Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af konvention af 22. januar 1976 med Tyrkiet om social sikring


Ved kgl. resolution af 6. december 1977 har Danmark ratificeret en i København den 22. januar 1976 undertegnet konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring.

Den danske og den engelske tekst til konventionen og en dertil knyttet protokol er som følger:

KONVENTION

mellem Kongeriget Danmark og Republikken Tyrkiet om social sikring

Danmarks regering og Tyrkiets regering, der ønsker at regulere forbindelserne mellem de to stater på den sociale sikrings område,

der bekræfter princippet om at statsborgere i et af de to lande skal behandles på lige fod med statsborgere i det andet af landene for så vidt angår dette lands lovgivning om social sikring,

der ønsker at gennemføre dette princip og at træffe foranstaltninger, der sætter de af deres statsborgere, der flytter fra det ene af de to lande til det andet, i stand til enten at bevare rettigheder, som de pågældende har erhvervet i henhold til det førstnævnte lands lovgivning, eller at nyde tilsvarende rettigheder i henhold til det føørstnævnte lands lovgivning, eller til at nyde tilsvarende rettigheder i henhold til det sidstnævnte lands lovgivning, er blevet enige om følgende:

AFSNIT I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

I denne konvention betyder, medmindre andet fremgår af sammenhængen,

 • a) »kontraherende stat« Kongeriget Danmark eller Republikken Tyrkiet, alt efter sammenhængen,
 • b) »område« i relation til Kongeriget Danmark dettes område med undtagelse af Grønland og Færøerne og i relation til Republikken Tyrkiet dennes område,
 • c) »statsborger« i relation til Kongeriget Danmark en person med dansk indfødsret, og i relation til Republikken Tyrkiet en tyrkisk statsborger,
 • d) »lovgivning« den i artikel 2 anførte lovgivning, som er gældende inden for enhver del af den ene (eller den anden) kontraherende stats område, alt efter sammenhængen,
 • e) »kompetente myndighed« i relation til Kongeriget Danmark socialministeriet, arbejdsministeriet eller indenrigsministeriet, og i relation til Republikken Tyrkiet ministeriet for social sikring eller vedkommende andre ministerier,
 • f) »kompetent institution« den institution, som det påhviler at udrede ydelser,
 • g) »bopæl« lovligt etableret sædvanligt opholdssted,
 • h) »arbejdstager« i relation til Kongeriget Danmark enhver i en arbejdsgivers tjeneste beskæftiget person, der er omfattet af lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme, og i relation til Republikken Tyrkiet enhver i en arbejdsgivers tjeneste beskæftiget person, der er omfattet af den i artikel 2, stk. 2. anførte lovgivning,
 • i) »familiemedlemmer« personer, der betegnes eller anerkendes som familiemedlemmer i den lovgivning, som den kompetente institution anvender,
 • j) »efterladte« personer, der betegnes eller anerkendes som efterladte i den lovgivning, efter hvilken ydelserne udredes,
 • k) »forsikringsperioder« bidragsperioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som forsikringsperioder, samt alle andre perioder, for så vidt der efter den nævnte lovgivning tillægges dem gyldighed som forsikringsperioder,
 • l) »beskæftigelsesperioder« perioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som beskæftigelsesperioder, samt alle andre perioder for så vidt der efter den nævnte lovgivning tillægges dem gyldighed som beskæftigelsesperioder,
 • m) »bopælsperioder« perioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt eller anses som tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som bopælsperioder,
 • n) »ydelser«, »pensionister« og »renter« samtlige ydelser, pensioner og renter, herunder samtlige dele af disse, der afholdes af offentlige midler, og forhøjelser i form af reguleringstillæg eller andre tillæg, med mindre andet er bestemt i denne konvention, samt ydelser i form af kapitalbeløb, der kan træde i stedet for pensioner eller renter samt, hvis sådan er hjemlet, udbetalinger, der foretages som refusion af bidrag.

Artikel 2

Denne konvention finder anvendelse

 • 1) i relation til Kongeriget Danmark på lovgivningen om
 • a) offentlig sygesikring;
 • b) sygehusvæsenet;
 • c) svangerskabshygiejne og fødselshjælp;
 • d) dagpenge ved sygdom og fødsel;
 • e) revalidering;
 • f) forsikring mod følger af arbejdsulykker og erhvervssygdomme;
 • g) børnetilskud;
 • h) arbejdsløshedsforsikring;
 • i) folkepension;
 • j) invalidepension;
 • k) enkepension;
 • l) Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP);
 • 2) i relation til Republikken Tyrkiet på lovgivning om
 • a) social forsikring, omfattende: arbejdsulykker og erhvervssygdomme, sygdom, moderskab, invaliditet, alderdom og efterladte;
 • b) pensionskasse for offentligt ansatte;
 • c) alders-, invalide- og efterladte-pensionsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende (BAG-KUR);
 • d) de socialforsikringskasser, der er indgået i socialforsikringssystemet i medfør af den midlertidige artikel 20 i lov nr. 506 (1964).

Artikel 3

 • 1) Denne konvention finder anvendelse på alle love og administrative bestemmelser, der ændrer eller supplerer den i artikel 2 omhandlede lovgivning.
 • 2) Uanset bestemmelsen i stk. 1 finder denne konvention kun anvendelse på love og administrative bestemmelser om en ny gren af den sociale sikring, såfremt der herom opnås enighed mellem de 2 kontraherende stater.
 • 3) Denne konvention finder kun anvendelse på en kontraherende stats love og administrative bestemmelser, der udvider gyldighedsområdet for de gældende bestemmelser til at omfatte nye persongrupper, såfremt den anden kontraherende stat ikke gør indsigelse herimod inden 3 måneder fra datoen for den officielle bekendtgørelse af de pågældende bestemmelser.

Artikel 4

Statsborgere i en af de kontraherende stater er, når de har bopæl på den anden kontraherende stats område, omfattet af denne stats i artikel 2 omhandlede lovgivning.

Artikel 5

Medmindre andet følger af særlige bestemmelser i denne konvention, har personer, der er omfattet af en kontraherende stats i artikel 2 omhandlede lovgivning, de samme rettigheder og pligter efter nævnte lovgivning som denne stats egne statsborgere.

Artikel 6

Uanset bestemmelserne i artikel 4 finder denne konvention ikke anvendelse på diplomatiske eller konsulære repræsentanter eller på tjenestemænd eller dermed ligestillede personer, der gør tjeneste ved diplomatiske eller konsulære missioner.

Artikel 7

 • 1) Medmindre andet er bestemt i denne konvention, kan pensioner ved invaliditet eller alderdom eller til efterladte, renter i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt ydelser ved dødsfald (begravelseshjælp), hvortil arbejdstagere, der er statsborgere i en kontraherende stat, eller deres efterladte har erhvervet ret efter en af de kontraherende staters lovgivning og i givet fald bestemmelserne i denne konvention, ikke nedsættes, ændres, stilles i bero, inddrages eller beslaglægges som følge af, at den berettigede har bopæl på den anden kontraherende stats område.
 • 2) De i stk. 1 nævnte ydelser, hvortil andre statsborgere i en kontraherende stat end arbejdstagere eller deres efterladte har erhvervet ret efter en af de kontraherende staters lovgivning og i givet fald bestemmelserne i denne konvention, udbetales ikke de pågældende, når de har bopæl på den anden kontraherende stats område.

Artikel 8

Indeholder en kontraherende stats lovgivning bestemmelser om, at en ydelse skal nedsættes, stilles i bero eller bortfalde, når modtageren samtidig får udbetalt andre sociale ydelser eller oppebærer andre indtægter, finder disse bestemmelser tillige anvendelse, selv om det drejer sig om ydelser, som den pågældende har opnået i henhold til den anden kontraherende stats lovgivning, eller om indtægter har har oppebåret på den anden kontraherende stats område. Denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse, såfremt den pågældende oppebærer ydelser ved invaliditet, alderdom, dødsfald (pensioner) eller erhvervssygdom, der fastsættes af institutionerne i begge de kontraherende stater i overensstemmelse med reglerne i artikel 33, henholdsvis artikel 18, litra b.

Artikel 9

Fra den almindelige regel i artikel 4 gælder følgende undtagelser:

 • a) En arbejdstager, der har bopæl i en kontraherende stat og er beskæftiget af en arbejdsgiver, der har hjemsted eller bopæl på denne stats område, og som af nævnte arbejdsgiver udsendes til den anden kontraherende stats område for der midlertidigt at udføre et arbejde for den nævnte arbejdsgivers regning, er fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat i de første 12 måneder, i hvilke han har ophold på den sidstnævnte stats område. Dersom varigheden af det arbejde, der skal udføres på den anden kontraherende stats område på grund af uforudseelige omstændigheder, kommer til at overstige 12 måneder, er den pågældende fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat, indtil arbejdet er afsluttet, forudsat at den kompeente myndighed i den kontraherende stat, har meddelt samtykke hertil; begæring om sådant samtykke skal indgives inden udløbet af den første 12 måneders periode.
 • b) Arbejdstagere, der er beskæftiget af en transportvirksomhed, der har hjemsted eller hovedsæde på en af de kontraherende staters område, og som udfører deres arbejde på den anden kontraherende stats område, er omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat. Såfremt de pågældende arbejdstagere er beskæftiget for en filial eller fast repræsentation, som den nævnte transportvirksomhed har i den anden kontraherende stat, og de pågældende har bopæl på denne stats område, er de dog omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område den nævnte filial eller faste repræsentation er beliggende.
 • c) Arbejdstager, der er beskæftiget om bord på skibe, er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, hvis flag skibet fører.
 • d) Arbejdstagere, der ikke normalt er beskæftiget til søs, og som i en kontraherende stats territorialfarvand eller i en kontraherende stats havn er beskæftiget med lastning, losning og reparation af et skib, der fører den anden kontraherende stats flag, uden at tilhøre dette skibs besætning, eller som det påhviler at føre tilsyn med sådant arbejde, er omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat.

Artikel 10

 • 1) Med forbehold af bestemmelsen i artikel 6 finder bestemmelsen i artikel 4 anvendelse på personer beskæftiget ved diplomatiske missioner eller konsulater samt på personer, der står i privat tjeneste hos embedsmænd, der er knyttet til sådanne missioner eller konsulater.
 • 2) De i stk. 1 nævnte personer, der er statsborgere i den kontraherende stat, som den pågældende mission eller det pågældende konsulat repræsenterer, kan dog vælge at være omfattet af lovgivningen i denne stat. Denne ret til at vælge kan kun benyttes een gang. Den skal udøves inden for en frist af 6 måneder fra datoen for denne konventions ikrafttræden at regne eller fra datoen for arbejdstagerens overtagelse af hvervet. Valget har virkning fra datoen for denne konventions ikrafttræden for så angår arbejdstagere, der har overtaget deres hverv på det nævnte tidspunkt og ellers fra datoen for overtagelsen af hvervet.

Artikel 11

De kompetente myndigheder i de 2 kontraherende stater kan ved aftale gøre yderligere undtagelser fra den almindelige regel i artikel 4. De kan endvidere træffe aftale om, at de i artikel 9 omhandlede undtagelser i særlige tilfælde ikke skal gælde.

AFSNIT II

Ydelser i anledning af sygdom og moderskab

Artikel 12

Statsborgere i en kontraherende stat, som har bopæl på den anden kontraherende stats område har ret til natural- og kontantydelser ved sygdom og moderskab efter sidstnævnte stats lovgivning for sig selv og for sådanne af deres familiemedlemmer, som har bopæl på den sidstnævnte stats område.

Artikel 13

Den kompetente institution i en kontraherende stat, efter hvis lovgivning erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser ved sygdom eller moderskab er betinget af, at der er tilbagelagt nærmere foreskrevne forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, skal i fornødent omfang medregne forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, som om det drejede sig om perioder, der var tilbagelagt efter den lovgivning, som denne institution anvender.

Artikel 14

 • 1) Den kompetente institution i en kontraherende stat, efter hvis lovgivning kontantydelser ved sygdom eller moderskab beregnes på grundlag af den sikredes årlige eller gennemsnitlige løn- eller anden erhvervsindtægt, fastsætter nævnte indtægt alene på grundlag af den konstaterende indtægt i de perioder, der er tilbagelagt efter den nævnte lovgivning, jfr. dog stk. 2.
 • 2) Ved afgørelsen af om en arbejdstager, der er tyrkisk statsborger, opfylder betingelserne for ret til dagpenge ved fødsel efter dansk lovgivning, når den pågældende ikke har været omfattet af dansk lovgivning i hele den i nævnte lovgivning omhandlede referenceperiode.
 • a) medregnes forsikringsperioder, som er tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning inden for den forannævnte referencepriode, i løbet af hvilken den pågældende ikke har været omfattet af dansk lovgivning, som om det drejede sig om perioder, tilbagelagt efter sidstnævnte lovgivning, og
 • b) den pågældende anses for i de således medregnede perioder at have haft en gennemsnitlig lønindtægt af en størrelse, der svarer til gennemsnittet af de lønbeløb, der er konstateret for de perioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning i den forannævnte referenceperiode.

Artikel 15

Kontantydelser ved sygdom og moderskab, hvortil statsboergere i en kontraherende stat har erhvervet ret efter en af de kontraherende staters lovgivning, udbetales de pågældende, også når de har bopæl på den anden kontraherende stats område. Udbetaling sker på samme vilkår og i samme omfang statsboregere i den kontraherende stat, på hvis område den kompetente institution er beliggende, opnår sådan udbetaling.

AFSNIT III

Ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Artikel 16

Ved fastsættelse af invaliditetsgraden som følge af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom efter lovgivningen i en af de kontraherende stater, skal en eventuel tidligere tilskadekomst, der er omfattet af den anden kontraherende stats forsikring, tages i betragtning.

Artikel 17

I tilfælde, hvor en erhvervssygdom kommer til udbud, efter at den pågældende på begge de kontraherende staters områder har været beskæftiget ved arbejde, der må antages at kunne forårsage en sådan sygdom, skal ydelserne udredes efter lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område den pågældende senest har været beskæftiget ved sådant arbejde.

Artikel 18

I tilfælde af forværring af en erhvervssygdom, for hvilken en dansk eller tyrkisk statsborger har modtaget eller modtager erstatning efter en kontraherende stats lovgivning, gælder følgende regler:

 • a) Såfremt den erstatningsberettigede ikke efter den første udbetaling af ydelser har været beskæftiget efter den anden kontraherende stats lovgivning ved et arbejde, der må antages at kunne forårsage eller forværre den pågældende sygdom, påhviler det den kompetente institution i den førstnævnte stat at afholde de med ydelserne forbundne udgifter, under hensyntagen til den indtrådte forværring, efter den for denne institution gældende lovgivning.
 • b) Såfremt den erstatningsberettigede efter den første udbetaling af ydelser har været beskæftiget ved et sådant arbejde efter den anden kontraherende stats lovgivning, påhviler det den kompetente institution i den førstnævnte stat at afholde de med ydelserne forbundne udgifter, uden hensyntagen til den indtrådte forværring, efter den for denne institution gældende lovgivning. Den kompetemte institution i den sidstnævnte stat yder den erstatningsberettigede et tillæg, hvis størrelse svarer til forskellen mellem de ydelser, der efter den for denne institution gældende lovgivning tilkommer den pågældende efter den indtrådte forværring, og de ydelser, som ville have tilkommet ham før forværringen indtrådte, hvis han havde pådraget sig den pågældende sygdom på et tidspunkt, hvor han var omfattet af denne stats lovgivning.

Artikel 19

Bestemmelsen i artikel 14, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse, når det drejer sig om beregning af kontantydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Artikel 20

Bestemmelsen i artikel 15 finder tilsvarende anvendelse, når det drejer sig om udbetaling af dagpenge i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

AFSNIT IV

Familieydelser

Artikel 21

Et barn, der har bopæl på dansk område, og hvis fader eller moder er tyrkisk statsborger og har bopæl på dansk område, har ret til børnetilskud efter dansk lovgivning på samme vilkår som danske statsborgere.

Artikel 22

Et barn, der har bopæl på tyrkisk område, og hvis fader eller moder er dansk statsborger og har bopæl på tyrkisk område, har ret til børnetilskud efter tyrkisk lovgivning efter samme regler som tyrkiske statsborgere.

Artikel 23

Børn af enker og enkemænd, der er tyrkiske statsborgere, samt forældreløse børn af tyrkiske statsborgere, har, når børnene har bopæl på dansk område, ret til særligt børnetilskud efter dansk lovgivning efter samme regler som gælder for sådanne børn af danske statsborgere på betingelse af, at barnet eller et af dets forældre har bopæl på dansk område i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område.

Artikel 24

De nærmere regler for ydelse af børnetilskud i tilfælde, hvor der er ret til børnetilskud efter begge de kontraherende staters lovgivning, fastsættes i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 34.

AFSNIT V

Arbejdsløshedsforsikring

Artikel 25

Statsborgere i en af de kontraherende stater er, når de har bopæl på den anden kontraherende stats område, ligestillet med sidstnævnte stats egne statsborgere for så vidt angår retten til at blive forsikret mod arbejdsløshed.

AFSNIT VI

Ydelser ved alderdom, invaliditet og til efterladte (pensioner)

Kapital 1

Ydelser efter dansk lovgivning

Artikel 26

 • 1) Tyrkiske statsborgere, der har været beskæftiget som arbejdstagere på dansk område i mindst 12 måneder, har ret til pension efter lovgivningen om folkepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de efter opnåelsen af den alder, ved hvilken retten til at optjene pension efter nævnte lovgivning indtræder, og inden opnåelsen af den normale tilgangsalder for folkepension har haft fast bopæl på dansk område i sammenlagt mindst 5 år.
 • 2) Andre tyrkiske statsborgere har ret til pension efter lovgivningen om folkepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de efter det fyldte 15. år og inden opnåelsen af den normale tilgangsalder for folkepension har haft fast bopæl på dansk område i sammenlagt mindst 5 år.
 • 3) For tyrkiske statsborgeres ret til folkepension efter § 2, stk. 1, nr. 3, i lov om folkepension finder dog bestemmelserne nedenfor i artikel 27, jfr. artikel 29, nr. 1, tilsvarende anvendelse.
 • 4) Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan bestemmelserne nedenfor i artikel 28, stk. 1, litra a) og artikel 28, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse ved fastsættelsen af retten til folkepension til tyrkiske statsborgere, der er enker efter tyrkiske arbejdstagere, og som var fyldt 62 år, da de blev enker.
 • 5) Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 har tyrkiske statsborgere, der modtager pension efter lovgivningen om invalidepension eller om enkepension ret til i stedet at modtage pension efter lovgivningen om folkepension, når de opnår den alder, der berettiger til sådan pension.
 • 6) Uanset bestemmelsen i artikel 7, stk. 1, kan udbetaling af pension efter lovgivningen om folkepension til tyrkiske statsborgere, der er enker efter tyrkiske arbejdstagere og som har bopæl på tyrkisk område, kun ske såfremt pensionen enten er ydet efter bestemmelsen i foranstående stk. 4, eller er trådt i stedet for enkepension ydet efter artikel 28, stk. 1, litra a).

Artikel 27

 • 1) Tyrkiske statsborgere, der har været beskæftiget som arbejdstagere på dansk område i mindst 12 måneder, har ret til pension efter lovgivningen om invalidepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de efter opnåelsen af den alder, ved hvilken retten til at optjene pension efter nævnte lovgivning indtræder, har haft fast bopæl på dansk område i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for indgivelsen af ansøgningen om pension, og at de i sidstnævnte periode i mindst 12 måneder har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv.
 • 2) Andre tyrkiske statsborgere har ret til pension efter lovgivningen om invalidepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de efter det fyldte 15. år har haft fast bopæl på dansk område i sammenlagt mindst 5 år, heraf i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for indgivelsen af ansøgningen om pension, og at de i sidstnævnte periode i mindst 12 måneder har været fysisk og psykisk i stand til at udøve et normalt erhverv.
 • 3) Retten til pension efter stk. 1 eller 2 er desuden betinget af, at arbejdsudygtigheden med påfølgende invaliditet indtrådte, medens den pågældende tyrkiske statsborger havde bopæl på dansk område.
 • 4) I den administrative aftale, der skal indgås i henhold til artikel 34, fastsættes regler om pligt for ansøgeren til ophold på dansk område i det omfang, behandlingen af pensionsbegæringen gør det fornødent.
 • 5) Når en tyrkisk statsborger har erhvervet ret til pension i medfør af foranstående stk. 1-3, kan overflytningen af den pågældende til højere pension som følge af forværring af hans invaliditet ikke finde sted, såfremt pensionisten har bopæl uden for dansk område.

Artikel 28

 • 1) Tyrkiske statsborgere har ret til pension efter lovgivningen om enkepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af,
 • a) at den afdøde ægtefælle havde været beskæftiget som arbejdstager på dansk område i mindst 12 måneder, at han efter opnåelsen af den alder, ved hvilken retten til at optjene pension efter nævnte lovgivning indtræder, havde haft bopæl på dansk område i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for dødsfaldet, at han i sidstnævnte periode i mindst 12 måneder havde været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv, og at dødsfaldet er indtrådt, medens han havde bopæl på dansk område, eller
 • b) at den pågældende kvinde selv har haft bopæl på dansk område i mindst 5 år efter det fyldte 15. år, heraf i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbar forud for indgivelsen af ansøgningen om pension, og at hun i denne periode har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv.
 • 2) Enkepension i henhold til § 1, stk. 2, i lov om pension og hjælp til enker m.fl. kan kun ydes efter bestemmelsen i foranstående stk. 1, litra b) og på betingelse af, at de omstændigheder, der begrunder ret til pension, er indtrådt, medens den pågældende havde bopæl på dansk område.
 • 3) I den administrative aftale, der skal indgås i henhold til artikel 34, fastsættes regler om pligt for ansøgeren til ophold på dansk område i det omfang, behandlingen af pensionsbegæringen gør det fornødent.
 • 4) Uanset bestemmelsen i artikel 7, stk. 1, kan udbetaling af pension efter lovgivningen om enkepension til tyrkiske statsborgere, der har bopæl på tyrkisk område, kun ske såfremt pensionen ydes i henhold til foranstående stk. 1, litra a).

Artikel 29

Forsikringsperioder tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning skal medregnes

 • 1) ved beregningen af størrelsen af den pension, hvortil der er erhvervet ret i medfør af artikel 27, som om det drejende sig om bopælsperioder, tilbagelagt efter dansk lovgivning;
 • 2) ved beregning af pension til danske statsborgere i henhold til § 2, stk. 1, nr. 3, i lov om folkepension og i henhold til lovgivningen om invaldidepension, som om det drejede sig om bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning, for så vidt de pågældende forsikringsperioder ikke giver ret til pension efter tyrkisk lovgivning og i givet fald reglerne i denne konvention.

Artikel 30

Bestemmelserne i artikel 26-28 giver ikke ret til pension efter overgangsbestemmelserne i danske love af 7. juni 1972 om ret til pension for danske statsborgere, der har haft fast bopæl i Kongeriget Danmark i nærmere fastsatte tidsrum forud for ansøgningen om pension.

Artikel 31

Uanset bestemmelserne i artikel 7 udbetales følgende tillæg og ydelser efter dansk lovgivning om folke-, invalide- og enkepension ikke til personer, der har bopæl uden for dansk område:

 • a) pensionstillæg
 • b) hustrutillæg
 • c) ægteskabstillæg
 • d) personlige tillæg
 • e) bistandstillæg
 • f) plejetillæg
 • g) invaliditetsydelse.

Kapitel 2

Ydelser efter tyrkisk lovgivning

Artikel 32

 • 1) Danske statsborgere er, når de har bopæl på tyrkisk område, ligestillet med tyrkiske statsborgere med hensyn til retten til at være forsikret efter tyrkisk lovgivning om pensioner ved invaliditet, ved alderdom samt til efterladte.
 • 2) Danske statsborgere og deres efterladte har ret til pension efter tyrkisk lovgivning om pensioner ved invaliditet, ved alderdom og til efterladte efter samme regler som tyrkiske statsborgere på betingelse af, at de har været forsikret i overensstemmelse med reglerne i den nævnte lovgivning i en periode på mindst 12 måneder, jfr. dog stk. 6.
 • 3) Såfremt en dansk eller tyrkisk statsborger eller hans efterladte ikke opfylder betingelserne for ret til pension alene på grundlag af forsikrings- og bidragsperioder tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning, skal bopælsperioder, som den pågældende har tilbagelagt efter dansk lovgivning, i fornødent omfang medregnes, som om det drejede sig om forsikrings- og bidragsperioder tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning, for så vidt de nævnte forsikrings- og bidragsperioder og de nævnte bopælsperioder ikke er sammenfaldende.
 • 4) Ved anvendelsen af bestemmelsen i stk. 3 skal den for sammenlægningen af perioder fornødne omregning ske efter følgende regler:
 • a) En bopælsperiode på et år tilbagelagt efter dansk lovgivning skal anses for at svare til en bidragsperiode på 360 dage tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning, og
 • b) en bopælsperiode på en måned tilbagelagt efter dansk lovgivning skal anses for at svare til en bidragsperiode på 30 dage tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning.
 • 5) Ved beregningen af pensioner, hvortil der er erhvervet ret efter stk. 3) og 4), finder bestemmelserne i artikel 33, stk. 1, a)-c), anvendelse.
 • 6) Når en dansk statsborger, henholdsvis hans efterladte, i øvrigt opfylder betingelserne for ret til invaldidepension, førtidig alderspension eller efterladtepension efter tyrkisk lovgivning, er det for retten til pension yderligere en betingelse
 • a) når det drejer sig om invalidepension, at arbejdsudygtigheden med påfølgende invaliditet indtrådte, medens den pågældende danske statsborger havde bopæl på tyrkisk område,
 • b) når det drejer sig om førtid alderspension, at de omstændigheder, der begrunder ret til sådan pension, er indtrådt, medens den pågældende danske statsborger havde bopæl på tyrkisk område,
 • c) når det drejer sig om efterladtepension, at dødsfaldet er indtrådt, medens den forsikrede danske statsborger havde bopæl på tyrkisk område.

Kapitel 3

Samordning af pensioner

Artikel 33

 • 1) Er der erhvervet ret til alders-, invalide- eller enkepension efter lovgivningen i begge de kontraherende stater og i givet fald efter reglerne i denne konvention finder følgende regler anvendelse:
 • a) Den kompetente institution i hver af de kontraherende stater beregner det teoretiske beløb for den ydelse, som den pågældende ville kunne gøre krav på, hvis samtlige forsikrings- og bopælsperioder, der er tilbagelagt i de kontraherende stater, havde været tilbagelagt i den omhandlede stat og efter den lovgivning, der gælder for den pågældende institution på det tidspunkt, da ydelsen skal fastsættes. Såfremt ydelsens beløb efter nævnte stats lovgivning er uafhængigt af længden af de tilbagelagte perioder, anses dette beløb for det i nærværende litra omhandlede teoretiske beløb;
 • b) institutionen fastsætter derefter det faktiske beløb for ydelsen på grundlag af de i litra a nævnte teoretiske beløb efter forholdet mellem længden af de forsikrings- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter den for institutionen gældende lovgivning forud for forsikringsbegivenhedens indtræden, og den samlede længde af de forsikrings- og bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i begge de kontraherende stater forud for forsikringsbegivenhedens indtræden;
 • c) Såfremt den samlede længde af de forsikrings- og bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i begge de kontraherende stater forud for forsikringsbegivenhedens indtræden, overstiger den længste forsikrings- eller bopælstid, der efter en af de pågældende staters lovgivning kræves tilbagelagt for, at en fuld ydelse kan opnås, skal den kompetente institution i nævnte stat ved anvendelsen af bestemmelsen i dette stykke tage denne længste forsikrings- eller bopælstid i betragtning i stedet for den samlede længde af de nævnte perioder; denne beregningsmetode kan ikke medføre pligt for den pågældende institution til at udrede en højere ydelse end den fulde ydelse, der er hjemlet i den for denne institution gældende lovgivning.
 • 2) Reglerne i stk. 1 kan ikke medføre, at pensionerne fra de kontraherende stater sammenlagt kommer til at udgøre et lavere beløb end den pension, hvortil der er erhvervet ret alene efter lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område pensionisten har bopæl og i givet fald efter reglerne i denne konvention. Den kompetente institution i den pågældende stat skal i givet fald, så længe pensionisten har bopæl på denne stats område, yde ham et tillæg, der svarer til forskellen.
 • 3) Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, selv om de pensioner, hvortil der er erhvervet ret, ikke er af samme art.
 • 4) Der kan i den administrative aftale, som skal indgås i medfør af artikel 34, fastsættes nærmere regler for beregning af pension efter stk. 1 til enker og andre enlige kvinder, hvis pensionen er beregnet helt eller delvis på grundlag af forsikrings- eller bopælsperioder, den pågældende selv har tilbagelagt.

AFSNIT VII

Forskellige bestemmelser

Artikel 34

De kompetente myndigheder i de to kontraherende stater skal

 • a) indgå den fornødne administrative aftale med henblik på anvendelsen af denne konvention;
 • b) meddele hinanden alle oplysninger om foranstaltninger, de har truffet med henblik på anvendelsen af denne konvention;
 • c) meddele hinanden alle oplysninger om ændringer i deres lovgivning, der kan berøre anvendelsen af denne konvention;
 • d) i den forannævnte administrative aftale udpege kontaktorganer med henblik på at lette gennemførelsen af denne konvention.

Artikel 35

Med henblik på anvendelsen af denne konvention

 • a) skal de kompetente myndigheder og institutioner i de kontraherende stater yde hinanden bistand, som om det drejede sig om anvendelsen af deres egen lovgivning. Sådan gensidig administrativ bistand ydes i princippet vederlagsfrit af de nævnte myndigheder og institutioner. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater kan dog aftale, at visse udgifter skal være genstand for refusion;
 • b) kan de kontraherende staters myndigheder og institutioner forhandle direkte med hinanden samt med de pågældende personer eller deres befuldmægtigede. Ved sådan forhandling anvendes det engelske eller franske sprog;
 • c) kan de kontraherende staters myndigheder, institutioner og domstole ikke afvise begæringer eller andre dokumenter, der forelægges dem med den begrundelse, at de er affattet på den anden kontraherende stats sprog.

Artikel 36

 • 1) Enhver i en kontraherende stats lovgivning hjemlet fritagelse for eller nedsættelse af afgifter, stempel-, rets eller registreringsgebyrer for akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til en kontraherende stats lovgivning, skal udstrækkes til også at omfatte tilsvarende akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til den anden kontraherende stats lovgivning eller i henhold til denne konvention.
 • 2) Attester, dokumenter og akter af enhver art, der kan kræves fremlagt i forbindelse med anvendelsen af denne konvention, er fritaget for bekræftelse eller legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder.

Artikel 37

Begæringer om ydelser ved alderdom, invaliditet eller til efterladte (pensioner), om renter i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt om ydelser ved dødsfald (begravelseshjælp) indgives i overensstemmelse med bestemmelserne i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 34.

Arikel 38

Begæringer, erklæringer, appel eller anmodning om genoptagelse, der i medfør af en kontraherende stats lovgivning skal være fremsat overfor en myndighed, en institution eller en domstol i den pågældende stat inden en bestemt frist, skal anses for rettidigt indgivet, såfremt de inden for samme frist er indgivet til en tilsvarende myndighed, institution eller domstol i den anden kontraherende stat. I så fald skal den myndighed, institution eller domstol, der har modtaget nævnte begæringer, erklæringer, appel eller anmodning om genoptagelse, straks oversende dem, enten direkte, eller gennem de kompetente myndigheder i de pågældende stater til den kompetente myndighed, institution eller domstol i den førstnævnte stat. Datoen for indgivelse af disse begæringer, erklæringer, appel eller anmodning om genoptagelse til en myndighed, en institution eller en domstol i den anden kontraherende stat skal anses for at være datoen for deres indgivelse til den kompetente myndighed, institution eller domstol, der skal behandle den.

Artikel 39

I den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 34, fastsættes regler om foretagelse af de i en kontraherende stats lovgivning foreskrevne lægeundersøgelser i tilfælde, hvor den pågældende person har bopæl eller ophold på den anden kontraherende stats område.

Artikel 40

Nærmere regler om fremgangsmåden ved udbetaling af ydelser til personer, der har bopæl i en anden kontraherende stat end den, på hvis område den forpligtede institution er beliggende, fastsættes i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 34.

Artikel 41

Den administrative og lægelige kontrol med personer, der modtager ydelser efter en kontraherende stats lovgivning, men opholder sig eller har bopæl på den anden kontraherende stats område, foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 34.

Artikel 42

De særlige bestemmelser i dansk lovgivning om udenlandske arbejdstageres medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) finder anvendelse på tyrkiske arbejdstagere, beskæftiget på dansk område.

Artikel 43

Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af denne konvention, skal bilægges ved fælles overenskomst mellem de kompetente myndigheder i de 2 kontraherende stater.

AFSNIT VIII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 44

 • 1) Denne konvention begrunder ikke ret til ydelser for noget tidsrum, der ligger forud for dens ikrafttræden.
 • 2) Enhver forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperiode, der er tilbagelagt efter en kontraherende stats lovgivning forud for denne konventions ikrafttræden, skal tages i betragtning ved afgørelsen af ret til ydelser efter denne konvention. Uanset denne bestemmelse samt bestemmelsen i artikel 7 skal bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning forud for den 1. april 1957 ikke tages i betragtning ved beregning af størrelsen af folkepension, invalidepension eller enkepension efter dansk lovgivning, der udbetales til tyrkiske statsborgere med bopæl på tyrkisk område.
 • 3) Rettigheder kan erhverves i medfør af denne konvention, selv om de vedrører en begivenhed, der er indtruffet forud for datoen for konventionens ikrafttræden, jfr. dog bestemmelsen i stk. 1.
 • 4) Enhver ydelse, som på grund af den pågældendes nationalitet eller bopæl på den anden kontraherende stats omrdåe ikke har været fastsat, eller hvis udbetaling har været stillet i bero, skal på den pågældendes begæring fastsættes eller udbetales på ny fra datoen for denne konventions ikrafttræden, medmindre tidligere anerkendte rettigheder har givet anledning til udbetaling af en kapitalydelse. I tilfælde, hvor en kontraherende stats lovgivning ikke kræver, at der skal fremsættes begæring om udbetaling af en ydelse, skal ydelsen udredes, uden at den pågældende fremsætter begæring herom.
 • 5) Såfremt den i stk. 4) omhandlede begæring fremsættes inden udløbet af 2 år fra datoen for denne konventions ikrafttræden, erhverves rettigheder i medfør af denne konvention med virkning fra nævnte dato. Fremsættes den i stk. 4) omhandlede begæring efter udløbet af 2 år fra datoen for denne konventions ikrafttræden, erhverves de rettigheder, som ikke er bortfaldet eller forældet, fra tidspunktet for begæringens fremsættelse.

Artikel 45

Denne konvention skal ratificeres, og ratifikationsinstrumenterne skal udveksles i København. Konventionen træder i kraft på den første dag i den anden måned, der følger efter den måned, i hvilken ratifikationsinstrumenterne er blevet udvekslet.

Artikel 46

 • 1) Denne konvention skal forblive i kraft i et tidsrum af 1 år regnet fra datoen for dens ikrafttræden, og fornys automatisk fra år til år, medmindre den skriftligt opsiges af regeringen i en af de kontraherende stater, hvilket skal ske mindst 3 måneder før udløbet af en 1 års-periode. Sker sådan opsigelse, ophører konventionen at være i kraft med udløbet af den 1 års-periode, i hvilken opsigelse sker.
 • 2) Konventionens opsigelse berør ikke tidligere erhvervede rettigheder. Adgangen til at opnå fremtidige ydelser på grundlag af rettigheder, der er under erhvervelse på det tidspunkt, da konventionen efter opsigelse træder ud af kraft, skal reguleres ved særlig aftale.

Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget af deres regeringer underskrevet denne konvention.

Udfærdiget i København, den 22. januar 1976 i 3 eksemplarer med

dansk, tyrkisk og engelsk tekst, hvilke tekster skal have samme

gyldighed.

For den danske regering:

K.B. Andersen

For den tyrkiske regering:

Ihsan Sabri Caglayangil

PROTOKOL

I forbindelse med den i dag undertegnede konvention mellem Kongeriget Danmark og Republikken Tyrkiet om den sociale sikring er de kontraherende stater enedes om følgende:

     1. Pension, hvortil der er erhvervet ret efter dansk lovgivning om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), indgår ikke i den i konventionens artikel 33 omhandlede samordning af pensioner.

     2. Betingelserne for ret til dagpenge i andledning af fødsel efter dansk lovgivning anses ikke for opfyldt, såfremt den pågældende alene er tilmeldt arbejdsformidlingen som arbejdssøgende.

Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget af deres regeringer, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i København, den 22. januar 1976 i 3 eksemplarer med

dansk, tyrkisk og engelsk tekst, hvilke tekster skal have samme

gyldighed.

For den danske regering:

K.B. Andersen

For den tyrkiske regering:

Ihsan Sabri Cagayangil

Efter at ratifikationsinstrumenterne var blevet udvekslet den 21. december 1977, trådte konventionen i medfør af artikel 45 i kraft den 1. februar 1978.

Udenrigsministeriet, den 30. juni 1978.

Lise Østergaard.

Officielle noter

Ingen