patenter på opfindelser

SEKTIONER OG UNDERSEKTIONER

 

 A - Menneskelige fornødenheder 

   undersektioner: 

   landbrug 

   fødevarer 

   beklædning 

   medicin og hygiejne 

 B - Arbejdsoperationer: 

   undersektioner: 

   adskillelse og blanding 

   bearbejdning 

   trykning 

   transport 

 C - Kemi og metallurgi 

   undersektioner: 

   kemi 

   metallurgi 

 D - Tekstiler og papir 

   undersektioner: 

   tekstiler 

   papir 

 E - Bygningsvæsen 

   undersektioner: 

   bygning 

   bjergværksdrift 

 F - Mekanik, belysning og opvarmning 

   undersektioner: 

   maskiner 

   belysning og opvarmning 

 G - Fysik 

   undersektioner: 

   instrumenter 

   kernefysik 

 H - Elektricitet 

   undersektion: 

   elektricitet 

Klassifikationssystem for patenter på opfindelser

KLASSEBETEGNELSER

Sektion A

Menneskelige fornødenheder

KLASSER

Landbrug

 

 A 01 - Landbrug inkl. forstvæsen; husdyrbrug; jagt og fangst, 

    Fiskeri. 

 Fødevarer 

 A 21 - Bageri og spiselige dejvarer. 

 A 22 - Slagtning og kødbearbejdning. 

 A 23 - Fødevarer og deres behandling, for så vidt de ikke omfattes af 

    andre klasser, 

 A 24 - Tobak, cigarer, cigaretter; rygerekvisitter. 

 Beklædning 

 A 41 - Gangklæder. 

 A 42 - Hovedbeklædning. 

 A 43 - Fodtøj. 

 A 44 - Galanterivarer og smykker. 

 A 45 - Artikler til personligt brug og rejseartikler. 

 A 46 - Børstevarer. 

 A 47 - Møbler, husholdningsartikler og -redskaber. 

 Medicin og hygiejne 

 A 61 - Læge- og veterinærvidenskab; hygiejne. 

 A 62 - Livredning og ildslukning. 

 A 63 - Sport, spil og forlystelser. 

Sektion B

Arbejdsoperationer

KLASSER

Adskillelse og blanding

 

 B 01 - Fysiske og kemiske fremgangsmåder og apparater (generelt). 

 B 02 - Formaling inkl. forbehandling før formaling; knusnings-, 

    formalings-, tørblandings- og sigtningsapparater til generel 

    anvendelse for tekniske formål. 

 B 03 - Udvaskning og adskillelse af malme, brændsel, affald, aske og 

    slagger. 

 B 04 - Centrifuger 

 B 05 - Sprøjtning og forstøvning i almindelighed; spredning af væsker 

    over flader i almindelighed. 

 Bearbejdning 

 B 21 - Plademetal, metalrør og -tråd. 

 B 22 - Metalstøbning. 

 B 23 - Mekanisk bearbejdning af metal. 

 B 24 - Slibning og polering. 

 B 25 - Håndværktøj inkl. trykluftsværktøj. 

 B 26 - Håndskæreværktøj og stødvåben. 

 B 27 - Træbearbejdning og træimprægnering. 

 B 28 - Forarbejdning af cement og ler, bearbejdning af sten; ler- og 

    briketpresser. 

 B 29 - Forarbejdning af plastiske materialer, kautsjuk og hornagtige 

    stoffer, der ikke er klassificeret andet steds (mekanisk del). 

 B 30 - Presser. 

 B 31 - Fremstilling af papirvarer, forarbejdning af papir. 

 Trykning 

 B 41 - Trykning; liniermaskiner; skrivemaskiner; stempler. 

 B 42 - Bogbinderi, albums, brevordnere og særlige tryksager. 

 B 43 - Skrive- og tegneredskaber. 

 B 44 - Skulptur, malerkunst og overfladeudsmykning. 

 Transport 

 B 61 - Jernbaner. 

 B 62 - Køretøjer, der ikke kører på skinner. 

 B 63 - Skibe, skibsbygning og skibsfart. 

 B 64 - Flyvemaskiner og luftfart. 

 B 65 - Varetransport, pakning og oplagring. 

 B 66 - Løfteapparater (elevatorer). 

 B 67 - Håndtering af væsker. 

 B 68 - Sadelmageri og polstring. 

 Sektion C 

 Kemi og metallurgi 

 KLASSER 

 Kemi 

 C 01 - Uorganisk kemi. 

 C 02 - Vand; behandling af vand, spildevand og kloakvand, 

    (destillering, filtrering, adskillelse - B 01). 

 C 03 - Glas; mineral- og slaggeuld. 

 C 04 - Cement, mørtel, keramik, kunststen og behandling af sten 

    (kemisk del); ovne. 

 C 05 - Fremstilling af gødningsmidler. 

 C 06 - Sprængstoffer og tændstikker. 

 C 07 - Organisk kemi. 

 C 08 - Makromolekylære forbindelser, herunder deres fremstilling og 

    kemiske forarbejdning, og organiske, plastiske masser 

    (fremstilling af kunsttråd, -fibre, -børster og -bånd - D 01). 

 C 09 - Farvestoffer; maling; polermidler; naturharpikser; 

    klæbemidler; forskellige stoffer og blandinger. 

 C 10 - Brændsel; smøremidler; bitumen (asfalt). 

 C 11 - Animalske og vegetabilske olier og faste fedtstoffer, 

    fedtagtige stoffer og voksarter samt fedtsyrer hidrørende fra 

    disse, Rensemidler; lys. 

 C 12 - Gæringsindustri; øl; spirituosa; vin; eddike; gær. 

 C 13 - Sukker, stivelse og lignende kulhydrater. 

 C 14 - Skind, huder, pelsværk og læder. 

 Metallurgi 

 C 21 - Jerns metallurgi. 

 C 22 - Metallurgi (ikke jern) og legeringer inkl. jernholdige 

    legeringer. 

 C 23 - Bearbejdning og behandling af metaller ved andre midler end 

    mekaniske. 

 Sektion D 

 Tekstiler og papir 

 KLASSER 

 Tekstiler 

 D 01 - Tråde og fibre (naturlige og kunstige) af organiske 

    materialer. 

 D 02 - Spinding. 

 D 03 - Vævning. 

 D 04 - Fletning; fremstilling af kniplinger; maskinstrikning; 

    possementvarer, ikke-vævede stoffer. 

 D 05 - Syning og brodering. 

 D 06 - Blegning, vaskning, farvning, appretering af og trykning på 

    tekstiler; farvning og blegning af læder; sengefjer; tapeter 

    og gulvbelægninger. 

 D 07 - Reb inkl. kabler (ikke elektriske). 

 Papir 

 D 21 - Fremstilling af papir, udvinding af cellulose. 

 Sektion E 

 Bygningsvæsen 

 KLASSER 

 Bygning 

 E 01 - Bygning af veje, jernbaner og broer. 

 E 02 - Vandbygning og fundering. 

 E 03 - Vandforsyning og kloakering. 

 E 04 - Byggeri. 

 E 05 - Låse, nøgler, vindues- og dørslag samt pengeskabe. 

 Bjergværksdrift 

 E 21 - Bjergværksdrift. 

 Sektion F 

 Mekanik, belysning og opvarmning 

 KLASSER 

 Maskiner 

 F 01 - Dampmaskiner og damppakkumulatorer. 

 F 02 - Motorer med indvendig forbrænding; motorer til luft og særlige 

    fluider; fjeder- og vægtmotorer. 

 F 03 - Vind- og vandkraftmaskiner. 

 F 04 - Kompressorer, blæsere og luftpumper. 

 F 05 - Pumper og andre apparater til hævning af væsker. 

 F 06 - Maskinelementer. 

 F 07 - Våben og ammunition. 

 Belysning og opvarmning 

 F 21 - Belysning, fordeling og udnyttelse af gas. 

 F 22 - Frembringelse af damp. 

 F 23 - Fyringsanlæg og dermed beslægtede indretninger. 

 F 24 - Opvarmnings- og ventilationsanlæg i bygninger. 

 F 25 - Kuldefrembringelse; fremstilling og opbevaring af is; 

    varmeudveksling; fortætning af vanskeligt kondenserbare 

    luftarter ved hjælp af mekaniske midler. 

 F 26 - Tørring inkl. tørringsanlæg; tørreovne; kaffebrændere. 

Sektion G

Fysik

KLASSER

Instrumenter

G 01 - Måling.

G 02 - Optik.

G 03 - Fotografi og kinematografi.

G 04 - Urmageri.

G 05 - Regulering og styring.

G 06 - Beregning og bogføring.

G 07 - Kontrolapparater.

G 08 - Signalering.

G 09 - Undervisning og reklame.

G 10 - Musikinstrumenter og akustik.

Kernefysik

G 21 - Kernefysik.

Sektion H

Elektricitet

KLASSER

Elektricitet

H 01 - Elektrotekniske elementer.

H 02 - Fremstilling, omformning og fordeling af elektrisk energi.

H 03 - Elektrisk svingnings- og impulsteknik.

H 04 - Elektrisk kommunikationsteknik.

H 05 - Særlige anvendelser af elektrisk strøm.

OPDELING AF KLASSERNE I UNDERKLASSER

A 01

Landbrug inkl. forstvæsen; husdyrbrug; jagt og fangst; fiskeri

b Jordbearbejdning.

c Plantning, såning og gødskning.

d Høstning.

f Bearbejdning af indhøstede produkter; hø- og halmpresser, indretninger til frugtopbevaring; maskiner til sønderdeling og skrælning af grøntsager og frugt i større mængder.

g Dyrkning af grøntsager, blomster og frugt; vin- og humledyrkning; forstvæsen; vanding og sprøjtning.

h Nye planter.

j Fremstilling af mejeriprodukter (mekanisk del).

k Dyreopdræt; akvarier og anordninger til transport af levende fisk, fiskefangst.

l Beslåning af dyr.

m Dyrefangst og dyrefælder, redskaber til udryddelse af skadedyr og skadelige planter.

n Konservering af dyr og planter; konserverede dyr og planter; kemisk behandling af jorden; udryddelse af skadedyr og skadelige planter (kemisk).

A 21

Bageri og spiselige dejvarer

b Bageovne; maskiner og redskaber til brug ved bagning.

c Maskiner og redskaber til fremstilling og bearbejdning af dej.

d Fremgangsmåder til tilberedning af dej og til bagning; bagepulvere; bagehjælpemidler; kiks og bagværk.

A 22

Slagtning og kødbearbejdning

b Slagtning.

c Kødarbejdning (konservering - A 23 b); kødprodukter.

A 23

Fødevarer og deres behandling, for så vidt de ikke omfattes af andre

klasser

b Konservering (og hermetisk nedlægning) af og konserveret (og hermetisk nedlagt) kød, fisk, æg, frugt, grøntsager, mel og brød.

c Mælk og mælkeprodukter; fremstilling, pasteurisering, sterilisering og konservering (kemisk del).

d Kunstsmør; spiselige olier og faste fedtstoffer (udvinding, raffinering og konservering - C 11).

f Kaffe, the og erstatninger herfor samt fremstilling, tilberedning og udtræk deraf.

g Cacao; chokolade; sukkervarer; spiseis.

h Andre alkoholfri drikkevarer.

j Æggehvidestoffer og koncentrerede næringsmidler.

k Fodermidler og apparater til fremstilling heraf.

l Tilberedning og konservering af næringsmidler; tilberedte og konserverede næringsmidler, der ikke er klassificeret andetsteds (sønderdeling og skrælning - A 47 j; A 01 f).

m Beholdere til kogning og konservering af næringsmidler (husholdningsapparater - A 47 j).

A 24

Tobak, cigarer, cigaretter; rygerekvisitter

b Fremstilling og tilberedning af tobak til rygning og tygning (inkl. tobak og snus).

c Maskiner til cigar- og cigaretfremstilling.

d Cigarer og cigaretter.

f Rygerekvisitter inkl. tændere.

A 41

Gangklæder

b Undertøj.

c Korsetter.

d Yderklæder inkl. tilbehør.

f Lukke- og holdeorganer til klæder.

g Kunstige blomster og fjer; parykker og masker.

h Hjælpemidler til brug i skræderfaget (symaskiner - D 05 b).

A 42

Hovedbeklædning

b hatte og anden hovedbeklædning.

c Fremstilling af hatte, hattebesætninger og anden hovedbeklædning.

A 43

Fodtøj

b Fodtøj.

c Lukkeorganer; snørebånd; beslag; sporer etc.

d Maskiner, værktøj og tilbehør, fremgangsmåder.

A 44

Galanterivarer og smykker

b Knapper, nåle, spænder, lynlåse o.s.v.

c Smykker, armbånd o.s.v.

A 45

Artikler til personligt brug og rejseartikler

b Spadserestokke, paraplyer og parasoller; vifter.

c portemonnæer; rejsetasker og -kurve; kufferter.

d Toiletgenstande.

f Rejse- og lejrudstyr.

A 46

Børstevarer

b Børster.

c Skafter og deres fastgørelse.

d Fremstilling af børster.

A 47

Møbler, husholdningsartikler og -redskaber

b Borde, pulte, klædeskabe og skabe (inkl. skuffer).

c Stole, sofaer og senge.

d Barnemøbler.

f Specialmøbler og udstyr til butikker, varemagasiner, kontorer, barer o.s.v. inkl. apparater til aftrækning og afskæring af papir fra ruller.

g Udstyr til boliger og borddækning (knive - B 26 b).

h Vindues- og dørudstyr (beslag - E 05).

j Køkken- og andet husholdningsudstyr, for så vidt det ikke omfattes af g.

k Toiletter og toilettilbehør til husholdninger (forbundet med vandledninger eller kloak - E 03).

l Vaskning og rengøring af boliger eller husholdningsgenstande (børster - A 46 b; vask af tøj - D 06 f).

A 61

Læge- og veterinærvidenskab; hygiejne

b Instrumenter, apparater og fremgangsmåder til diagnostiske og kirurgiske formål, herunder fødselshjælp, og instrumenter til skæring af ligtorne samt instrumenter til vaccination.

c tandlægeteknik, kunstige tænder, tandrensning (tandbørster - A 46 b), tandstikkere, apparater til skylning af munden; instrumenter til mund- og tandpleje.

d Instrumenter, apparater og redskaber til veterinærbrug.

f Kunstige lemmer (kunstige tænder - c), skinner, bandager, omslag; beskyttelse af øjne og ører.

g Sygetransport, sygesenge med tilbehør (inkl. stikbækkener): operationsborde og -stole samt tandlægestole; begravelsesindretninger.

h Syge- og åndedrætsgymnastik, kunstigt åndedræt, massageapparater, bade- og vaskeindretninger i særligt øjemed og til enkelte legemsdele.

j Farmaceutiske hjælpemidler og redskaber; indretninger til administrering af medicin; patteflasker og sutter; spyttekrus.

k Medicinske fremgangsmåder (ikke kirurgiske); medicin, midler til tandbehandling (kemisk del), skønhedspræparater.

l Fremgangsmåder og apparater til desinfektion og sterilisation forbindsstoffer; konservering af lig.

m Suge-, pumpe-, sprøjte- og forstøvningsindretninger til lægebrug (sugekopper, mælkepumper, irrigatorer, sprøjter, pulverblæsere, forstøvningsapparater, inhalatorer); apparater til lokal eller fuldstændig bedøvelse; katetre; dilatorer; apparater til indføring af lægemidler i legemshulheder.

A 62

Livredning og ildslukning

b Indretninger, apparater og fremgangsmåder til livredning (til søs - B 63 c).

c Ildslukningsudstyr .

d Ildslukningsmidler og fremgangsmåder til bekæmpelse af ild eller giftige luftarter med kemiske midler.

A 63

Sport, spil og forlystelser

b Redskaber til legensøvelser, gymnastik, svømning, klatring, fægtning; boldspil; træningsudstyr.

c Skøjter, ski og vandski, rulleskøjter og løbehjul, legepladser og sportsbaner.

d Keglebaner, tivolispil, billarder.

f Kortspil, terning, roulette, kabale, hestevæddeløbs- og lign. spil.

g Karruseller, gynger, gyngeheste, børnerutschebaner, rutschebaner o.lign. anordninger til offentlige forlystelser

h Legetøj, f.eks. toppe, dukker, trillebånd, byggeklodser.

j Udstyr til teatre, cirkus o.s.v., trylleredskaber og lign.

k Væddeløbsbaner, udstyr og tilbehør dertil.

B 01

Fysiske og kemiske fremgangsmåder og apparater (generelt)

b Kogning og kogeapparater.

c Kalcinering, smeltning; muffelovne til kemiske formål.

d Adskillelse såsom inddampning, destillering, krystallisering, filtrering, absorption, adsorption; adskillelsesapparater (sigtning - B 02 f; centrifuger - B 04).

f Blanding såsom opløsning, emulgering, dispergering (blanding af tørre stoffer - B 02 g).

g Overføring til fast form.

h Hæverter; syrebeholdere; tilførselsanordninger; til- og afløbsregulatorer.

j Kemiske og/eller fysiske fremgangsmåder og dertil hørende apparater (katalyse, kolloid kemi).

k Elektro-kemiske fremgangsmåder og apparater.

B 02

Formaling inkl. forbehandling før formaling; knusnings-, formalings-, tørblandings- og sigtningsapparater til generel anvendelse for tekniske formål

b Maskiner til forbehandling før formaling ved vaskning, dampning, børstning, skrælning, afskalning eller fjernelse af avner, maskiner til behandling af kernefrugter ved bearbejdning af overfladen til fremstilling af handelsvarer (poleremaskiner og grynmøller).

c Formalingsmetoder og møller (inkl. maskiner til afretning af møllesten), skivemøller, møller med friktionsplader, pulveriseringsmaskiner, kaffemøller, krydderimøller; maskiner til skæring og spaltning af korn; valsemøller til korn, inkl. indretninger til afstrygning af det formalede produkt fra malefladerne (afstrygere).

d Generelle metoder til knusning og knusningsindretninger (findeling og formaling), undtagen de under b og c anførte.

f Sigte- og sorteringsmaskiner, maskiner til rensning af gryn.

g Blandemaskiner for tørre stoffer.

h Støvudskillere til møller.

B 03

Udvaskning og adskillelse af malme, brændsel, affald, aske og slagger

b Udvaskning og adskillelse med undtagelse af magnetisk og elektrisk udskillelse og flotation.

c Magnetisk og elektrisk udskillelse.

d Flotation og differential bundfældning.

B 04

Centrifuger

b Centrifuger.

c Cycloner.

B 05

Sprøjtning of forstøvning i almindelighed, spredning af væsker over

flader i almindelighed

B 21

Plademetal, metalrør og -tråd

b Valsning af metal.

c Fremstilling på anden måde end ved valsning.

d Bearbejdning og forarbejdning af plademetal og rør; udstansning og skæring af rør.

f Bearbejdning og forarbejdning af metaltråd.

g Fremstilling af knappenåle, synåle og søm.

h Fremstilling af særlige genstande ved valsning, f.eks. skruer, hjul, ringe, ruller, kugler.

B 22

Metalstøbning

b Smelteovne og andre ovne.

c Maskiner til fremstilling af forme og kerner.

d Støbning og formning i almindelighed.

B 23

Mekanisk bearbejdning af metal

b Drejning og boring.

c Fræsning.

d Høvling; stikning og klipning; stansning; rømning; savning; filning; skrabning; retvending og fødning.

f Fremstilling af tandhjul og tandstænger.

g Gevindskæring og bearbejdning af skruer, bolthoveder og møtrikker.

h Fremstilling af file og raspe.

j Hamre; smedepresser; nittemaskiner.

k Smedning, presning, bøjning, lodning, svejsning, flammeskæring og dertil hørende opvarmningsindretninger.

l Fremstilling af smede- og pressegods, f.eks. hestesko, nitter, bolte, hjul o.lign.

m Fremstilling af kæder.

n Metalpulver og genstande fremstillet heraf.

p Anden metalbearbejdning; kombinerede fremgangsmåder, universalværktøjsmaskiner.

B 24

Slibning og polering

b Maskiner, indretninger og fremgangsmåder til slibning og polering af forskellige genstande, overflader og stoffer; afretning af slibestene; beskyttelsesanordninger ved slibe- og poleremaskiner og tilførsel af slibemidler.

c Sandblæsningsapparater.

d Slibeværktøj, f.eks. slibe- og polereskiver og knivskærpere; fremstilling af slibemidler.

B 25

Håndværktøj inkl. trykluftsværktøj

b Værktøj til fastgørelse eller forbindelse, løsning og fastholdelse; skruestikke.

c Værktøj til islåning af søm og kramper.

d Hamre og hakker.

f Kombinations- eller universalværktøj.

g Værktøjsskafter; værktøjskasser.

h Arbejdsbænke.

B 26

Håndskæreværktøj og stødvåben

b Skæreværktøj.

c Stødvåben.

B 27

Træbearbejdning og træimprægnering

b Save.

c Maskiner til høvling, boring, fræsning og drejning samt universalmaskiner.

d Finering; slibning og polering; fremstilling af rammer og geringer.

f Sinke- og tappearbejde; notningsmaskiner; maskiner til islåning af søm og kramper (håndværktøj til islåning af søm og kramper - B 25 c); fremstilling af kasser, kufferter og beholdere.

g Hjælpemaskiner og apparater; værktøj; beskyttelsesindretninger, også til save.

h Bøjning inkl. bødkerarbejde og fremstilling af hjul.

j Mekanisk bearbejdning af rør, kork o.lign. materialer.

k Fremgangsmåder og apparater til imprægnering (med eller uden tørring) inkl. konservering, brandsikring, bejdsning og farvning.

l Afbarkning; fremstilling af finer, høvlspåner og træfibre.

m Fremgangsmåder og maskiner til særlige formål, f.eks. fremstilling af tagspån, sammenpresset træ, pløkke.

n Sammenpressede træfibre (såkaldt kunsttræ).

B 28

Forarbejdning af cement og ler, bearbejdning af sten; ler- og briketpresser

b Presning af briketter, ler og lignende materialer.

c Forarbejdning af cement og ler.

d Bearbejdning af sten.

B 29

Forarbejdning af plastiske materialer, kautsjuk og hornagtige stoffer, der ikke er klassificeret andet steds (mekanisk del)

b Tilberedning og forbehandling af det materiale, der skal formes.

c Formgivning i almindelighed f.eks. formning, bøjning, skæring og sammenføjning.

d Fremgangsmåder og apparater til fremstilling af særlige genstade.

f Fremgangsmåder og apparater særlig beregnet til forarbejdning af termoplastiske stoffer.

g Fremgangsmåder og apparater særlig beregnet til forarbejdning af termohærdende stoffer.

h Fremgangsmåder og apparater særlig beregnet til forarbejdning af naturlig og syntetisk kautsjuk.

j Fremgangsmåder og apparater særlig beregnet til forarbejdning af andre materialer end de ovenfor nævnte f.eks. horn, elfenben, svovl.

B 30

Presser

b Hydrauliske presser.

c Mekaniske presser.

B 31

Fremstilling af papirvarer, forarbejdning af papir

b Fremstilling af æsker, kartoner, konvolutter, sække og poser.

c Fremstilling af opviklede genstande, f.eks. rør.

d Fremstilling af andre papirvarer.

f Hjælperedskaber inkl. redskaber til skæring, ridsning, afretning o.s.v.

B 41

Trykning; liniermaskiner; skrivemaskiner; stempler

b Maskiner og tilbehør til fremstilling, sætning og fordeling af typer; typer.

c Fremgangsmåder til fremstillig og reproduktion af trykkeplader (undtagen fotomekanisk reproduktion).

d Apparater til reproduktion af trykkeplader (undtagen galvanoplastik).

f Hurtigtgående cylinderpresser; rotationstrykkemaskiner; kontortrykkemaskiner og digeltrykpresser; trykkefremgangsmåder for så vidt de er knyttet til anvendelse af særlige maskiner.

g Hjælperedskaber og apparater til falsning, perforering, bronzering og staffering.

h Liniermaskiner.

j Skrivemaskiner med tilbehør.

k Stempler, stemplings- og nummereringsredskaber.

l Mangfoldiggørelsesindretninger.

m Trykke- og mangfoldiggørelsesfremgangsmåder; farvetrykning.

n Trykkeplader og materialer dertil; masser til trykkevalser; fugtnings- og rensemidler o.lign.

B 42

Bogbinderi, albums, brevordnere og særlige tryksager

b Fremgangsmåder, værktøj og udstyr til hæftning (værktøj til islåning af kramper - B 25 c).

c Bogbinderifremgangsmåder, værktøj og udstyr inkl. skærende værktøj.

d Bøger, boromslag, løsblade, postkort og formularer.

f Apparater og indretninger til ordning og klassificering, f.eks. kartoteker.

B 43

Skrive- og tegneredskaber

b Blyanter, blyantsholdere og kombinerede blyanter og penneskafter.

c Skrivepenne, penne og penneholdere; penne med blækbeholdere og fyldepenne; påfyldningsinstrumenter, indretninger til fjernelse og rensning af penne.

d Blækhuse, blækflasker og skrivetøj.

f Blæksugere; fugtningsindretninger til kopiering; segl o.lign. forseglingsredskaber; indretninger til påklædning af etiketter; hånd- og armstøtter.

g Skifertavler; vægtavler; radereknive; tegnestifter; penalhuse; blyantsspidsere.

h Tegneredskaber; -apparater og -udstyr; linealer; passere; ridsefjer; skraveringsredskaber, pantografer; redskaber til perspektivtegning.

B 44

Skulptur, malerkunst og overfladeudsmykning

b Maskiner, apparater og værktøj til billedhuggeriet, til modellering, kopiering, gravering, guillochering, udskæring og prægning.

c Fremgangsmåder til fremstilling af udsmykninger inkl. mosaikker og intarsier.

d Maling og udsmykning; sprøjtepistoler.

f Særlige mønstre og billeder.

B 61

Jernbaner

b Forskellige banesystemer (atmosfæriske, tryklufts-, glide-, tandhjuls-, høj-, hænge-, tov- og transportbaner, undergrundsbaner og sporvogne) inkl. udstyr for så vidt dette ikke falder ind under c-f.

c Lokomotiver og motorvogne (ikke-elektriske indretninger dertil, også ikke-elektriske indretninger til elektriske lokomotiver).

d Personvogne, godsvogne, dræsiner, dræsiner til betjening ved fodkraft (skinnecykler) og jernbaneinventar, også stødvogne som sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af kollision.

f Undervogne, aksler, indretninger til indstilling af aksler, akselkasser, hjul, understøtningsaksler, sikkerhedsindretninger.

g Koblinger, træk- og stødindretninger.

h Bremser, for så vidt de er anbragt i vognene, også elektrisk styrede trykluftsbremser.

j Skydebroer, drejeskiver, vandkraner, stoppebomme, rangerindretninger, vogne til transport af køretøjer, indretninger til brug ved passagerers ind- og udstigning, sporskiftningsindretninger o.lign.

k Hjælpeudstyr til jernbaner (indretninger til angivelse af overhedning af dele, indretninger på lokomotiver og vogne til angivelse af uregelmæssigheder i sporene, indretninger til måling af hjulbandager, rangerindretninger, kraftopsamlende bremser, skinnebremser, hemsko, apparater til at sætte vognene på og løfte dem af sporene, indretninger til trækning af vogne, indretninger til vognvask, gribeapparater til postsække o.s.v.).

l Sporskifter (sporskiftedrev undtagen omstillingsdrev til trolley-ledninger); bomme til jernbaneoverskæringer, signaler (inklusive stationsmeldere) og alle typer sikkerhedsanordninger for jernbanetrafik.

m Elektriske baner (for så vidt de ikke henføres under jernbanekonstruktion i almindelighed), indretninger ved skinner og skinnesamlinger til strømføring og isolation, trolley-ledninger eller kontaktskinner anbragt over eller under jorden, sektionssystemer, beskyttelsesanordninger mod jordstrøm, bygnings- og stilladsvogne.

n Elektrisk udstyr til jernbaner, elektriske eller delvis elektriske systemer for skinnekøretøjer (med flere kraftkilder), strømaftagere, motorer inkl. styring af motorer i de enkelte vogne eller i hele togstammer, elektrodynamiske bremser og elektriske eller delvis elektriske bremser.

B 62

Køretøjer, der ikke kører på skinner

b Trækvogne, barnevogne, slæder.

c Køretøjer, der trækkes af dyr.

d Motorkøretøjer, (chassier, drivanordninger, ophængning af motoren, styreanordninger o.s.v.); lastvogne; påhængsvogne.

f Hjul, aksler og aksellejer til køretøjer og cykler.

g Ringe, luftpumper og ventiler til motorkøretøjer, cykler og andre køretøjer.

h Cykelstativer, indretninger til ophængning a cykler, cykellåse; øvelsesapparater til cykling.

j Cykelsadler og andet tilbehør (alarm- og signalindretninger, for så vidt de udgør en del af cyklen, bagagebærere, beskyttelsesindretninger til kæder og stænkskærme).

k Cykelstel, rørforbindelser, styr, styreindretninger, beskyttelsesindretninger til kæder (for så vidt de udgør en del af stellet).

l Cykelbremser.

m Fremdrivning af cykler (een- og tohjulede) og slæder dels ved den kørendes egen kraft, dels ved motor, samt fremdrivning af tre- eller flerhjulede køretøjer ved den kørendes egen kraft.

B 63

Skibe, skibsbygning og skibsfart

b Skibsbygning; skibe; udrustning og skibsfart (rigning, signalvæsen og sømærker); skibsaptering og klosetter; apparater til iagttagelse og måling af skibes rulning, modstand og bevægelse; undervandsbåde; bugsering; dykkeapparater; undertrykkelse af bølger.

c Indretning af beddinger og tørdokker; søsætnings- og ophalingsindretninger til bygning og reparation af skibe; flydedokker; bjergningsskibe; livredning til søs inkl. redningsbælter og -veste.

d Både og andre fartøjer inkl. fartøjer drevet af mennesker eller dyr.

f Torpedoer og miner.

g Bevæbning og pansring af skibe

h Fremdrivning af skibe (skovlhjul, propeller og andre fremdrivningsanordninger) og anbringelse af fremdrivningsmaskineri.

j Hjælpemaskiner.

B 64

Flyvemaskiner og luftfart

b Luftskibe og balloner.

c Flyvemaskiner, helikoptere.

d Udstyr til luftfartøjer og anbringelse af fremdrivningsmaskineri.

f Anlæg på jorden, f.eks. indretning af flyvepladser og båker.

B 65

Varetransport, pakning og oplagring

b Maskiner, redskaber og fremgangsmåder ved pakning (maskiner til islåning af søm og kramper - B 25 c).

c Etiketteringsmaskiner og apparater.

d Transportkasser og beholdere samt tilbehør, f.eks. kasser, tremmekasser, tønder, sække, postkasser, stativer og ruller til slanger, omslag, kartoner, indpakningsmateriale, holdere til genstande, materiale til ombinding og segl.

f Renovationsbortførsel.

g Transport- og opbevaringsindretninger, f.eks. transportører til på- og aflæsning (ladeapparater til lastvogne - B 66 f), tanke, midler til forebyggelse af selvantændelse i lagerrum, transportanlæg, rørpost, postsorterings- og fordelingsanlæg.

B 66

Løfteapparater (elevatorer)

b Elevatorer.

c Kraner.

d Spil og taljer.

f Løfteapparater, f.eks. til læsning af køretøjer, tandstangs- og skruedunkrafte, sækkeløftningsapparater, apparater til løftning og forskydning af byrder ved hydraulisk eller pneumatisk kraft.

B 67

Håndtering af væsker

b Beholdere, dåser og flasker samt luknings- og åbningsindretninger til disse; propper; konservesdåser; driktællere; underlag til ølglas; proptrækkere; dåseåbnere.

c Rensning, fyldning og tømning af flasker, glas og rør.

d Øltryksapparater; udskænkningsapparater for detailsalg; sifoner; ventiler o.lign.

B 68

Sadelmageri og polstring

b Seletøj; indretninger til hindring af løbskørsel, til hurtig pålægning af seletøj, til dressering af tøjring af heste og andre trækdyr; tøjleholdere; hesteskånere; piske o.lign.

c Sadler og stigbøjler.

d Redskaber og maskiner til sadelmageri.

f Fremstilling af genstande af læder, sejldug o.lign. materiale.

g Redskaber og maskiner til fyldning af puder og madrasser og til anvendelse ved polsting.

C 01

Uorganisk kemi

b Ikke-metalliske grundstoffer, metalloider og deres forbindelser undtagen de under c anførte.

c Ammoniak og cyan og deres forbindelser.

d Forbindelser af alkalimetaller (lithium, natrium, kalium, rubidium, caesium).

f Forbindelser af metallerne beryllium, magnesium, aluminium, calcium, strontium, barium, radium, thorium og af de sjældne jordarter.

g Forbindelser af metaller, der ikke er omhandlet ovenfor.

C 02

Vand; behandling af vand, spildevang og kloakvang (destillering,

filtrering, adskillelse - B 01)

b Rensning af vand inkl. apparater, fremgangsmåder og anvendelse af reagenser; midler til forebyggelse og fjernelse af kedelsten.

c Rensning af kloakvand og spildevand.

d Vand beriget med kulsyre eller andre luftarter (sodavand).

C 03

Glas; mineral- og slaggeuld

b Fremstilling, formning og efterbehandlinger.

c Kemisk sammensætning; udsmykning ved forandring af overfladens beskaffenhed; gasurer; glasmaleri; dækning eller overtrækning med metaller; fremstilling af spejle, Blyglasering.

C 04

Cement, mørtel, keramik, kunststen og behandling af sten (kemisk del); ovne

b Cement, mørtel, ildfaste stoffer, keramiske genstande og glasering deraf; kunststen; konservering, farvning, hærdning og anden behandling af natur- og kunststen og af udgangsmaterialerne dertil.

c Ovne til forglødning, glasering, glødning eller brænding af teglsten, lervarer, porcelæn o.lign.; brænding af ikke formede keramiske masser, cement, kalk gips o.lign.; tørreovne for så vidt de udgør en enhed med brændingsovnen.

C 05

Fremstilling af gødningsmidler

b Phosphatholdige gødningsmidler.

c Nitrogenholdige gødningsmidler.

d Andre uorganiske gødningsmidler.

f Andre organiske gødningsmidler inkl. gødningsmidler af affald eller renovation.

C 06

Sprængstoffer og tændstikker

b Sprængstoffer og fremstilling af eksplosive blandinger og forbindelser af ubestemt sammensætning (rene forbindelser - C 01, C 07, C 08).

c Tændindretninger og tændmasser (inkl. sprængkapsler, tændpatroner og tændmasser til pneumatiske fyrtøj); fænghætter; tændsnor; sprængladninger og sprængningsfremgangsmåder; pyrofore masser.

d Fyrværkerisatser; midler til frembringelse af røg eller tåge; lynlys (lysmasser).

f Tændstikker og fremstilling heraf.

C 07

Organisk kemi

Forklarende note:

En forbindelse salte klassificeres under den pågældende forbindelse, f-eks. klassificeres anilinhydrochlorid som kun indeholdende C, H og N, og natriumacetat klassificeres under eddikesyre.

En forbindelse anføres altid på den sidste passende plads i klassifikationen, f.eks. anføres en forbindelse, der indeholder en acyclis kæde og en heterocyclisk ring kun som en heterocyclisk forbindelse og en sterol kun som en cyclopentanophenanthrenforbindelse.

Albuminer, proteiner, alkaloide af ukendt konstitution såvel som glucosider af ukendt konstitution er eksempler på forbindelser, der findes under g.

(Forbindelser som ocider, sulfider og oxysulfider af carbon ?? cyan, phosgen, hydrogencyan og salte deraf - C 01; farvestoffer - C 09; makromolekylære forbindelser - C 08; ved gæring vund?? produkter - C 12).

b Den organiske kemis almindelige metoder og apparater.

c Acycliske og carbocycliske forbindelser. c1. Carbonhybrider. c2. Forbindelser indeholdende carbon og halogener med eller uden hydrogen. c3. Forbindelser indeholder carbon og oxygen med eller uden hydrogen og halogener. c4. Forbindelser indeholder carbon og nitrogen med eller uden hydrogen, halogener og oxygen. c5. Forbindelser indeholdende carbon, svovl, selen eller tellur, med eller uden hydrogen, halogener, oxygen og nitrogen. c6. Cyclopentanophenanthrenforbindelser.

d Heterocycliske forbindelser. d1. Der kun indeholder oxygen som heterogenatom eller -atomer. d2. Der kun indeholder nitrogen som heterogenatiom eller -atomer. d3. Der kun indeholder svanel, selen og/eller tellur som heterogratom eller - atomer d4. Der indeholder oxygen, nitrogen, svovl, selen og tellur i kombinationer af to eller flere forskellige grundstoffer som heterogene atomer med undtagelse af de under d3 nævnte forbindelser. d5. Der indeholder andre grundstoffer end oxygen, nitrogen, svovl, selen og tellur som heterogenatiom eller -atomer.

f Acycliske, carbocycliske og heterocycliske forbindelser, der uden for eventuelt tilstedeværende ringe indeholder andre grundstoffer end hydrogen, halogener, oxygen, nitrogen, svovl, selen og tellur, idet de sidst anførte grundstoffer dog kan være til stede.

g Forbindelser af ukendt konstitution.

C 08

Makromolikylære forbindelser inkl. deres fremstilling og kemiske forarbejdning og organiske, plastiske masser

(Fremstilling af kunsttråd, -fibre, -børster og -bånd - D 01)

b Polysaccharider og deres derivater (fremstilling af cellulose - D 21; fremstilling af stivelse, sukker o.lign. kulhydrater - C 13). b1. Fremstilling. b2. Blandinger. b3. Forarbejdning.

c Naturlige kautsjukarter og deres derivater. c1. Fremstilling. c2. Blandinger. c3. Forarbejdning.

d Syntetisk kautsjuk. d1. Fremstilling. d2. Blandinger. d 3. Forarbejdning.

f Polymerisationsprodukter ekskl. syntetisk kautsjuk, men inkl. polymeriserede, umættede kondensationsprodukter. f1. Fremstilling. f2. Blandinger. f3. Forarbejdning.

g Polykondensations- og polyadditionsprodukter (to reagerende grupper). g1. Fremstilling. g2. Blandinger. g3. Forarbejdning.

h Makromolekylære forbindelser og organiske, plastiske masser, der ikke er anført andet steds. h1. Fremstilling. h2. Blandinger. h3. Forarbejdning.

j Almindelige fremgangsmåder til fremstilling og forarbejdning.

k Tilsætningsstoffer til almindelig anvendelse.

C 09

Farvestoffer; maling; poleremidler; naturharpikser; klæbemidler; forskellige stoffer og blandinger

b Organiske farvestoffer og dermed nært beslægtede forbindelser til fremstilling af farvestoffer; bejdsefarvestoffer og farvelakker.

c Pigmenter.

d Blæk, maling, kemiske midler til fjernelse af maling; pastaer og faste stoffer til farvning og trykning.

f Harpikser; fernisser og lakker, politur, tørremidler (sikkativer).

g Andre poleremidler end politur; midler til hindring af glidning.

h Fremstilling af lim.

j Andre klæbemidler end lim; fremgangsmåder til klæbning (generelt).

k Forskellige stoffer og blandinger.

C 10

Brændsel; smøremidler; bitumen (asfalt)

b Tørdestillation; carbonisering; fremstilling af koks sammen med gas, f.eks. kulgas.

c Tjære og tjærefremstilling, træeddike.

d Briketter; ildtændere; overføring af flydende brændsel til fast form; brændsel i fast form og forædling deraf.

f Skæring, tørring og oparbejdning af tørv.

g Omdannelse f.eks. krakning, destruktiv hydrogenering, polymerisering, isomerisering, reformering, krakning i forbindelse med polymerisering af carbonhydrider, kulholdigt materiale og andre carbonholdige materialer inkl. bitumen og voksarter til fremstilling af blandinger af luftformige, flydende eller faste carbonhydrider af anden art end under b anført, udvinding af olier og fraktioner deraf (kun blandinger) af carbonhydridholdige materialer inkl. naturlige produkter og de foran nævnte omdannelsesprodukter; rensning og blanding af carbonhydridholdige brændstoffer; Mineralvoks og blandingsprodukter.

h Fremstilling af acetylen ved våde metoder og rensning heraf.

j Fremstilling af vandgas, luftgas, generatorgas og blandinger deraf.

k Rensning af kulgas, vandgas, luftgas og generatorgas.

l Brændsel, der ikke er anført andet steds.

m Smøremidler; mineraloliedispersioner.

C 11

Animalske og vegetabilske olier og faste fedtstoffer, fedtagtige stoffer og voksarter samt fedtsyrer hidrørende fra disse; rensemidler; lys

b Udvinding (presning, ekstraktion), raffinering og konservering af fedtstoffer, fedtagtige stoffer (f.eks. lanolin),fede olier og voksarter inkl. udvinding fra spildprodukter; æteriske olier:

c Fedtsyrer fra faste fedtstoffer, fede olier og voksarter; lys; fedtstoffer og olier ud fra fede olier og syrer ved kemisk behandling f.eks. hydrogenering.

d Rensemidler i almindelighed; sæbe og sæbefremstilling (inkl. harpikssæber til limning af papir); glycerol.

C 12

Gæringsindustri; øl; spirituosa; vin; eddike; gær

b Gæringsfremgangsmåder, apparater, midler og udgangsmaterialer til almindelig anvendelse.

c Malt, urt, humle, ethanolisk gæring (ethanol, øl, gær).

d Andre organiske forbindelser ved gæring, f.eks. andre alkoholer, syrer, ketoner.

f Destillation og rektifikation af forgærede opløsninger, genvinding af biprodukter; denaturering af og denatureret alkohol.

g Vin og andre alkoholiske drikke (undtagen øl) og disses fremstilling.

h Pasteurisering, sterilisering, konservering, rensning, klaring og ælding.

j Eddike og fremstilling heraf.

k Mikroorganismer (undtagen gær) og deres fremstilling.

l Rensning af fade; begnings- og afbegningsmaskiner; fadudbrændere; bryggeritilbehør; kælderredskaber.

C 13

Sukker, stivelse og lignende kulhydrater

b Vaskning af sukkerroer, sukkerrør og kartofler.

c Skæremaskiner; snitteknive; pulppresser.

d Udvinding og rensning af sukkersaft.

f Udvinding og forarbejdning af råsukker, sukker og sirup.

g Fordampere; kogere.

h Kombinerede findelings-, sorterings- og pakkemaskiner til sukker.

j Ekstrahering af sukker af melasse.

k Glucose; invertsukker; lactose, maltose og andre sukkerarter.

l Stivelse, dekstrin o.lign. kulhydrater.

C 14

Skind, huder, pelsværk og læder

b Mekanisk behandling og forarbejdning af skind, huder og læder i almindelighed; pelsskæremaskiner, fremstilling af drivremme; tarmspaltemaskiner; indretninger til læderfabrikation.

c Kemisk behandling før garvning; fremgangsmåder, apparater og midler til garvning; imprægnering og konservering (farvning og blegning af læder - D 06).

C 21

Jerns metallurgi

b Fremstilling af jern og stål inkl. forbehandling af malme, udvinding af råjern, direkte udvinding af jern, højovne og luftopvarmere.

c Behandling af råjern (rensning, fremstilling af svejsejern og stål).

d Hærdning og udglødning af stål og jern (også af genstande som værktøj o.lign.), fremgangsmåder til at gøre jern smedeligt ved afkulning, cementering, anløbning og andre behandlinger.

C 22

Metallurgi (ikke jern) og legeringer inkl. jernholdige legeringer

b Udvinding og rensning af metaller på anden måde end under d anført; forbehandling af malme og behandling af slagger (slaggeuld - C 03).

c Legeringer inkl. jernholdige legeringer.

d Elektrolytisk og elektrotermisk udvinding og rensning af metaller.

f Ændring af den fysiske struktur af andre metaller og legeringer end jern og stål.

C 23

Bearbejdning og behandling af metaller ved andre midler end mekaniske

b Elektrolytisk overfladebehandling (metalovertræk); galvan?? plastik.

c Apparater og fremgangsmåder til overtrækning med metal undtagen ad galvanisk vej; diffusionsmetoder.

d Påføring af emalje og andre glasagtige overtræk på metaller.

f Kemisk overfladebehandling, der ikke omfattes af b-d; forhindring af metallers korrosion ved hjælp af midler, der ikke er omhandlet andet steds (maling - B 44; ved blødgøring og rensning af vand - C 02).

g rensning og affedtning af metalgenstande.

D 01

Tråde og fibre (naturlige og kunstige) af organiske materialer

b Mekanisk behandling af naturligt fibermateriale til udvinding af spindefibre.

c Kemisk behandling af naturligt fibermateriale til udvinding af spindefibre; carbonisering.

d Mekaniske fremgangsmåder og apparater til fremstilling af kunsttråd, -fibre, -børster og -bånd.

f Kemiske forhold vedrørende fremstillingen af kunsttråd, -fibre, -børster og -bånd.

D 02

Spinding

b Rensning af uld.

c Forbehandling af spindefibre.

d Finspinding og tvinding; garner.

f Spoling, oplægning og pakning af garn.

D 03

Vævning

b Maskiner til det forberedende arbejde.

c Fagdelingsmekanismer (skaft- og jacquardmaskiner).

d Fremstilling af vævede stoffer uden flor; vævede stoffer uden flor.

f Fremstilling af vævede stoffer med flor; fløjl, plys og chenille.

g Rør-, strå- og trævævning.

h Vævning af metaltråd.

j Værktøj og redskaber.

k Hjælpemaskiner til brug ved vævning (krydsindlæsning af kædetrådene, passering, andrejning og knytning af kædetråde, fremstilling af patroner og kort).

D 04

Fletning; fremstilling af kniplinger; maskinstrikning; possementvarer; ikke-vævede stoffer

b Strikning inkl. maskinstrikning.

c Fletning og fremstilling af kniplinger inkl. bobbinet- eller ætskniplinger samt flettemaskiner.

d Possementvarer.

f Tæppeknytning (fremstilling af tæpper o.lign.).

g Knytning af net (undtager fremstilling af metaltrådsnet - B 21 f).

h Filt.

j Andre ikke-vævede stoffer.

D 05

Syning og brodering

b Syning.

c Brodering.

D 06

Blegning, vaskning, farvning, appretering af og trykning på tekstiler; farvning og blegning af læder; sengefjer; tapeter og gulvbelægninger

b Blegning, farvning, mercerisering, imprægnering, vaskning af spindefibre, garner, vævede stoffer og andre tekstiler; valkning af vævede stoffer o.lign.; farvning og blegning af læder (mekanisk del).

c Forædling og udsmykning af garn, stoffer og strikkede varer (mekanisk del).

d Trykning på garn, vævede stoffer, strikkede varer, gulvbelægninger og tapeter (mekanisk del).

f Vaskning inkl. apparetering (mekanisk del).

g Rensning af sække; maskiner til rensning og holdbargøring af sengefjer; tilberedning af sengefjer.

h Foldning, sammenlægning, duplering, måling, opvikling, opskæring, opsætning, pakning af garn, vævede stoffer o.s.v. (mekanisk del).

j Fremstilling af plisse og ruche.

k Gulv- og vægbeklædninger (linoleum, linkrusta, voksdug, kunstlæder, tapet o.s.v.) - (mekanisk del).

l Vaskning, blegning (inkl. optisk blegning) og tørrensning af tekstiler; blegning af læder (kemisk del), behandling af tekstiler med befugtnings-, skumnings- og emulgeringsmidler (generelt).

m Appretering, betyngning, mercerisering, imprægnering af tekstiler og vasketøj (kemisk del).

n Belægningsstoffer (linoleum, voksdug, kunstlæder, bituminøse belægninger o.lign.) - (kemisk del).

p Farvning og bejdsning af tekstiler og læder (kemisk del).

q Overfladeudsmykning og trykning på tekstiler (kemisk del).

r Anvendelse af midler til beskyttelse af tekstiler mod sure og alkaliske væsker.

D 07

Reb inkl. kabler (ikke-elektriske)

D 21

Fremstilling af papir; udvinding af cellulose

b Råmaterialer og deres mekaniske behandling.

c Udvinding af cellulose og genvinding af lud (kemisk del) og apparater dertil.

d behandling af de opløste materiale inden dets overføring til papirmaskinen.

f Maskiner til papirfremstilling og fremgangsmåder ved fremstilling af papir på disse.

g Tilbehør til papirfremstillingsmaskiner.

h Pap og papir og deres fremstilling på andre måder end under f anført.

j Fremstilling af genstande af papirmasse; papmache.

E 01

Bygning af veje, jernbane og broer

b Jernbaneoverbygning; overbygningsredskaber; maskiner til brug ved fremstilling af skinneveje af enhver art.

c Bygning af og belægninger til veje, sportspladser o.s.v.; maskiner og hjælperedskaber til bygning og reparation.

d Bygning af broer og viadukter; samling af broer.

f Supplerende indretninger såsom udstyr til veje, bygning af perroner, vejskilte, snehegn o.s.v.

g Bygning af tunneler.

h Renholdelse af gader og skinneveje.

E 02

Vandbygning og fundering

b Vandbygning, f.eks. omlægning af vandløb, kystbeskyttelse, diger, sluser, dæmninger, havne- og kystbygningsarbejder, kanaler, vandriste, dræning.

c Indretninger og anlæg til løftning af skibe.

d Fundering.

f Opmudring og jordflytning.

E 03

Vandforsyning og kloakering

b Anlæg og fremgangsmåder til fremskaffelse. opsamling og fordeling af vand.

c Vandforsyning i huse.

d Vandklosetter, urinaler med skylle- og desinfektionsanordninger inkl. ventiler til disse.

f Kloakanlæg inkl. ventilation og tømning af slamkister.

E 04

Byggeri

b Bygningskonstruktioner (inkl. isolation); vægge; tage; lofter.

c Byggeelementer og byggematerialer.

d Tagbeklædning; tagvinduer; ovenlysvinduer; tagrender; værktøj til tagtækning.

f Bygningers indre og ydre udstyr, f.eks. trapper, gulve, vinduer og døre.

g Stilladser; stiger; forme, forskallinger og andre hjælpemidler til bygningsarbejder.

h Særlige bygningstyper.

E 05

Låse, nøgler, vindues- og dørbeslag samt pengeskabe

b Låse og tilbehør inkl. låse uden nøgler; håndjern.

c Rigler og lukkeindretninger særlig til døre og vinduer.

d Hængsler og andre ophængningsindretninger til døre og vinduer.

f Dør- og vindueslukkere, stoppeindretninger, beslag o.s.v.

g Pengeskabe og pengeskabshængsler.

E 21

Bjergværksdrift

b Dybdeboring.

c Maskiner og fremgangsmåder til minedrift og stenbrydning.

d Skakter; skaktuddybning; gallerier, afstivning af gallerier.

f Ventilation; sikkerhedsindretninger; transport; grubeopfyldning; redningsvæsen.

F 01

Dampmaskiner og dampakkumulatorer

b Dampmaskiner med frem- og tilbagegående stempler.

c Dampmaskiner med roterende eller svingende stempler.

d Damp- og luftturbiner; enkeltheder, der er fælles for turbiner i almindelighed.

f Gliderstyringer; flad- og stempelglidere.

g Drejegliderstyringer.

h Ventilstyringer.

j Tilbehør til dampmaskiner, for så vidt det påvirker maskinens drift.

k Særlige indretninger til udnyttelse af dampkraft og dampakkumulatorer.

F 02

Motorer med indvendig forbrænding; motorer til luft og særlige fluider;

fjeder- og vægtmotorer

b Stempelmotorer.

c Turbinemotorer.

d Styring og regulering.

f Bestanddele.

g Varmlufts- og trykluftsstempelmotorer; stempelmotorer med ydre forbrænding; udnyttelse af udstødningsgassen fra forbrændingsmotorer.

h Motorer til særlige fluider.

j Motorer drevet ved fjedre; vægte eller ved animalsk kraft; motorer til udnyttelse af solvarmen.

k Anlæg til fremdrivning ved reaktionskraft.

l Kombinerede motorer og anlæg.

F 03

Vind- og vandkraftmaskiner

b Vandturbiner og vandhjul.

c Andre vandkraftmaskiner, f.eks. vandtryksmotorer og motorer til udnyttelse af kraften fra tidevand og bølgeslag.

d Vindmotorer.

F 04

Kompressorer, blæsere og luftpumper

b Blæsebælge.

c Kompressorer og luftpumper med frem- og tilbagegående stempler.

d Roterende kompressorer; centrifugalblæsere; centrifugalkompressorer.

f Vacuumpumper og kompressorer af injektortypen.

g Kompressorer og vacuumpumper, der ikke er anført under b eller c.

F 05

Pumper og andre apparater til hævning af væsker

b Pumper med frem- og tilbagegående stempler, membranpumper, slangepumper.

c Centrifugal- og andre turbinepumper.

d Pulsometre; trykluftspumper; injektionspumper, hydrauliske væddere.

f øseindretninger (spandeapparater), øsehjul og andre vandløftningsapparater.

g Pumper, der ikke er anført under b-f.

F 06

Maskinelementer

b Indretninger til indbyrdes fastholdelse og sikring af maskindele, f.eks. søm, bolte, klemmeforbindelser, kiler.

c Aksler og lejer.

d Koblinger og bremser.

f Fjedre, støddæmpere og midler til dæmpning af svingninger.

g Kæder og drivremme.

h Drivværker.

j Stempler, cylindre og pakninger.

k Ventiler, taphaner og haner.

l Rør og forbindelsesstykker samt isolations- og rustbeskyttelsesmidler.

m Stel og maskinfundamenter.

n Smøring

p Sikkerhedsindretninger i almindelighed.

q Elementer til finmekanik.

F 07

Våben og ammunition

b Håndskydevåben med tilbehør, undtagen de under c og k omhandlede.

c Luft-, fjeder- og legetøjsskydevåben; knaldapparater; buer og pile; apparater til at kaste og slynge genstande.

d Skyts og dets affutager og transportvogne (flammekastere - j).

f Ammunition, transport og pakning af ammunition.

g Skydeskiver, markørstandere og kuglefangere.

h Indretninger og apparater til sigtning inkl. indstilling af skydevåben.

j Pansring, pansrede tårne, vogne og dækninger; angrebs- og forsvarsmidler i almindelighed.

k Automatiske håndskydevåben; maskingeværer; automatisk skyts.

l Brandrør.

F 21

Belysning; fordeling og udnyttelse af gas

b Lygter; fakler; grubelamper; lampetilbehør.

c Samling og fordeling af lys; reflektorer; lyskastere; afblændingsindretninger.

d Kombinationer af forskelligartede lyskilder.

f Gasbeholdere; fordeling af gas; gasrør og -haner; gastrykregulatorer; gasblandere og -kompressorer.

g Gastændere og indretninger til tænding og slukning af gaslygter.

h Glødelegemer o.s.v.

j Brændere med væge (andre brændere - F 23 d, f).

F 22

Frembringelse af damp

b Dampkedler (til centralopvarmning - F 24 d).

c Særlige fremgangsmåder til fremstilling af damp; opvarmning af kedler med forudophedede stoffer; lukkede fyringsanlæg.

d Forvarmning og mekanisk rensning af fødevand; fødevandstilførsel; regulering af vandcirkulationen.

f Vandstandsglas, signal- og sikkerhedsindretninger.

g Dampledninger, tørring og overhedning af damp; vandudladere.

h Rensning af dampkedler og kedelrør.

j Montering og tætning af rør.

F 23

Fyringsanlæg og dermed beslægtede indretninger

b Fyringsanlæg til fast brændsel.

c Fyringsanlæg til pulverformet brændsel.

d Fyringsanlæg til flydende brændsel.

f Fyringsanlæg til luftformigt brændsel og til metallurgiske ovne.

g Krematorieovne og renovationsforbrændingsovne.

h Riste inkl. rensning og ildragning.

j Skorstensindretninger; rensning af skorstene og kedelrør; bortfjernelse af aske; udskilning af partikler fra røg.

k Tilførsel af brændsel til fyringsanlæg.

l Lufttilførsel og trækregulering.

m Fyrrum og tilbehør.

n Regulering og kontrollering af forbrænding.

p Særlige fremgangsmåder til frembringelse af varme.

F 24

Opvarmnings- og ventilationsanlæg i bygninger

b Varmeovne og komfurer til fast brændsel.

c Andre ovne og komfurer.

d Centralopvarmning.

f Luftkonditionering og ventilation.

g Opvarmning af vand (badeovne) og indbygning af anlæg til varmtvandsforsyning.

F 25

Kuldefrembringelse; fremstilling og opbevaring af is; varmeudveksling; fortætning af vanskeligt kondenserbare luftarter ved mekaniske midler

b Kuldemaskiner.

c Fremstilling af is og iscreme (kuldemaskiner - b).

d Køleskabe; kølerum; iskasser.

f Kondensatorer til damp eller andre fluider.

g Åbne varmeudvekslingsapparater.

h Lukkede varmeudvekslingsapparater.

j Fortætning af luftarter og adskillelse af fortættede luftartsblandinger; beholdere til opbevaring af luftarter under højt tryk og fyldning af sådanne beholdere.

F 26

Tørring inkl. tørringsanlæg; tørreovne; kaffebrændere

b Maskiner, fremgangsmåder og apparater til tørring; tørreovne (maltkølle - C 12 c).

c Brændere (kaffe o.lign.).

G 01

Måling

b Instrumenter til måling af længde og tykkelse; deleapparater; krumpassere; måleapparater til værksteder; lærer o.lign.

c Måleinstrumenter til geodætisk, nautisk, aeronautisk og geofysisk brug; fotogrammetri.

d Apparater til angivelse og optegnelse af målinger i almindelighed.

f Apparater til måling af rumindhold, strømning og væskehøjde.

g Vægte og vejeindretninger.

h Måling og analyse af ultralyd-, lyd- og overludsvingninger; kombineret frembringelse og måling af overlydsvingninger.

j Måling og analyse af infra-rødt, synligt eller ultraviolet lys, f.eks. fotometre og kolorimetre.

k Termometre, f.eks. bolometre, og optiske pyrometre; meteorologiske instrumenter; kalorimetre; termostater.

l Instrumenter til måling af kraft, f.eks. dynamometre, trykmålere, indikatorer, apparater til måling af styrke og væsketæthed.

m Afprøvning af maskiner, f.eks. afbalancering af maskindele.

n Undersøgelse af stoffers kemiske og/eller fysiske egenskaber inkl. laboratorieudstyr.

p Hastighedsmålere.

q Tælleværker; omdrejningstællere, skridtællere, taxametre.

r Måling af elektriske værdier.

G 02

Optik

b Optiske elementer og systemer, f.eks. linser. prismer og spejle.

c Briller.

d Optiske instrumenter.

G 03

Fotografi og kinematografi

b Kamaraer; kinematografiske kameraer; projektører og tilbehør.

c Fotografiske fremgangsmåder, lysfølsomme overflader, plader, films og papirer; farvefotografi; røntgenfotografi; plastisk fotografi og kinematografi; fotoskulptur.

d Fotografisk tilbehør; mørkekamre.

f Fotomekanisk reproduktion.

G 04

Urmageri

b ure og lommeure (ikke-elektriske); kalenderure; urværksdrevne datovisere.

c Elektriske ure.

d Maskiner og værktøj til urmageri.

f Korttidsmåling inkl. præcisionssystemer.

G 05

Regulering og styring

b Grundlæggende systemer og konstruktionsdele, f.eks. følere og servo-motorer.

c Hastighedsregulering og styreindretninger til kraftmaskiner.

d Regulatorer for ikke-elektriske støreelser ,der ikke falder ind under c.

f Regulatorer for elektriske størrelser og elektriske maskiner

g Styreindretninger.

G 06

Regning og bogføring

b Konstruktionselementer.

c Mekaniske cifferegnemaskiner (addition, subtraktion, multiplikation og division).

d Elektro, mekaniske cifferegnemaskiner (elektroniske - f).

f Elektroniske regnemaskiner inkl. maskiner, der styres af hulkort eller -strimler eller magnetiserbare eller andre optegningsmidler.

g Mekaniske og elektriske regneapparater og regnestokke.

h Kassekontrol-apparater.

j Regnskabs- og bogføringsmaskiner.

k Statistiske maskiner, apparater til mærkning af, sortering af og aflægning af kort med statistiske optegnelser; bærere for optegnelser.

G 07

Kontrolapparater

b Apparater til trykning og udstedelse af billetter; apparater til registrering af billetpriser, frankeringsapparater.

c Apparater til registrering af ankomst- og afgangstid og personkontrol; registrering og angivelse af maskiners funktion; afstemnings- og lotteriapparater.

d Apparater til veksling og sortering af mønter.

f Salgsautomater og lignende apparater.

G 08

Signalering

b Signal- og alarmapparater til boliger og hoteller; ringeindretninger til tårnklokker.

c Fjernmeldeapparater for tilstande og måleværdier.

d Kommandoapparater; brand- og polititelegrafer.

f Akustisk og optisk signalering; fløjter, sirener; tågehorn o.s.v.

G 09

Undervisning og reklame

b Undervisningsmateriale (for musik - G 10 g); planetariet; glober, landkort.

c Chifrerings- og dichifreringsapparater.

d Rejselister og lignende oversigtsplaner; evighedskalendere (drevne ved urværk - G 04 b).

f Bevægelig, akustisk og optisk reklame og udstilling (i form af butiksinventar - A 47 f).

g Anden reklame og udstilling (i form af butiksinventar - A 47 f).

G 10

Musikinstrumenter og akustik

b Orgler og harmonier.

c Klaverer.

d Orkesterinstrumenter inkl. strengeinstrumenter, mund- og trækharmonikaer.

f Mekaniske musikinstrumenter (automatiske).

g Undervisnings- og hjælpemidler til musik.

h Elektriske musikinstrumenter (tonefrembringelse ad elektrisk vej).

j Optagelse og gengivelse af lyd.

k Akustik, der ikke er omhandlet andet steds.

G 21

Kernefysik

H 01

Elektrotekniske elementer

B Kabler, ledninger og isolatorer.

c Modstande, reostater.

d Magneter og magnetspoler.

f Højfrekvensspoler.

g Kondensatorer.

h Relæer.

j Elektriske udladningsrør og udladningslamper.

k Glødelamper.

l Halvlederapparater (f.eks. tørensrettere, elektrolytiske ensrettere, germanium-krystalapparater, selen-celler).

m Galvaniske elementer og akkumulatorer (også termo-elektriske elementer).

n Dåser til elektriske apparater.

H 02

Fremstilling, omformning og fordeling af elektrisk energi

b Strømtavler og fordelingsanlæg.

c Afbrydere og omskiftere.

d Beskyttelsesmidler, f.eks. smeltesikringer og overspændingsbeskyttere.

f ledningskoblere og strømaftagere.

g Installation af elektriske kabler og ledninger.

h Beskyttelse af levende væsener mod elektriske stød.

j Indbyrdes anbringelse af maskiner, apparater og ledninger.

k Elektrodynamiske maskiner.

l Transformatorer og drosselspoler.

m Apparater til omformning af vekselstrøm - vekselstrøm, af vekselstrøm - jævnstrøm og af jævnstrøm - jævnstrøm (med bevægelige dele - n).

n Andre generatorer, motorer og omformere.

p Styring af generatorer, motorer og omformere.

H 03

Elektrisk svingnings- og impulsteknik

b Frembringelse af elektriske svingninger.

c Modulation og nøgling.

d Demodulation og overføring af modulation fra en bærer til en anden.

f Forstærkere.

g Regulering af generering og forstærkning.

h Impedansfiltre, svingningskredse, resonatorer.

j Afstemning af resonatorer.

k Impulsteknik.

H 04

Elektrisk kommunikationsteknik

b Transmission karakteriseret ved transmissionsmidlet; interferens og støjundertrykkelse eller begrænsning.

c Transmission karakteriseret ved modulationsmetoden.

d Antenner og fødeledninger:

f Synkroniserede transmissionssystemer.

g Retningsbestemt transmission.

h Radiotransmission.

j Multipleks transmission.

k Hemmelig transmission og støjsending.

l Telegrafi.

m telefoni.

n Billedtelegrafi og fjernsyn.

p Radiopejling, stedbestemmelse, afstands- og hastighedsmåling; radionavigationssystemer.

H 05

Særlige anvendelser af elektrisk strøm

b Elektrisk opvarmning og svejsning; elektrisk belysning for så vidt den ikke er omhandlet andetsteds.

c Elektrisk hegn.

d Opsporing af skjulte masser og geologisk udforskning.

f Atmosfærisk elektricitet, statisk elektricitet og jordstrømme.

g Elektro-, strålings- og magnetoterapi; røntgenteknik.

h Frembringelse af akcelererede, elektrisk ladede partikler og af neutroner.

J Elektronoptik.

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes hos Europarådets generalsekretær den 23. september 1957, hvorefter konventionen trådte i kraft for Danmarks vedkommende den 1. oktober 1957. Konventionen er desuden ratificeret af følgende lande (vedføjet er angivet datoen for ratifikationsinstrumentets deponering):

 

 Norge.................................... 11. marts   1955 

 Irland................................... 11. marts   1955 

 Belgien.................................. 16. maj    1955 

 Frankrig................................. 1. juli    1955 

 Storbritannien og Nordirland............. 28. oktober  1955 

 Forbundsrepublikken tyskland............. 28. november  1955 

 Nederlandene............................. 12. januar   1956 

 Tyrkiet.................................. 22. oktober  1956 

 Italien.................................. 9. januar   1957 

 Sverige.................................. 28. juni    1957 

Udenrigsministeriet, den 14. februar 1958.

J.O. Krag.

Minister for Udenrigsøkonomi.

Officielle noter

Ingen